Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Regler & retningslinjer

Regler og retningslinjer for deltagelse i Årets Pressefoto 2017.
Opdateret 16. december 2017.

FORMÅL

Årets Pressefoto er en fair og kollegial konkurrence, som stræber efter at motivere til udviklingen af fotojournalistikken og vise medlemmernes evne til at fortælle visuelle historier.Det er desuden målet at udbrede kendskabet til fagets høje etiske standarder og værne om dansk fotojournalistiks troværdighed.

RETNINGSLINJER

Alt materiale indsendt til Årets Pressefoto skal - med få undtagelser - være optaget i konkurrenceåret af det PF-medlem, der sender ind.

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik. For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen give en fair og troværdigt gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Du må gerne efterbehandle billederne digitalt i overensstemmelse med god praksis: Integriteten i det fotojournalistiske øjeblik skal altid bevares - der må for eksempel ikke fjernes eller tilføjes noget til det oprindelige billede. Sammenkopiering og dobbelt-eksponering ikke tilladt! Dommerne og udstillingsudvalget forbeholder sig ret til at se originale, ubehandlede billedfiler, råbånd, negativer og/eller dias, og fotografen vil blive forsøgt kontaktet i tvivlstilfælde.

Fotografer, der indsender billeder med fejlagtige oplysninger - eller som ikke opfylder konkurrencens betingelser, kan trækkes ud af konkurrencen/udstillingen - også efter offentliggørelse.

KONKURRENCEBETINGELSER - alt det praktiske

Kun personer, der er medlemmer af PF på indsendelsesdatoen, kan deltage. Dommerne uddeler priser til billeder, serier samt web- og videoproduktioner i følgende kategorier:

Fotografier: Årets Pressefoto, Årets Pressefotograf, Nyhed - Danmark, Nyhed - Udland, Portræt, Sport Action, Sport Reportage, Årets Danske Hverdagsfoto, Reportage Danmark, Reportage Udland samt Åben Klasse.

TV/Multimedie-kategorier: Det korte indslag, Det lange indslag og Åben klasse. Dommerne skal kåre en vinder i kategorierne Årets Pressefoto og Årets Pressefotograf og kan uddele en pris i de øvrige kategorier.

Du kan indsende enkeltbilleder eller serier på højst otte fotos. Dommerne kan plukke et billede ud af en serie, hvis fotografen har givet sin accept ved at krydse af i tilmeldingsformularen i forbindelse med upload af billederne. Det totale antal billeder må ikke overstige 25.

Enkelte billeder i en serie i kategorierne Reportage Danmark, Reportage Udland og Sport Reportage kan være optaget før/efter konkurrenceåret, forudsat at de ikke har været indsendt tidligere. Højst en tredjedel af billederne i en given serie må være optaget uden for konkurrenceåret. Det skal forstås sådan, at i serier med mindst tre fotos, kan det ene være optaget uden for konkurrenceåret. Fotos optaget uden for konkurrenceåret, kan ikke indgå i kollektionen til »Årets Pressefotograf« og kan ikke komme i betragtning som »Årets Pressefoto« eller nomineres i de øvrige kategorier.

Billeder indsendt til Årets Pressefoto må ikke tidligere have været indsendt i konkurrencen. Det gælder også næsten identiske optagelser fra samme begivenhed.

Dommerne kan vælge at præmiere enkeltbilleder, serier samt tv/webproduktioner i en anden kategori end den, fotografen oprindeligt har indsendt i. Selve tv-produktionen/webproduktionen præmieres. Det betyder, at fremmed hjælp - også fra ikke PF-medlemmer - til fx lyd, redigering, etc. er tilladt. Alle deltagere i produktionen skal krediteres.

Hvis I er flere PF-medlemmer om et tv-indslag eller et multimedieprojekt, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Husk derfor at skrive alle navne og medlemsnumre på materialet eller ved tilmelding. En eventuel præmie blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer.

Hvis I er flere PF-medlemmer om et stillbillede-projekt, der indsendes til kollektiv bedømmelse, skal det tydeligt fremgå, at der er mere end én ophavsmand til det indsendte. Det er ikke tilladt at indsende i et kollektivt navn, man skal skrive alle navne og medlemsnumre på materialet ved tilmelding. En eventuel præmie vil blive delt mellem de bidragende PF-medlemmer. Projekter til kollektiv bedømmelse, kan ikke indsendes i kategorierne Årets Pressefoto og Årets Pressefotograf.

SÆRLIGE REGLER FOR TV/MULTIMEDIA KATEGORIER

Der er tre fælles kategorier for TV og Multimedie: Det korte indslag, Det lange indslag og Åben klasse.

Det korte indslag og det lange indslag kan være produceret til alle slags medier og platforme og indeholde video, stills, lyd og tekst, men det er en produktion der kun kan ses fra start til slut.

Åben klasse er åben for alle produktioner og forventes at samle de produktioner der ikke lige passer ind i de to andre kategorier, men også de produktioner der er interaktive, hvor læseren/seeren har flere indgange og selv kan bestemme i hvilken rækkefølge materialet skal ses.

Hver deltager kan indsende højst ni produktioner og højst tre i hver kategori. I kategorien Den korte skal alt materiale være produceret i konkurrenceåret. I kategorierne Den lange og Åben klasse kan ældre optagelser anvendes, men indslaget skal være færdigklippet i det pågældende år.

Anvendelsen af fremmede optagelser skal være begrænset og have karakter af supplerende materiale. Brug af fremmed materiale skal angives.

Det indsendte indslag må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte indslag.

Dommerne kan vælge at præmiere et indslag i en anden kategori end det er indsendt i.

Alle videoindslag skal oploades til Dropbox (Der accepteres ikke længere link til Vimeo, Youtube og hjemmesider) Komprimering af indslag skal ske efter vejledning fra Vimeo: https://vimeo.com/help/faq/uploading-to-vimeo/compression-tutorials

I helt specielle tilfælde (eksempelvis med komplicerede interaktive multimedie produktioner) kan det accepteres at indsende et link til hjemmeside hvor produktionen kan afspilles. Den tilmeldte produktion må ikke ændres efter indsendelsesfristen. Produktionen skal være frit tilgængelig på internettet i perioden fra indsendelsesfristen og hele udstillingsåret, eller skal kunne flyttes til PFs server, hvis den vinder kategorien eller opnår at blive nomineret. Ældre og fremmed materiale kan anvendes i begrænset omfang og skal have karakter af supplerende optagelser, baggrund og lignende.

Op til 1/3 af billedmaterialet kan være optaget før/efter konkurrenceåret. Den fordeling vurderes medietype for medietype, således at ingen medietype må bestå af mere end 33 pct. ældre materiale. Video opgøres i sekunder, stillbilleder (herunder slideshows) opgøres i antal billeder. Det gælder også slideshows, der

afvikles i et videoformat. Tekst, grafik og lyd medregnes ikke. Brug af fremmed og ældre materiale skal angives ved tilmeldingen. Det indsendte indslag må ikke i væsentlig grad bygge på tidligere indsendte indslag.

RETTIGHEDER

Deltageren skal selv sikre sig retten til at offentliggøre tredjemands materiale i tv- og webproduktionen. For eksempel kræver brug af fremmed underlægningsmusik en aftale med KODA

Pressefotografforbundet forbeholder sig ret til frit at anvende de indsendte konkurrencematerialer til følgende formål:

  • Udstillinger og visning i Danmark og udlandet.
  • Reproduktion i kataloget Årets Pressefoto og på andet materiale, som PF fremstiller i forbindelse med konkurrencen. Såfremt katalogets annoncører ønsker at anvende vinderbilleder i katalogets annoncer, har PF's bestyrelse ret til at forhandle konditioner på vegne af fotografen.
  • Reproduktion/visning i danske og udenlandske medier i forbindelse med omtale af Årets Pressefoto.
  • De indsendte billeder og produktioner kan Pressefotografforbundet anvende til forskellige formål - med henblik på at øge forståelse for pressefotografiet. Samlinger og/eller enkeltbilleder kan overdrages til f.eks. Rigsarkivet og Danmarks Journalisthøjskole - til ikke-kommerciel brug.
  • Enhver anden anvendelse vil følge normale ophavsretlige regler.
  • Alle medlemmer af Pressefotografforbundet vil få tilsendt kataloget Årets Pressefoto
  • Ved deltagelse i Årets Pressefoto anerkender fotografen disse regler og forbehold.

RETNINGSLINJER FOR BEDØMMELSESARBEJDET OG SCREENING AF INDSENDT MATERIALE

Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik. For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen give en troværdigt gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket.

Inden dommerne ser de indsendte billeder, ses alt indsendt materiale igennem af udstillingsudvalget. Det sker for at fange eventuelle fejl i teknikken (forkerte filer, mangelfulde tekster, upload-fejl etc.) og for at sikre, at det indsendte overholder de etiske retningslinjer om god praksis.

Skønnes et billede at stride mod konkurrencens etiske retningslinjerne - herunder for billedbehandling - gøres der en rimelig indsats for at forsøge at etablere en kontakt med fotografen - under hensyntagen til det tidspres, der er under ÅP- forberedelserne og dommerarbejdet.

Fotografen vil - hvis det er relevant - i den forbindelse tilbydes at indsende råfiler og lignende. Det er derfor vigtigt at du er til komme i kontakt med i dagene efter deadline.

Råfilerne vurderes i givet fald af udstillingsudvalget sammen med det indsendte materiale inden voteringen starter.

Herefter er det op til udstillingsudvalget at bedømme og beslutte, om billederne kan deltage i konkurrencen.

Om blot billedet, eventuel hel serie eller hele kollektionen udelukkes fra konkurrencen afhænger af, hvor alvorlig overtrædelsen af reglerne vurderes at være. I alvorlige tilfælde, hvor der konstateres bevidst falsknerier i ond tro, kan samtlige bidrag fra fotografen udelukkes.

Udstillingsudvalget kan også, efter bedømmelsesarbejdet er gået i gang, bede om at få råfilerne til et foto at se. I det tilfælde vil fotografen blive kontaktet og bedt om at sende råfiler ind til vurdering.

KODEKS FOR UDSTILLINGSUDVALGETS MEDLEMMER

For at skabe åbenhed om procedurerne under ÅP-dommerarbejdet har udstillingsudvalget nedfældet tidligere års uskrevne regler om, hvordan de enkelte medlemmer af udstillingsudvalget forholder sig under afviklingen af dommerarbejdet.

Som alle andre medlemmer af Pressefotografforbundet har også de medlemmer, der er involveret i den praktiske afvikling af Årets Pressefoto, udstillingsudvalget, ret til at deltage i konkurrencen.

Arbejdet skal foregå på en fair måde, så de pågældende medlemmer af udstillingsudvalget ikke på nogen måde påvirker dommernes afgørelse. Det sikres ved at:

  • Bedømmelsen er anonym. Det er ikke tilladt medlemmer af udstillingsudvalget på nogen måde at gøre opmærksom på eller fremhæve egne eller andres bidrag,
  • Kun de medlemmer af udstillingsudvalget, der er nødvendige for at sikre den praktiske afviklingen af dommerarbejdet, er til stedet i det lokale, hvor dommerne arbejder.
  • Såfremt materiale indsendt af et medlem af udstillingsudvalget når frem til anden runde af dommernes votering, forlader denne dommerlokalet.

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.