Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Opdateret: hjælpepakken til selvstændige, freelancere, ledige, syge og studerende

Opdateret 19. april. DJ gennemgår her de væsentligste punkter i Folketingets hjælpepakke for freelancere og selvstændige, ledige, syge og studerende.

Jens Panduro

Jens Panduro

Har du stadig spørgsmål vedr. hjælpepakken, og hvordan den kan blive relevant for dig, tjek DJ’s Corona-information eller skriv til DJ via denne webformular.

Alle spørgsmål vedr. dagpenge skal stilles til A-kassen AJKS.

Regeringen og et samlet Folketing blev den 19. marts enige om en hjælpepakke for mange af de grupper, som er allermest udsat for konsekvenserne af corona-krisen, herunder ikke mindst ledige, syge, selvstændige og freelancere.

En del af hjælpepakken er siden blevet justeret. Og senest er regeringen og et bredt flertal i Folketinget den 18. april blev enige om nogle væsentlige justeringer.

Herunder kan du læse en gennemgang af indholdet af de væsentligste hjælpepakker. Samlet set er pakkerne usædvanligt omfattende, både indholdsmæssig og økonomisk. De indeholder en række klare elementer, som vil være en stor hjælp for mange af DJ’s medlemmer.

Alle detaljerne i den seneste justering af pakkerne er endnu ikke helt på plads. Og vi vil naturligvis opdatere informationen til medlemmerne, når disse punkter er faldet bedre på plads.

OBS: Det er meget vigtigt, at man er omhyggelig, når man melder ind til myndighederne i forbindelse med ansøgninger om støtte fra hjælpepakkerne, da Folketinget samtidigt har vedtaget en firedobling af bøder og fængsel i op til 20 år for hjælpepakkesvig.

Selvstændige

For selvstændige dækker ordningen, hvis man på grund af corona-krisen forventer at få et omsætningstab på minimum 30 procent. Ordningen omfatter også pensionister med CVR-nummer.

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og virksomheden skal have været registreret senest den 9. marts 2020. 

Den seneste justering af aftalen betyder, at man kan få en kompensation på 90 procent af omsætnings- og B-indkomsttabet i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned.

Hvis man har en medarbejdende ægtefælle, gælder der en særlig bestemmelse. Kompensationen er skattepligtig.

Denne midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra den 9. marts og er med denne justering forlænget frem til og med den 8. juli 2020.  

Man skal dokumentere det forventede omsætningstab med en tro- og loverklæring. Man skal desuden begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af corona-krisen.

Efterfølgende skal man dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.  

Hvis ikke man har et årsregnskab, skal man opgøre tabet på baggrund af moms­registreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre sit omsætningsfald, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensa­tionen med renter tilbagebetales. Kompensationen med renter skal desuden tilbagebetales, hvis den selvstændiges personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr.

Du kan søge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Freelancere

Kompensationsordningen dækker også freelancere og selvstændige uden CVR-nr. Freelanceren kan få dækket 90 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Freelanceren skal på tro- og love anføre et forventet indkomsttab for perioden den 9. marts til den 8. juli på mindst 30 procent som konsekvens af corona-krisen.

Ordningen dækker freelancere med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Du kan søge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Kombinatører med både A- og B-indkomst

En meget væsentligste forbedring, der er sket med aftalen den 18. april er, at kompensations­ordningen nu også kan dække freelancere og selvstændige med eller uden CVR-nr., som både har A- og B-indkomst. Det er dem, der ofte kaldes kombinatører.
Disse freelancere og selvstændige kan få dækket 90 procent af deres A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Det er væsentligt at bemærke: For at komme i betragtning til ordningen, skal man have haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år.
Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 procent.
Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp.

Selvstændige og freelancerne mv. skal ansøge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.
Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Ledige

Aftalen den 18. april indebærer desuden, at suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden forlænges med én måned frem til og med den 30. juni 2020. Med suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden vil perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke tælle med i den lediges dagpenge­anciennitet. 

Vi antager, at det fortsat er en forudsætning, at man er medlem af a-kassen i denne periode, og at bestemmelsen fortsat også gælder supplerende dagpenge.

Vi antager også, at de oprindeligt aftalte bestemmelser for personer, der i perioden fra den 9. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse fortsat er gældende – altså, at der gives mulighed for, at man kan genindmelde sig og igen opnå ret til dagpenge i perioden.

Vi anbefaler, at du læser mere om dette på AJKS’s hjemmeside.

Sygedagpenge

Justeringen af hjælpepakkerne gavner også sygedagpengemodtagere.
Målgruppen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udvides, så det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. juni 2020.  

Sygedagpengemodtagere kan derved få forlænget deres dagpengeperiode med op til knap fire måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. 

Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020.

For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren være sygedagpengemodtager den 9. marts 2020.

Elever og studerende

Hjælpepakken for elever og studerende er ikke ændret med den seneste justering, og de øgede lånemuligheder er derfor fortsat gældende:

Studerende og elever på ungdomsuddannelser har ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende muligheder for stipendie- og SU-lån.

Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned.

Denne ret vil som udgangspunkt gælde for marts og april. Tilbage i marts holdt man muligheden åben for at kunne forlænge denne periode. Der er imidlertid endnu ikke nyt på dette område.

Opdateret den 19. april

Kommentarer

Dan Lylloff

tir, 03/31/2020 - 12:54

Hej. Det vil være interessant at vide, hvornår man kan søge og om man kan søge for hele perioden?
Kh. Dan

Ps. Jeg er selvstændig :o)

Narcisa Vucina

ons, 04/01/2020 - 13:00

Hej,
Hvad er freelancere, der får pension berettiget til?

Morten Buckhøj

tor, 04/02/2020 - 10:16

Jeg har mistet både A-og B-indkomst, men det ser ud som om det er opdelt. Skal jeg så søge om kompensation to gange?

Morten Buckhøj

fre, 04/17/2020 - 14:39

Jeg stillede et meget konkret spørgsmål for 13 dage siden(!). Har ikke set/fået nogen form for svar....Kan se, at de øvrige, der har stillet spørgsmål heller ikke har fået svar. Hvorfor så egentligt have et 'kommentar felt'???