Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Opsigelse fratrædelse banner

Opsigelse

Værd at vide om opsigelse og fratrædelse

Fritstillet

Når du er opsagt, kan arbejdsgiver beslutte, at virksomheden ikke vil gøre brug af din arbejdskraft i hele eller dele af opsigelsesperioden. Det kaldes en fritstilling. Du skal dermed ikke længere udføre arbejde for arbejdsgiver, men du får fortsat din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.

Du har ikke krav på at blive fristillet, men ofte vil det være muligt at aftale fritstilling i forbindelse med en fratrædelsesaftale.

Minimalerstatning

Som fritstillet har du en forpligtelse til at begrænse arbejdsgivers tab og søge efter nyt passende arbejde. DJ anbefaler i den forbindelse, at du melder dig ledig uden ydelse på jobnet.dk, og at du samtidig oplyser din a-kasse om opsigelse og fritstilling.

Får du nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan arbejdsgiver modregne den løn, du får fra dit nye ansættelsesforhold. Som funktionær har du ret til minimum tre måneders løn uden modregning (minimalerstatning) — forudsat, at du har et opsigelsesvarsel på mindst tre måneder. Er varslet mindre end tre måneder, kan minimalerstatningen ikke være større end svarende til varslets længde.

Vær dog opmærksom på, at får du arbejde i en konkurrerende virksomhed, har du ikke ret til yderligere løn – heller ikke minimalerstatning.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse beregnes af lønnen fra din nye arbejdsgiver, men du har krav på feriegodtgørelse af differencen fra din tidligere arbejdsgiver, hvis lønnen hos den nye arbejdsgiver er mindre.

Bisidderrollen - Tjenstlige samtaler

Har du en kollega, ven eller andet DJ-medlem, der er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale, kan du sidde med som bisidder.

Din rolle som bisidder er at være et ekstra sæt ører og øjne, der lytter og iagttager, at samtalen mellem din kollega/med-medlem og lederen foregår på en ordentlig måde, og at der er enighed om, hvad der blev talt om og aftalt.

Der kan være flere årsager til en tjenstlig samtale. Indkaldelsen kan skyldes, at ledelsen er utilfreds med noget, men den kan for eksempel også skyldes forhold, som kollegaen/medlemmet ikke selv er herre over. Det kunne for eksempel være hyppigt fravær, eller et problemfyldt samarbejde med en anden kollega. Uanset baggrunden for en tjenstlig samtale, kan det føles ubehageligt, og derfor er det rart og trygt at have en bisidder med til samtalen.

Før samtalen

 • Hold formøde med kollegaen/medlemmet
 • Beskriv din rolle (det er kollegaens/medlemmets samtale — du er støtte)
 • Tal om sagen, og hvad der står i indkaldelsen
 • Forstå alle relevante fakta og spørg ind til evt. uklarheder (oplys sagen)
 • Drøft ledelsens handlemuligheder og mulige udfald
 • Forbered kollegaen/medlemmet på, at samtalen kan være svær (følelsesmæssigt) — og tal med kollegaen/medlemmet om, at han/hun roligt bør forklare sig og supplere med fakta (for ikke at forværre sin situation)
 • Forbered kollegaen/medlemmet på, at ledelsens konklusioner skal accepteres, og at kollegaen/medlemmet skal medvirke til løsningen af de eventuelle problemer, som ledelsen ser
 • Gennemgå det mulige forløb af samtalen, herunder muligheden for pauser, betænkningstid mv.
 • Overvej om du skal kontakte DJ

Under samtalen

 • Bevar roen og hjælp kollegaen/medlemmet med at holde fokus på sagen
 • Hjælp med at sikre, at fakta og kollegaens/medlemmets forklaring høres, evt. med stikord eller spørgsmål
 • Sørg for at alt, hvad der er til kollegaens/medlemmets fordel, kommer på banen
 • Brug muligheden for pauser
 • Sørg for, at kollegaen/medlemmet forstår de eventuelle problemer, som ledelsen ser, og accepterer ledelsens konklusioner.
 • Noter det væsentlige (hovedpunkter, konklusioner og/eller aftaler)

Efter samtalen

 • Gennemgå mødeforløbet med kollegaen/medlemmet, herunder konklusioner og/eller aftaler
 • Gennemgå sammen referatet — afspejler det, hvad der er foregået?
 • Hjælp kollegaen/medlemmet med at formulere og tilføje evt. bemærkninger eller korrektioner til referatet
 • Referatet og dine bemærkninger til referatet er vigtige. Begge dele bliver journaliseret på kollegaens/medlemmets personalesag og kan få ansættelsesretslige konsekvenser
 • Orienter medlemmet om, hvad en evt. konkret sanktion indebærer, og hvad der kan ske, hvis den ikke efterleves
 • Overvej, om du skal kontakte DJ

Husk, at du som medlem altid kan kontakte DJ og få rådgivning, hvad enten du har brug for en bisidder, eller du er blevet bedt om at optræde som bisidder.

Ferie i opsigelsesperioden

Ferielovens udgangspunkt er, at hovedferien (perioden 1. maj - 30. september) skal varsles med tre måneder, og al anden ferie skal varsles med en måned. Din arbejdsgiver kan derfor ikke kræve hovedferien afholdt i opsigelsesperioden, med mindre:

 1. du selv gerne vil holde hovedferien
 2. dit opsigelsesvarsel er længere end tre måneder eller
 3. dit opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage

Er du fritstillet, bliver ferien anset for afholdt i videst muligt omfang, selvom det ikke er varslet af arbejdsgiver. Ferien plus varslet på tre måneder for hovedferie og en måned for restferie skal kunne ligge i fritstillingsperioden.

Varslingsreglerne i ferieloven kan fraviges ved aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Fravigelsen kan ske allerede ved ansættelseskontraktens indgåelse. Der er dermed ikke krav om, at fravigelsen først kan aftales, når der foreligger en konkret opsigelse.

Hvis varslingsreglerne fraviger ferieloven, kan det betyde, at du ikke kan få feriegodtgørelse med dig ved fratræden. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om det fremgår af din ansættelseskontrakt, at ferie kan varsles afholdt i opsigelsesperioden med kortere varsel end det, der følger af ferieloven.

Bliver du i forbindelse med ansættelse tilbudt en ansættelseskontrakt med forkortede varsler, anbefaler DJ, at du får forhandlet bestemmelsen ud af kontrakten.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Når en medarbejder bliver opsagt, skal der efter ferieloven betales en feriegodtgørelse på 12,5 % af den ferieberettigede løn ved fratrædelsen for den del af ferien, som ikke er afholdt.

Har du ret til 25 feriedage og har holdt de 15 af dem, har du 10 dage tilbage, som bliver indbetalt som feriegodtgørelse til Feriekonto.

Et eksempel:

Har du haft en ferieberettigende indkomst på 350.000 kr., vil det betyde, at du får feriegodtgørelse på 17.500 kr. før skat. Beløbet fremkommer på følgende måde: 12,5% af 350.000 kr. = 43.750 kr. x 10/25 = 17.500 kr. 

Opsagt under sygdom eller med handicap

Er du syg, og bliver du opsagt, kan det have stor betydning, om din sygdom kan betegnes som et handicap. For i så fald kan du være beskyttet mod forskelsbehandling af mennesker med handicap.

Er du syg eller handicappet? Det spørgsmål er relevant i forhold til, om du er omfattet af de særlige regler, der gælder for beskyttelse mod forskelsbehandling. Efter loven må der ikke ske forskelsbehandling pga. handicap. Det kan særligt have betydning, hvis du bliver opsagt, da en afskedigelse ikke må ske på baggrund af et handicap.

Læs mere om opsigelse under sygdom

DJ’s outplacementforløb

Hvis du bliver opsagt kan du få et såkaldt Outplacementforløb som en del af din fratrædelsesaftale. DJ’s standard outplacementforløb består af fire sammenkædede coachingsamtaler, som hver har 1½ times varighed. 

Læs mere om Outplacement-forløb

 

Opsigelse af offentlig ansatte

Som offentligt ansat skal du høres, inden du bliver bortvist, opsagt eller får en advarsel. Ifølge forvaltningsloven har din arbejdsgiver pligt til at høre dig, inden han eller hun træffer sin afgørelse.

Før din arbejdsgiver træffer en afgørelse om opsigelse eller bortvisning, skal han eller hun i en høring klart beskrive, hvilke forhold hos dig der lægges vægt på ved vurderingen.

Høringen giver dig mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser. Der kan eksempelvis være faktuelle forhold, som arbejdsgiver ikke har kendskab til, der kan ændre arbejdsgivers indstilling til den påtænkte afgørelse (opsigelse, bortvisning, advarsel etc.).

Skriftlig høring – uanset forhold

Høringen bør være skriftlig, og du skal have en frist til at komme med dine bemærkninger. Almindeligvis gives mindst en frist på to uger. I forbindelse med en bortvisning kan høringsfristen dog være mundtlig og meget kort.

Arbejdsgiver skal gennemføre høringen, uanset om opsigelsen er begrundet i dine egne forhold eller arbejdsgivers forhold. Først når høringen er gennemført, kan en opsigelse finde sted – hvis den fastholdes.

DJ anbefaler, at du altid giver et høringssvar af hensyn til en eventuel efterfølgende sag om opsigelsens saglighed.

Fratrædelsesaftale

Hvis du bliver opsagt, kan der i visse situationer være mulighed for at få en fratrædelsesaftale, hvor din arbejdsgiver giver dig nogle flere ting med i opsigelsen, end der normalt følger med ifølge din kontrakt eller overenskomst.

Det kan fx dreje sig om øjeblikkelig fritstilling, penge til efteruddannelse, fratrædelsesgodtgørelse eller lign.

DJ kan rådgive dig om dine muligheder for en fratrædelsesaftale.

Opsigelse banner

Sæt kurs mod dit næste job på Mediajob

- fokus på medier, kommunikation og journalistik

Er du lige blevet opsagt?

Det er hårdt at blive en del af en fyringsrunde, og DJ står altid klar til at hjælpe dig.

Både undervejs i fyringsprocessen, hvor vi kan hjælpe dig til at få en attraktiv aftrædelsesordning, og bagefter, hvor vi kan hjælpe dig videre igennem vores Karriererådgivning.

Har du overvejet at blive freelancer/selvstændig?

Bliv klædt bedre på til opgaven gennem et introduktionskursus hos DJ.

DJ BIZ INTRO-kursus
Kurset er målrettet dig, der er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig at arbejde som freelancer, selvstændig eller projektansat, og som ønsker at få et overordnet indblik i, hvad det vil sige at arbejde uden en fastansættelse. 

Kurset varer fem timer og veksler mellem oplæg fra underviseren, diskussioner og opgaver – både individuelle og i hold. Kurset er forbeholdt DJ-medlemmer.

Indtaster tekst på skærm

Jakob Carlsen

EKSEMPEL PÅ OPSIGELSE

"Jeg opsiger hermed min stilling til fratrædelse med udgangen af [måned/år]. Bekræft venligst modtagelsen."