Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Overenskomst- og aftalestrategi

Vedtaget DJ’s på delegeretmøde 28. og 29. april 2015.

I Danmark er det arbejdsmarkedets parter, som gennem aftaler regulerer løn- og ansættelsesvilkår. Det er kernen i den danske model. Det er DJ’s opfattelse, at den danske model skal bevares, men lovgivning og initiativer fra både Folketinget og EU udfordrer modellen igen og igen.

DJ’s medlemsskare skal kunne spejle sig i denne overenskomst- og aftalestrategi. Den handler om løn- og arbejdsvilkår for fast- og ikke fastansatte, og den indeholder mål for dækning af medlemmerne i forskellige livs- og arbejdsfaser.

DJ indgår aftaler og overenskomster på medlemmernes vegne og udvikler både de eksisterende og går nye veje for at dække nye områder og arbejdspladser. Aftalerne smitter af på de øvrige områder, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere indretter sig efter det, som de opfatter som almindeligt på deres område.

Den bedst mulige aftale handler også om at sikre, at flest mulige medlemmer er dækket af aftalerne. Strategien skal definere visioner og mål for alle medlemmer af DJ - både for de studerende og for medlemmer på og uden for de eksisterende aftaler.

Denne strategi står ikke alene, men er i samklang med alle øvrige indsatsområder. Særligt skal dog nævnes DJ’s rekrutteringsarbejde. For at kunne indgå aftaler er det helt afgørende, at de berørte har valgt DJ som deres ståsted. Modpartens vilje til at indgå aftaler er proportional i forhold til, hvor mange DJ repræsenterer i den aktuelle forhandling. Medlemmerne er dermed det helt afgørende element i overenskomst- og aftalestrategien.

1. DJ har det som en hovedopgave at indgå kollektive aftaler

DJ indgår aftaler for fastansatte, studerende, vikarer, freelancere, m.fl. Det sker for at opnå indflydelse på medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, honorarniveauer mv. Arbejdet understøttes også ved at rådgive det enkelte medlem i forhold til individuelle aftaler.

Mange af DJ’s medlemmer er i kortere samarbejdsforhold med deres arbejdsgivere og kunder. Derfor skal DJ udvikle metoder og aftaler, som gør det muligt at spare op til ordninger, der måske først udløses efter ansættelsesforholdets ophør, f. eks., men ikke kun barsel, efteruddannelse og pension.

Når der åbner en ny arbejdsplads i Danmark, har DJ altid en opgave i at forsøge at aftaledække denne hurtigst muligt.

2. DJ udvikler kontinuerligt og fremsynet dagsordenssættende krav af betydning for flest mulige medlemmer.

DJ’s krav til de kollektive aftaler skal i videst mulig omfang imødekomme medlemmernes behov i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet og på den enkelte arbejdsplads. Gode erfaringer og nytænkning fra andre områder skal formidles på tværs i forberedelserne af DJ’s mange forhandlinger.

Kravene udvikles i et tæt samarbejde med de berørte medlemmer/deres repræsentanter og skal balancere i forhold til organisationens og medlemmernes behov.

3. Aftalernes indhold skal kunne forstås og forklares

DJ skal løbende arbejde på at have opdaterede aftaler efter princippet: Alle aftaler skal kunne forklares og forstås af både medlemmer og den brede offentlighed. Ellers kan vi ikke forsvare aftalerne – med risiko for at udvande og ødelægge dem.

4. DJ’s aftaler har afgørende betydning for alle medlemmer

Det er afgørende, at DJ får formidlet aftalerne på let forståelige og overbevisende måder til alle medlemmer på aftalen.

Aftalerne skal markedsføres, så det enkelte medlem kan forstå, at aftaler har afgørende betydning for medlemmets individuelle udfoldelse og udvikling på arbejdspladsen og sikkerhed i ansættelsen.

For at sikre interesse for og opbakning til aftalerne, skal DJ være synlig og blande sig i spørgsmål om arbejdsmarked, beskæftigelsespolitik, aftaler og lovgivning på området.

5. Aftaler sætter rammer og standarden i de forskellige brancher

Forbundet arbejder i retning af aftaler, som er rammebaserede og angiver branchestandarder.

DJ skal have det antal aftaler, der er nødvendigt. Det vil være i medlemmernes interesse at være så mange som muligt på de samme overenskomster – det giver faglig styrke.

Der udvikles rammeaftaler til tiltrædelse for nye medier og for kommunikationsområdet. Aftalerne sætter standarden for løn, arbejdstid, ferie og sociale kapitler m.v.

6. DJ skal være den afgørende part, når det handler om at indgå aftaler på det private kommunikationsområde

DJ skal indgå aftaler på det private kommunikationsområde. Det kan ske enten gennem fælles aftaler med KS, DM eller andre organisationer, eller det kan ske solo for DJ.

Målet er at få udbredt aftaler til nye og eksisterende virksomheder og områder i form af en branche- eller rammeaftale.

Vi vil understøtte, at der på dette – og andre nye områder – findes aftalemodparter og forhandlingsbærende organisationer.

7. DJ skal prioritere aftaler for ikke-fastansatte

Målet er at alle, der sælger indhold eller deres arbejdskraft, skal være dækket af aftaler for at sikre ordnede vilkår.

Aftalerne skal som minimum indeholde bestemmelser om arbejds- og leveringsvilkår, herunder arbejdstid, barsel og løn under sygdom m.m.

Det er DJ’s opfattelse, at medlemmerne henvises til og påvirkes af forbundets ønske om at vise hensyn til andre medlemmer. Vi er ét forbund, der har fælles interesser i fx at fastholde et fornuftigt lønniveau. Medlemmer bør vise hensyn og støtte til hinanden i bestræbelserne på at opnå ordentlige vilkår.

8. DJ rådgiver medlemmer på vej til lederjob om løn- og aftaleforhold

DJ’s aftaler skal kunne rumme ledere. De ledere, der ikke rummes af DJ’s aftaler, skal vi på vej ind i deres lederfunktion kunne rådgive og oplyse om, hvad det betyder at være leder på individuel kontrakt, f. eks. faren for tab af ekstra frihed, genetidsbetaling, opsigelsesvarsler m.v.

9. DJ har fokus på de udenlandske ejeres påvirkning af de danske aftalemodeller

Når en dansk virksomhed fusionerer eller bliver købt af en udenlandsk koncern/ejer, opfordrer DJ sine medarbejderforeninger og øvrige repræsentanter til aktivt at indgå i relevante samarbejdsfora i den nye koncern. DJ som organisation kan på anmodning involveres og bidrage med kontakter til andre, internationale forbund. Dette med henblik på at vurdere behovet for at øge den samlede styrke til at indgå nye eller vedligeholde eksisterende aftaler i de forskellige lande eller hjemme i Danmark.

DJ skal i samarbejde med andre faglige organisationer i ind- og udland søge indflydelse på arbejdsmarkedsrelaterede emner i EU-regi.

10. DJ søger indflydelse på beslutninger om outsourcing

Outsourcing må ikke underløbe DJ’s aftaler.

Når en virksomhed planlægger at outsource dele af sin produktion, forsøger DJ som udgangspunkt at holde produktionen i virksomheden. DJ arbejder generelt for åbenhed internt i virksomhederne, så DJ’s repræsentanter kan få reel indflydelse på beslutningen, inden den træffes.

Hvis en virksomhed alligevel outsourcer dele af produktionen, retter DJ sit fokus mod den virksomhed, arbejdet outsources til, med henblik på vurdering og forhandling af en aftale for denne virksomhed.

11. Aftaler skal forbedre arbejdsmiljøet og forebygge stress

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for DJ-medlemmernes trivsel, udviklingsmulighederne på arbejdspladsen og generelt i branchen. DJ opfordrer medlemmerne til at søge indflydelse ved at stille op til posterne som AMR i deres virksomheder.

Arbejdstidsregler eksisterer for at sikre et godt arbejdsmiljø for den enkelte og forebygge stress. Nye arbejdstidsaftaler skal tage hensyn til dette.

Aftalerne om arbejdsmiljø skal have fokus på det forebyggende.

DJ skal arbejde på et tættere samarbejde lokalt mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Ud over den lovpligtige uddannelse skal DJ løbende komme med tilbud om relevant uddannelse af AMR og TR.

DJ bør sikre AMR samme beskyttelse som den lokale tillidsrepræsentant.

12. TR skal uddannes og støttes i det lokale arbejde

Tillidsrepræsentanterne er DJ’s vigtigste lokale repræsentanter. DJ skal sikre dem en god grund- og videreuddannelse med obligatoriske kurser. DJ skal understøtte etableringen af TR-netværk til erfaringsudveksling.

DJ skal i sine aftaler have fokus på de forskellige behov for at skabe det nødvendige råderum for tillidsrepræsentanterne, så de oplever balance mellem opgaven og den tid, der er til rådighed til at udfylde hvervet.

DJ skal markedsføre hvervet som TR som værende lærerigt og udviklende, og der skal ved afslutningen af tillidshvervet være hjælp til at etablere eller fortsætte den oprindelige eller nye, professionelle karriere.