Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling: O-gruppen nedsætter kontingent til 20 kr.

Organisationsgruppen ser frem mod 2024, hvor vi opfordrer medlemmerne til at søge penge til arrangementer og aktiviteter.

Bestyrelsen 2024

O-gruppen

Med virkning pr. 1. juni 2024 er kontingent til O-gruppen nedsat til 20 kr. om måneden. Det blev vedtaget på generalforsamlingen, hvor der desuden var genvalg til formand for gruppen, Maria Becher Trier, samt medlemmer af bestyrelsen Louise Knuth og Sabrine Mønsted. 

Referat af Organisationsgruppens generalforsamling afholdt d. 29. februar 2024 i DJ, Gammel Strand 50, København. 
 

Dagsorden til generalforsamlingen med referat:


1.Valg af dirigent. Hans Jørgen Dybro blev valgt

2.Formandens beretning: står under dette referat

3.Regnskab: Regnskabet blev vedtaget uden anmærkninger

4.Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Ingrid Pedersen ønsker, at pensionister kan betale for at være medlem af specialgrupper og kredse. Det kræver en vedtægtsændring og skal derfor stilles til delegeretmødet. O-gruppens bestyrelse lovede at hjælpe med at sammensætte et forslag, som skal være sendt til DJ senest 15. marts 2025

5.Budget og kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingentet til 20 kr. om måneden. – Forslaget blev vedtaget.

6.I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
Maria Becher Trier – genvalgt som formand
Sabrine Mønsted – genvalgt som bestyrelsesmedlem
Louise Knuth – genvalgt som bestyrelsesmedlem

7.Valg af suppleanter.
Sebastian Bjerril – genvalgt som suppleant
Brian Parbst – genvalgt som suppleant

8.Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde m.m. i Dansk Journalistforbund.
Ingen valg foretaget

9.Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
Jørn Albertus og Ingrid Pedersen genvalgt

10.Evt. andre valg.

11.Eventuelt. Tine Johansen fortalte om DJ’s arbejde på en række punkter og svarede på spørgsmål fra medlemmerne, bla. om DJ kommende nye domicil i Sydhavnen. 

 

Formandens beretning

Vi gerne vil have færre af medlemmernes penge, flere af jeres idéer og mere af jeres tid og engagement. Derfor vil vi i det kommende år se på, hvordan vi kan få mere interaktion med vores medlemmer.

I år har helt ærligt været et lidt stille år, når det kommer til arrangementer. Jeg har haft orlov fra mit arbejde, studeret fuld tid på SDU og også benyttet lejligheden til at rejse meget. Derfor har vi kun haft få bestyrelsesmøder og kun afholdt to arrangementer, som alene var for Organisationsgruppens medlemmer.
Det ene arrangement var sommerfrokosten. Som noget nyt flyttede vi arrangementet hjem til Sabrine og bestilte mad udefra. Vi kunne godt ønske os flere tilmeldinger – men det blev en meget hyggelig aften, og det er et koncept, som vi godt kunne forestille os at gentage.

Vi har også talt om, hvorvidt flere deltager, hvis sommerarrangementet bliver kombineret med et fagligt oplæg. Det vil vi arbejde videre med i det kommende år.

Vores julefrokost blev holdt helt traditionelt på Tivolihallen og med 26 tilmeldte er vi næsten oppe på samme niveau, som før corona. Der var også nye ansigter i år. Vi håber, at udviklingen fortsætter.

Selv om der ikke har været så mange arrangementer fra vores side, har bestyrelsen arbejdet med flere udefrakommende ting.

Vi har desværre brugt en del energi på GDPR. Vi er en lille bestyrelse som 100 procent er drevet af frivillige, og vi har måtte erkende, at selv om vi har fået hjælp fra DJ, så er vi ikke i mål med vores GDPR retningslinjer.

Vi har bidraget til DJ’s opsamling på, hvordan DJ’s medlemmer kan bruge AI. Vores input er med på DJ’s hjemmeside og opsummeret er vores holdning, at AI er udfordrende, at der i dag er store udfordringer med kvaliteten, men at det på kort sigt vil blive brugt meget af medier og kommunikationsafdelinger og også vil kunne erstatte DJ-medlemmers funktioner.

Vi opfordrede til efteruddannelse af medlemmerne og til, at DJ går forrest og kommer med et forslag til etiske standarder ved brugen af kunstig intelligens i vores branche – og gerne slår på tromme for de etiske standarder i medierne.

Vi prøver løbende at bidrage til de forskellige debatter, som vi bliver inviteret til af DJ, men det er ikke alle møder, hvor det er muligt for bestyrelsens medlemmer at deltage.

Og så har vi kæmpet for at holde DJ’s kontingent i ro. På delegeretmødet sidste år blev det besluttet at hæve kontingentet for medlemskab af DJ med 10 kroner fra 1. januar 2025.
Det kæmpede vi i O-gruppen imod. Basiskontingentet for medlemskab af DJ bliver fremover 420 kroner om måneden. Alle medlemmer betaler foruden basiskontingent for medlemskab af grupper og/eller kredse, som man vælger at være medlem af.

Kontingentet i O-gruppen er som det er i dag 25 kroner om måneden. Jeg argumenterede på delegeretmødet for, at man holder kontingentet i ro, så længe, der er en meget stor opsparing i sikringsfonden (strejkekassen), som man kan tære på.

Desuden opfordrede jeg til, at man brugte årene frem mod næste delegeretmøde på at afsøge mulighederne for at skabe en mere gennemsigtig og bæredygtig kontingentstruktur. Jeg bad om, at man støttede et forslag fra hovedbestyrelsen om, at hovedbestyrelsen skal komme med konkrete forslag til DJ’s fremtidige organisation og økonomi. Det arbejde blev sat i gang – nok ikke kun på baggrund af mine input – men alligevel.

Vores mål er, at kontingentet skal være mere gennemsigtigt. I dag står der på medlemmernes opgørelse, at 50 kroner hver måned går til Sikringsfonden, men i virkeligheden er det kun 30 kroner, da de 20 går til DJ’s drift. Det mener vi, der skal ryddes op i.

Da det ikke lykkedes at overbevise Delegeretmødet om, at holde basiskontingentet i ro, stiller i Organisationsgruppen et forslag om at sænke kontingentet til O-gruppen. Vi har penge nok til de arrangementer, vi ønsker at holde. Derfor stiller vi ved denne generalforsamling forslag om at sænke kontingentet til O-gruppen til 20 kroner om måneden. Det håber vi, at generalforsamlingen vil bakke op om, da vi meget gerne ser, at også de yngste medlemmer, som ofte får en lavere løn, får lyst til at være en del af vores faglige hjørne af DJ.

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
 

Kommentarer