Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Samtykke til medvirken i medierne

Fotografering på ikke frit tilgængelige steder, videregivelse af private oplysninger og andre freds- og æreskrænkelser er ikke ulovlige, hvis du har fået samtykke. 

Samtykke

Et samtykke behøver ikke at være udtrykkeligt. Samtykket kan også være stiltiende, fx en person, som afgiver et interview til en avis eller en tv-station, eller det kan ske gennem passivitet, fx fordi en person ikke påtaler din fotografering på et ikke frit tilgængeligt sted. 

Du bør dog have for øje, at du på et senere tidspunkt kan blive nødsaget til at dokumentere samtykket. Det kan være vanskeligt ved et ikke skriftligt samtykke, hvis ikke omstændighederne, vidner eller billeddokumentation kan understøtte din forklaring. 

Afgivelsen af samtykket 

Når du indhenter et samtykke, er det vigtigt, at du får det fra de(n) rigtige. Beboerne i et hus kan samtykke til, at du går ind i deres have. Det er derimod dem, som opholder sig i haven, der skal samtykke til, at de bliver fotograferet. 

Det er også vigtigt, at den, som rammes af handlingen, forstår konsekvenserne af sit samtykke. Jo mere vidtrækkende konsekvenser et samtykke kan have, desto større sikkerhed bør du have for samtykket – og for at konsekvenserne er forstået.

Det kan navnlig være aktuelt i forhold til personer, som kan have vanskeligt ved at overskue rækkevidden og konsekvenserne af samtykket, fx unge, psykisk handikappede eller personer, som af en eller anden grund er i en svær situation. For børn under 15 år skal forældrene samtykke. For børn mellem 15 og 18 år kan det – afhængigt af emnets og sagens karakter – også være nødvendigt med forældrenes samtykke. Det kan i visse tilfælde også gælde interview eller lignende – uanset at der videregives private oplysninger – når emnets karakter og den mindreåriges alder taler for det. 

 

CASE: Unges druk

En avis havde bragt en artikel om unges alkoholvaner, hvor flere unge havde udtalt sig og var afbildet. Den ene af de unge var mindreårig, og Pressenævnet tog efter klage fra dennes mor stilling til, om hun skulle have givet samtykke til sit barns medvirken.

Pressenævnet udtalte: "Det er generelt Pressenævnets opfattelse, at det må anses for at være udtryk for god presseskik, at et medie, når det vælger at beskæftige sig med børn og unge, indhenter tilladelse fra forældremyndighedsindehaverne til de medvirkende. Nævnet finder dog i det konkrete tilfælde, at citaterne af [Klager 1]s udtalelser ikke er af en sådan belastende karakter for hende, at journalisten havde grund til at indhente forældremyndighedsindehaverens tilladelse til at offentliggøre udtalelsen og billedet af [Klager 1]. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik."

Rækkevidden af samtykket 

Som mediearbejder bør du altid overveje, hvor langt det pågældende samtykke rækker. Det kan navnlig være vigtigt, hvis samtykket er afgivet stiltiende eller ved passivitet. Som udgangspunkt bør du være meget varsom med at udstrække et samtykke til at gælde i andre tilfælde end den konkrete situation. Til gengæld kan du som mediearbejder typisk forvente, at et samtykke til indsamling af oplysninger eller materiale, fx gennem fotografering, også gælder den efterfølgende offentliggørelse. 

Tilbagetrækning af samtykket 

En person kan i mange tilfælde som udgangspunkt ikke trække sit samtykke til medvirken tilbage. Det gælder dog ikke, hvis du og personen har aftalt vilkår om gennemsyn eller lignende.  

Det gælder dog kun oplysninger og materiale, som allerede er indsamlet. En person kan altid undlade at afgive flere private oplysninger eller frabede sig yderligere optagelser af denne. 

Dokumentation for samtykket 

Hvis du mødes med en påstand om manglende samtykke eller et ønske om at trække et samtykke tilbage, er det væsentligt, at du kan dokumentere at have et samtykke.  

Kravene til dokumentation vil være forskellige afhængig af situationen, den konkrete opgave og brug. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, hvis samtykket er skriftligt og udtrykkeligt. 

Et uberettiget ønske om at tilbagetrække et samtykke vil efter omstændighederne kunne imødegås med et økonomisk krav om erstatning. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk