Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Seniorpolitisk strategi

DJ vil være et fagforbund med fokus på seniorernes arbejdsliv. Et godt arbejdsliv i den tredje alder er afhængigt af flere forskellige faktorer, som DJ med denne strategi vil beskrive og sætte politiske målsætninger op i forhold til. 

Seniorpolitik har traditionelt beskæftiget sig med, hvordan man afslutter sit arbejdsliv og går på pension. Men i disse år er der samfundsmæssigt fokus på rammerne omkring senkarriere og muligheden for at forblive aktiv på arbejdsmarkedet i længere tid. Danskerne lever længere, skal arbejde længere og ønsker i stigende grad en aktiv senkarriere. DJ ønsker at markere sig som en stemme i debatten om det gode seniorliv, indsamle viden om målgruppen og være med til at forme og beskrive det liv, som erhvervsaktive seniorer fører. 

Formålet med strategien er at styrke seniorernes muligheder på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet. Derfor er der brug for, at DJ i de kommende år retter et særligt fokus på målgruppen med henblik på at tilpasse politik, rådgivning, kommunikation og ydelser til seniorernes behov. Målgruppen defineres alene ud fra alder og omfatter medlemmer, som er 55+ uanset ansættelsesforhold.

DJ vil i udmøntningen af strategien arbejde på tre niveauer:

 • Påvirkning af politiske interessenter og aktører
 • Aftaler, forhandling og dialog med arbejdsgiverne
 • Rådgivning og efteruddannelse af medlemmer

Den seniorpolitiske strategi har følgende fire fokusområder:

 • Et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked
 • Livslang læring og kompetenceudvikling
 • Fokus på pension
 • Godt arbejdsmiljø som forudsætning for et længere arbejdsliv

Et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked

Der er et stort politisk ønske om, at danskerne skal arbejde længere. Det har resulteret i en politisk vedtaget stigende pensionsalder. Mange seniorer ønsker desuden at fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen, fordi arbejdet er identitetsskabende for dem og giver dem vigtige sociale relationer. Alligevel oplever seniorerne, at arbejdsmarkedet ikke er indrettet til det. Derfor er der brug for at gentænke overgangen fra arbejde til pensionisttilværelse og at få tilpasset lovgivningen, så den er rettet mere efter den enkeltes livssituation frem for alder.

DJ arbejder for:

 • at vise værdien af et arbejdsmarked indrettet efter livscyklus frem for karrierestige
 • at der skabes mere fleksible rammer for tilbagetrækning på arbejdsmarkedet
 • at det ikke er alderen, der er bestemmende for, om man kan være med i forskellige forsikringssystemer, eksempelvis a-kasser 
 • at de seniorer, som ikke kan eller vil fortsætte på arbejdsmarkedet, har mulighed for en værdig tilbagetrækning
 • at arbejdspladserne i videst mulige omfang har en fleksibel og fremsynet seniorpolitik 

Livslang læring og kompetenceudvikling

Det mediearbejdsmarked, som DJ’s seniorer blev uddannet til, har forandret sig markant. Det stiller særlige krav til seniorerne om at vedligeholde og forny kompetencer, hvis de fortsat vil være attraktive på arbejdsmarkedet. Især i en tid, hvor der bliver flere freelancere. Derfor kan seniorerne have særlige behov for efteruddannelse eller støtte til at skifte karrierespor, så flest muligt har mulighed for at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet før og efter den officielle pensionsalder.

DJ arbejder for:

 • at understøtte seniorernes faglige kompetenceudvikling og eventuelle sporskifte med rådgivning om blandt andet efteruddannelse
 • at sikre seniorers kompetenceudvikling i DJ’s aftaler og overenskomster
 • at sikre, at seniorer er særligt bevidste om vigtigheden af livslang læring
 • at fremhæve gevinsterne ved at bruge seniorernes kompetencer og erfaring på arbejdsmarkedet
 • at DJ’s tilbud til seniorer afspejler, at medlemmernes virkelighed er forskellig alt efter ansættelsesform og livssituation

Fokus på pension

Mange eksperter anbefaler, at man sparer 18-20 % af sin løn op for at bevare et rimeligt livsgrundlag i alderdommen. De fleste af DJ’s nuværende overenskomster lever ikke op til dette krav, og derfor er der brug for at løfte pensionerne i hele medie- og kommunikations-branchen gennem aftaler og overenskomster. Det kan desuden være en udfordring for DJ’s freelancere og selvstændige og ansatte uden overenskomst at spare nok op til pension. Derfor er der brug for at informere om vigtigheden af, at man ser sit arbejdsliv i et helhedsperspektiv og sparer op i tide, så der ikke udvikles et A- og et B-hold af seniorer. 

DJ arbejder for:

 • at forbedre pensionsordninger i overenskomsterne
 • at oplyse om vigtigheden af at spare op til senkarriere og alderdom gennem hele livet
 • at folkepensionen bevares og ikke udhules 
 • at pensionsordninger tilpasses den længere levealder og den individuelle livscyklus på arbejdsmarkedet
 • at udarbejde en model for, hvordan det kan gøres nemmere for freelancere og selvstændige at spare op til pension i samarbejde med forbundets pensionsselskab
 • at informere om og medvirke til fastholdelse af medlemmernes ophavsrettigheder, så de fortsætter som en del af det økonomiske grundlag i pensionsalderen

Godt arbejdsmiljø som forudsætning for et længere arbejdsliv

Mange medie- og kommunikationsarbejdspladser er præget af store forandringer. Det betyder for nogle DJ-medlemmer en hverdag med travlhed, stress og usikkerhed om fremtiden. En for¬udsætning for, at seniorer kan forblive aktive på arbejdsmarkedet, er trivsel gennem et langt arbejdsliv. Skal yngre generationer, som kommer til at arbejde på et mere omskifteligt arbejds¬marked, kunne holde til at arbejde i flere år, er det nødvendigt at forebygge dårligt arbejdsmiljø.

DJ arbejder for:

 • at sætte arbejdsmiljø på den politiske dagsorden som et kollektivt ansvar og som forudsætning for et længere arbejdsliv
 • at samarbejde med øvrige aktører om at styrke Arbejdstilsynet
 • at gå i dialog med arbejdsgiverne om at undgå mental og fysisk nedslidning
 • at bidrage til, at der kan skabes en arbejdspladskultur, der værdsætter seniorers erfaring og virkelyst.

Vedtaget på delegeretmødet 2019