Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Opdateret: hjælpepakken til selvstændige, freelancere, ledige, syge og studerende

Opdateret 6. november. DJ gennemgår her de væsentligste punkter i Folketingets hjælpepakke for freelancere og selvstændige, ledige, syge og studerende.

Jens Panduro

Jens Panduro

Hvis du vil have en uddybende forklaring på, hvem der kan søge kompensation, kan du finde det i DJ's webinar om hjælpepakker, som blev afholdt i november.

Du er også altid velkommen til at kontakte DJ, hvis du har brug for personlig rådgivning eller hjælp.

Alle spørgsmål vedr. dagpenge skal stilles til A-kassen AJKS.

OBS: Det er meget vigtigt, at man er omhyggelig, når man melder ind til myndighederne i forbindelse med ansøgninger om støtte fra hjælpepakkerne, da Folketinget samtidigt har vedtaget en firedobling af bøder og fængsel i op til 20 år for hjælpepakkesvig.

Herunder kan du læse en gennemgang af indholdet af de væsentligste hjælpepakker.
Vi tager forbehold for, at vores gennemgang er baseret på den forligstekst, som partierne bag hjælpepakkerne er enige om.
Der kan således ske nogle justeringer i den endelige lovgivning.

Freelancere og selvstændige kan ansøge om kompensation frem til 31. december

DJ og flere medlemmer har allerede været i kontakt med Erhvervsstyrelsen om de forlængede kompensationsordninger.
Og i forhold til freelancere og selvstændige ligger det nu fast, at det er en forudsætning for at komme i betragtning til de forlængede ordninger,
at man er direkte eller indirekte omfattet af en af de følgende begrænsninger:
- Forbud mod at holde åbent.
-
Forsamlingsforbud, både det store og det lille.
- Grænselukninger, eller
- Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det ligger imidlertid endnu ikke helt fast, hvordan ”direkte eller indirekte” vil blive fortolket. Herunder hvordan det vil blive fortolket i forhold til de yderligere restriktioner i Nordjylland. DJ følger med i, hvordan lovteksten ender med at blive, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du er i tvivl om du kan omfattes af kompensationen eller ej.

Selvstændige

For selvstændige dækker ordningen, hvis man på grund af corona-krisen forventer at få et omsætningstab på minimum 30 procent. Ordningen omfatter også pensionister med CVR-nummer.

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte, og virksomheden skal have været registreret senest den 9. marts 2020. 

Den seneste justering af aftalen betyder, at man kan få en kompensation på 90 procent af omsætnings- og B-indkomsttabet i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned.

Hvis man har en medarbejdende ægtefælle, gælder der en særlig bestemmelse. Kompensationen er skattepligtig.

Denne midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra den 9. marts og er med denne justering forlænget frem til og med den 31. januar 2021.  

Man skal dokumentere det forventede omsætningstab med en tro- og loverklæring. Man skal desuden begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af corona-krisen.

Efterfølgende skal man dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.  

Hvis ikke man har et årsregnskab, skal man opgøre tabet på baggrund af moms­registreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret i mindre end 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre sit omsætningsfald, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensa­tionen med renter tilbagebetales. Kompensationen med renter skal desuden tilbagebetales, hvis den selvstændiges personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr.

Der åbnes igen for en såkaldt momslåneordning, som kan hjælpe din likviditet. Hvis man har indbetalt moms med frist den 2. marts 2020, kan man få pengene tilbage som et rentefrit lån, og man skal først betale dem tilbage igen senest den 1. november 2021.

Du kan søge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Freelancere

Kompensationsordningen dækker også freelancere og selvstændige uden CVR-nr. Freelanceren kan få dækket 90 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Freelanceren skal på tro- og love anføre et forventet indkomsttab for perioden den 9. marts til den 31. januar 2021 på mindst 30 procent som konsekvens af corona-krisen.

Ordningen dækker freelancere med en B-indkomst på minimum 120.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. om måneden i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Du kan søge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Kombinatører med både A- og B-indkomst

Kompensationsordningen dækker også freelancere og selvstændige med eller uden CVR-nr., som både har A- og B-indkomst. Det er dem, der ofte kaldes kombinatører.
Disse freelancere og selvstændige kan få dækket 90 procent af deres A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Det er væsentligt at bemærke: For at komme i betragtning til ordningen, skal man have haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år.
Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 procent.
Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp.

Selvstændige og freelancerne mv. skal ansøge om kompensationen på Erhvervs­styrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.
Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

 

Moderatorer, kunstnere m.fl.

I forbindelse med forlængelsen er hjælpepakkerne også blevet udvidet en smule.
Hvis man som moderator eller på anden måde er blevet ramt af aflysninger i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer,
så vær opmærksom på, at der eventuelt kan være mulighed for at få kompensation. De konkrete kriterier er endnu ikke lagt fast.

Vær desuden opmærksom på, at aftalen om hjælpepakkerne også indeholder nogle arbejdslegater til professionelle kunstnere, der er økonomisk udfordrede af corona-krisen.
Legaterne vil blive udmøntet i første halvdel af 2021 under Statens Kunstfond. Kriterierne for at søge er endnu ikke fastlagt, men vi må gå ud fra, at legaterne kan søges af blandt andre tegnere, fotografer og forfattere.

Ledige

Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021, vil få forlænget deres dagpengeret med to måneder.
Personer, der opbruger dagpengeretten, vil automatisk få forlænget dagpengeretten. Dagpengeretten kan kun forlænges én gang.

Personer, der i perioden fra den 1. november 2020 og indtil ikrafttrædelsestidspunktet for det udmøntende lovforslag har opbrugt deres dagpengeret og har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge med virkning fra den 1. november og to måneder fra denne dato.
Det er en forudsætning, at de genindmelder sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

Læs mere om forlængelse af dagpenge på AJKS' hjemmeside

Sygedagpenge

Justeringen af hjælpepakkerne gavner også sygedagpengemodtagere.
Politikerne bag aftalen er enige om at forlænge retten til sygedagpenge med tre måneder, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021.

Elever og studerende

Hjælpepakken for elever og studerende er forlænget men ikke ændret med den seneste justering.
De øgede lånemuligheder er derfor fortsat gældende:

Studerende og elever på ungdomsuddannelser har ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende muligheder for stipendie- og SU-lån.

Det svarer til, at der fortsat kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned.

Opdateret den 6. november

Kommentarer

Dan Lylloff

tir, 03/31/2020 - 12:54

Hej. Det vil være interessant at vide, hvornår man kan søge og om man kan søge for hele perioden?
Kh. Dan

Ps. Jeg er selvstændig :o)

Narcisa Vucina

ons, 04/01/2020 - 13:00

Hej,
Hvad er freelancere, der får pension berettiget til?

Morten Buckhøj

tor, 04/02/2020 - 10:16

Jeg har mistet både A-og B-indkomst, men det ser ud som om det er opdelt. Skal jeg så søge om kompensation to gange?

Morten Buckhøj

fre, 04/17/2020 - 14:39

Jeg stillede et meget konkret spørgsmål for 13 dage siden(!). Har ikke set/fået nogen form for svar....Kan se, at de øvrige, der har stillet spørgsmål heller ikke har fået svar. Hvorfor så egentligt have et 'kommentar felt'???