Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DMA-aftale: DJ fik forhandlet 3,6 procent hjem

Dansk Journalistforbund (DJ) og Dansk Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) er blevet enige om en regulering, hvor der i hvert af de tre kommende overenskomster er en samlet ramme på 3,6 procent fordelt med 1,2 procent pr år - kombineret med en mulighed for at forhandle sig til mere i det tredje år.

Jakob Carlsen

Jakob Carlsen Medarbejdere på en række dagblade - som for eksempel her på Berlingske - har fået ny overenskomst.


I 2017 og 2018 forhøjes grundlønnen/skalalønnen med 275 kroner månedligt. Genetillæggene forhøjes med 1,6 procent. De resterende penge, for at nå op på 1,2 procent, gives på de personlige tillæg. Halvdelen af beløbet gives til alle ansatte, mens ledelsen kan fordele den anden halvdel.

I 2019 er der de samme beløb, men her er der intet til ledelsens fordeling, og alle pengene tildeles det enkelte medlem. Dertil kommer der for tillidsrepræsentanterne en mulighed for at forhandle om yderligere forhøjelse, hvor både beløb og fordeling er til forhandling. Det betyder, at der i de kommende tre år er tale om en åben model.

Set over tre år betyder fordelingen af de personlige tillæg, at pengene som udgangspunkt fordeles i forholdene 2:1 i medarbejdernes favør. Der er udarbejdet et protokollat, hvor parterne fikserer forhøjelserne på de personlige tillæg på hver enkelt overenskomst.

Forhandlingschef i DJ Claus Iwersen siger om resultatet:

”Samlet er rammen nok lavere end det, som forskellige prognoser forudser for det øvrige arbejdsmarked i de kommende tre år, men mediehusene med aviserne som kerneprodukt står stadigvæk overfor en særlig udfordring i forhold til deres forretningsmodel. Derfor har vi indgået et ansvarligt forlig, hvor den største del af lønudviklingen er på plads, og vi ikke skal høre på, at overenskomsterne står i vejen for udvikling og stigende indtægter. Med det her forlig kan arbejdsgiverne bruge deres kræfter på, at få deres forretninger op at køre.”

Claus Iwersen fastslår, at selvom DJ kunne have ønsket sig en langt større ramme, er han tilfreds med, at det er lykkedes at sikre den enkelte medarbejder en stor del af lønreguleringen, hvor alle vil få 875 kroner i grundlønsreguleringen. Hvis der dertil årligt kommer 175 kroner oveni på de personlige tillæg, vil den enkelte være sikret 350 kroner, mens arbejdsgiveren kun kan fordele 175 kroner i hele perioden.

”At arbejdsgiverne gik med til aftalen er udtryk for, at de har lyttet til vores argumenter om, at den enkelte skal kunne mærke, at de anerkender indsatsen", siger Claus Iwersen og fortsætter:

"Jeg håber, det vil gå så godt for mediehusene, at der i overenskomstens sidste år (2019-2020) vil være basis for forhandlinger om yderligere reguleringer af de personlige tillæg. Medarbejderne forventer, at de bliver honoreret for den kæmpe indsats, som de leverer i den igangværende omstillingsproces.”

Nyt genetillæg på Berlingske

På Berlingske indføres der, efter et krav fra DJ, et nyt genetillægssystem. Hidtil fik medarbejderne genetillæg udbetalt alt efter, hvornår på aftenen deres vagt stopper. Fremover vil der være betaling for hver påbegyndt time i genetidsperioden. Derudover ændres der også markant i arbejdstidsreglerne, hvor der indføres en månedsnorm, så overarbejde ikke længere skal gøres op efter en uge.

”Det giver arbejdsgiverne en store fleksibilitet og mulighed for at undgå, at spidsbelastninger bliver decideret overarbejde. Til gengæld fikseres den korteste vagtlængde på 6 timer. Det betyder, at kolleger med meget arbejde indenfor de genetillægsbestemte aftenperioder kun behøver at arbejde i en fredags-uge”, siger Claus Iwersen.

For arbejde mellem kl. 01.00 og 06.00 indføres et genetillæg på 200 kr. pr. time, og maksimalt 551 kr. pr. vagt.

Vejledende afstemning nødvendig på Jyllands Posten

Der har undervejs været særskilte forhandlingsmøder om overenskomsterne for henholdsvis Berlingske og Jyllands Posten. Jyllands Postens tillidsrepræsentanter sikrer sig opbakning fra medarbejderstaben ved en vejledende afstemning på arbejdspladsen. Afstemningens resultat afventes stadig, men også der handler aftalen om tilrettelæggelse af arbejdet.

Medarbejdere på JP stemte ja til ny overenskomst

DMA-aftalen i store træk:

  • Fire ugers norm

  • Afspadseringsfaktor 1:2 bliver 1:1½

  • Der indføres et transparent registreringssystem af tid, afspadsering og vagter

  • Vagtplaner skal foreligge fire uger før ikrafttræden

  • I vagtplanen må der over- og under vagtsættes med 7,4 timer

  • En arbejdsdag er minimum 7,4 timer

  • Halvdelen af opsparet afspadsering udbetales på medarbejderens anmodning. Alternativt kan medarbejderen placere halvdelen af sit overarbejde

  • Jyllands Posten kan kun placere afspadsering som hele fridage

  • Indføring af et tillæg på 1000 kroner ved indkald til en ekstra vagt med mindre end 24 timers varsel

  • Regler for arbejdstid ved reportagerejser i udlandet.

Derudover indeholder forliget forskellige andre ting. Som for eksempel forhøjelse af genetillægget for arbejde mellem klokken 00-06 fra knap 90 kroner til 150 kroner.

Blandt andre ændringer i overenskomsten bør nævnes indføring af en projektlønsaftale, som den enkelte medarbejder kan indgå med arbejdsgiveren ved større opgaver. Den går ud på, at man i en periode på maksimalt seks måneder arbejder med en dispensation på arbejdstidsreglerne - som for eksempel uden øvre arbejdstid.

Den samlede DMA-aftale blev sendt til urafstemning hos alle berørte medlemmer. Afstemningen bliver på grund af Danske Mediers Arbejdsgiverforeningens medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en del af den samlede afstemning om overenskomsterne på det private arbejdsmarked mellem DA og LO-forbundene. Her er alle forhandlinger endnu ikke afsluttet, så urafstemningen forventes først at blive gennemført i slutningen af marts eller starten af april.

Baggrund: Fra krav til resultat

Tirsdag, den 6. december mødtes repræsentanter for DJ og DMA første gang for at forhandle den overenskomst, der regulerer løn- og arbejdsvilkår for cirka 2000 journalister på dagbladsområdet.

Hovedkravene fra DJ var en indsats for bedre arbejdsmiljø, en freelance-aftale, bedre genetidsordninger og generelle lønkrav. Arbejdsgiverne pegede på daværende tidspunkt ikke overraskende på ønsker om større fleksibilitet, øget tilstedeværelse på redaktionerne og øget hensyntagen til mediernes generelle krise. Der blev fra arbejdsgiverne opfordret til at tænke i ”tidssvarende” overenskomster og en udgiftsneutral samlet løsning.

Til forhandlingsforløbet siger Claus Iwersen i dag:

”Vi kom desværre ikke igennem med noget på vores krav om bedre forhold for freelancere, selvom vores oplæg var en udgiftsneutral løsning, og vores krav mere handlede om at få mere styr på rammerne.

Han ærgrer sig over, at arbejdsgiverne ikke ville være med til at forbedre forholdene for en stor del af redaktionernes leverandører.

"Vi løber desværre gang på gang ind i en stærk ideologisk modstand mod at forholde sig til freelancere, selvom de er en helt almindelig del af mediehusenes hverdag.”

Claus Iwersen udtrykker samme skuffelse i forhold til arbejdsmiljøet, hvor hovedkravene gik på, at give tillidsrepræsentanterne en mere markant rolle, især når det handler om at forebygge stress-relaterede sygdomme.

”Det kan jo undre, at den slags overhovedet skal blive til overenskomststof, men det grunder i, at tillidsrepræsentanterne fortsat ikke føler, at mulighederne i virksomhederne udnyttes fuldt ud. Især fordi tillidsrepræsentanternes potentiale i det henseende ikke udnyttes”, siger Claus Iwersen og tilføjer:

”Til gengæld fik vi afværget en række krav om endnu mere fleksible måder at tilrettelægge arbejdet på. Krav, som efter vores opfattelse ville have indeholdt en stærk risiko for kraftige forringelser af arbejdsmiljøet.”

Få en status på praktikantaftalen og næstformand i DJ Tine Johansens forklaring på, hvorfor aftalen er blevet udskudt.
 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Anders Kjøller

man, 03/13/2017 - 09:57

Jeg har lovet at tjekke op på, hvad status er i forhold til en ny praktikantaftale. Min arbejdsgiver siger, at der muligvis vil komme en lønstigning?

Hej Anders - praktikaftalen er udskudt til august: https://journalistforbundet.dk/nyhed/praktikantaftalen-udskydes-til-august Mvh Bo