Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Sådan anmoder du om aktindsigt

Offentlighedsloven giver enhver ret til aktindsigt. Retten til aktindsigt gælder uanset, om man har en særlig retlig interesse i sagen eller ej, og myndigheden kan af samme grund ikke kræve en begrundelse for aktindsigten.

Aktindsigten skal som udgangspunkt gives i den form, som du ønsker fx som papirkopi, som elektroniske dokumenter via e-mail eller ved, at du gennemser de relevante dokumenter hos myndigheden. Du har derimod ikke krav på at få aktindsigten gennemført i et bestemt digitalt format.

Det fremgår af lovens § 9, at en anmodning om aktindsigt skal:

  1. indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og
  2. angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.

Hvor præcist skal man kunne udpege en sag eller et dokument?

Kravet om tematisering giver ansøgeren mulighed for at søge lidt bredere, da det vil være muligt at få aktindsigt i sager af en bestemt art eller sager journaliseret i en bestemt periode.

En temaangivelse kunne fx lyde på: ”brevveksling, der vedrører smiley-ordningen” eller ”sager om udstedelse af byggetilladelser i 2014”. Ønsker man aktindsigt i en brevveksling mellem bestemte myndigheder og/eller personer, skal det præciseres, hvilket emne den pågældende brevveksling omhandler, idet man som udgangspunkt ellers ikke har opfyldt kravet om angivelse af et tema.

Hvorvidt identifikationskravet er opfyldt, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, men en myndighed vil, navnlig hvor anmodningen er fremsat af medierne, have særlig grund til at vejlede med henblik på, at myndigheden bliver i stand til at identificere de sager eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i.

Alle sager har en journaloversigt (aktliste), og det kan oftest betale sig at starte med at få indsigt i denne, og derefter udpege de dokumenter man har særlig interesse i. Dette kan især være fordelagtigt i store sager, som myndigheden ellers ville skulle gennemgå med en tættekam for at tage stilling til hvert enkelt dokument. En præcis og afgrænset ansøgning muliggør en hurtig behandling.

Hvor skal man stile en anmodning om aktindsigt til?

En anmodning om aktindsigt skal som udgangspunkt stiles til den myndighed, der ligger inde med dokumentet. Hvis dokumentet ligger hos flere myndigheder, kan der som udgangspunkt søges hos alle de pågældende myndigheder.

I afgørelsessager kan der dog kun søges hos den myndighed, der skal afgøre sagen. Myndigheden har i så fald ansvaret for at indhente dokumenter hos eventuelle andre myndigheder.

Kan man forlange aktindsigt telefonisk?

Der er ikke formkrav til en anmodning. Der kan søges telefonisk, ved personligt fremmøde, mail og brev.

Kan der kræves betaling for aktindsigt?

Myndigheden har ret til at kræve betaling.

Hvis man ønsker aktindsigt i form af en papirkopi, kan myndigheden kræve 10 kr. for første side og herefter 1 kr. pr. side. Der gælder dog en bagatelgrænse ved første udlevering, hvor beløb under 100 kr. ikke opkræves.

Der kan ikke kræves betaling for aktindsigt i elektronisk form, når der er tale om mindre end 100 sider. Hvis elektronisk aktindsigt omfatter mere end 100 sider, kan myndigheden kræve 100 kr. men ikke mere uanset hvor mange sider, der er tale om.

Det bemærkes, at de samme betalingsregler gælder for anmodninger om dataudtræk. Hvis dataudtrækket foretages af en anden virksomhed på vegne af den offentlige myndighed, kan de faktiske omkostninger forbundet med dette opkræves.

Hvor hurtigt bør man få svar på en anmodning om aktindsigt?

Lovens udgangspunkt er ”snarest” (§ 36). Det vil sige, at anmodningen om aktindsigt skal afgøres så hurtigt som muligt og som alt overvejende hovedregel inden syv arbejdsdage efter, at anmodningen er modtaget.

Der er opstillet målsætninger for, hvor hurtigt myndigheden bør færdigbehandle aktindsigtsanmodningerne i forhold til, om der er tale om simple sager eller særligt omfattende sager m.v.

I praksis bør dette føre til:

  • 1-2 dage i klart identificerede sager med et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver nærmere overvejelser
  • Inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre det er umuligt på grund af sagens omfang eller kompleksitet
  • Inden 14 arbejdsdage ved en ansøgning, der gælder et stort antal dokumenter eller giver anledning til juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk