Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Typer af virksomhed

Inden du springer ud i livet som selvstændig, skal du beslutte dig for, hvilken type du skal drive din virksomhed i. Du kan her læse om de mest almindelige virksomhedsformer.

Dit valg af virksomhedsform afhænger af flere forhold. DJ anbefaler, at du altid tager kontakt til DJ for at høre nærmere om de enkelte virksomhedsformer, hvis du måtte være i tvivl om, hvilken form der vil være bedst for dig.

Du bør også rådføre dig med en revisor i forhold til de skattemæssige og økonomiske overvejelser. Du bør fx undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser valget af virksomhedsform har på din personlige økonomi, og hvad dine fradragsmuligheder er.

Dit valg af virksomhedsform afhænger blandt andet af, om virksomheden skal være personlig ejet eller drives i selskabsform. Valget har betydning for, hvordan du hæfter økonomisk for virksomheden. Ved en personlig ejet virksomhed hæfter du personligt og dermed med hele din formue. Med et selskab hæfter du alene med de værdier, der er indskudt i selskabet.

Ved valg af selskabsform bør du også se på, om du etablerer dig som selvstændig permanent, eller om du kun skal være selvstændig i en kortere periode. Hvis der er tale om en kortere periode, kan det være en fordel at vælge en personlig ejet virksomhed, som er lettere ophøre/afvikle.

I forbindelse med valget bør du også være opmærksom på, at der stilles flere krav til et selskab end en personlig ejet virksomhed, herunder til selve registreringen af selskabet, regnskab, kapitalbehov, ledelsesforhold samt ophør af selskabet.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed, der er kendetegnet ved:

Ejerforhold: Der er kun én ejer, som skal være en fysisk person.

Hæftelse: Ejeren hæfter personligt for virksomhedens opfyldelse af dens forpligtelser over for andre og dermed med hele sin personlige formue, fx privat bolig, bil og privat opsparing mv.

Tegningsret: Ejeren træffer alle beslutninger i virksomheden og handler på virksomhedens vegne over for andre.

Lovgivning og regulering: Det er enkelt at starte og drive en enkeltmandsvirksomhed, fordi der ikke gælder særlige lovkrav til stiftelsen eller administration af virksomheden.

Skat og moms: Din indkomst vil som udgangspunkt blive beskattet som personlig indkomst. Du har dog mulighed for at vælge en beskatning efter:

  • Virksomhedsordningen, hvor du kan fratrække dine renteudgifter i den personlige indkomst, og overskud kan opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat eller
  • Kapitalafkastordningen, som er en mere enkel måde end virksomhedsordningen, men som giver nogle af virksomhedsordningens fordele

Virksomhedsordningen og kapitalkastordningen kræver meget regnskabsmæssigt arbejde, og SKAT råder derfor til, at en revisor tager sig af arbejdet.

Hvis virksomheden har pligter i form af moms, lønsumsafgift, import/eksport skal den registreres herfor.

Regnskab: Der skal bogføres efter bogføringsloven og udarbejdes et skatteregnskab, men der er ikke pligt til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Ledelsesform: Ingen krav.

Startkapital: Ingen krav.

Registrering: Du kan registrere din virksomhed gratis hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter du vil modtage dit CVR-nummer, og virksomheden vil få en digital post postkasse til brug for offentlige myndigheders digitale post

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personlig ejet mindre virksomhed er en personlig ejet virksomhed, der er kendetegnet ved:

Ejerforhold: Der er kun én ejer, som skal være en fysisk person.

Hæftelse: Ejeren hæfter personligt for virksomhedens opfyldelse af dens forpligtelser over for andre og dermed med hele sin personlige formue, fx privat bolig, bil og privat opsparing mv.

Tegningsret: Ejeren træffer alle beslutninger i virksomheden og handler på virksomhedens vegne over for andre.

Lovgivning og regulering: Det er enkelt at starte og drive en PMV, fordi der ikke gælder særlige lovkrav til stiftelsen eller administration af virksomheden. Der gælder det særlige krav, at virksomheden ikke må have ansatte.

Særligt vedrørende moms: Det er et krav for at drive en PMV, at den årlige momspligtige omsætning er under 50.000 kr. Virksomheden må ikke være registreringspligt for moms, lønsum eller have andre registreringspligter efter anden lovgivning eller have import fra eller eksport til lande uden for EU.

Skat: Indkomsten bliver beskattet som personlig indkomst.

Regnskab: Der skal bogføres efter bogføringsloven og udarbejdes et skatteregnskab, men der er ikke pligt til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Ledelsesform: Ingen krav.

Startkapital: Ingen krav.

Registrering: Du kan registrere din virksomhed gratis hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal fornys hvert tredje år. Du vil efter registreringen modtage dit CVR-nummer, og virksomheden vil få en digital post postkasse til brug for offentlige myndigheders digitale post.  

Interessentselskab (I/S)

Et interessentskab er en personligt ejet virksomhed, der er kendetegnet ved:

Ejerforhold: Der er to eller flere ejere. Ejerne kaldes interessenter. Ejerne kan både være fysiske personer eller selskaber.

Hæftelse: Ejerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens opfyldelse af dens forpligtelser over for andre og dermed med hele deres personlige formue, fx privat bolig, bil og privat opsparing mv. Solidarisk hæftelse betyder, at I over for omverdenen hver især hæfter for virksomhedens forpligtelser, og i det tilfælde at virksomheden ikke kan betale sin gæld, kan kreditorerne derfor selv vælge, hvem af ejerne gælden skal inddrives hos.

Tegningsret: Ejerne træffer alle beslutninger om virksomheden og handler på virksomhedens vegne i forhold til omverdenen.

Lovgivning og regulering

Et interessentskab er underlagt lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det er enkelt at starte og drive et interessentskab, fordi der ikke gælder særlige lovkrav til stiftelsen eller administration af virksomheden. På grund af den manglende regulering bør der laves en interessentskabskontrakt, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne. Du bør altid rådføre dig med en advokat herom.

Skat og moms:

Interessentskabet bliver ikke beskattet, men det er derimod de enkelte ejere, der bliver beskattet. Som interessent vælger du selv, hvilken af tre ordninger du vil beskattes efter:

  • Beskatning som personlig indkomst efter de almindelige personskatteregler
  • Virksomhedsordningen, hvor du kan fratrække dine renteudgifter i den personlige indkomst, og overskud kan opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat
  • Kapitalafkastordningen, som er en mere enkel måde end virksomhedsordningen, men som giver nogle af virksomhedsordningens fordele

Virksomhedsordningen og kapitalkastordningen kræver meget regnskabsmæssigt arbejde, og SKAT råder derfor til, at en revisor tager sig af arbejdet.

Hvis virksomheden har pligter i form af moms, lønsumsafgift, import/eksport skal den registreres herfor.

Regnskab: Der skal bogføres efter bogføringsloven og udarbejdes et skatteregnskab. Der er kun pligt til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle ejere er selskaber. Hvis blot en ejer er en fysisk person, er der ikke pligt til at indsende årsrapport.

Ledelsesform: Ingen krav.

Startkapital: Ingen krav.

Registrering: Registreringsmåden er forskellig, alt efter om der er tale om en ejerkreds med kun selskaber, eller en ejerkreds hvor ikke alle interessenter er selskaber. I vil efter registreringen modtage et CVR-nummer, og virksomheden vil få en digital post postkasse til brug for offentlige myndigheders digitale post.  

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab er kendetegnet ved:

Ejerforhold: En eller flere ejere, der kan være fysiske personer eller selskaber.

Hæftelse: Ejeren hæfter kun med de værdier, der er indskudt i selskabet. Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes.

Tegningsret: Selskabet skal offentliggøre, hvem der kan handle på virksomhedens vegne over for andre.

Lovgivning og regulering: Selskabet er underlagt selskabsloven, der blandt andet indeholder krav til stiftelsen, ledelsen, ejerbog, afholdelse af generalforsamling, kapital og ophør. På grund af den begrænsede hæftelse, er selskabet forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger og ændringer i selskabet. Der er færre formelle krav til et anpartsselskab end til et aktieselskab. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument samt vedtægter ved oprettelse af selskabet. Hvis der er flere end én ejer, bør der laves en ejeraftale, der regulerer ejernes forhold til hinanden.

Skat og moms: Selskabet beskattes af virksomhedens overskud efter selskabsskattereglerne. Hvis selskabet har pligter i form af moms, lønsumsafgift, import/eksport eller har ansatte, skal den registreres herfor.

Regnskab: Selskabet skal udarbejde og indsende en revideret årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort. Mindre selskaber kan dog blive undtaget for at aflægge en revideret årsrapport.

Ledelsesform: Der skal være en direktion. Der er ikke krav om, at selskabet også skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Startkapital: Mindst 40.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier.

Stiftelse og registrering: Selskabet skal stiftes på en stiftende generalforsamling, hvor stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet skal godkendes af ejerne. Selskabet skal derefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Iværksætterselskab (IVS)

Fra den 15. april 2019 er det ikke længere muligt at oprette et nyt IVS. Eksisterende iværksætterselskaber (IVS’er) får en overgangsperiode på 2 år fra lovens ikrafttræden til at lade sig omregistrere til anpartsselskab (ApS). IVS’er som ikke er omregistreret indenfor 2-årsfristen, dvs. senest 14. april 2021, vil blive sendt til tvangsopløsning.

Ejerforhold: En eller flere ejere, der kan være fysiske personer eller selskaber.

Hæftelse: Ejeren hæfter kun med de værdier, der er indskudt i selskabet. Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes.

Tegningsret: Selskabet skal offentliggøre, hvem der kan handle på virksomhedens vegne over for andre.

Lovgivning og regulering: Selskabet er underlagt selskabsloven, der blandt andet indeholder krav til stiftelsen, ledelsen, ejerbog, afholdelse af generalforsamling, kapital og ophør. På grund af den begrænsede hæftelse, er selskabet forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger og ændringer i selskabet. Der er færre formelle krav til et anpartsselskab end til et aktieselskab. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument samt vedtægter ved oprettelse af selskabet. Hvis der er flere end én ejer, bør der laves en ejeraftale, der regulerer ejernes forhold til hinanden.

Skat og moms: Selskabet beskattes af virksomhedens overskud efter selskabsskattereglerne. Hvis selskabet har pligter i form af moms, lønsumsafgift, import/eksport eller har ansatte, skal den registreres herfor.

Regnskab: Selskabet skal udarbejde og indsende en revideret årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort. Mindre selskaber kan dog blive undtaget for at aflægge en revideret årsrapport.

Ledelsesform: Der skal være en direktion. Der er ikke krav om, at selskabet også skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Startkapital: Mindst 1 kr. i kontanter. Ledelsen har ansvaret for at sikre, at selskabet har en tilstrækkelig kapital. Selskabet er forpligtet til at opbygge kapitalen i selskabet ved at spare 25 % af det årlige overskud op, indtil selskabskapitalen udgør 50.000 kr.

Stiftelse og registrering: Selskabet skal stiftes på en stiftende generalforsamling, hvor stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet skal godkendes af ejerne. Selskabet skal derefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Aktieselskab (A/S)

Ejerforhold: En eller flere ejere, der kan være fysiske personer eller selskaber.

Hæftelse: Ejeren hæfter kun med de værdier, der er indskudt i selskabet. Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes.

Tegningsret: Selskabet skal offentliggøre, hvem der kan tegne selskabet.

Lovgivning og regulering: Selskabet er underlagt selskabsloven, der blandt andet indeholder krav til stiftelsen, ledelsen, ejerbog, afholdelse af generalforsamling, kapital og ophør. På grund af den begrænsede hæftelse, er selskabet forpligtet til at offentliggøre visse oplysninger og ændringer i selskabet. Der er flere formelle krav til et til et aktieselskab end til anpartsselskab. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument samt vedtægter ved oprettelse af selskabet. Hvis der er flere end én ejer, bør der laves en ejeraftale, der regulerer ejernes forhold til hinanden.

Skat og moms: Selskabets overskud beskattes efter selskabsskattereglerne. Hvis selskabet har pligter i form af moms, lønsumsafgift, import/eksport eller har ansatte, skal den registreres herfor.

Regnskab: Der skal udarbejdes og indsendes en revideret årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som bliver offentliggjort.

Ledelsesform: Der skal være en bestyrelse på mindst tre medlemmer samt en direktion. En direktør kan ikke være bestyrelsesformand.

Startkapital: Mindst 400.000 kr. i form af kontanter eller andre værdier.

Stiftelse og registrering: Selskabet skal stiftes på en stiftende generalforsamling, hvor stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet skal godkendes af ejerne. Selskabet skal derefter anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk