Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Startlønnen for dimittender er faldet

DJ’s dimittendstatistik for oktober 2018 viser, at startlønnen for dimittender generelt er faldet. Men både den nye lønstatistik for dimittender og for henholdsvis offentlige og private kommunikatører er svækket på grund af de nye GDPR-regler – og skal derfor tages med et gran salt.

Privatansat kommunikatør? Tjek din bruttoløn!

Offentligt ansatte kommunikatører fik for nogle år siden ”nettoficeret” lønnen, så hele pensionsbidraget nu medtages under ”arbejdsgivers pensionsbidrag”. I mange privatansættelser er det fortsat sådan, at medarbejderen selv betaler en tredjedel af pensionsbidraget, der således indgår som en del af lønnen. Tjek derfor altid bruttolønnen inkl. pension ved lønsammenligninger med andre grupper i statistikken! 

DJ’s dimittendstatistik, der siden 2007 har registreret de nyuddannedes første løn, udviklede sig positivt fra år til år frem til 2014, men i tre af de seneste fire år, er den faldet (med 2017 som den glade undtagelse), så udviklingen samlet set er gået fra 30.632 kr. i 2007 til 31.121 kr. i 2018.

Isoleret set en positiv udvikling, men skulle dimittendlønnen i perioden have fulgt med forbrugerprisstigningerne, burde den i oktober 2018 have været 35.950 kr. Så i den sammenligning er startlønnens købekraft udhulet ret kraftigt, selvom den ikke er faldet nominelt. 

Ændring i kønsbalancen – mænd får bedre startløn i kommunikationsjobs

Gennemsnitslønnen er fordelt sådan, at de 63 kvinder i statistikken i gennemsnit fik 436 kr. mindre i løn end de 39 mænd. Det er en turn-over i forhold til sidste år, hvor kvinderne lå 1.500 kr. højere end mændene.

Tallene viser, at det helt entydigt er kommunikationsstillingerne, der er ”skyld” i ændringen. For både inden for offentlig og privat kommunikation har de nyuddannede mænd været væsentlig bedre til at skaffe en god startløn end kvinderne. På det offentlige område er gennemsnittet for de mandlige dimittender godt 2.220 kr. højere pr. måned, mens det på det private topper med en forskel på 2.700 kr.

På alle andre stillingsområder, bortset fra netmedier, der kun omfatter 4 personer, starter kvinderne på en højere løn end mændene. Det skal understreges, at forskellen sagtens kan skyldes ”tilfældigheder” som hvilke stillingsbetegnelser og virksomheder, dimittenderne er blevet ansat i, og hvilken uddannelsesbaggrund, de har.

Langt hovedparten af dimittenderne, mere end to tredjedele, fandt deres første beskæftigelse ved radio/tv (23), privat og offentlig kommunikation (33) og dagblade (14).

Ny statistisk med forbehold

Der er i år kun 102 at lægge til grund for statistikken, mod 141 sidste år og 140 året før. Men udvælgelsen af, hvem der er ”dimittender med deres første løn” blandt de DJ-medlemmer, der har afleveret lønstatistiske oplysninger til DJ kan aldrig blive fuldstændig præcis – og vi ved, at der er langt flere dimittender, der har fået job efter 1. september 2017 end de 102, vi har kunnet finde i lønstatistikken for oktober 2018.

Det skal derfor understreges, at det statistiske materiale er lidt ”tyndt”, og enkelte grupper relativt små, så mindre udsving på +/- 10 procent i lønniveau mellem mænd og kvinder eller de forskellige medietyper meget vel kan skyldes tilfældigheder i hvem, statistikken omfatter. Så tag det enkelte års tal med et gran salt. Set hen over 10 år tegnes dog et relativt stabilt billede.


Lønstatistik for det private kommunikationsarbejde

Der er ikke overraskende markant forskel på lønniveauet i en lille humanitær græsrodslignende organisation, hvor man sammen kæmper for "sagen", og i en strømlinet pr-afdeling i eksempelvis finansverdenen. 

Derfor er det svært at bruge et gennemsnit for godt 725 privatansatte kommunikationsfolk under ét til noget seriøst i en forhandling, fordi arbejdsgiveren nemt vil kunne afvise sammenligningen mellem helt forskellige jobs i helt forskellige virksomheder. I denne statistik har DJ derfor lavet et separat gennemsnit for forskellige organisationstyper; finanssektoren, erhvervsvirksomheder og kommunikationsvirksomheder.

Vær opmærksom på, at der i statistikken indgår alle stillingstyper. Sidder man i en overordnet stilling (kommunikationschef og lign.), bør man således orientere sig i forhold til øvre kvartil, hvor cheferne må formodes at befinde sig. Samtidig kan medianen give et mere retvisende billede af den ”almindelige løn” end gennemsnittet for den ”menige” medarbejder, da få medlemmer med høje lønninger, især i mindre grupper, kan hive gennemsnittet betragteligt op.

Vær også opmærksom på, at løngennemsnittet ikke nødvendigvis stiger ret meget, selvom der er givet pæne lønstigninger i gruppen. Det skyldes, at til- og afgang fra statistikken også påvirker gennemsnittet, så den gennemsnitlige løn ekskl. pension for de 728 privatansatte DJ-kommunikatører i år steget med beskedne 223 kr. i forhold til gennemsnittet af de 866 andre medlemmer, der medvirkede i statistikken sidste år, selvom de fleste der var ansat i samme stilling i 2018 som i 2017, sandsynligvis har fået en noget højere lønstigning. Det skyldes, at vi desværre kun får svar fra ca. halvdelen af de privatansatte kommunikatører, og at det ikke er de samme hvert år, der deltager – samt at nogle kan have skiftet job.

Bemærk i øvrigt, at DJ ligesom sidste år har indregnet arbejdsgivers pensionsbidrag i kvartilerne, da udgangspunktet ved en ansættelse eller lønforhandling på dette område vil være bruttolønnen.

Lønstatistik for kommunikationsarbejde i staten, regioner og kommuner  

Der kan være meget stor forskel på lønniveauet for kommunikationsarbejde i en privat virksomhed og ved offentlig ansættelse. Offentligt ansatte har en overenskomst, en grundløn og en god pensionsordning, mens privatansatte selv skal forhandle ALLE ansættelsesvilkår i en individuel kontrakt. Selvom den privatansatte ofte har en højere månedsløn, vil den offentligt ansatte i kraft af overenskomsten ofte have den højeste timeløn, når overenskomstens øvrige goder medregnes.

Men også inden for gruppen af offentligt ansatte kommunikationsfolk kan der være nogen forskel på, hvor lønniveauet ligger ved ansættelse på virksomheder under DJ’s overenskomst med staten eller på overenskomsterne med Danske Regioner eller Kommunernes Landsforening.

Gennemsnitslønningerne for oktober 2018 er fordelt på stillingstyper på de tre områder. Da der er tale om statistisk set meget små grupper, skal tallene for grupper under 10 stk. tages med et meget stort gran salt. Der medtages kun stillinger med mindst fem besvarelser.

Antallet af medlemmer på de tre overenskomster afspejler ikke det reelle antal medlemmer på disse overenskomster, da hovedparten har skullet aflevere lønstatistik individuelt, hvorfor der kan være et frafald på op til 50 procent.

Få et overblik over DJ’s samlede lønstatistikker

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.