Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ: Kommunerne sjusker med sygedagpenge

Fejl på fejl. Den kommunale fejlprocent er helt oppe på 36%, når det gælder vurderingen af, om folk er uarbejdsdygtige eller ej. Et bekymrende højt tal, mener DJ, der hjælper et stigende antal medlemmer hver måned til en omgørelse af sager om sygedagpenge.

Hver sjette får i Ankestyrelsen medhold i deres klage over en kommunes afgørelse om deres ret til sygedagpenge, viser ny undersøgelse, foretaget af Ugebrevet A4.

Socialrådgiver i DJ Lone Malm har samme oplevelse, og alene i sidste måned fik hun omgjort fire sygedagpengeafgørelser for medlemmer af forbundet. 

- Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at så mange kommunale afgørelser er i strid med loven. Det er vores mest sårbarer medlemmer, som disse fejlagtige afgørelser rammer.

Formand for DJ Lars Werge deler Lone Malms bekymring.

- Det her berører de af vores medlemmer, der står svagest, fordi de er oppe imod et system, der siger, at de ikke kan få sygedagpenge, siger Lars Werge og fortsætter:

- Hvis det så ovenikøbet viser sig, at udvalgte kommuner laver fejl i så stort et antal, som det ser ud til, er det et signal om, at står man som medlem i en situation, hvor man har fået afslag på sygedagpenge, er det en god idé at tage kontakt til sit forbund.

Et medlems rystende møde med systemet

Et af de DJ-medlemmer, Lone Malm har hjulpet til at få forlænget sin sygedagpengeperiode, fortæller, at hun har haft et rystende møde med sygedagpengesystemet.

- Uden hjælp fra DJ havde jeg været på herrens mark i dag. Jeg har følt mig så krænket som individ i mødet med kommunen, og Lone Malm har været en kæmpe støtte på både det personlige plan, og i arbejdet for at forstå systemet og agere i det. 

Medlemmet, der ønsker at være anonymt, gik til sin læge og bad om at blive sygemeldt. Kommunen kontaktede hende løbende allerede i den første måned for at høre, om hun snart skulle tilbage til sit arbejde. 

- Jeg kendte ikke rammen for, hvorfor kommunen gjorde det her. Og da jeg svarede, at jeg ikke vidste, hvornår jeg var parat til at arbejde igen, fik jeg efter et par måneder en tilbagemelding om, at jeg ikke længere var berettiget til at få sygedagpenge.

Hun kontakter kort herefter DJ – rystet over, at kommunen kan fratage hende sygedagpengene med så kort varsel.

- Det er meget vanskeligt at gennemskue systemet for et almindeligt menneske som mig, der ikke har stået i en situation før, hvor jeg har haft brug for hjælp fra det offentlige.

Lone Malm gennemgår sagen og kan se, at der er noget, som ikke stemmer – blandt andet på baggrund af medlemmets lægeerklæring, der var ”meget lidt heldig”. Medlemmet skifter læge, på opfordring fra Lone Malm, og får en ny erklæring, som hun forelægger for kommunen.

- Jeg fik på baggrund af den nye erklæring et nyt møde. Det var en kæmpe hjælp for mig at vide, at jeg havde støtte fra en fagperson. Systemet er nemlig skruet sådan sammen, at der er helt bestemte ting, du må sige og ikke sige. 

Medlemmet endte med at få omgjort sagen og få forlænget sin sygedagpengeperiode. Hun er dybt taknemmelig for den hjælp, hun har fået af DJ, men også rystet over, at det kræver et stærkt forbund og så megen hjælp at få udbetalt de sygedagpenge, som hun er berettiget til.

- Det burde jo være på den måde, at man arbejdede sammen med kommunen om at komme ud af den krise, man er havnet i. Det er jo ikke altid folks egen skyld, at de havner i kriser, og systemet burde hjælpe folk til at komme ud af dem, fremfor at presse dem yderligere.

Men sådan er det ikke indrettet i dag, mener medlemmet ud fra de erfaringer, hun har haft med systemet.

- De stramninger, der er lavet i sygedagpengesystemet, har den modsatte effekt af, hvad man fra politisk hold ønsker, fordi de blot er med til at skubbe folk endnu længere ud. Jeg har selv været privilegeret at få hjælp fra DJ, men hvad med alle dem, der ikke har den mulighed?, siger hun og fortsætter:

- Det kan ikke passe, at man ikke er lige for loven og skal have fagfolk ved sin side for at kunne klare sig igennem. Jeg oplever, at beslutninger om sygedagpengeret bliver truffet på et alt for vilkårligt grundlag, hvor udfaldet i høj grad er op til den enkelte sagsbehandlers forgodtbefindende. 

Uarbejdsdygtighed skaber den største fejlprocent

Den største fejlprocent fra kommunernes side finder man netop i vurderingen om uarbejdsdygtighed – som det også var tilfældet med nærværende DJ-medlem. Her har Ankestyrelsen omgjort op til 36% af de foreliggende sager. 

DJ har kontaktet STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som er et udvalg under Beskæftigelsesministeriet, og forelagt den undersøgelsens resultater. De har vendt tilbage med et skriftligt svar på mail, om at ”styrelsen har anmodet Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis om sygedagpengelovens § 7”. Resultaterne foreligger i foråret 2016 på Ankestyrelsens hjemmeside.

Kommunerne har brugt under budgettet

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at kommunerne i den grad har lært at overholde budgettet, og at statens sanktionspolitik har virket efter hensigten. Sanktionerne blev indført af staten i 2009 over for kommunale skattestigninger – og videreført i den nye budgetlov i 2012. 

Undersøgelsen afslører, at kommunerne ikke bare har overholdt budgettet, men derimod brugt under budgetgrænsen – hvilket betyder, at borgerne ikke har modtaget den service, politikerne har bestemt, de skulle have. Værst så det ud i 2011 og 2012, hvor kommunerne er blevet dygtigere til at nærme sig budgettet i 2013 og 2014.

Ifølge seniorforsker hos KORA Marie Østergaard Møller er det problematisk for forholdet mellem stat og kommune, hvis staten udelukkende straffer kommunerne for at være for lempelige med midlerne – ikke for restriktive.

- I de senere år er der sket en tendens i retning af, at staten kan gå ind og straffe kommunerne, hvis de laver fejlvurderinger. Og fejlvurderinger skal tolkes som værende for lempelige vurderinger af, om en borger for eksempel har behov for sygedagpenge eller ej, siger Marie Østergaard Møller og uddyber:

- Det er min formodning, at kommuner meget sjældent, hvis aldrig, straffes af staten for at være for restriktive. Jeg siger ikke, det er en direkte årsag til den høje fejlprocent i kendelserne , men det er vel ikke for meget at sige, at det generelt skaber en motivation for kommunerne til at følge en ’better to be safe than sorry’ strategi og det vil i praksis sige, at skærpe ydelserne hos kommunerne.

Ændret lovgivning presser sårbare medlemmer

Lovgivningen inden for sygedagpenge blev ændret i 2014 fra at være en ydelse, du kunne modtage i 52 uger ,til at forløbe over 22 uger. Efter de 22 uger, skal du vurderes arbejdsdygtig eller fortsat sygemeldt. Hvis sidstnævnte er tilfældet, kan du fortsætte i et såkaldt ressourceforløb, men her gælder ikke de samme forsikringsregler, og en eventuel sygeforsikring igennem din fagforening vil blive fratrukket din sygedagpengesats. 

Ændringen har betydet, at et stigende antal medlemmer og borgere generelt figurerer som raskmeldte i statistikkerne efter de 22 uger, fortæller Lone Malm. Skyggesiden af statens målsætning om, ”at flest mulige borgere er i job eller uddannelse”, som STAR udtrykker det på sin hjemmeside, den er blot, at folk ikke nødvendigvis bliver hurtigere raske af, at sygedagpengeperioden forkortes. Tværtimod.

Som Marie Østergaard Møller udtrykker det:

- Den nedsatte sygedagpengeperiode kan bruges til at sige: Instrumentet virker ud fra en antagelse om, at folk hellere vil være syge og ligge hjemme på sofaen end at arbejde. Mange af de her mennesker er muligvis ikke blevet raske på den halve tid, men når først kommunen har raskmeldt dem på papiret, bliver de registreret som raske, siger hun og understreger:

- Det er let at skælde kommunerne ud, men de har, som jeg ser det, ikke mange muligheder, som systemet er skruet sammen i dag. Jeg tror, vi skal kigge nærmere på forholdet mellem stat og kommune, hvis vi skal komme problemet med de mange fejlvurderinger til livs - i det her tilfælde i forbindelse med sygedagpenge.

Kommentarer