Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vejledende vilkår for freelancearbejde (lønmodtagerstatus)

OPDATERET APRIL 2023. Hvordan ser en timepris ud, hvis den omregnes fra fastansat til freelance inden for journalistisk arbejde? DJ har omregnet en række gennemsnitslønninger inden for journalistik, specialviden, undervisning og kommunikation til vejledende freelancelønninger med lønmodtagerstatus.

DJ udarbejder hvert år en detaljeret lønstatistik for fastansatte. Med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for journalister i DJ, har vi omregnet de fastansattes timeløn til freelance-timeløn ved at regne den reelle omkostning ved en fastansættelse ud og tillægge en række af de udgifter, en lønmodtager-freelancer selv må afholde.

Alment journalistisk arbejde

Alment journalistisk arbejde udført efter aftale eller som tilbudte produkter til anvendelse enten i medier, der primært udkommer på papir, eller i medier, der primært udkommer digitalt. Ved digitalt forstås internet og/eller intranet.

Sats ved udgivelse i ét medie

Ved udgivelse i ét medie, trykt eller digitalt (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet), er den anbefalede timetakst fra 1. april 2023 mindst 975 kroner.

Ved længerevarende opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale en ugesats. Ugesatsen bør fra 1. april 2023 være på mindst 29.703 kroner for en 37 timers arbejdsuge.

Sats ved paralleludgivelse

Ved paralleludgivelse i trykt eller digitalt medie (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet) er den anbefalede timetakst fra 1. april 2023 mindst 1.096 kroner.

Ved længerevarende opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale en ugesats. Ugesatsen bør fra 1. april 2023 være på mindst 32.213 kroner for en 37 timers arbejdsuge.

Undervisning, specialviden og udlandsartikler

For undervisningsvirksomhed i journalistik samt journalistiske produkter med baggrund i specialviden eller udlandsartikler, udført efter aftale eller som tilbudte produkter, er den anbefalede timetakst fra 1. april 2023 mindst 1.195 kroner. Disse takster anbefales ved udgivelse i ét medie (trykt eller digitalt, idet digitalt forstås som internet og/eller intranet).

Ved paralleludgivelse i trykt og digitalt medie (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet) er den anbefalede timetakst fra 1. april 2023 mindst 1.366 kroner.

PR og kommunikation

Arbejde med PR og kommunikation bør fra 1. april 2023 aflønnes eller honoreres med mindst 1.472 kroner pr. time. Disse takster anbefales ved udgivelse i ét medie (trykt eller digitalt, idet digitalt forstås som internet og/eller intranet).

Ved paralleludgivelse i trykt og digitalt medie (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet) er den anbefalede timetakst fra 1. april 2023 mindst 1.658 kroner.

Mindstebetaling

For såvel alment journalistisk arbejde, undervisning, specialviden og  udlandsartikler som PR og informationsjournalistik bør der aflønnes eller honoreres med mindst fire timelønninger pr. opgave. Mødetid og transporttid i forbindelse med det journalistiske arbejde medregnes i forbrugt arbejdstid.

Paralleludgivelse efter afregning

Hvis det journalistiske produkt er afregnet efter satserne for engangsreproduktion i ét medie (trykt eller digitalt, idet digitalt forstås som internet og/eller intranet), og opdragsgiveren derefter ønsker en paralleludgivelse i det samme medies digitale form (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet) eller trykte form, skal der rettes henvendelse til freelanceren og aftales paralleludgivelse.

Ved paralleludgivelse bør der i henhold til praksis på de aftaledækkede freelanceområder betales et tillæg på 12,5% af det samlede timeforbrug, jf. punkt 1-4.

Digital udgivelse

Med mindre andet aftales, skal tekst med følgende indhold vises i tilknytning til det journalistiske produkt, der publiceres på/i digitale medier (idet digitalt forstås som internet og/eller intranet):

”Materialet stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. ophavsretslovens § 12.

Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til: (navn, adresse, telefon, e-mail og så videre på ophavsmanden/forfatteren)”.

Samtidig levering til flere publikationer

Journalistiske produkter, der bestilles til offentliggørelse i flere publikationer samtidig, kan aflønnes efter antal udgivelser eller for eksempel, hvor det samlede oplag overstiger 100.000 eksemplarer – efter oplag.

Følgende kan anbefales:

A. Efter antal udgivelser: For første udgivelse betales den relevante grundløn. For de næste udgivelser betales et tillæg på yderligere 50% af grundlønnen for hver, dog max. 4 x grundlønnen.

B. Efter oplag: Hvis det samlede oplag for de blade, en artikel bringes i, overstiger 100.000 eksemplarer, betales en grundløn efter punkt 1 eller 2. Dertil ydes et procenttillæg på en promille af det samlede oplag.

Ulempetillæg

For arbejde, der er bestilt til og er udført mellem klokken 17.00-22.00, bør der ydes et tillæg til den relevante timepris på 50%. I tidsrummet 22.00-08.00 samt i weekender og på helligdage (med virkning fra dagen før klokken 16.00), bør tillægget være 100%.

Aftale

Før et arbejde påbegyndes, anbefales det at udarbejde en skriftlig bindende aftale mellem arbejdsgiver og freelancer. For enkeltartikler kan benyttes den standardformular/aftalebekræftelse, som DJ har udarbejdet.

Annullerede aftaler

Det bør af aftalen fremgå, at freelanceren har krav på at få det fulde beløb betalt, hvis arbejdsgiveren annullerer aftalen, uden at det skyldes forhold, som freelanceren bærer ansvaret for. Der kan dog også indgås en ny aftale, som tager højde for de ændrede vilkår.

Dokumenterede udgifter

Det bør af aftalen fremgå, at arbejdsgiveren ud over lønnen skal betale for aftalte og dokumenterede udgifter til for eksempel nødvendig fortæring, kørsel i egen bil efter statens højeste skattefri takst eller anden transport samt eventuel overnatning.

Betingelser

Betalingen forfalder, når arbejdet afleveres. Sidste rettidige betalingsdato er 14 dage efter, at opgørelse eller faktura er sendt til arbejdsgiveren. Beløbet udbetales som A-indkomst, hvis freelanceren er lønmodtager, og som B-indkomst, hvis freelanceren er skattemæssigt selvstændig.

Feriegodtgørelse

Der er indregnet 12,5% feriegodtgørelse i de satser, som anbefales i denne vejledning. Når der indgås aftale med en freelancer med lønmodtagerstatus, skal det fremgå af aftalen, at vederlaget indeholder 12,5% i feriegodtgørelse.

Ophavsret

Freelanceren har i henhold til lov om ophavsret de ideelle og økonomiske rettigheder til det journalistiske produkt. Det journalistiske produkt må kun anvendes til det aftalte formål.

Enhver anden form for udnyttelse end den, der er beskrevet i aftalen, skal aftales med freelanceren i hvert enkelt tilfælde og honoreres særskilt. Produkter, der genanvendes til samme formål, honoreres med 50-75% af førstegangshonoraret. Anden genanvendelse afregnes med 100%.

Freelanceren har krav på tydelig navngivning i forbindelse med produktets publicering. Sker det ikke, er ophavsmanden berettiget til en kompensation.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk