Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

VEDTÆGTER FOR PRESSEFOTOGRAFFORBUNDE

§ 1.PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET (PF) er en specialforening under Dansk Journa­listfor­bund (DJ)

    § 2

PRESSEFOTOGRAFFORBUNDETS formål er at varetage medlemmer­nes faglige interesser inden for PF-området i samarbejde med Dansk Journalistforbund og be­slægtede danske, nordiske og internationale organisationer.

PF udsender - i samarbejde med DJ - lønstatistikker og andet statistisk materiale til brug for beregning af løn- og prisfastsættelse for pressefotografisk freelancearbejde. PF er konsul­tativt organ i forbindelse med overenskomstforhold, ophavsretsfor­hold, arbejdsmil­jøspørgs­mål o.l.

Bestyrelsen nedsætter udvalg, som følger den teknologiske udvikling inden for faget, og arrangerer hvert år udstil­lingen ÅRETS PRESSEFOTO.

Bestyrelsen tager initiativ til relevante efteruddannelseskurser til højnelse af fagets standard og fremme af medlemmernes beskæftigelsesmuligheder.

Bestyrelsen varetager - i samarbejde med DJ - medlemmernes interesser overfor Copydan o. lign.

    § 3

PF-forhandler - i samarbejde med DJ - adgangs- og arbejdsforhold for medlemmer­ne, her­under akkrediteringer i forbindelse med officielle statsbesøg, idræts- og fod­boldarrange-men­ter, koncerter o.l.

PF varetager desuden medlemmernes interesser i forbindelse med adgangs- og ar­bejdsfor­hold i danske lufthavne, Folketinget m.v.

    § 4

I PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET optages medlemmer af Dansk Journalistfor­bund, der har pressefotografering, fotojournalistik, film-, video- og TV-fotografering og billedredi­gering som hovederhverv.

PF kan fra ansøgere udbede sig nødvendig dokumentation for de oplyste indtægtsfor­hold.

PF kan undlade at indstille en ansøger som medlem, såfremt denne har handlet i strid med DJ’s loves § 26.

Fagets relevante elever og studerende optages i specialforeningen samtidig med optagelsen i Dansk Journalistfor­bund.

    § 5

Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. Disse er kontingentfrie.

    § 6

Medlemmer af PF må ikke ansætte elever - eller have ansatte, der udfører journalistisk arbejde - eller være medlem af en arbejdsgiverorganisation.

    § 7

PF-emblemer kan mod depositum rekvireres gennem PF - af alle udgående, aktive, fotograferende medlemmer.

Legitimationer i form af PRESSEKORT og PF-EMBLEMER er forbundets ejendom og skal tilbageleveres ved medlemsophør. I tilfælde af misbrug af nævnte legitimationer, kan disse inddrages af PF/DJ. 

    § 8

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i oktober kvartal.

Der indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel, på PF’s hjemmeside og ved meddelelse i Journalisten - med følgende dagsorden:

    1.    Bestyrelsens beretning

  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Budget og kontingentfastsættelse
  • Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og suppleant
  • Valg af repræsentant til DJ´s Ophavsretsfonds bestyrelse
  • Eventuelt

Revideret regnskab er tilgængeligt på hjemmesiden senest tre uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen placeres geografisk efter bestyrelsens bestemmelse.

Forslag, herunder ændring af kontingent, der ønskes behandlet på den årlige generalforsam­ling, skal skriftligt være tilstillet bestyrelsen 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af PF - dog ikke pressefotograf- og fotojourna­liststuderende. Disse har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsen. Studerende, der er medlemmer, har ret til på generalforsamlingen at vælge en observatør, som uden stem­meret kan overvære bestyrelsesmøderne.

EKSTRAORDINÆR generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages skriftligt varsel.

Desuden skal bestyrelsen indkalde til EKSTRAORDINÆR generalforsamling med motiveret dagsorden - senest 14 dage efter modtagelsen af skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af med­lemmerne. Anmodningen skal indeholde motiveret dagsorden.

    § 9

GENERALFORSAMLINGEN vælger foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, samt en formand som vælges særskilt.

Alle valg gælder for to år, og genvalg kan finde sted.

Efter tur afgår i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer og i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer.

GENERALFORSAMLINGEN vælger hvert år en revisor og en revisor suppleant. Der vælges ligeledes tre suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne indtræder i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Generalforsamlingens beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt - dog kan et fremmødt medlem højst repræsentere 2 fraværende medlemmer.

Skriftligt referat fra generalforsamlingen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

    § 10

Bestyrelsen vælger af sin midte, ved første møde efter generalforsamlingen, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I tilfælde af formandens forfald tiltræder næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen sammensætter et forretningsudvalg, som består af formand og næstformand, sekretær eller kasserer. Foreningen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget - eller efter bestyrelsens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden i forbindelse med varetagelse af løbende forretninger.

    § 11

Pressefotografforbundets regnskabsår er 1. juli - 30. juni.

Kontingentbetaling:

1.  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen jvf. vedtægternes § 8.

2.  Pensionerede medlemmer betaler ikke kontingent til PF.

3.  Efterlønsmodtagere og pensionerede medlemmer, der arbejder freelance, betaler almindeligt kontingent til PF.

4.  Elever betaler 1/4 kontingent til PF.

5.  Arbejdsløse medlemmer betaler ikke kontingent til PF.

6.  Hvis særlige forhold i øvrigt gør sig gældende, kan et medlem ansøge om kontingentfrihed eller nedsat kontingent til PF.

    § 12

Medlemmerne er forpligtet til overfor PF’s bestyrelse at give lønoplysninger og fremsende materiale til lønstatistik og på anmodning give oplysninger om freelanceleverancer og vilkår. Bestyrelsen kan i konkrete sager forlange dokumentation til afklaring af begrundede tvivls­spørgsmål i relation til pris- og ophavsretsforhold.

    § 13

PF’s bestyrelse kan til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse indstille et medlem til bøde eller eksklusion, såfremt medlemmet har handlet i strid med PF’s vedtægter eller DJ’s love.

    § 14

Nærværende vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer går ind herfor.

Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i Dansk Journalistforbunds hovedbe­styrelse.

    § 15

Forslag til vedtægtsændringer skal være tilgængelig på Pressefotografforbundets hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag om ændret kontingent skal udsendes til alle medlemmer.

    § 16

PRESSEFOTOGRAFFORBUNDET kan opløses ved en generalforsamling, når 2/3 af med­lemmerne er repræsenteret på denne. Forslaget om opløsning skal vedtages med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

    § 17

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget om opløsningen bliver vedtaget med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalfor­samlingen tilstedeværende medlemmer - indkaldes hurtigst muligt til en ny generalforsam­ling, hvor forslaget om opløsning på ny skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

    § 18 

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af PRESSEFOTOGRAFFOR-

BUND­ETS midler, således at disse anvendes bedst muligt i henhold til vedtægternes § 2.

 

Vedtaget på

Pressefotografforbundets generalforsamling

Nyborg Strand, Nyborg den 12. november 2017

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.