Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Opsigelse fratrædelse banner

Opsigelse

Opsagt

Andreas Weiland

Er du blevet opsagt?

Hvornår må en arbejdsgiver opsige dig med saglig baggrund, og hvordan skal opsigelsen varsles og gennemføres?


Det er der selvfølgelig en række regler og bestemmelser om.

 

Book en trivselssamtale

Rikke Ahm

Trivselssamtale i DJ

TAG EN SAMTALE MED DJ

Uanset, om du er blevet opsagt eller selv har sagt op, kan du have brug for at tale med en af DJ's trivselskonsulenter. For det kan have stor påvirkning på dit liv pludselig at forlade et job.

Book en trivselssamtale

Har du sagt op?

Andreas Weiland

Har du selv sagt op?

Ønsker du af den ene eller anden grund at sige din stilling op?


Få indblik i opsigelsesvarsel og andre forhold i forbindelse med en opsigelse.

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver opsagt?

1. Kvittering for modtagelse

Din arbejdsgiver vil ofte bede dig kvittere for at have modtaget opsigelsen. Du kan altid kvittere for modtagelsen, men du må ikke acceptere indholdet af opsigelsen. Hvis du bliver tilbudt en fratrædelsesaftale, bør du altid få den gennemgået af enten DJ eller tillidsrepræsentant, inden du skriver under på den.

2. Kontakt DJ eller din tillidsrepræsentant

DJ anbefaler, at du sender din opsigelse eller eventuelle fratrædelsesaftale og din ansættelseskontrakt til jura@journalistforbundet.dk eller kontakter din tillidsrepræsentant, så DJ/tillidsrepræsentanten kan sikre dine rettigheder i forbindelse med opsigelsen.

3. Opsigelsesvarsel

Det er vigtigt, at du får det opsigelsesvarsel, som du har krav på.

Hvis du er funktionæransat, vil dit opsigelsesvarsel stige i takt med din anciennitet hos arbejdsgiver. Funktionærloven bestemmer følgende opsigelsesvarsler fra arbejdsgivers side:

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til                       Opsigelsesvarsel

5 måneder                                                                              1 måned

2 år og 9 måneder                                                               3 måneder

5 år og 8 måneder                                                               4 måneder

8 år og 7 måneder                                                               5 måneder

Over 8 år og 7 måneder                                                    6 måneder

Det kan følge af din kontrakt eller overenskomst, at der er aftalt forlængede varsler, så din arbejdsgiver skal opsige dig med flere måneder, end hvad der følger af funktionærloven.

Du er funktionær når:

 • Du er beskæftiget med kontorarbejde, køb og salg eller visse former for lagerekspedition. Eller med teknisk og klinisk bistandsydelse, fx laborant og tandklinikassistent.
 • Du er i et ansættelsesforhold og er underlagt arbejdsgivers instrukser.
 • Du arbejder gennemsnitligt mere end 8 timer om ugen.

Det kan også være aftalt i din kontrakt eller en overenskomst, at funktionærlovens regler gælder for dig, selv om du ikke opfylder ovenstående betingelser.

4. Saglighed

Om en afskedigelse sker på et sagligt grundlag eller ej afhænger af enten din arbejdsgivers eller dine egne forhold.

Hvis du er funktionær og har været ansat i mindst et år, er det et krav, at din afskedigelse er sagligt begrundet. Er du ansat på en overenskomst, kan der i den være aftalt krav om en saglig begrundelse, selvom din ansættelsesanciennitet er under et år.

Eksempler på begrundelser, der kan være saglige:

Arbejdsgivers forhold

 • Virksomhedens økonomi
 • Omstruktureringer og omorganiseringer

Egne forhold:

 • Utilstrækkelig udførsel af arbejdet
 • Manglende efterlevelse af virksomhedens politikker
 • Manglende loyalitet
 • Udeblivelse
 • Tyveri fra virksomheden

Udover funktionærlovens regler om usaglig afskedigelse findes der også en række særlove, der beskytter mod afskedigelse begrundet i bestemte forhold, fx graviditet, alder, handicap, krav om ligeløn eller religion.

Er opsigelsen ikke sagligt begrundet, kan du være berettiget til en godtgørelse. Størrelsen heraf vil blandt andet afhænge af din anciennitet, og hvilken beskyttelse du eventuelt har efter særlovgivningen eller en overenskomst.

5. Ferie

Når du bliver opsagt, skal din arbejdsgiver afregne feriepenge for de optjente feriedage, som du ikke har afholdt, inden din ansættelse stopper

Du vil efter ferieloven have ret til feriepenge svarende til 12,5% af din ferieberettigede løn fra perioden 1. september til 31. august. Denne periode kaldes også ferieåret. Du kan ret til en højere procentsats end 12,5%, da det kan følge af din kontrakt eller overenskomst.

Din arbejdsgiver må godt varsle din ferie til afholdelse, inden du stopper. Hovedferien skal varsles med 3 måneder, og anden ferie skal varsles med 1 måned. Du har ret til at holde din hovedferie i perioden 1. maj til 30 september. Hovedferien er på 3 uger. Din arbejdsgiver kan derfor ikke kræve hovedferien afholdt i opsigelsesperioden, med mindre:

 • du selv gerne vil holde hovedferien
 • dit opsigelsesvarsel er længere end tre måneder eller varslet er forlænget med antallet af feriedage,
 • hovedferien kan afholdes i 3 sammenhængende uger i perioden 1. maj til 30. september.

Din arbejdsgiver vil i øvrigt ikke kunne kræve afholdelse af feriedage optjent i den måned, hvor du fratræder, da feriedagene først vil kunne kræves holdt, når de er fuldt optjente.

Er du fritstillet, bliver ferien anset for afholdt i videst muligt omfang. Ferien plus varslet på tre måneder for hovedferie og en måned for restferie skal kunne ligge i fritstillingsperioden.

6. Andre rettigheder

Du kan have bestemte rettigheder eller ret til bestemte goder ifølge din ansættelseskontrakt, som skal sikres i forbindelse med din opsigelse.

7. Fritstilling

Hvis du bliver opsagt, skal du som udgangspunkt møde på arbejde i opsigelsesperioden og udføre dine normale arbejdsopgaver.

Din arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille dig, eller DJ kan forsøge at få dig fritstillet efter aftale med arbejdsgiver. Du har dog ikke krav på at blive fritstillet, så det skal aftales med din arbejdsgiver.

Når du er fritstillet, skal du ikke arbejde for arbejdsgiver i hele eller dele af opsigelsesperioden, men du får fortsat din sædvanlige løn i perioden. Du er stadig ansat, og du skal derfor optræde loyalt over for arbejdsgiver. 

Minimalerstatning

Som fritstillet har du en forpligtelse til at begrænse arbejdsgivers tab og søge efter nyt passende arbejde. Det vil sige stillinger, der ligger inden for dit uddannelses- og erfaringsområde. DJ anbefaler i den forbindelse, at du melder dig ledig uden ydelse på jobnet.dk, og at du samtidig oplyser din a-kasse om opsigelse og fritstilling. Tabsbegrænsningspligten gælder i hele opsigelsesperioden.

Får du nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan arbejdsgiver modregne den løn, du får fra dit nye ansættelsesforhold. Som funktionær har du dog krav på en minimalerstatning svarende til værdien af de første tre måneders løn - forudsat, at du har et opsigelsesvarsel på mindst tre måneder. Er varslet mindre end tre måneder, kan minimalerstatningen ikke være større end svarende til varslets længde. Der kan ikke ske modregning i minimalerstatningen. Ved beregning af modregningskravet ser man på hele opsigelsesperioden.

Vær dog opmærksom på, at får du arbejde i en konkurrerende virksomhed eller starter selvstændig virksomhed, har du ikke ret til yderligere løn – heller ikke minimalerstatning.

Ferie og feriegodtgørelse

Er du fritstillet, bliver ferien anset for afholdt i videst muligt omfang. Ferien plus varslet på tre måneder for hovedferie og en måned for restferie skal kunne ligge i fritstillingsperioden.

Hvis du har fået nyt arbejde, beregnes feriegodtgørelse af lønnen fra din nye arbejdsgiver, men du har krav på feriegodtgørelse af differencen fra din tidligere arbejdsgiver, hvis lønnen hos den nye arbejdsgiver er mindre.

8. Tavshedspligt og loyalitet

Du har stadig den samme pligt til loyalitet over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden, som inden du blev opsagt. Du har også tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Tavshedspligten er reguleret af lov om forretningshemmeligheder, som både gælder under og efter ansættelsen.

banner

Bisidderrollen - tjenstlige samtaler

Har du en kollega, der er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale, kan du sidde med som bisidder.

Er du lige blevet opsagt?

Det er hårdt at blive en del af en fyringsrunde, og DJ står altid klar til at hjælpe dig.

Både undervejs i fyringsprocessen, hvor vi kan sikre dine rettigheder og bagefter, hvor vi kan hjælpe dig videre igennem vores Karriererådgivning.

Har du overvejet at blive freelancer/selvstændig?

Bliv klædt bedre på til opgaven gennem et introduktionskursus hos DJ.

DJ BIZ INTRO-kursus
Kurset er målrettet dig, der er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig at arbejde som freelancer, selvstændig eller projektansat, og som ønsker at få et overordnet indblik i, hvad det vil sige at arbejde uden en fastansættelse. 

Kurset varer fem timer og veksler mellem oplæg fra underviseren, diskussioner og opgaver – både individuelle og i hold. Kurset er forbeholdt DJ-medlemmer.

Indtaster tekst på skærm

Jakob Carlsen

EKSEMPEL PÅ OPSIGELSE

"Jeg opsiger hermed min stilling til fratrædelse med udgangen af [måned/år]. Bekræft venligst modtagelsen."

Opsigelse banner

Sæt kurs mod dit næste job på Mediajob

- fokus på medier, kommunikation og journalistik