Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat fra Generalforsamling 2023

Visuelt Forum afholdt generalforsamling lørdag den 25. februar 2023 på Spejdercenter Holmen

Generalforsamling

Berit Winsnes

Punkt 1. Valg af dirigent

Hans Jørgen Dybro blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt med mindst tre ugers varsel.

Karen Hedegaard blev valgt som referent.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning

Visuelt Forums formand, Janne Høgshøj, aflagde bestyrelsens beretning.

Læs beretningen her (Scroll ned – beretningen ligger efter omtale af WeekendFestivalen).

I beretningsdiskussionen kom medlemmerne blandt andet ind på følgende emner:

  • AI (Artificial Intelligence). Trussel mod vores job eller ny mulighed? Hvordan sikrer vi vores ophavsret?
  • Outsourcing af layoutfunktionen.
  • Tine Johansen, formand for DJ, fortalte om aktuelle emner for DJ’s arbejde: Blandt andet de mange fyringer på dagbladene, solidaritetsarbejdet med ukrainske mediearbejdere m.fl. og AI.

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3. Regnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Elisabeth von Eyben.

Visuelt Forums revisor har gennemgået og godkendt regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Ingen forslag indkommet.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra de nuværende 30 kr. pr. måned til 50 kr. pr. måned, fordi:

  • Vi får færre midler fra Ophavsretsfonden
  • Alting er blevet dyrere
  • Frivillighed koster
  • Der er ens kontingent for både O- og I-medlemmer, fordi alle har lige adgang til events
  • Det er ti år siden, kontingentet sidst blev sat op.

Kontingentstigningen blev godkendt.

 

Budgettet for 2023 blev fremlagt til orientering.

Heraf fremgår det blandt andet, at Visuelt Forum i år bevilger 20 kr. pr. medlem til Safety Fonden.

 

Punkt 6. Valg af formand

Janne Høgshøj genopstillede som formand og blev valgt.

 

Punkt 7. Valg af øvrig bestyrelse

Følgende medlemmer stillede op og blev valgt til bestyrelsen:

Karina Bjerregaard – genopstiller

Anne Bundgaard – genopstiller

Elisabeth von Eyben – genopstiller

Berit Winsnes – genopstiller

Line Flindt – genopstiller

Kirsten Bille – nyvalgt

Punkt 8. Valg af mindst to suppleanter

Følgende medlemmer stillede op og blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:

René Steen Sørensen

Majken Hansen

Punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Karen Hedegaard blev genvalgt som revisor.

Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

 

Punkt 10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse

Karina Bjerregaard genopstillede og blev valgt til posten.

 

Punkt 11. Valg af delegerede til DJ’s delegeretmøde 23.-24. april 2023

Visuelt Forum har 11 delegerede, og følgende blev valgt:

Elisabeth von Eyben

Janne Høgshøj

Christina Fromberg

Anne Bundgaard

René Steen Sørensen

Karina Bjerregaard

Karen Hedegaard

Lene Ambro Kragh

Torben Wilhelmsen

Kirsten Bille

Casper Thomsen

 

Punkt 12. Eventuelt

Hvis du har forslag til events, kurser el.lign., så kontakt et bestyrelsesmedlem med dit forslag. Du kan evt. selv være med til at udvikle og planlægge.

 

-Karen Hedegaard, referent