Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat fra generalforsamling i Visuelt Forum, 29. februar 2020 på Tune Kursuscenter

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Visuelt Forums weekendkonference med cirka 40 deltagere.

Visuelt Forum generalforsamling 2020

Jens Otto Emmich Fra venstre generalforsamlingens dirigent Hans Jørgen Dybro, afgående formand Karina Bjerregaard og nyvalgt formand Janne Høgshøj.

1. Valg af dirigent og referent

Hans Jørgen Dybro blev valgt som dirigent. 

Karen Hedegaard blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da den var indkaldt via mail til medlemmerne den 23. januar (vedtægterne kræver 3 ugers varsel).

2. Bestyrelsens beretning

Visuelt Forums formand, Karina Bjerregaard, aflagde bestyrelsens beretning:

Tak:

- Karina indledte med en tak til Julie Bondo og Julie Asmussen, der er hovedkræfterne bag dette års weekendkonference.

- Hun takkede Visuelt Forums medlemmer for den store opbakning til arrangementerne og for gode og konstruktive indlæg i Visuelt Forums Facebook-gruppe.

- Hun takkede bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år.

- Endelig takkede hun særligt Sune Amstrup, Amanda-Li Kollberg, Jens Otto Emmich og Karen Hedegaard, der alle har valgt at forlade bestyrelsen.

Arrangementer:

Karina henviste til omdelt liste med ialt 31 medlemsarrangementer, som Visuelt Forum har afholdt – alene eller i samarbejde med andre – siden sidste generalforsamling. I Karinas formandsperiode (2012–2020) har der været afholdt ialt 271 arrangementer.

Efteruddannelse:

Mange af Visuelt Forums medlemmer har ikke adgang til arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, enten fordi de er freelancere/selvstændige, eller fordi de ikke har ret til efteruddannelse som en del af deres ansættelse. Visuelt Forum forsøger at afhjælpe dette ved at afholde korte kurser (tre timer) og ved at uddele efteruddannelseslegater. Der vil igen blive uddelt efteruddannelseslegater senere på foråret 2020 – hold øje med nyhedsbrevet!

I fremtiden vil der være krav om, at Visuelt Forums medlemmer skal have flere kompetencer. Vi skal fx kunne skrive, fotografere og lave web. Derfor er efteruddannelse vigtig og nødvendig.

Rekruttering: 

Visuelt Forum har i perioden haft et rekrutteringsudvalg, der har fokus på rekruttering af studerende på visuelle uddannelser. 

Økonomisk støtte:

Visuelt Forums har støttet POST Design Festival med 5.000 kroner. Det er et godt initiativ drevet af unge kræfter med fokus på andre ting, end Visuelt Forum plejer at beskæftige sig med, fx grafisk etik.

Visuelt Forum har også støttet Kravlings designpris med 5.000 kroner.

Kommunikation:

Siden sidste generalforsamling har Visuelt Forums kommunikationsudvalg udsendt ti nyhedsbreve, arbejdet med vores hjemmeside og Facebookgruppe. Der er planer om en særlig underside på hjemmesiden vedr. rekruttering af studerende/dimittender.

Medieaftalerne:

Medieaftalerne er den eneste freelanceoverenskomst, der også dækker grafisk arbejde. Den nye udgave opererer med en timepris på 870 kroner.

VISDA:

Visuelt Forum er en del af VISDA (Visuelle Rettigheder i Danmark), der arbejder med ophavsret. Husk at kreditere dit arbejde, så du også har mulighed for at få del i ophavsretsmidlerne! Registrér dig på visda.dk inden 31. marts.

Studietur:

Visuelt Forums studietur går til Tallinn 16.–20. september 2020. Hvis du vil med, så husk at tilmelde dig inden den 13. marts.

Beretningsdiskussion:

Majken Hansen: POST-designfestivalen var fantastik med sin anderledes tilgang til design.

Tina Rusfort: Ros til Visuelt Forum for efteruddannelseslegater. Var selv på virkelig god efteruddannelse i USA.

Karen Hedegaard: Overbragte en hilsen fra DJs hovedbestyrelse til Visuelt Forums generalforsamling og fortalte om aktuelle opgaver i DJ.

Mette Falk: Roste bestyrelsen for lydhørhed over for medlemmernes ideer og forslag til arrangementer. Opfordrede alle til at komme med ideer til arrangementer.

Elisabeth von Eyben: Ros til Visuelt Forum for gode arrangementer og kurser. For flere år siden var der en diskussion i DJ om den manglende anerkendelse af ”gamle” uddannelser fra Designskolen/KADK. Hvad er der sket siden?

Karen Hedegaard svarede: Der er åbnet for mulighed for at få udarbejdet en ”kompetenceprofil”, og med baggrund i den kan man godkendes til at undervise på KADK, selv om man er uddannet efter den gamle bekendtgørelse.

Hans Jørgen Dybro, faglig konsulent i DJ: Blev opmærksom på, at personer uddannet efter den gamle bekendtgørelse får en lavere løn, når de underviser på KADK end personer med den nye uddannelse. Det vil han tage med tilbage og undersøge. 

Han opfordrede også Visuelt Forums medlemmer til at deltage i DJ’s BIZ-kurser (kurser for freelancere/selvstændige) og at melde ind, hvis der mangler kursustilbud. Skriv til dyb@journalistforbundet.dk

Jesper Clausen: Er medlem af Visuelt Forums event-udvalg sammen med Janne Høgshøj, Signe Wassard og Line Flindt. Udvalget har lavet en liste med forslag til kurser og arrangementer. Der kommer flere Animate- og After Effect-kurser, som har været meget efterspurgte. Kom med jeres forslag! Det undersøges, om der er mulighed for at flytte ét af de planlagte Animate-kurser til Aarhus.

Bente Stensen Christensen: Gjorde reklame for Creative Talks, som Visuelt Forum afholder i samarbejde med HK grafisk kommunikation i Hovedstaden. Medlemmer præsenterer deres egne ”skæve” projekter, som de brænder for. 

Sune Amstrup: Tak for et godt år i bestyrelsen. Vil gerne fortsætte sit arbejde i Rekrutteringsudvalget.

Majken Hansen: Mange kommuner og virksomheder stiller krav om, at deres hjemmesider skal være tilgængelige for blinde og læsehandicappede. Foreslår et arrangement om dette, fx én dag hos Teknologisk Institut.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse

Kasserer Karen Hedegaard fremlagde Visuelt Forums regnskab for 2019.

Regnskabet viser et overskud på 65.289 kroner, og bankbeholdningen er på 213.956 kroner. 

Regnskabet for We Love Graphic Design 2019 er endnu ikke færdiggjort, hvorfor vi skylder HK grafisk kommunikation, der står for regnskabet, cirka 80.000 kroner.

Da vi i de kommende år vil få færre penge fra Ophavsretsfonden end tidligere, er det godt at være økonomisk godt ”polstret”.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag

  1. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bevilger 15 kr. pr. medlem til Safety Fonden, der støtter forfulgte mediearbejdere i hele verden. Visuelt Forum har pr. 24. februar 2020 839 medlemmer, hvilket svarer til et støttebeløb på 12.585 kroner.

Forslaget blev vedtaget.

  1. Bestyrelsen foreslår en ændring af Visuelt Forums vedtægter:

§ 3. Generalforsamling. 

Dagsordenens punkt 6:
6. Valg af formand, næstformand og kasserer

ændres til:

  1. Valg af formand

Forslaget blev vedtaget og træder i kraft med det samme.

§ 5. Bestyrelsen. Stk. 1:

Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Visuelt Forums arbejde. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere mindst to medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

ændres til:

Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Visuelt Forums arbejde. Bestyrelsen består af formand og yderligere mindst fire medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingenmed næstformand og kasserer.

Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, der er markeret med kursiv og træder i kraft med det samme.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret 30 kroner pr. måned.

6. Valg af formand

Janne Høgshøj blev valgt til formand med applaus.

7. Valg af øvrig bestyrelse

Følgende blev valgt til bestyrelsen med applaus:

Christina Fromberg
Jesper Clausen
Elisabeth von Eyben
Signe Wassard
Line Flindt
Rikke Ahm
Karina Bjerregaard
Berit Winsnes
Tina Legor

8. Valg af mindst to suppleanter

Det var ikke muligt at finde nogen, der ønskede at opstille som suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Hans Frederiksen blev genvalgt som revisor.
Jens Utoft blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfonden

Karina Bjerregaard blev genvalgt til Ophavsretsfonden.

11. Eventuelt

  • Husk de fastansatte. Der er meget fokus på freelancere/selvstændige i Visuelt Forum.
  • Husk provinsen. Der efterspørges især kurser i Aarhus.
  • Husk at være til stede på andre uddannelsesinstitutioner end DMJX.

Referent, Karen Hedegaard

Referatet er godkendt af mødets dirigent, Hans Jørgen Dybro

Kommentarer