Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlinger

Med DR, TV 2 Danmark og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) 

Status på forhandlingsforløb:

- bliver løbende opdateret

DR - afsluttet

25. maj 2023

DJ indgår ny to-årig overenskomst med DR

Overenskomsten skal nu sendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

23. maj 2023

Overenskomstforhandlingerne mellem DR og DJ er gået ind i den afsluttende fase

Det blev sen nat, før DR og DJ’s forhandlingsdelegationer sluttede tirsdagens overenskomstforhandlinger. Delegationerne har besluttet at mødes igen onsdag.

15. maj 2023

Det blev endnu en lang dag ved forhandlingsbordet, da DR og DJ’s forhandlingsdelegationer mødtes for femte gang. Forhandlingerne er svære, men der er stadig forhandlingsvilje på begge sider af bordet. DR valgte tidligt på dagen at afgive lockout-varsel, som de havde tilkendegivet de ville i forhold til køreplansaftalen. DJ besluttede sidst på dagen at svare igen med et strejkevarsel. Næste forhandlingsmøde er aftalt til tirsdag den 23. maj.

10. maj 2023

DR’s og DJ’s forhandlingsdelegationer har forhandlet næsten 12 timer i dag. Det er fjerde gang de to delegationer sætter sig sammen og prøver at nå til enighed om en ny overenskomst. Der er stadig nogle store udfordringer, som vi ikke helt er i mål med, men parterne har aftalt at mødes igen på mandag den 15. maj for at forhandle videre

26. april 2023

I dag mødtes DR’s og DJ’s forhandlingsdelegationer igen til overenskomstforhandlinger i DR Byen.

Der blev forhandlet om nogle af de temaer, der tidligere har været på bordet, og som er vigtige for begge parter.

Forhandlingerne er fortsat svære, og parterne er stadig et godt stykke fra hinanden. Delegationerne har aftalt at mødes igen onsdag 10. maj.

12. april 2023

DR’s og DJ’s forhandlingsdelegationer mødtes i dag for anden gang ved forhandlingsbordet i DR Byen. Der blev taget hul på nogle af de svære temaer, og de forskellige emner blev drøftet, uden at man dog er nået til enighed om noget konkret. Forhandlingerne foregår i en god tone, og de fortsætter på tirsdag 18. april.

27. marts 2023

Overenskomstforhandlingerne mellem DR og DJ er i gang

Mandag 27. marts mødtes DR’s og DJ’s forhandlingsdelegationer for første gang og gennemgik krav og ønsker til den nye overenskomst.

DR mødte frem med krav om ansvarlig lønudvikling, øget tilstedeværelse og mere fleksibilitet fra medarbejderne. På den anden side af bordet kræver DJ lønstigninger, øget frihed og større tryghed i ansættelsen for de DJ-ansatte i DR.

Næste forhandlingsmøde er 12. april.

 

TV 2 - afsluttet

2. marts 2023

Freelanceaftale er en del af ny tre-årig overenskomst mellem DJ og TV 2 Danmark 

DJ og TV 2 Danmark har i nat indgået en ny overenskomst, som rummer mange af de elementer, DJ's forhandlingsdelegation havde ønsket at få med. Blandt dem en freelanceaftale og lønstigninger på godt 9 procent over tre år.

Det blev en meget lang nat for Dansk Journalistforbunds og TV 2’s forhandlere, men de mange timer ved forhandlingsbordet gav til gengæld resultater for både freelancere og fastansatte hos TV 2 Danmark. Både i form af lønstigninger til såvel freelancere som fastansatte og med en ny Fritvalgsordning, så medarbejderne årligt kan vælge mellem fridage, mere til pension eller ekstra udbetalt løn.

"At det er lykkedes at få en freelanceaftale på TV 2 er en virkelig god nyhed, og der er grund til at takke TV 2’s tillidsfolk og DJ’s forhandlere for deres store arbejde for både freelancere og fastansatte kolleger," siger DJ’s formand, Tine Johansen.

Aftale for freelancere

For første gang siden TV 2's fødsel i 1988 har Dansk Journalistforbund - Medier & kommunikation fået en aftale for stationens freelancere, der blandt andet sikrer dem automatiske lønstigninger i takt med de fastansattes.

Desuden videreføres samtlige af de rettigheder, der hidtil har stået i den såkaldte Freelanceerklæring, der var en ikke-aftale baseret erklæring fra TV 2's side om, hvordan man havde til hensigt at behandle stationens freelancere.

Aftalen faldt på plads onsdag morgen efter knap 20 timers uafbrudte forhandlinger sammen med en aftale om fornyelse af overenskomsten, der sikrer de 517 overenskomstansatte på TV 2 en gennemsnitlig lønstigning på 4.145 kr. om måneden over tre år, hvilket svarer til lige godt 9 procent. Heraf går godt 1900 kr. til at hæve basislønnen for alle, så den i 2025 er 31.375 kr., mens resten af pengene fordeles efter individuelle forhandlinger, efter at de to seneste overenskomstaftaler på det nærmeste har fordelt alle lønstigninger ligeligt til alle. 

Fritvalgsordning

Der er også blevet indført en Fritvalgsordning, som sparkes i gang ved, at de ansattes 6. friuge og sabbatordningen puljes til to årlige fritvalgsuger, som enten kan afvikles som frihed, udbetales som løn eller indbetales til pension. Den enkelte medarbejder afgør selv en gang årlig, hvad man foretrækker det år.

"Aftalen giver faste rammer og mere tryghed for de fleksible freelancere, og de fastansatte får mere fleksibilitet i forhold til, om de vil prioritere frihed, større pensionsopsparing eller mere i løn," siger Tine Johansen. 

Den helt store fordel ved Fritvalgsordningen er ifølge DJ’s formand og forhandlere, at nyansatte med det samme bliver omfattet og ikke som i dag skal vente seks år på at få glæde af sabbatordningen, der forsvinder med den nye aftale. Der kan dog stadig opspares op til fem uger i ordningen, så de ansatte på TV 2 også i fremtiden kan vælge at tage længere arbejdspauser.

Flere tillidsrepræsentanter

Også overenskomstens pensionsloft får et nøk opad, så de ansatte i løbet af perioden når op på 11 procents pensionsindbetaling fra TV 2 af de første 38.000 kr. af deres løn. Hertil kommer eget bidrag på 4%.

Endelig får de ansatte ret til at vælge yderligere to tillidsrepræsentanter, så de nuværende seks bliver til otte. Dels fordi der er flere overenskomstansatte end nogensinde på TV 2, dels fordi freelancerne nu også bliver aftaledækket.

Journalistpraktikanter og FTP-elever får de lønstigninger, som DJ i løbet af de kommende dage forhandler på plads med DEA (det tidligere Danske Medier Arbejdsgiver, der nu er en del af Dansk Erhverv).

DJ's hovedbestyrelse skal nu tage stilling til den nye aftale, hvilket formentligt vil ske på et ekstraordinært møde i næste uge. Derefter skal den nye overenskomstaftale til urafstemning blandt TV 2’s ansatte, og hvis der stemmes ja, vil den nye overenskomst være gældende fra 1. marts 2023 – altså med tilbagevirkende kraft.

27. januar 2023

Fredag 27. januar mødtes forhandlerne fra DJ og TV 2 igen for at fortsætte rækken af forhandlingsmøder frem mod deadline for overenskomstfornyelsen 28. februar.

DJ har fortsat fokus på hovedkravene: En kraftig lønstigning, en aftale for freelancerne og en fritvalgsordning, hvoraf sidstnævnte var omdrejningspunktet for denne anden omgang af forhandlingerne.

Der er endnu ikke indgået nogen bindende delaftaler, men forhandlingerne skrider planmæssigt fremad.

DJ's forhandlingsdelegation består af de seks tillidsfolk på TV 2, Lennart Sten, Palle Jensen, Malene Winding, Trine Gregers Aagaard, Jakob Jørgensen og Veronica Snerle Holsting, Jørgen Laurvig fra FreelanceGruppen i DJ samt DJ's forhandlingskonsulenter Roshan Beier og Henrik Bruun, der er forhandlingsleder.

Næste møde er aftalt til 8. februar.

10. januar 2023

DJ's forhandlere på TV 2-overenskomsten tog i dag hul på overenskomstforhandlingerne på TV 2, der efter planen skal være færdig inden udgangen af februar.

Der er aftalt en række forhandlingsdage, lige som der også vil blive nedsat forskellige mindre forhandlingsgrupper, der skal kigge på og forhandle forskellige dele af overenskomsten.

DJ har tre store krav, nemlig en kraftig lønstigning, en aftale for freelancerne og en fritvalgsordning, så den enkelte medarbejder fra år til år i højere grad kan vælge mellem at have mere fri eller mere i løn. Derudover en række mindre krav, som i dag blev afleveret TV 2.

TV 2 har ligeledes en række krav, der ikke overraskende kan koges ned til, at man ønsker en ansvarlig økonomisk ramme, og mere fleksibilitet og tilstedeværelse fra de omkring 500 OK-ansatte på TV 2.

DJ's forhandlingsdelegation består de seks tillidsfolk på TV 2, Lennart Sten, Palle Jensen, Malene Winding, Trine Gregers Aagaard, Jakob Jørgensen og Veronica, samt DJ's forhandlingskonsulenter Roshan Beier og Henrik Bruun, der er forhandlingsleder.

Næste møde er aftalt til 27. januar.

DMA - afsluttet

10. februar 2023

Forhandlingerne fortsætter

DJ og DMA/DE mødtes torsdag til det tredje møde i rækken af overenskomstforhandlinger om parternes ønsker til ændringer, der er fælles for alle overenskomster på dagbladsområdet. Parterne talte blandt andet om en rammeaftale for freelancearbejde, videreudnyttelse og flerfunktionalitet samt barselsregler.

Parterne stillede spørgsmål til hinanden og drøftede de forskellige forslag uden dog at nå til enighed om konkrete formuleringer til ændringer i overenskomsterne.

Efter seks timer med fælles og separate møder blev parterne enige om at fortsætte forhandlingerne om blandt andet økonomien på et nyt møde.

Tidspunktet for det næste møde aftales snarest mellem forhandlingslederne.

18. januar 2023

Det andet forhandlingsmøde mellem DJ på den ene side og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Erhverv (DE) på den anden side om de centrale ønsker til ændringer på samtlige overenskomster på dagbladsområdet blev afviklet onsdag 18. januar.

På mødet udleverede DMA/DE skriftligt udgivernes krav, der overordnet kan skitseres således:

- En organisationsaftale om flermedialitet og flerfunktionalitet, der dels giver udgiveren ret til at videreudnytte/sælge alt redaktionelt stof og pålægge medarbejderen at arbejde for fx en ekstern virksomhed, dels pålægger alle medarbejdere at påtage sig alt journalistisk arbejde. Aftalen skal afløse lokale aftaler om flermedialitet og flerfunktionalitet.

- Aftalerne om ny teknik og skærmterminaler skal bortfalde.

- Udgiveren overtager ophavsretten til alt tjenstligt produceret stof.

Desuden har DMA på samtlige forhandlinger om de enkelte overenskomster stillet krav om ændringer af deltidsbestemmelsen, indførelse af en karensperiode for nyansattes mulighed for at få løn under barselsorlov, ændring af reglerne om konfliktvarslingen samt jobløn, som derfor også kan betragtes som generelle krav.

DJ udleverede tekstforslag til en rammeaftale om vilkår for freelancere, forslag til ajourføring af reglerne om barsel og forældreorlov til den nugældende lovgivning samt udvidelse af betaling af pension under barsel i den ulønnede periode.

Samtidig imødekom DJ DMA’s ønske om afskaffelse af aftalerne om ny teknik og skærmterminaler ved at stille forslag til en ny overenskomstparagraf, der kunne erstatte disse aftaler.

Der var enighed om at fortsætte drøftelserne om de centrale krav ved et nyt møde, som bliver fastsat ved et møde mellem forhandlingslederne fredag 20. januar.

12. januar 2023

I denne uge er forhandlingerne mellem DJ og DMA/DE gået i gang for alvor. Onsdag blev det første egentlige forhandlingsmøde holdt mellem de to organisationer om de centrale ønsker til ændringer dækkende samtlige overenskomster på dagbladsområdet.

På mødet fremlagde de to forhandlingsparter hver især deres krav og ønsker til den nye overenskomst, efterfulgt af spørgsmål og umiddelbare kommentarer. Arbejdsgiverne mødte frem med forventning om minimal lønfremgang, øget tilstedeværelse og mere fleksibilitet, mens DJ havde ønsker om mere i løn og pension samt krav til freelancernes forhold og sikring af bl.a. løn under barsel.

Parterne vil nu konkretisere nogle af kravene ved at formulere tekst til de foreslåede ændringer i overenskomsterne.

Næste møde er aftalt til onsdag 18. januar.

Hele denne uge afholdes der desuden forhandlingsmøder om de enkelte overenskomster på dagbladsområdet.  

Overenskomstforhandlinger

DJ's Delegationer

Mandag 27. marts begyndte DJ forhandlinger med DR om ny overenskomst. Det er forhandlingschef Marianne Molin, der leder DJ’s delegation.

DJ begyndte tidligere i år overenskomstforhandlinger med TV 2 Danmark og med Danske Medier Arbejdsgiverforening (DMA). Sidstnævnte dækker de fleste større dagblade i Danmark.

Forhandlingschef Marianne Molin stod i spidsen for DJ's forhandlingsdelegation med DMA, mens forhandlingskonsulent Henrik Bruun stod i spidsen for forhandlingsdelegationen med TV 2 Danmark.

Forhandlingerne med TV 2 Danmark blev afsluttet 1. marts.

Forhandlingerne på DMA-området blev afsluttet 11. marts.

Rikke Ahm