Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Orlov til pasning af syge og døende

Du har som lønmodtager mulighed for at få orlov fra arbejdet i visse tilfælde, hvor du er nødt til at passe kritisk syge eller døende familiemedlemmer.

Du har krav på fravær fra arbejdet, hvis tvingende årsager betyder, at du er nødt til at passe kritisk syge eller døende nærtstående familiemedlemmer. Det betyder, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder, der ønsker at udnytte sin ret til fravær i den periode.

Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale løn under dit fravær. Du har i visse tilfælde mulighed for at søge om plejevederlag hos kommunen.

Du har ret til fravær fra arbejdet i følgende situationer:

  1. Når tvingende familiemæssige årsager i tilfælde af sygdom eller ulykke gør din tilstedeværelse påtrængende nødvendig
  2. Når du er ansat af kommunen til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
  3. Når du modtager plejevederlag efter bestemmelserne i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Læs mere om Barselslovens § 26 om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Læs mere om Servicelovens § 118 og § 119 om orlov til pasning af syge og døende pårørende 

Varsler over for arbejdsgiveren

Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du ønsker at udnytte din ret til fravær. Det pågældende varsel afhænger af, hvilket af de ovenstående punkter du falder ind under.

Hvis du ønsker fravær efter punkt to, skal du senest seks uger før ansættelsen af kommunen give din arbejdsgiver besked om tidspunktet for fraværets begyndelse og om, hvor længe det varer.

Hvis du ønsker fravær efter punkt tre, skal du senest samtidig med, at du søger om plejevederlag hos kommunen, give arbejdsgiveren besked om, hvornår plejeorloven forventes at begynde, og, så vidt det er muligt, hvor længe du er væk.

Hvis begyndelsestidspunktet for fraværet udskydes, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked om udskydelsen samt det nye begyndelsestidspunkt for fraværet.

Genoptagelse af arbejdet

Hvis du har været fraværende efter ovenstående punkt to, og du ønsker at genoptage arbejdet før det oprindeligt varslede tidspunkt, skal du senest fire uger før genoptagelsen af arbejdet give din arbejdsgiver besked.

Hvis du har været fraværende efter ovenstående punkt tre, skal du hurtigst muligt give din arbejdsgiver besked, hvis plejeforholdet afbrydes. Du skal samtidig give din arbejdsgiver besked om, hvornår du genoptager arbejdet.

Hvis plejeforholdet afbrydes på grund af den nærtståendes død, skal du give besked til din arbejdsgiver senest to hverdage efter dødsfaldet.

Hvis et plejeforhold efter punkt tre afbrydes, er du forpligtet til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter afbrydelsen, medmindre du har aftalt andet med din arbejdsgiver.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk