Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PF Generalforsamling 2019: Skriftlig beretning

Det er igen et sort år

pf-logo

PF

Pressefotografforbundet - Skriftlig beretning 2019:

Vi oplever en voldsom modstand mod det, vi selv synes, er verdens bedste fag, og mange af os kan ganske enkelt ikke forstå den manglende forståelse for den visuelle verdens kvaliteter.

Vi oplever nærmest daglige fyringsrunder, og senest har Jysk Fynske Medier skåret antallet af fotografer ned fra 25 til 12. Siden 2016 har bare den arbejdsplads mistet et hav af stillinger og gået fra at være den største fotografiske arbejdsplads til en af de små. I 2016 blev 10 stillinger nedlagt og i 2017 yderligere 7 stillinger. Nu er så 3 ud af 4 stillinger nedlagt på den arbejdsplads – i en verden, der aldrig har været så visuel som nu.

Det er ganske enkelt uforståeligt, at moderne medieledelser ikke har større forståelse for den visuelle verden, vi er i.

I vores øjne savner vi, at ansvarlige bestyrelser i danske medievirksomheder har en professionel tilgang til deres arbejde og indser, at verden er blevet visuel – regneark og ord er gode redskaber, men hvis danske medier skal overleve, kræver det indsigt i indhold og mediebrugernes forventninger til kvalitet. Det findes ikke for nuværende, og vi håber, diverse bestyrelser lever op til deres ansvar. Umiddelbart gør de fleste danske mediechefer det ikke!

Verden er blevet visuel, og hvert sekund bliver der uploadet tusinder af fotos og videoindslag – samtidig bliver de visuelle professionelle indholdsleverandører beskåret mulighederne for at lave kvalitativt indhold til medierne!

Jysk Fynske Mediers chefredaktør Peter Orry har udtalt, at det i fremtiden er muligt at få indhold billigere fra robotter og freelancere – og journalisterne skal uddannes til at tage bedre billeder. Det er næppe nok til at bevare bare en del af de nuværende mediebrugere, og helt sikkert ikke en måde at udvikle medierne på og dermed skabe nye mediebrugere.

Også Nordjyske og Aller har i den seneste tid skåret ned i fotografstaben og opsagt samarbejdet med en række freelancekolleger. Og dybest set kan man også sige, at Ritzau Scanpix lavede en massiv fyringsrunde, da man udsendte en ny rammeaftale til en række tidligere gode og loyale samarbejdspartnere.

Ritzau Scanpix

I efteråret sendte Ritzau Scanpix en ny såkaldt rammeaftale til 63 fotografer i Danmark med en række nye bestemmelser for det fremtidige samarbejde.

Igennem en lang årrække er priserne på mange kollegers salgsprovision faldet væsentlig, og mange havde håbet, at en fusion af de to tidligere bureauer Polfoto og Scanpix kunne skabe bedre forhold i stedet for, at de to bureauer til stadighed underbød hinanden.

Forventningerne var klare, og udmeldingerne fra Ritzau Scanpix var i starten også optimistiske, men resultatet blev et andet, og lever ikke i nærheden op til de positive forventninger. Det kan være bureauet får forbedret priserne, men det skal åbenbart ikke komme indholdsleverandørerne til gavn, da al provision på opgaver for bureauet fremover ikke skal udløse provision. Stringerarbejdet, hvor fotografer kan levere fotografier til bureauet, vil fortsat være omfattet af provision.

Vi har prøvet at komme i forhandlinger med bureauet og dialogen har såmænd været til stede, men til gengæld har der ikke været nogen form for vilje til at forhandle fra bureauets side. I skrivende stund viser det sig desværre, at en række fotografer har skrevet under på den nye rammeaftale, og det gør det mildest talt svært at forbedre de dårlige forhold, som bureauet ved deres direktiv er kommet med.

Kampen om rettighederne er jo ikke nye, og det er noget PF har kæmpet for siden 1912. Derfor er det et hårdt slag, at det ikke er lykkedes at stoppe disse forringelser.

Årets Pressefoto

Vi åbnede traditionen tro Årets Pressefoto den første fredag i marts, og atter var det på Det Nationale Fotomuseum / Det Kongelige Bibliotek. Vi prøver løbende at skabe forbedringer, og det synes vi lykkedes fint denne gang med et andet udstillingsformat, hvor en del billeder kom i rammer.

Før sidste års generalforsamling havde vi et temamøde om ÅP, og der kom mange forskellige holdninger frem – det er dejligt, at ÅP kan være med til at skabe diskussioner om fotojournalistikken.

Der er interesse for udstillingen mange steder, men vi vil gerne bredere ud og har for den kommende udstilling aftalt et samarbejde med Pixlart, så de besøger 10 byer, og en lang række efterskoler, hvor der skabes mulighed for at se og diskutere den fremragende danske fotojournalistik.

Efteruddannelse + BOOST

PF´s medlemmer har igennem mange år været flittige til at efteruddanne sig og mange kolleger har glæde af vores egne BOOST-kurser.

I 2019 har der været 128 deltagere på kurserne, hvoraf der har været 7 rene BOOST-kurser og 2 sammen med DJ:Fotograferne, hvor der blev fortalt om de nye muligheder for rettighedspenge fra VISDA – her deltog 26 kolleger.

Vi har gennem de seneste år holdt en række kurser, hvor man kan blive uddannet dronepilot, og det har mange benyttet sig af. Derudover har der været afholdt kurser i lyd, videoredigering, skiv så det virker, storytelling med Lars Dareberg, photoshop og interviewteknik.

Fotojournalistuddannelsen

Som det vil være de fleste bekendt har fotojournalistuddannelsen haft store udfordringer i forhold til ministeriet og i forhold til praktikpladser.

Uddannelsen er ændret, så der fremover er en praktiktid på 12 måneder i stedet for som tidligere på 18 måneder. Det har været et krav, at uddannelsen tidsmæssigt skulle skæres ned, og her valgte man, at det var praktiktiden, der blev skåret ned.

Medierne har mildest talt ikke været begejstret, da de følte, det var i den sidste del af praktikperioden, de fik mest ud af de studerende, og at det samtidigt var den periode de studerende fik mest ud af deres praktikophold.

Nu er uddannelsen så blevet beskåret med hensyn til praktikperioden, og noget tyder på, at de studerende bliver endnu mere stressede end tidligere – og det er et alvorligt problem, da vi tidligere har oplevet store problemer i denne sammenhæng.

Tidligere havde uddannelsen optag to gange om året med otte studerende. Nu er det et optag om året med tolv studerende. Det skaber muligvis et problem i forhold til praktikpladser – for første gang i mange år kan det være, at der er flere pladser end studerende. Men med de hastige ændringer i mediebilledet kan det hurtigt ændre sig igen.

Ophavsretsfonden

PF´s medlemmer er gode til at bruge mulighederne i Ophavsretsfonden og mange kolleger får efteruddannelse og muligheder for at arbejde med projekter.

Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder med ansøgningerne, og der er ydet et stort arbejde med at få rettighedsmidlerne ud til medlemmerne.

Som tidligere omtalt er der nye regler omkring midlerne, og der vil i fremtiden ikke være helt så mange midler at søge. Til gengæld kommer der flere midler direkte ud til rettighedshaverne. Baggrunden er et nyt EU direktiv, som har været mange år undervejs, men som nu er implementeret i Danmark.

VISDA (tidligere CopyDan Billeder) har lavet en del nye aftaler på blandt andet undervisningsområdet, og det betyder, at mange kolleger via et nyt fordelingssystem får flere midler udbetalt. Man skulle i årets første måneder indberette, hvad man har produceret af fotografier, mens man havde været fotograf, og det kunne være lidt uoverskueligt, men heldigvis benyttede en del kolleger sig af muligheden. For de medlemmer, der har indberettet, bliver det nemmere næste gang, og for de kolleger, der ikke fik indberettet, kommer der en ny chance efter 1. januar. Vi vil igen lave medlemsmøder, hvor vi vil fortælle om indberetningsformen, så flest muligt kan få glæde af de nye muligheder.

DJ

Efter delegeretmødet i april har DJ været i en turbulent tid med fyring af Journalistens redaktør, formand Lars Werges pludselige afgang, fyring af den nyansatte direktør og kampvalg om næstformandsposten, som skulle besættes blandt hovedbestyrelsens medlemmer. I forvejen havde DJ været igennem nogle udfordringer på baggrund af den såkaldte sexchikanesag. Det har præget forbundshuset på Gammel Strand, men alle håber, at der snart kan komme ro på, og at der kan komme fokus på de faglige aktiviteter. Naturligvis har alle medarbejdere og de politisk valgte haft fokus på medlemmerne, men det er klart, at de mange sager har skabt usikkerhed i dagligdagen for både ansatte og for medlemmerne.

Specialforening / gruppe

DJ nedsatte en arbejdsgruppe Fremtidens Forbund efter forrige delegeretmøde. Baggrunden var, at man ville se på mulighederne for at arbejde bedst muligt med, hvordan fremtidens forbund skulle indrettes.

Dansk Journalistforbund – alene navnet er til evig diskussion – er vokset markant de seneste 20 år. Fra starten af 60-erne, hvor en række journalistforbund blev fusioneret, til i dag er der sket utroligt meget, og der er et hav af fagligheder i det nuværende DJ.

PF blev fusioneret med DJ i 1967 og siden kom Danske Bladtegnere med i 1969 og begge fik betegnelsen specialforening. Siden er der kommet mange andre fagligheder til, og der er så blevet dannet specialgrupper for at varetage deres interesser.

Forskellen på specialforeninger og specialgrupper er dybest retten til at vælge egne delegerede til DJ´s øverste myndighed – nemlig delegeretmødet.

I PF har vi i mange år ikke skønnet, det var et problem, da mange kolleger var medlem af en medarbejderforening, hvor man kunne vælges som delegeret, og hvis man ikke var medlem af en medarbejderforening, var man typisk medlem af en specialgruppe fx DJ:Fotograferne eller FreelanceGruppen, og her har det som regel ikke været svært at blive valgt, hvis man havde interessen. Så den store forskel på at være gruppe eller forening er dybest set muligheden for at lade sig vælge som delegeret til delegeretmødet.

Arbejdsgruppen Fremtidens Forbund arbejdede med en del forskellige forslag, men kunne ikke blive enige om et samlet forslag. Derfor kom en del af arbejdsgruppen med det forslag, at foreninger skulle laves om til grupper. Det var PF og Danske Bladtegnere imod, da vi mente, ønsket skulle komme fra os selv. Det gav delegeretmødet os så ret i.

Som det fremgår af et forslag til denne generalforsamling, synes vi, at det er en god idé. Det kræver i vores øjne, at vi fortsat selv kan bestemme, hvem der kan optages i PF, så vi kan bevare følelsen af samhørighed. Noget vi i øvrigt deler med Danske Bladtegnere.

Vi tror, at de fleste medlemmer gerne vil forblive medlem af DJ:Fotograferne og/eller FreelanceGruppen, men medlemmerne får muligheden for at spare lidt på kontingentet.

PF Konferencen – mod nye tider

Siden 1991 har vi holdt PF Konferencerne – det har haft stor betydning på udviklingen af dansk fotojournalistik, og vi skal naturligvis fortsætte de gode takter, men vi skal også overveje, om det er det rigtige forum og de rigtige rammer.

Er det tiden at forandre – muligvis at holdtlave arrangementet i København samtidig med Copenhagen Photo Festival? Tidligere holdt PF konferencerne hver år, men efter at DJ begyndte at lave FagFestival, har vi som bekendt holdt konferencerne hvert andet år.

Ny platform

Den generelle situation gør, at vi alle skal have modet til at tænke nye tanker og derfor arbejder bestyrelsen med tanker om, at skabe en platform, som giver billedbrugerne nye muligheder for at få kvalitet. Det betyder, at vi prøver at skabe muligheder for medier og andre, så de kan købe fotografier og andet visuelt indhold på rimelige vilkår – en form for fair trade omkring vores produktioner.

Vi stiller et selvstændigt forslag til generalforsamlingen, og vi håber naturligvis på opbakning til muligheden for at kunne arbejde videre med projektet!

Vores planer udelukker bestemt ikke andre muligheder, men skal ses som en mulighed for at skabe et alternativ til de store forringelser, der i øvrigt er på markedet.

Gode faglige hilsner

PF´s bestyrelse

Robert Wengler, Sisse Stroyer, Angelina Owino, Lars Horn, Joachim Adrian, Martin Lehmann, Nils Meilvang, Lars Lindskov

Suppleanter
Philip Davali, Michael Bager, Jens Panduro

Studenterobservatør
Aleksander Klug

Kommentarer