Gå til hovedindhold
Bliv medlem

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET

§ 1.PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journa­listfor­bund (DJ)

    § 2

PRESSEFOTOGRAFFORBUNDETS formål er at varetage medlemmer­nes faglige interesser inden for PF-området i samarbejde med Dansk Journalistforbund og be­slægtede danske, nordiske og internationale organisationer.

PF udsender - i samarbejde med DJ - lønstatistikker og andet statistisk materiale til brug for beregning af løn- og prisfastsættelse for pressefotografisk freelancearbejde. PF er konsul­tativt organ i forbindelse med overenskomstforhold, ophavsretsfor­hold, arbejdsmil­jøspørgs­mål o.l.

Bestyrelsen nedsætter udvalg, som følger den teknologiske udvikling inden for faget, og arrangerer hvert år udstil­lingen ÅRETS PRESSEFOTO.

Bestyrelsen tager initiativ til relevante efteruddannelseskurser til højnelse af fagets standard og fremme af medlemmernes beskæftigelsesmuligheder.

Bestyrelsen varetager - i samarbejde med DJ - medlemmernes interesser overfor Copydan o. lign.

    § 3

PF-forhandler - i samarbejde med DJ - adgangs- og arbejdsforhold for medlemmer­ne, her­under akkrediteringer i forbindelse med officielle statsbesøg, idræts- og fod­boldarrange-men­ter, koncerter o.l.

PF varetager desuden medlemmernes interesser i forbindelse med adgangs- og ar­bejdsfor­hold i danske lufthavne, Folketinget m.v.

    § 4

I PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET optages medlemmer af Dansk Journalistfor­bund, der har pressefotografering, fotojournalistik, film-, video- og TV-fotografering og billedredi­gering som hovederhverv.

PF kan fra ansøgere udbede sig nødvendig dokumentation for de oplyste indtægtsfor­hold.

PF kan undlade at indstille en ansøger som medlem, såfremt denne har handlet i strid med DJ’s loves § 26.

Fagets relevante elever og studerende optages i specialforeningen samtidig med optagelsen i Dansk Journalistfor­bund.

    § 5

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. Disse er kontingentfrie.

    § 6

Medlemmer af PF må ikke ansætte elever - eller have ansatte, der udfører journalistisk arbejde - eller være medlem af en arbejdsgiverorganisation.

    § 7

PF-emblemer kan mod depositum rekvireres gennem PF - af alle udgående, aktive, fotograferende medlemmer.

Legitimationer i form af PRESSEKORT og PF-EMBLEMER er forbundets ejendom og skal tilbageleveres ved medlemsophør. I tilfælde af misbrug af nævnte legitimationer, kan disse inddrages af PF/DJ. 

    § 8

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober kvartal.

Der indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel, på PF’s hjemmeside og ved meddelelse i Journalisten - med følgende dagsorden:

    1.    Bestyrelsens beretning

  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Budget og kontingentfastsættelse
  • Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfonds bestyrelse
  • Eventuelt

Revideret regnskab er tilgængeligt på hjemmesiden senest tre uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen placeres geografisk efter bestyrelsens bestemmelse.

Forslag, herunder ændring af kontingent, der ønskes behandlet på den årlige generalforsam­ling, skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af PF - dog ikke pressefotograf- og fotojourna­liststuderende. Disse har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsen. Studerende, der er medlemmer, har ret til på generalforsamlingen at vælge en observatør, som uden stem­meret kan overvære bestyrelsesmøderne.

EKSTRAORDINÆR generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages skriftligt varsel.

Desuden skal bestyrelsen indkalde til EKSTRAORDINÆR generalforsamling med motiveret dagsorden - senest 14 dage efter modtagelsen af skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af med­lemmerne. Anmodningen skal indeholde motiveret dagsorden.

    § 9

GENERALFORSAMLINGEN vælger foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, samt en formand som vælges særskilt.

Alle valg gælder for to år, og genvalg kan finde sted.

Efter tur afgår i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer og i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer.

GENERALFORSAMLINGEN vælger hvert år en revisor og en revisor suppleant. Der vælges ligeledes tre suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne indtræder i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Generalforsamlingens beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt - dog kan et fremmødt medlem højst repræsentere 2 fraværende medlemmer.

Skriftligt referat fra generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

    § 10

Bestyrelsen vælger af sin midte, ved første møde efter generalforsamlingen, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I tilfælde af formandens forfald tiltræder næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen sammensætter et forretningsudvalg, som består af formand og næstformand, sekretær eller kasserer. Foreningen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget - eller efter bestyrelsens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden i forbindelse med varetagelse af løbende forretninger.

    § 11

Pressefotografforbundets regnskabsår er 1. juli - 30. juni.

Kontingentbetaling:

1.  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen jvf. vedtægternes § 8.

2.  Pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent til PF.

3.  Efterlønsmodtagere og pensionerede medlemmer, der arbejder freelance, betaler almindeligt kontingent til PF.

4.  Elever betaler 1/4 kontingent til PF.

5.  Arbejdsløse medlemmer betaler ikke kontingent til PF.

6.  Hvis særlige forhold i øvrigt gør sig gældende, kan et medlem ansøge om kontingentfrihed eller nedsat kontingent til PF.

    § 12

Medlemmerne er forpligtet til overfor PF’s bestyrelse at give lønoplysninger og fremsende materiale til lønstatistik og på anmodning give oplysninger om freelanceleverancer og vilkår. Bestyrelsen kan i konkrete sager forlange dokumentation til afklaring af begrundede tvivls­spørgsmål i relation til pris- og ophavsretsforhold.

    § 13

PF’s bestyrelse kan til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse indstille et medlem til bøde eller eksklusion, såfremt medlemmet har handlet i strid med PF’s vedtægter eller DJ’s love.

    § 14

Nærværende vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer går ind herfor.

Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i Dansk Journalistforbunds hovedbe­styrelse.

    § 15

Forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelig på Pressefotografforbundets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag om ændret kontingent skal udsendes til alle medlemmer.

    § 16

PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET kan opløses ved en generalforsamling, når 2/3 af med­lemmerne er repræsenteret på denne. Forslaget om opløsning skal vedtages med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

    § 17

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget om opløsningen bliver vedtaget med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalfor­samlingen tilstedeværende medlemmer - indkaldes hurtigst muligt til en ny generalforsam­ling, hvor forslaget om opløsning på ny skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

    § 18 

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af PRESSEFOTOGRAFFOR-

BUND­ETS midler, således at disse anvendes bedst muligt i henhold til vedtægternes § 2.

 

Vedtaget på

Pressefotografforbundets generalforsamling

Nyborg Strand, Nyborg den 12. november 2017

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk