Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for Visuelt Forum

Vedtægter

§1 NAVN OG FORMÅL

Specialgruppen Visuelt Forum er en specialgruppe i Dansk Journalistforbund. Det er Visuelt Forums formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, herunder at:

 • understøtte erfaringsudveksling og gennemføre fyraftensmøder om nye tendenser i layout, grafisk design, illustration, web-design og nyhedsgrafik.
 • synliggøre det visuelle udtryk som en ligeværdig del af enhver professionel kommunikation.
 • arbejde for et bredt udbud af efteruddannelse inden for layout, grafisk design, web-design og nyhedsgrafik på et kvalificeret professionelt niveau.

§2 MEDLEMMER

stk.1 Alle aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund, der beskæftiger sig med layout, grafisk design, illustration, web-design eller nyhedsgrafik, og som ikke er medlem af en medarbejderforening eller anden specialgruppe, bliver automatisk medlem af Visuelt Forum.

Hvor et forbundsmedlem uden medarbejderforening grundet sit arbejdsindhold objektivt vil kunne optages i Visuelt Forum eller en anden specialgruppe har medlemmet valgfrihed for, i hvilken specialgruppe det organisatoriske medlemskab skal lægges. Er der tvivl om et medlem objektivt ville kunne indmelde sig i anden specialgruppe, træffer Hovedbestyrelsen beslutning om medlemmets valgfrihed.

stk.2 Elevmedlemmer, der er under uddannelse indenfor Visuelt Forums arbejdsområde, skal tilbydes interessemedlemskab uden kontingent.

stk.3 Alle øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages i Visuelt Forum som interessemedlemmer.

stk.4 Interessemedlemmer har ikke stemmeret ved valg af delegerede til forbundets delegeretmøde. Derudover har interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme rettigheder og pligter i Visuelt Forum.

stk.5 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned.

§3 GENERALFORSAMLING

stk.1 Generalforsamlingen er Visuelt Forums øverste myndighed.

stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 16. januar – 14. marts. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrig bestyrelse
 8. Valg af mindst to suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde (i ulige år) og valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds Fagligt Forum (i lige år).
 11. Eventuelt

stk.3 Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Øvrige forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.

Alle forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne eller offentliggøres på Visuelt Forums hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

stk.4 Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved fuldmagt.

Alle medlemmer har én stemme ved generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling kan fastsætte regler for eventuel adgang til stemmeafgivning ved fuldmagt fra fraværende medlemmer.

Fuldmagter skal afleveres til dirigenten, straks denne er valgt.

§4 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter anmodning fra mindst 20 medlemmer.

Der gælder samme varslingsfrister som ved ordinære generalforsamlinger.

§5 BESTYRELSEN

stk.1 Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Visuelt Forums arbejde. Bestyrelsen består af formand og yderligere mindst fire medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.

stk.2 Foreningens formand tegner foreningen. Ved formandens varige forfald tegner næstformanden foreningen.

stk.3 Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser.

stk.4 Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af Visuelt Forum. Bestyrelsen kan dog i personsager og andre særlige tilfælde beslutte at lukke mødet.

stk.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund.

stk.6 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, som foreningen til enhver tid måtte have. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kræver mindst to tredjedele af de gyldige stemmer på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal derudover godkendes af forbundets hovedbestyrelse, før de træder i kraft.

§7 OPLØSNING

Specialgruppen Visuelt Forum kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum vedtager dette med to tredjedeles majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder herefter Dansk Journalistforbund. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk