Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Konfliktguide

DJ har lavet en guide, hvor du får svar på spørgsmål, om konfliktens virkninger for DJ-medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.

Forstå konflikten som DJ-medlem

Hvem er omfattet af en konflikt?

Hvis DJ varsler konflikt, beslutter DJ’s hovedbestyrelse, hvem der skal omfattes. Det vil nok ikke være alle medlemmer, men et antal, der er stort nok til at lægge pres på arbejdsgiversiden. Det vil være steder, som evt. er koordineret med andre fagforeninger på arbejdspladsen, så der lægges maksimalt pres på arbejdsgiver.

Arbejdsgiver kan reagere ved at lockoute flere eller alle medarbejdere.

Det er kun medlemmer af DJ, der er ansat på en DJ-overenskomst, der lovligt kan være en del af konflikten.

Hvem er ikke omfattet af en konflikt?

Nogle medlemmer kan ikke deltage i en konflikt. Det gælder f.eks. udvalgte chefer med personaleansvar og andre i jobfunktioner, som er nødvendige for at konflikten kan afsluttes.

Kollegaer, som ikke er organiseret i DJ, og DJ-medlemmer ansat på andre overenskomster end DJ-overenskomster, kan heller ikke konflikte.
Men DJ's Hovedbestyrelse har besluttet at tilbyde kontingentfri og dobbeltmedlemsskab til medlemmer, hvis overenskomst er tegnet af et andet fagforbund.

Hvad sker der under en konflikt?

Hvis du er omfattet af konflikten, må du hverken opholde dig på din arbejdsplads eller løse arbejdsopgaver. Dit ansættelsesforhold vil midlertidigt være afbrudt.

Hvis ikke du er omfattet af konflikten, skal du udføre dit normale arbejde, i den udstrækning det er muligt.

Hvis du er med i konflikten kan DJ kræve, at du deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som DJ beder dig om.

Du får ikke løn fra din arbejdsgiver under en konflikt. Til gengæld er du som medlem berettiget til økonomisk støtte fra DJ. I sidste ende vil det være DJ’s hovedbestyrelse, der fastsætter og bevilger konfliktstøtten.

Hvad sker der, når konflikten slutter?

En konflikt afsluttes, når der opnås forlig, parterne accepterer et mæglingsforslag fra forligsinstitutionen eller regeringen griber ind, og stopper konflikten ved lovgivning.

Når konflikten afsluttes, skal arbejdet genoptages. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i samme stillinger, som før konflikten.

Har du forsikring gennem medlemsbutikken?

Hvis du som medlem af DJ har oprettet forsikring gennem medlemsbutikken og har tegnet Årsrejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring via vores partneraftale med Tryg, har du helt ekstraordinært mulighed for at benytte afbestillingsforsikringen i forbindelsen med strejke eller lockout der relateres til OK18 , på følgende betingelser:

  • Forsikringen er købt inden den 1. marts 2018
  • Rejsen var købt og betalt inden varsel af strejke eller lockout
  • Du skal være direkte ramt af strejke eller lockout i forbindelse med OK18, inden rejsen påbegyndes.
  • Den maksimale erstatningssum i forbindelse med en rejse er 30.000 kr.
  • De normale vilkår for afbestillingsforsikringen er i øvrigt gældende

Kontakt Tryg hvis du har spørgsmål, eller får brug for forsikringen.

Er du freelancer/løst ansatte?

Hvis du er freelancer eller løst ansat (tidsbegrænset, timelønnet m.v.), og bliver berørt af konflikten så send dit spørgsmål til ok18@journalistforbundet.dk.

Oplys navn, medlemsummer samt telefonnummer, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.

Har det konsekvenser for min gruppeforsikring og pension?

Konsekvenserne for din pensionsordning er begrænsede, da PFA sørger for at opretholde dine forsikringsdækninger i konfliktperioden, selvom der ikke indbetales til ordningen.

En del medlemmer har været bekymret for, hvordan deres pension kan blive påvirket, hvis de igangværende overenskomstforhandlinger ender med den varslede strejke og lockout. Det skyldes, at man i konfliktperioden kan miste sin løn og dermed også sin pensionsindbetaling.

Hvad sker der med din opsparing?

Hvis din løn, og dermed din pensionsindbetaling, udebliver, vil det betyde, at du i perioden ikke kommer til at spare op til pension. Hvis du gerne vil kompensere for den manglende indbetaling under konflikten, kan du altid selv vælge at indbetale ekstra til din pensionsopsparing. Ønsker du det, skal du bede din arbejdsgiver indbetale ekstra til din pension når konflikten er afsluttet.

Hvad sker der med dine forsikringer?

Som udgangspunkt kan du beholde dine forsikringer i tre måneder uden indbetaling. I denne periode vil PFA i stedet trække udgifterne til forsikringerne fra din eksisterede pensionsopsparing. Det gælder også i tilfælde af en strejke/lockout, som typisk løber over en kortere periode.

En manglende eller mindre indbetaling under konflikten vil derfor ikke påvirke dine forsikringer. Den kan dog medføre tekniske reguleringer i PFA’s systemer, så du i perioden får vist et lavere dækningsniveau på mitpfa.dk og får fremsendt ny pensionsoversigt. Det skal du se bort fra, da det som nævnt ikke vil påvirke en evt. udbetaling.

Hvad sker der, hvis du kun har gruppeforsikring hos PFA?

Hvis du kun har gruppeforsikring hos PFA, og din opsparing sendes videre til anden opsparingsleverandør, vil PFA blot tage betalingen til gruppeforsikringen i de fremtidige indbetalinger. Således vil der ved en strejke af f.eks. en måneds varighed blive opkrævet dobbeltpræmie i den efterfølgende måned.

Har du såvel gruppeforsikring som opsparing hos PFA, tages betalingen for gruppeforsikringen ud af opsparingen.

Privat indbetaling

Hvis du ønsker at indbetale privat til pension, så kontakt venligst PFA´s rådgivningscenter på 7012 5000 for at høre nærmere.

Hvor kan jeg få mere information?

Du er altid velkommen til at kontakte PFA’s rådgivningscenter på 7012 5000, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet, eller du er i tvivl om.

Konfliktens virkning for løn- og ansættelsesvilkår

Afspadsering

Medlemmer, der er omfattet af konflikt kan ikke påbegynde afspadsering, når konflikten er i gang. Hvis afspadsering er begyndt inden konflikten, kan afspadseringen ikke afvikles som aftalt. Afspadsering, der ikke har kunnet holdes pga. konflikten, må aftales på ny, når konfliktens er slut.

Anciennitet

Der optjenes ikke anciennitet i den periode, konflikten løber. Det gælder både opsigelsesvarsel og lønanciennitet.

Andet arbejde / bibeskæftigelse

Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Medlemmer med bibeskæftigelse vil fortsat kunne varetage dette, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

ATP og arbejdsmarkedsbidrag

Der skal ikke betales ATP af den konfliktunderstøttelse, der modtages under en konflikt, jf. ATP-loven .

Barns sygdom

Der er ikke ret til fravær med løn ved barns 1. og 2. sygedag under konflikten.
Barselsorlov (herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov)
Medlemmer, der skal have eller er påbegyndt lønnet barselsorlov og forældreorlov under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren.

Ved konfliktens start kan medlemmer, der er på graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov med løn, rette henvendelse til Udbetaling Danmark, hvorfra der kan udbetales barselsdagpenge i henhold til reglerne i barselsloven. Medlemmerne kan få udbetalt dagpenge efter barselsloven fra 4 uger før fødslen. 

Ved graviditetsorlov har man på det statslige område ret til at gå på graviditetsorlov med løn fra 6 uger før forventet fødsel og på det kommunale og regionale område fra 8 uger før forventet fødsel. Er du begyndt en graviditetsorlov ved konfliktens start, og der er mere end 4 uger til forventet fødsel, får du udbetalt konfliktunderstøttelse. I perioden indtil 4 uger før forventet fødsel er du ikke berettiget til barselsdagpenge. 

DJ’s medlemmer har ret til fuld løn i barselsorlovsperioden på 14 uger efter fødslen, herunder faderens ret til fædreorlov med fuld løn i 2 uger. Herudover er der i forældreorlovsperioden ret til 6 uger med fuld løn for moderen, 7 uger for faderen samt 6 uger til deling (hvis de er omfattet af samme aftale). 

Medlemmerne vil i de perioder, der under konflikten ligger inden for orlovens lønnede perioder, også være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse. Supplerende konfliktunderstøttelse svarer til forskellen mellem barselsdagpenge og forventeligt 90 pct. af lønnen.

Medlemmer, der påbegynder graviditetsorlov, barselsorlov, mv. efter konfliktens start, er berettiget til barselsdagpenge og skal derfor rette henvendelse til Udbetaling Danmark for at få udbetalt barselsdagpenge. Medlemmer har desuden ret til supplerende konfliktunderstøttelse for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor der er knyttet en lønret.

Medlemmer, der har påbegyndt barselsorlov under konflikten, skal omgående meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør. Når konflikten er slut, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel.

Barselsorlov, herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov

Medlemmer, der skal have eller har påbegyndt lønnet barselsorlov og forældreorlov under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren.

Ved konfliktens start kan medlemmer, der er på graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov med løn, rette henvendelse til Udbetaling Danmark, hvorfra der kan udbetales barselsdagpenge i henhold til reglerne i barselsloven. Medlemmerne kan få udbetalt dagpenge efter barselsloven fra 4 uger før fødslen.

Når det drejer sig om graviditetsorlov, har man på det statslige område ret til at gå på graviditetsorlov med løn fra 6 uger før forventet fødsel og på det kommunale og regionale område fra 8 uger før forventet fødsel. Hvis du således har begyndt graviditetsorlov ved konfliktens start, og der er mere end 4 uger til forventet fødsel, får du udbetalt konfliktunderstøttelse. I perioden indtil 4 uger før forventet fødsel er du ikke berettiget til barselsdagpenge. Fra 4 uger før forventet fødsel vil du kunne få dagpenge fra Udbetaling Danmark, og du vil være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse.

DJ’s medlemmer har ret til fuld løn i barselsorlovsperioden på 14 uger efter fødslen, herunder faderens ret til fædreorlov med fuld løn i 2 uger. Herudover er der i forældreorlovsperioden ret til 6 uger med fuld løn for moderen, 7 uger for faderen samt 6 uger til deling (hvis de er omfattet af samme aftale). Medlemmerne vil i de perioder, der under konflikten ligger inden for orlovens lønnede perioder, også være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse. Supplerende konfliktunderstøttelse svarer til forskellen mellem barselsdagpenge og 90 pct. af lønnen.

Medlemmer, der påbegynder graviditetsorlov, barselsorlov, mv. efter konfliktens start, er berettiget til barselsdagpenge og skal derfor rette henvendelse til Udbetaling Danmark for at få udbetalt barselsdagpenge. Medlemmer har desuden ret til supplerende konfliktunderstøttelse for den del af graviditets- og barselsorloven (herunder fædre- og forældreorlov), hvor der er knyttet en lønret.

Medlemmer, der har påbegyndt barselsorlov under konflikten, skal omgående meddele arbejdsgiveren dette efter konfliktens ophør.

Når konflikten er slut, gælder de almindelige overenskomstbestemmelser om fuld løn under barsel.

Besættelse af ledige stillinger

Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået aftale med en person om at tiltræde en stilling, der senere viser sig at være omfattet af konflikten, tiltræder den nyansatte stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten, såfremt den pågældende er medlem af DJ. Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte og kan ikke besættes med medlemmer af DJ.
Dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovgivningen
Deltagere i en konflikt kan ikke samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge, selvom deres ansættelsesforhold i princippet er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring – med den begrundelse, at medlemmets ledighed er forårsaget af strejke eller lockout. 

Med samme begrundelse bortfalder arbejdsgiverens pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. Er et medlem ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil medlemmet dog kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten.

Dagpenge – supplerende

Medlemmer, der oppebærer supplerende dagpenge i en A-kasse, og som bliver konfliktramt, kan ikke få dagpenge fra A-kassen, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke skelnes mellem, om dagpengene ydes helt eller supplerende. De pågældende medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som alle andre konfliktramte medlemmer. 

Efterløn kan udstedes efterlønsbevis under konflikt. Kontakt din A-kasse for mere vejledning.

Ferie

Et medlem, der er en del af konflikten, optjener ikke ret til betalt ferie (dvs. ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse) i den tid, som konflikten varer. 

Hvis en medarbejder deltager i en strejke eller lockout på tidspunktet for feriens begyndelse, kan den pågældende ikke begynde ferien, da der er tale om en feriehindring.

Eftersom ansættelsesforholdet betragtes som ophørt, vil medarbejderen med andre ord ikke kunne holde ferie, så længe konflikten varer. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie.

Ferie kan kun holdes, hvis ferien – som begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag – er begyndt senest samtidig med, at konflikten begynder. Bemærk, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start.

Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes. Når et medlem ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren – medmindre andet aftales mellem medlemmet og arbejdsgiveren - ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie.

Der er ikke noget i vejen for, at medlemmet indgår en aftale med arbejdsgiver om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør.

En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie uden, at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet efter konfliktens ophør, hvorefter en placering af den resterende del af ferien kan aftales med arbejdsgiveren, eller fastsættes af denne. 

Hvis planlagt ferie ikke kan holdes på grund af konflikten, er det op til medlemmet at sikre, at eventuelt udbetalt feriegodtgørelse til brug for den planlagte ferie gemmes til den efterfølgende erstatningsferie.

Hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie, når konflikten iværksættes, anses medlemmet for at holde ferien også under konflikten, og medlemmet har ret til at få løn udbetalt under ferie - også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Hvis ferien som følge af konflikten ikke har kunnet holdes inden ferieårets udløb (den 30. april), kan løn/feriegodtgørelse for ikke-afholdt ferie udbetales senest ved ferieårets afslutning. Medlemmet kan dog også aftale med arbejdsgiveren at den ikke-afholdte ferie overføres til det følgende ferieår.

Hvis en konflikt medfører, at hovedferien ikke har kunnet holdes inden ferieperiodens udløb (den 30. september), kan medlemmet vælge enten at udskyde ferien til et senere tidspunkt i ferieåret – eller få udbetalt feriepenge.

Den 6. ferieuge

Afvikling af den 6. ferieuge følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie, se ovenfor.

Et medlem, der deltager i en overenskomstmæssig strejke eller lockout, optjener ikke ret til feriedage som en del af den 6. ferieuge, i den tid, som konflikten varer, jf. ferieaftalerne. 

Bevirker konflikten, at en feriedag optjent som en del af den 6. ferieuge ikke kan holdes som planlagt, holdes dagen på et senere tidspunkt i ferieåret eller godtgøres kontant/overføres efter de gældende regler herom i de relevante ferieaftaler.

Fleksjob, job med løntilskud eller ansættelse på særlige vilkår

Ansatte i et fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår vil være omfattet af konflikt på lige fod med øvrige kolleger inden for faggruppen. Det samme gælder for ansatte i introduktionsstillinger.

Personer udsendt i virksomhedspraktik er ikke omfattet af overenskomsterne og dermed heller ikke af organisationerne. Nyttejob er omfattet af ordningen omkring virksomhedspraktik. Arbejdsgiverne må ikke sætte de pågældende til at udføre konfliktramt arbejde.

Fratræden under konflikt

Et medlem, der er fritstillet, vil ikke modtage løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Medlemmet vil i stedet være berettiget til konfliktunderstøttelse.

Fritstillede

Fritstillede er som udgangspunkt alene fritaget fra deres arbejdsforpligtelse, mens de øvrige rettigheder og pligter består. Ved en arbejdsstandsning vil fritstillede være omfattet af arbejdsstandsningen, og de vil derfor ikke have krav på løn mv. for perioden, hvor der er en arbejdsstandsning. 
Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen under konflikt
Ved konfliktens ikrafttræden skal medlemmerne omfattet af konflikten forlade arbejdspladsen og må ikke befinde sig på denne, så længe konflikten varer.

Medlemmer på tjenesterejse skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse efter, at konflikten er trådt i kraft, jf. afsnittet om tjenesterejser. Ved konfliktens ophør skal medlemmer med det samme genoptage arbejdet på det tjenestested, hvor de er ansat. 
Ansættelse efter konfliktens ophør
Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt.

Det fremgår af den såkaldte fortrædigelsesklausul i hovedaftalerne, at medarbejderne ved arbejdsstandsningens ophør uden unødigt ophold har pligt til at genoptage deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke for nogen af parternes side finde "fortrædigelse" sted i anledning af arbejdsstandsningen. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt har ret til straks at genindtræde i deres tidligere stillinger ved arbejdskonfliktens ophør.

Medlemmer, der på grund af sygdom, barselsorlov eller tjenestefrihed ikke møder ved konfliktens ophør, betragtes som genindtrådt med den virkning, at evt. løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt. Medlemmet har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren om og dokumentere fraværet på sædvanlig måde.

Medlemmer, der har indgået aftale med arbejdsgiveren om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør, kan afholde ferien efter konfliktens ophør uden, at de derved ulovligt udebliver fra tjenesten.

Medlemmer, der udebliver uden lovlig grund, kan bortvises.

Kursusdeltagelse

Kursusdeltagelse, hvortil der ydes frihed med hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren, må ikke finde sted under en konflikt. Kursusdeltagelse, som er påbegyndt forud for arbejdsstandsningens iværksættelse, afbrydes ved konfliktens påbegyndelse. 

Løn optjent før konflikten

Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, sker som udgangspunkt på den normale lønningsdag – også selvom denne falder i konfliktperioden.

Løn / konfliktstøtte

Du får ikke løn fra din arbejdsgiver under en konflikt - hverken hvis det handler om en strejke eller en lockout. Til gengæld er du som medlem berettiget til økonomisk støtte fra DJ. I sidste ende vil det være DJ’s hovedbestyrelse, der fastsætter og bevilger konfliktstøtten.

Konfliktunderstøtten udgør 90 procent af løn og pension. Konfliktstøttelse ydes både ved strejke og lockout.

Det vigtigste er lige nu, at dine medlemsoplysninger er opdateret - også med en privat e-mail. Vi skal kunne komme i kontakt med dig. Blandt andet for at kunne meddele, om du er del af en eventuel konflikt, og for at kunne få praktiske oplysninger i forhold til bank mv.

Midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser

Medlemmer i midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser er også omfattet af konflikten. Disse medlemmer modtager konfliktunderstøttelse som alle andre.

Såfremt ansættelsen udløber i konfliktperioden, anses ansættelsesforholdet for endeligt ophørt. Der kan herefter ske udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser er opfyldt.

Omsorgsdage

Omsorgsdage kan ikke påbegyndes under en konflikt. Er en omsorgsdag påbegyndt inden konflikten (er fx. påbegyndt kl. 23.00 og konflikten indledes kl. 24.00), kan den afholdes som planlagt. Er der aftalt to omsorgsdage i træk, og konflikten træder i kraft under afholdelse af omsorgsdag nr. 1, men inden omsorgsdag nr. 2 er påbegyndt, kan omsorgsdag nr. 2 ikke afholdes. 

Med hensyn til løn stilles medlemmet, ligesom de medlemmer, der er omfattet af konflikten. Dvs. der kan ikke udbetales løn efter, at konflikten er trådt i kraft.

Opsigelse fra arbejdsgiverens side

I tidsrummet før konfliktens iværksættelse kan en arbejdsgiver opsige et medlem med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selvom en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

Også under en konflikt kan en arbejdsgiver opsige medlemmer. Det skal ligeledes ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Under en overenskomstmæssig konflikt er det ikke sagligt at opsige medlemmer med den begrundelse, at der er konflikt. Det gælder, selvom medlemmerne er ansat tids- eller opgavebegrænset.

Opsigelse fra medlemmets side

Hvis et medlem har sagt sin stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver medlemmet, hvis pågældende er medlem af en konfliktende organisation, omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer.

Hvis medlemmet siger sin stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Det gælder også hvis medlemmet ønsker at fratræde for at gå på pension.

Tjenestefrihed uden løn

Medlemmer, der har påbegyndt tjenestefrihed (orlov) uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Hvis tjenestefriheds-/orlovsperioden ophører i konfliktperioden, omfattes medlemmet af konflikten fra det tidspunkt, hvor vedkommende skulle have været vendt tilbage til sin stilling, og der udbetales konfliktunderstøttelse.

Sygdom

I tilfælde, hvor længerevarende sygdom er indtrådt inden konflikten påbegyndes, skal arbejdsgiveren udbetale løn indtil tidspunktet for konfliktens ikrafttræden.

Under konflikten er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udbetale løn, men bopælskommunen skal udbetale sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Medlemmet skal rette henvendelse til bopælskommunen (via borger.dk) herom. Der kan udbetales supplerende konfliktunderstøttelse.

Bliver medlemmet rask under konflikten, skal der betales normal konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt. Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det at give arbejdsgiveren meddelelse herom under konflikten.

I tilfælde, hvor længerevarende sygdom er indtrådt under konflikten, har medlemmet hverken ret til løn under sygdom eller dagpengeret i forhold til arbejdsgiveren eller bopælskommunen. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse. 

Når konflikten ophører, er medlemmet i samme omfang og på samme måde, som gælder normalt, forpligtet til at give arbejdsgiveren oplysning om indtrådt eller fortsat sygdom.

Tillidsrepræsentanter og tjenesterejser

Tillidsrepræsentanter er som udgangspunkt omfattet af konflikten. Konfliktramte medarbejdere, der er på tjenesterejse, skal afbryde denne og returnere med første trafikforbindelse. Der skal som udgangspunkt benyttes samme transportmiddel ved hjemrejsen som anvendt på udrejsen. Planlagte tjenesterejser kan ikke påbegyndes efter konfliktens start.

Jakob Carlsen

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant.

Flemming Leitorp

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Rasmus Degnbol

FÅ HJÆLP TIL DINE ANSÆTTELSESVILKÅR

Det kan være i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, fravær fra dit arbejde, din ansættelseskontrakt, opsigelse, barsel o.l. - Uanset, så hjælper vi dig.