Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bliv valgt til HB og formandskabet

Stil op til valg til DJ’s Hovedbestyrelse eller formandskab på delegeretmødet 25. april 2021 og få direkte indflydelse på, hvordan DJ former sig i fremtiden.

Hovedbestyrelsen består af 15 medlemmer, som alle er valgt for en 2-årig periode. To af de 15 er formand og næstformand, som er lønnede fuldtidsstillinger. Både formand og næstformand er på valg på hvert delegeretmøde.

Du kan stille op både som kandidat til formandsposten, næstformandsposten og en af de andre pladser i hovedbestyrelsen.

DELEGERETMØDETS PERSONVALG

Regler for opstilling af kandidater mv.

Da delegeretmødet ikke som sædvanligt varer to dage, har hovedbestyrelsen besluttet følgende vedrørende valg:

A. Valgprocedure: Forslag til kandidater til valgene til formand, næstformand, hoved­bestyrelse, suppleanter, statsautoriseret revisor, faglig revisor og faglig revisorsuppleant skal afleveres skriftligt pr. mail til dirigenterne senest 10 minutter efter, at dirigenterne meddeler, at der er 1 time til valghandlingen.
Deadline vil tidligst være, når beretningen er behandlet og godkendt.

B. Stillerlister: Forslag til kandidater til formand, næstformand, hoved­bestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen skal denne gang ikke være underskrevet af 15-20 stillere.

Valgudvalget undersøger forslag til kandidater, og meddeler sin indstilling til dirigenterne.

C. Valgtale og præsentation af kandidater: Kandidater til formand, næstformand, hoved­bestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen får ikke en særskilt valgtale umiddelbart inden valgene.

Alle kandidater får mulighed for at præsentere sig med foto og tekst på DJ’s hjemmeside.
De kandidater, der stiller op på selve delegeretmødet, kan også få denne mulighed ved at sende præsentationen til DJ’s sekretariat, der med det samme kan lægge den op på DJ’s hjemmeside sammen med de øvrige kandidater.

 

Valg af formand og næstformand
Formand og næstformand vælges med absolut flertal.
Det vil sige, at er der f.eks. opstillet 4 kandida­ter til formandsposten, og ingen af dem får over halvdelen af de delegeredes stemmer ved første afstemning, skal der stem­mes igen.

Denne gang mellem de 2 kandidater, der har fået flest stemmer i første runde.
Den, der herefter får flest stemmer, er valgt.

Valg af hovedbestyrelse, suppleanter m.fl.
Ved valg til hovedbestyrelsen og ved det efterfølgende valg af suppleanter til hoved­bestyrel­sen må der – uanset antallet af opstillede – maksimalt stemmes på én færre end det antal kandidater, der skal vælges.

De kandidater, der opnår det højeste stem­metal, besætter de ledige poster.
Hvis to eller flere kandidater har fået samme stemmetal, og der kun er én ledig post tilbage, foretages der omvalg mel­lem disse kandidater.
Hvis der igen er stemme­lighed, foretages valget ved lodtræk­ning.

Suppleanterne vælges herefter særskilt efter samme princip som valg til ho­ved­be­styrelsen. De kandidater til hovedbestyrelses­valget, som ikke opnåede valg, og som tilkendegiver et ønske om det, opstilles til suppleantvalget på lige fod med de øvrige kandidater til de ledige suppleantposter.

Valg af statsautoriseret revisor, faglig revisor og revisor-suppleant foregår ved almindelig stemme­flerhed.

Valg af hovedbestyrelsens repræsentanter i Ophavsretsfondens bestyrelse foregår herefter, og efter samme princip som valg til hovedbestyrelsen.

Alle afstemningerne foregår elektronisk, og det vil teknisk ikke være muligt at stemme på flere end det tilladte.

Sådan gør du

Du kan give besked om dit kandidatur helt frem til at dirigenterne meddeler, at der er 1 time til valghandlingen.
Det kan dog være en fordel at give besked i bedre tid, så du kan præsentere dig grundigt for de delegerede i fx Journalisten eller på DJ’s hjemmeside. 

Skriv til webmaster@journalistforbundet.dk for at fremgå på DJ's hjemmeside. Skriv 'Opstilling til Delegeretmøde 2021' i emnefeltet og hvilken post, du ønsker at stille op til. Mere information følger derefter. 

' Sådan stiller du op til HB og formandskabet'

STILLERLISTE TIL KANDIDATER

For at være berettiget til at stille op som kandidat til HB eller formandskabet, skal du være medlem af DJ og have mellem 15-20 underskrifter fra DJ-medlemmer på din stillerliste.

Stillerlisten skal sendes eller gives til DJ's sekretariat senest klokken 10.00 på
de­legeretmødets anden dag, men meget gerne inden.