Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nye regler om tidsregistrering er til for din skyld

Nu bliver det lovpligtigt for arbejdsgivere at sørge for, at medarbejderne registrerer deres arbejdstid. Flere DJ-medlemmer har oplevet at blive præsenteret for nye kontrakter, hvor arbejdsgiver forsøger at slippe for denne registrering. Kontakt DJ, før du evt. skriver under på sådan et tillæg.

Det kan måske virke som mere arbejde for dig som arbejdstager, mindre fleksibilitet og en strengere kontrol med din arbejdsdag, når arbejdsgiverne nu er forpligtede til at kunne dokumentere din faktiske arbejdstid via arbejdstidsregistrering. Men reglerne er indført for at sikre, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt: 

  • at din gennemsnitlige arbejdstid i en periode over 4 måneder max må være 48 timer om ugen,  
  • at du har ret til en pause efter 6 timers arbejde, 
  • At du har ret til en 11-timers sammenhængende hvileperiode inden for 24 timer    
  • at du har et ugentligt fridøgn.  

Selvtilrettelæggere

Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation har oplevet flere eksempler på medlemmer, der er blevet bedt om at underskrive et tillæg til deres kontrakt, hvori det fremgår, at de er ”selvtilrettelæggere”. En betegnelse, der medfører, at de er undtaget fra at tidsregistrere, men også at bestemmelserne om arbejdstid ikke gælder for dem. Det er derfor på ingen måde en fordel at være undtaget for tidsregistreringen – tvært i mod. DJ anbefaler, at du kontakter os, hvis du bliver præsenteret for et tillæg om selvtilrettelæggelse. 

Grundlæggende set, er det meget få lønmodtagere, der kan være selvtilrettelæggere. Det gælder således kun ansatte, der har betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid. At man fx er på en kontrakt uden øverste arbejdstid er ikke ensbetydende med, at man er selvtilrettelægger efter loven og , fritager ikke arbejdsgiveren fra at tidsregistrere. 

FAQ om tidsregistrering

Hvem skal tidsregistrere?

Som udgangspunkt: alle lønmodtagere. Kravet om tidsregistrering gælder også for ansatte på jobløn/uden øvre arbejdstid.  

Undtagelse:  

Administrerende direktører og selvstændige og selvtilrettelæggere. 

Selvtilrettelæggere er medarbejdere, der har en betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid, fx højtstående ledere. Der skal stå i ansættelseskontrakten, at man er selvtilrettelægger. 

Hvad er formålet med tidsregistreringen?

At arbejdsgiveren kan dokumentere medarbejdernes faktiske arbejdstid og dermed, at arbejdsmiljøreglerne overholdes: 

  • 11 timers hviletid  
  • den gennemsnitlig arbejdstid må max være 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder 
  • det ugentlige fridøgn 
  • pauser i løbet af dagen 

Hvad tæller som arbejdstid?

Den tid hvor man er på arbejde og løser de opgaver, som er tilknyttet ens stilling.  

Den tid hvor man står til rådighed for arbejdsgiver tæller også med, overarbejde samt arbejde uden for almindelig arbejdstid, fx fordi man besvarer mails om aftenen eller i weekenden.

Hvordan skal arbejdstiden registreres?

Det er den samlede daglige arbejdstid, der skal registreres. Hvis man arbejder i forskellige tidsrum i løbet af dagen eller aftenen, skal tiderne lægges sammen.  

Man behøver ikke at registrere, hvordan tiden fordeler sig på arbejdsopgaverne, men arbejdsgiver kan bestemme det.  

Det er heller ikke et krav, at det er registeret, hvornår man kommer og går, medmindre arbejdsgiver bestemmer det.  

Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan de vil implementere kravet om tidsregistrering. Der er stor metodefrihed for arbejdsgiver. 

Hvilke krav stilles der til registreringssystemet?

Arbejdsgiveren må vælge det pågældende system. Der er blot to betingelser, der skal være opfyldt: 

  • Medarbejderne skal altid selv kunne se deres egne oplysninger i systemet.  
  • De registrerede oplysninger skal opbevares i mindst fem år efter udløbet af referenceperioden. 

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren ikke overholder kravet om tidsregistrering?

Der er pt. ikke nogen sanktion ved manglende overholdelse af tidsregistreringskravet.  

Hvis tidsregistreringen viser en manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne, kan det betyde et økonomisk krav over for arbejdsgiveren fra den ansattes side i forhold til disse regler. 

Er den ansatte forpligtet til at registrere arbejdstiden?

Ja. Det kan derfor få konsekvenser for ansættelsesforholdet, hvis man ikke følger arbejdspladsens regler på tilsvarende måde, som hvis den ansatte ikke fulgte arbejdspladsens øvrige politiker og retningslinjer. 

Kommentarer