Gå til hovedindhold
Bliv medlem
studerende

Praktik

Oplever du at du ikke får det du har ret til?

➤ Kontakt til tillidsrepræsentant

➤ Kontakt din praktikantvejleder

Praktiktid er læring, og derfor har du ret til vejledning, feedback og tid til fordybelse, mens du er praktikant.

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål i løbet af praktikken, kan du henvende dig til din praktikantvejleder, som er den ansvarlige for din læring. Måske har du også en tillidsrepræsentant, du kan gå til, hvis du har spørgsmål til dine vilkår og rettigheder.

Du kan også kontakte Dansk Journalistforbund, hvis du har brug for råd eller vejledning. Nummeret er 33428000.

TIL ORIENTERING

➤ Praktikperiode
Praktikperioden er på 12 eller 18 måneder svarende til bekendtgørelsen for den enkelte uddannelsesinstitution.

➤ Løn
Praktikantens løn er forhandlet som en del af praktikantaftalerne. Se hvad lønnen er p.t.

➤ Læringsplan
Praktikstedet udarbejder en personlig læringsplan, som løbende revideres. Af læringsplanen kan det fremgå, hvilke fokusområder praktikanten skal have for perioden.  Det anbefales, at læringsplaner udarbejdes/justeres for tre måneders perioder.

UDDANNELSE

➤ Læringsdage
Praktikanten har krav på i gennemsnit mindst en produktionsfri læringsdag pr. måned. Overenskomsten indeholder eksempler på indhold af læringsdage. Praktikdage tæller som læringsdage.

➤ Praktikdage
Praktikanten kan en gang hvert halve år deltage i en praktik- dag på sin uddannelsesinstitution. Deltagelsen regnes som en almindelig arbejdsdag. Praktikstedet afholder rejseudgifter med billigste transportform.

➤ Arbejdets tilrettelæggelse
Arbejdstiden tilrettelægges og der udbetales genetillæg efter samme retningslinjer som for uddannede medarbejdere på praktikstedet.

FRAVÆR

➤ Ferie
Praktikanter holder ferie med løn svarende til 5 ugers pr. år. I planlægningen af ferien indgår praktikanter med de samme rettigheder som øvrige medarbejdere. Ferietillægget på 1 procent udbetales samlet ved praktikperiodens udløb.

➤ Flytning
Efter forudgående aftale betaler praktikstedet 50 procent af praktikantens dokumenterede udgifter ved flytning mellem uddannelsesinstitution og praktiksted og tilbage igen.

➤ Barsel
Praktikanter har ret til løn under barsel på lige fod med de overenskomstansatte på arbejdspladsen. Praktikanten har ret til at genoptage praktikperioden efter orlov.

Praktikaftale banner

De gældende og kommende praktikantaftaler

Arbejdsvilkår og løn er aftalt mellem arbejdsgiverne og Dansk Journalistforbund.

 

 

Rikke Ahm

Læs her, hvordan DJ kan hjælpe dig med at få de bedste forhold og vilkår i praktiktiden.

Praktik kan være en væsentlig del af din uddannelse inden for mediebranchen. Men der er stor forskel på dine muligheder og forhold, alt efter hvilken uddannelse, du er i gang med. DJ klæder dig på, uanset om du er i lønnet eller SU-berettiget praktik.

Er du:

Kommunikationsstuderende

Du må få op til 3.000 kr. i erkendtlighed under din praktik, når du samtidig er berettiget til SU. Der findes dog endnu ingen kollektive overenskomster for kommunikationsstuderende. Men DJ arbejder for at få ordentlige forhold for kommunikationsstuderende under praktik. Fx arbejder DJ sammen med tidligere praktikanter for at lave overenskomster med praktiksteder, der har lønnede kommunikationspraktikanter.

Er du på vej i kommunikationspraktik, kan DJ hjælpe:

Vi ser din kontrakt igennem eller giver dig og dit kommende praktiksted en standardkontrakt.

Vi holder vejledning og kurser i lønforhandlingsteknik, så du kan sikre dig en fair løn i dit praktikforløb eller et løn-tillæg til din SU-berettigede praktik.

I efteråret 2013 var DJ med til at sikre kommunikationspraktikanter en gennemsnitlig praktikantløn på 10.500 kr. om måneden. Enkelte kommunikationspraktikanter blev sågar dækket af journalistpraktikantenes overenskomst og fik dermed godt 16.000 kr. om måneden.

Journalist- eller fotojournaliststuderende

DJ har forhandlet uddannelsesaftaler for journalister og fotojournalisternes praktik. De væsentligste punkter i praktikantaftalen er:

 • Lønnen: i 2017 er praktikantlønnen på 16.621 kr. Lønnen reguleres hvert år.
 • Der skal være en praktikantvejleder på arbejdspladsen, der tager sig af indholdet i din praktiktid. Gennem vejledning skal praktikvejlederen sørge for, at du når de uddannelsesmæssige mål under praktikopholdet.
 • Din arbejdstid lægges efter samme retningslinjer som for de uddannede medarbejdere på arbejdspladsen. Det gælder også honorering af arbejde uden for normale arbejdstider.
 • Som praktikant har du ret 2½ uges ferie med fuld løn, hvert halve år. Det betyder så også, at du ikke optjener feriepenge. 
 • Har du spørgsmål til aftalen eller dine rettigheder, så ring til DJs konsulenter på 3342 8000 og få rådgivning.

Journalister og Fotojournalists praktikantvilkår er sikret gennem de uddannelsesaftaler, DJ har indgået med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), DR, TV 2, Foreningen af TV 2-regioner, Staten, Regionerne og Kommunerne.

I fællesskab har de journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet stiftet et praktikudvalg. Udvalget arbejder med den kvalitative del af praktikken, for at forbedre forholdene for studerende i praktik.

Andre forhold

Uddannelsesaftalen beskriver praktikanternes vilkår. Ud over de specifikke regler i disse, er praktikanter omfattet af den overenskomst, der er gældende for praktikstedet. Praktikanter kan være med i medarbejderforeninger, men kan ikke deltage i konflikter.

Ifølge Uddannelsesaftalen skal praktikantens arbejdstid lægges efter samme retningslinjer som for uddannede medarbejdere på den pågældende virksomhed. For eksempel skal arbejde på ubekvemme tidspunkter honoreres efter de retningslinjer, som er fastsat i vedkommende overenskomst.

Det betyder, at de aftaler om arbejdsredskaber og genetillæg, der gælder for de uddannede fastansatte, også gælder for praktikanterne.

Ellers gælder alene bestemmelserne i praktikanternes egen overenskomst – Uddannelsesaftalen.

Praktikanter i medarbejderforeningen

I henhold til ”Mønstervedtægten for medarbejderforeninger” i DJ, nyder praktikanter alle de samme demokratiske rettigheder i medarbejderforeningen under praktikopholdet som de fastansatte. De kan dog ikke vælges som tillidsrepræsentant.

Praktikanter kan deltage i tilladte faglige møder, men de kan ikke deltage i beslutninger om at nedlægge arbejdet, da de i henhold til uddannelsesaftalerne ikke kan deltage i eventuelle arbejdskonflikter.

Praktikant under en konflikt

Hvis de redaktionelle medarbejdere har besluttet sig for at nedlægge arbejdet, bør tillidsrepræsentanten aftale med chefredaktøren, hvordan praktikanterne skal forholde sig under arbejdsnedlæggelsen. I tilfælde af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, skal du som praktikant være opmærksomme på følgende forhold:

 • Du skal opholde dig på arbejdspladsen i den normale arbejdstid og udføre det redaktionelle arbejde, du normalt beskæftiger sig med.
 • Der skal også under arbejdsnedlæggelsen være mindst én uddannet medarbejder pr. praktikant, så praktikanten kan arbejde under hjælp og tilsyn fra en uddannet. Praktikantens arbejde skal følges af redaktøren. En arbejdsnedlæggelse er ikke et akut tilfælde, der kan berettige arbejdsgiveren til at lade praktikanten arbejde alene i op til to dage.
 • Du kan som praktikant afvise at udføre andet arbejde end det normale arbejde, herunder overarbejde, da det er et brud på uddannelsesaftalen.
 • Er du udstationeret på en lokalredaktion, skal du - såfremt redaktionsledelsen ønsker at gøre brug af dig - hentes ind til hovedredaktionen. Her kan du ikke producere andet redaktionelt stof, end du normalt producerer på lokalredaktionen. Du kan dels kræve transportomkostningerne godtgjort fra arbejdsgiver, dels medregne transporttiden i den daglige normale arbejdstid.
 • Hvis du under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på redaktionen føler, at redaktionsledelsen/arbejdsgiveren pålægger dig opgaver, du finder er atypisk for dit arbejde under uddannelse på redaktionen, eller som du føler kan risikere at bringe dig i et senere misforhold til de uddannede medarbejdere, skal du kontakte tillidsrepræsentanten eller DJ.

TV-medietilrettelægger

DJ har forhandlet uddannelsesaftaler for tv- og medietilrettelæggernes praktik. Læs her hvilke rettigheder du har, hvis du er TVM’er og skal i praktik.
Nogle af de væsentligste punkter i praktikantaftalen er:

 • Lønnen: i 2017 er praktikantlønnen: 
  trin 12.088 kr.
  trin 13.323 kr.
  trin 15.143 kr.
  trin 16.315 kr.
  Lønnen reguleres hvert år.
 • Der skal være en praktikantvejleder på arbejdspladsen, der tager sig af indholdet i din praktiktid. Gennem vejledning skal praktikvejlederen sørge for, at du når de uddannelsesmæssige mål under praktikopholdet.
 • Din arbejdstid lægges efter samme retningslinjer som for de uddannede medarbejdere på arbejdspladsen. Det gælder også honorering af arbejde uden for normale arbejdstider.
 • Som praktikant har du ret 2½ uges ferie med fuld løn, hvert halve år. Det betyder så også, at du ikke optjener feriepenge. 
 • Har du spørgsmål til aftalen eller dine rettigheder, så ring til DJs konsulenter på 3342 8000 og få rådgivning.

Tv- og medietilrettelæggerpraktikanternes rettigheder følger de journaliststuderendes. Deres vilkår er sikret gennem de uddannelsesaftaler DJ har indgået.

Uddannelsesaftalen har DJ indgået med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA), DR, TV 2, Foreningen af TV 2-regioner, Staten, Regionerne og Kommunerne.

I fællesskab har de journaliststuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet stiftet et praktikudvalg. Udvalget arbejder med den kvalitative del af praktikken, for at forbedre forholdene for studerende i praktik.

FTP-elev

FTP-elevernes praktikpladser godkendes af det faglige udvalg for Film-, Video- og AV-branchen. Fotografelevernes godkendes af Fotograffagets Fællesudvalg. Begge uddannes på Københavns Tekniske Skole og på Medieskolerne i Viborg.

Fotografeleverne følger overenskomsten mellem Dansk Industri og DJ for fotografer. Og FTP-eleverne følger det enkelte praktiksted. DJ har overenskomster med DMA, TV 2 og TV 2 regionerne.