Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Uddannelsesstrategi

Som vedtaget af delegeretmødet 2015.

1. Kvalitet og uddannelse hænger sammen  

DJ’s ambition er at sikre den bedste uddannelse på ethvert niveau og i enhver krog af medie- og kommunikationsbranchen. Uddannelse, efter- og videreuddannelse bør være et livslangt projekt for alle DJ’s medlemmer. 

DJ rummer mange forskellige fagligheder og brancher, og de uddannelsesmæssige forudsætninger for forbundets medlemmer er mangfoldige og forskellige. På alle niveauer og i alle nicher af mediebranchens fag og fagligheder skal der være fokus på kvalitet i uddannelserne. 

Uddannelse er oplæring og indlæring, men også et blik på fremtiden. I en omskiftelig tid, hvor medie- og kommunikationsbranchen undergår store forandringer på kort tid, er det DJ’s ambition at præge grund-, videre- og efteruddannelse, så kvaliteten til enhver tid er i top. 

Vi har også som ambition at sikre en tværgående sammenhæng mellem grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse. Målet er at fjerne ’blindgyder’ i systemet, så det hele tiden er muligt at bygge oven på sit eksisterende niveau. 

Forandringerne vil ikke blive færre i fremtiden. Med denne strategi giver DJ et samlet bud på vore forventninger og ambitioner til medie- og kommunikationsbranchens kvalitet og omfang. 

Der er tale om pejlemærker for såvel grunduddannelse som for efter- og videreuddannelse, og strategien er derfor delt i to afsnit – én for grunduddannelsesområdet, og én for efter- og videreuddannelsesområdet. 

2. DJ’s uddannelsesstrategi - grunduddannelsesområdet  

Grunduddannelserne præger og er med til at skabe medie- og kommunikationsbranchen i enhver forstand. På uddannelserne læres de særlige kvalifikationer, og fagenes særlige standarder for kvalitet, etik, håndværk og produktivitet er i højsædet. Det er på grunduddannelsen, at identiteten bliver skabt. 

Grunduddannelsesområdet er derfor et af de vigtigste områder for et fagforbund. Det er samtidig et område i rivende udvikling, og det nyder endog meget stor politisk bevågenhed. Det er også den primære indgang til medlemskab af foreningen – langt de fleste af DJ’s medlemmer meldte sig ind, da de var under uddannelse.

At være journalist, kommunikatør, fotograf, grafisk designer etc. er ikke noget, som kun DJ’s medlemmer kan gøre krav på. Men ved at støtte, påvirke og anspore til den bedst mulige grunduddannelse er det DJ’s ambition, at vore medlemmer får gode muligheder for beskæftigelse hele arbejdslivet igennem – og at de samtidig kan påvirke branchen med kvalitet og høj faglighed. 

Det følgende er DJ’s fokuspunkter og politiske pejlemærker i forhold til grunduddannelsesområdet. 

3. Høj diversitet i udbuddet af uddannelser  

Der er kommet mange nye uddannelser inden for medie- og kommunikationsområdet de seneste år, og det er en udvikling, der ser ud til at fortsætte. Samtidig er der sket en udvikling i niveauet på uddannelserne. Det er således i dag de mellemlange og lange videregående uddannelser, der er flest af inden for medie- og kommunikationsbranchen. De mange nye og mere bogligt tunge uddannelser forsyner en branche i vækst og udvikling – en udvikling, de nye uddannelser i høj grad er med til at præge. Samtidig er det vigtigt, at der er et bredt udbud af uddannelser, så der er noget, der passer til alle slags studerende og dækker alle dele af branchen. 

DJ mener,  

 • at uddannelsesstederne skal tilstræbe en sammensætning af studerende, der afspejler befolkningen generelt. 
 • at det skal være muligt for alle uanset økonomisk og social status og kulturel baggrund at tage en uddannelse. Talent kan findes i alle dele af befolkningen. 
 • at diversitet i udbuddet af uddannelser løbende skal styrkes - også hvad angår uddannelsernes brug af praktik. 
 • at medlemmerne altid skal have mulighed for at bygge videre på deres uddannelse og opnå næste kompetencegivende niveau. 

4. Tilstrækkelige ressourcer i uddannelsessystemet  

Uddannelsesområdet nyder stor politisk bevågenhed. Uddannelserne er en meget vigtig brik i spillet om fremtidens arbejdskraft og i arbejdet med, hvad vi som nation skal leve af i fremtiden. Skiftende regeringer har været enige om, at befolkningens uddannelsesniveau skal hæves. Ved at ændre og lægge pres på uddannelsessystemet søger man at skabe forandringer på arbejdsmarkedet og i samfundsøkonomien. Men det er desværre ikke altid, at der følger de nødvendige midler med til at indfri ambitionerne. 

DJ mener,  

 • at der altid skal være tilstrækkeligt med ressourcer til alle branchens uddannelser. 
 • at al uddannelse er bedre end ingen uddannelse. 
 • at der skal sættes ressourcer af til forskning på alle uddannelser.  
 • at alle grunduddannelser skal være offentligt finansieret. 
 • at SU-systemet kan udvikles, men ikke forringes. 
 • at uddannelsesstederne skal have størst muligt selvstændighed til at styre, planlægge og udvikle deres uddannelser. 
 • at de studerendes trivsel og arbejdsmiljø skal prioriteres af uddannelsesstederne. 
 • at underviserne på branchens uddannelser skal have de stærkest mulige kompetencer, både fagligt og pædagogisk. 

5. Uddannelserne skal være en udviklingsmotor i medie- og kommunikationsbranchen  

De færdiguddannede kommer ud med idealer, drømme og visioner, og de er i høj grad med til at præge markedet og skabe den nødvendige udvikling. Lysten til at prøve sig selv af efter endt studie er en stærk drivkraft i branchens udvikling. 

Gennem de mange praktikordninger er uddannelsesstederne med til at præge branchen. De studerende kommer selvfølgelig i praktik for at lære mere og blive dygtigere. Men som den ekstra arbejdskraft, praktikanter er, bør de samtidig få mulighed for at være med til at teste nye idéer og metoder. Endelig er uddannelsesstederne i høj grad med til at præge branchen ved at være en forskningsbaseret stemme i debatten. Grunduddannelserne er i høj grad med til at udvikle medie-og kommunikationsbranchen. 

DJ mener,  

 • at uddannelserne skal forholde sig aktivt til udviklingen i branchen. 
 • at de studerende på alle niveauer skal have et branchenært forhold til medie-og kommunikationsbranchen. 
 • at uddannelserne også skal give studerende viden om forretningsforståelse, strategi og projektledelse, herunder entreprenørskab og iværksætter. 
 • at der skal være fokus på etik i alle uddannelser. 

6. Styrkelse af indflydelse og tilstedeværelse på uddannelsesstederne  

Netop fordi grunduddannelserne og deres produkter spiller en så central rolle i medie- og kommunikationsbranchen, er det vigtigt, at DJ i videst muligt omfang gør sin indflydelse gældende på området. Gennem indflydelse på uddannelserne kan DJ indirekte præge branchen. Også i forhold til rekruttering af medlemmer er dialog med og tilstedeværelse på uddannelsesstederne essentielt. Indflydelse kan både tænkes gennem at søge at få en plads i bestyrelser, kompetencepaneler eller lignende og gennem organisering af medlemmerne i lokalt forankrede organisationer. 

DJ mener,  

 • at studenterorganisationer skal udvikles og styrkes. 
 • at der bør være en lokal forankring af medlemskabet gennem en studenterorganisation på alle uddannelser, hvor DJ optager medlemmer fra. 
 • at dialogen med politikere og andre beslutningstagere på uddannelsesområdet skal styrkes. 
 • at formelle og uformelle netværk med uddannelsesstederne skal styrkes. 
 • at studerende skal have indflydelse på egen hverdag og studiemiljø. 
 • at DJ i videst muligt omfang søger indflydelse på, hvem der sidder i lokale råd, nævn og bestyrelser på uddannelserne. 

7. Bedre vilkår for praktikanter  

Medie- og kommunikationsbranchen har tradition for et eller flere praktikforløb i branchens grunduddannelser. Praktik er kommet for at blive, og der vil blive mere og flere forskellige former af det de kommende år. 

En stor gruppe af praktikanter blandt DJ’s medlemmer har i dag aftaler om både løn og vilkår. I den anden ende af spektret er mange praktikanter helt uden aftaler om noget som helst. Nogle praktikanter får fx ikke engang merit i uddannelsen for praktiktiden. 

Praktiktiden skal have en høj uddannelseskvalitet. Her skal DJ spille en aktiv rolle. 

DJ mener,  

 • at alle praktikanter skal have løn, ordentlige arbejdsvilkår og merit i hele deres praktikperiode. 
 • at alle studerende på en uddannelse af mere end et års længde, rettet mod medie- og kommunikationsbranchen, skal have mulighed for at komme i meritgivende praktik. 
 • at der altid skal udarbejdes en projektbeskrivelse for praktikforløbet med klare udviklingsmål. 
 • at der skal være et godt og forpligtende samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted. 
 • at nye praktiksteder udvikles bedst i dialog med branchens partner.

Derfor vil DJ arbejde for flere praktikudvalg på uddannelserne. 

 • at praktikstederne skal tage ansvar for de studerendes uddannelsesmæssige udvikling i praktiktiden. 
 • at alle praktikanter skal have adgang til kvalificeret praktikvejledning. 
 • at praktikophold i udlandet styrker såvel den danske medie- og kommunikationsbranche som den enkelte studerende. 
 • at god trivsel er en forudsætning for en god praktiktid. 
 • at praktikforlængelser kan tage praktikpladser fra andre, og derfor bør det undgås. 
 • at skolepraktik skal bekæmpes, fordi praktik bør foregå på medie- og kommunikations-virksomheder. 

8. Styrkelse af det globale udsyn  

Arbejdsmarkedet er i dag i stigende grad globalt. Internationalt udsyn og internationalt omsættelige kompetencer bliver hele tiden vigtigere. DJ’s medlemmer skal kunne byde ind på medie- og kommunikationsbranchen i resten af verden. 

DJ mener,  

 • at der løbende skal skabes gode rammebetingelser for udveksling af studerende og undervisere mellem danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. 
 • at uddannelserne skal imødekomme globaliseringen ved at udbyde fag og uddannelsesforløb på andre sprog end dansk. 
 • at uddannelsesstederne skal fokusere på mulighederne for praktik i udlandet. 

9. DJ’s Uddannelsesstrategi – efter- og videreuddannelsesområdet  

Medie- og kommunikationsbranchen udvikler sig eksplosivt i disse år. Elektroniske fremskridt har eksempelvis på kort tid forandret brugernes måde at anvende journalistisk stof på, lige som kommunikatører skal forholde sig til sociale medier minut for minut. 

Forandringerne er ikke kommet for at blive, men for igen at blive forandret. Det kan efterlade DJ’s medlemmer ganske forvirrede – hvilket måske er det allerbedste argument for, at man skal efter- og videreuddanne sig livet igennem. 

Efteruddannelse (her brugt bredt også med tanke på videreuddannelse, kompetenceudvikling etc.) er ikke et værn mod forandringer. Men når forandringerne sker, er det de bedst forberedte, der kan arbejde med dem i en omskiftelig branche.

Der er således behov for efteruddannelse, der kigger fremad. Men der vil også stadig være behov for efteruddannelse, der opdaterer gammel viden og fortidens færdigheder – efteruddannelse er både metode, teknik og viden. 

Det følgende er DJ’s fokuspunkter og politiske pejlemærker i forhold til efteruddannelsesområdet.
 
                              

10. Flere skal tage mere efteruddannelse  

Der er for få af DJ’s medlemmer, der får gjort nok ved deres efteruddannelse. 

DJ mener,  

 • at alle medlemmer skal i gennemsnit efteruddanne sig mindst en gang årligt. 
 • at efteruddannelse skal være i fokus hos samtlige medlemmer. 
 • at medlemmernes brug af efteruddannelse er med til at højne fagenes udbud af samme. 

11. Udbuddet af efteruddannelse skal møde medlemmerne, hvor de er  

Medlemmerne efteruddanner sig på alle mulige forskellige måder. Lige fra korte endagskurser, IT-kurser, til flerårige lederuddannelser. Der er desværre barrierer for, at lysten til og interessen for efteruddannelse bliver til handling. 

Det kan fx være svært at finde uddannelse på det rette niveau i forhold til, hvor man er i sit arbejdsliv. På nogle områder er der et stort udbud af begynder- og introforløb, men knap så meget til dem, der har mange års erfaring. 

Det kan også være svært at få uddannelse passet ind i en travl hverdag. Når medlemmer bliver spurgt, peger de på, at det er hensyn til hverdagen og en ringe tidsmæssig fleksibilitet i udbuddet, der ofte sætter en stopper for uddannelsesplanerne. Endelig kan den tid, man bruger på at dygtiggøre sig, betyde manglende indtægt, hvis man er freelancer/selvstændig. 

DJ mener,  

 • at udbud og form af efteruddannelse skal tage udgangspunkt i medlemmernes hverdag og mulighederne for tilstedeværelse. 
 • at alle branchens grunduddannelser også skal udbydes som enkeltforløb og -moduler for efter- og videreuddannelse. 
 • at der bør være et udbud, så man kan dygtiggøre sig på alle niveauer. Fx skal der både være et godt udbud af både begynderforløb og uddannelse til specialisterne. 
 • at det vil styrke diversiteten og kvaliteten i udbuddet at stille krav til deltagernes niveau og erfaring. 
 • at så mange uddannelser som muligt skal kunne sammensættes til en kompetencegivende uddannelsesgrad/titel. 

12. Efteruddannelse er et fælles ansvar  

Efter et uddannelsesforløb oplever mange medlemmer, at deres ny vundne kompetencer ikke bliver brugt eller implementeret i deres dagligdag. Problemet med den manglende implementering kan ofte løses gennem dialog mellem medlem og arbejdsgiver. DJ mener,  

 • at valg af efteruddannelse sker bedst i dialog mellem medlem og arbejdsgiver. 
 • at finansieringen af efteruddannelse er et arbejdsgiveransvar. 
 • at medlemmer bør have fokus på nye karrieremuligheder samt udviklingen af deres nuværende arbejdsplads eller forretning, når de efteruddanner sig. 

Kvaliteten i efteruddannelse skal være høj. Udbuddet af efteruddannelse er stort. Det kan være svært at overskue udbud, kvalitet og muligheder. Derfor er det vigtigt at have et løbende fokus på kvaliteten i udbuddet og synliggørelsen af den. 

DJ mener,

 • at DJ skal sikre kvaliteten af efteruddannelse ved at påvirke aktører og udbydere bedst muligt. 
 • at samarbejdspartnere på uddannelsesområdet skal have fokus på kvalitetsudvikling. 
 • at der skal være adgang til efteruddannelse i udlandet og i Danmark med et internationalt perspektiv - både hvad angår udsyn og sprog. 
 • at alle tilbud altid skal evalueres. 
 • at deltagerne i uddannelse skal have mulighed for at dele viden og erfaringer om udbyttet af efteruddannelse. 
 • at brugererfaringer skal inddrages og synliggøres. 

13. Kommunikation om muligheder og tilbud  

Manglende kommunikation omkring muligheder og tilbud må ikke være en stopklods for medlemmernes efteruddannelse. DJ skal være med til at løse den udfordring, det er at få kommunikeret grundigt, professionelt og individuelt om medlemmernes muligheder for efteruddannelse. 

DJ mener,  

 • at DJ skal være en aktiv sparringspartner i rådgivning om efteruddannelse. 
 • at det skal være enkelt for medlemmerne at få et overblik over efteruddannelsesmarkedet. 
 • at individuel information og kommunikation om muligheden for efteruddannelse er nødvendig. 
 • at tillidsrepræsentanter og andre fagligt aktive skal være sparringspartnere omkring og hjælpe med overblik over uddannelsesområdet. 

14. Uddannelse er en vigtig del af beskæftigelsespolitikken  

Uddannelse er i mange år ikke blevet prioriteret i den danske beskæftigelsespolitik. Et stigende fokus på jobtræning og praktik har i stedet været dagsordenen. Det betyder, at ledige ikke har tilstrækkelig mulighed for at dygtiggøre sig og få adgang til de nye muligheder på jobmarkedet. 

DJ mener,  

 • at efteruddannelse er et væsentligt værn mod at blive ledig. 
 • at efteruddannelse kan være vejen ud af ledighed. 
 • at efteruddannelse kan vise sig at rumme helt nye karrieremuligheder – også uden for medie- og kommunikationsbranchen. 
 • at ledige medlemmer skal have adgang til offentligt finansieret, relevant og kompetencegivende uddannelse. 
 • at ledige selv skal have indflydelse på, hvilken efteruddannelse de tager.