Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vigtigste elementer i offentlighedsloven

Den 1. januar 2014 fik Danmark en ny offentlighedslov. Den gamle lov var forfattet i 1985. Her er de vigtigste paragraffer.

I forhold til den gamle lov er nedenstående de største ændringer:

 • Undtagelse af ministerbetjeningsdokumenter fra aktindsigt (§ 23, stk. 1, nr. 2 og § 24)
 • Undtagelse af dokumenter, der udveksles mellem en minister og enkelte medlemmer af Folketinget, i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces (§ 27, nr. 2)
 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL og Danske Regioner (§ 3, stk. 1, nr. 3).
 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte selskaber, institutioner mv., i det omfang de træffer afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne (§ 5, stk. 1).
 • Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at gælde for ikke børsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (§ 4).
 • Pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, løbende giver vedkommende myndighed oplysninger om udførelsen af opgaverne (§ 6).
 • Ophævelse af det subjektive identifikationskrav, der erstattes med et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen, dog således, at en myndighed kan undlade at behandle en anmodning om aktindsigt i det omfang det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (§ 9).
 • Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af få og enkle kommandoer i myndighedernes databaser (dataudtræk) (§ 11).
 • Pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meroffentlighed (§ 14, stk. 1).
 • Etablering af en såkaldt offentlighedsportal (§ 18).
 • Aktindsigt i bødeforelæg, der er vedtaget af en juridisk person (§ 19, stk. 2).
 • Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om et fremsat lovforslag mv. (§ 29, stk. 1, 1. pkt.)
 • Indførelse af en sagsbehandlingsfrist på syv arbejdsdage, som efter omstændighederne kan fraviges, for den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt mv., (§ 36,stk. 2).
 • Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden (§ 39).
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk