Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Status fra hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund

Tine Johannesen

Flemming Leitorp

Disse paragraffer fra vedtægterne er i spil

Regler for ekstraordinært delegeretmøde:

§25, stk. 16 i vedtægterne: Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer.

Regler for valg af delegerede:

§6, stk. 4 i vedtægternes bilag 5. Valgene gælder, indtil nye valg foretages forud for det næste ordinære delegeretmøde.
(Det betyder, at det vil være de samme delegerede, der kan deltage på et evt. ekstraordinært delegeretmøde som de, der blev valgt som delegerede til delegeretmødet 28.-29. april 2019.)

Når formanden går af:

§26, stk. 1 i vedtægterne. Hovedbestyrelsens medlemmer, formand og næstformand vælges for to år. Afgår formanden i valgperioden, overtager næstformanden posten. Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig. Endvidere udpeger hovedbestyrelsen af sin midte tre medlemmer til forretningsudvalget, som i øvrigt består af formanden og næstformanden.

Kære medlemmer

Mandag den 8. juli holdt vi ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i DJ. Den faste observatørkreds, altså repræsentanter fra kredse, grupper, foreninger samt Journalisten, deltog også i mødet.

I vores redegørelse fra den 4. juli om forløbet i forbindelse med formandsskifte og fratrædelse af Journalistens redaktør, lovede vi at give jer en status efter vores næste møde. Den kommer her.

På vores møde i går diskuterede vi dels spørgsmålet om et ekstraordinært delegeretmøde, dels hovedbestyrelsens konstituering, efter at Tine Johansen er blevet formand.

Vi har besluttet os for at udpege ny næstformand og medlemmer til de øvrige udvalg under hovedbestyrelsen på vores ordinære møde den 30. august 2019. Der er ikke nogle presserende opgaver, der kræver, at vi konstituerer os nu.

Vi vil gerne sikre fuld åbenhed omkring denne proces. Derfor vil vi som noget nyt live-streame hovedbestyrelsens konstituering, så alle medlemmer har mulighed for at følge med i diskussionen. Hold øje med forbundets hjemmeside for annoncering af det præcise tidspunkt.

Efter meldingen om den tidligere redaktørs afgang fra Journalisten, startede nogle af forbundets medlemmer en underskriftsindsamling med krav om et ekstraordinært delegeretmøde. Vi indkalder naturligvis til ekstraordinært delegeretmøde, hvis 300 medlemmer ønsker det, sådan som vedtægterne giver ret til. Vi diskuterede længe, om vi selv skulle indkalde, men et flertal i hovedbestyrelsen besluttede ikke at gøre det, da det også er vores pligt at forvalte forbundets ressourcer på en ansvarlig måde for samtlige af vores over 18.000 medlemmer.

Et delegeretmøde trækker på rigtig mange af forbundets ressourcer. Dels koster det omkring 1.000.000 kroner at afholde, grundet udgifter til lokaleleje, rejsegodtgørelse og så videre. Og dels vil det betyde, at vores fokus i lang tid igen vil blive bundet op på at diskutere forbundets interne situation frem for det faglige og medlemsrettede arbejde, som vi blev valgt til at udføre.

På vores møde lyttede vi til de tilbagemeldinger, som observatørerne havde fået fra deres kredse, grupper og foreninger. Her var vores indtryk, at flertallet i baglandet ikke på nuværende tidspunkt ønsker et ekstraordinært delegeretmøde. Efter 1. august 2019 gør vi status og vurderer situationen igen.

Selvom vi ikke indkalder til ekstraordinært delegeretmøde på nuværende tidspunkt, er det vigtigt for os, at vi får skabt det fornødne rum til at diskutere situationen med de medlemmer, der ønsker det.

Derfor vil vi efter sommerferien tilbyde at komme rundt til kredse, specialgrupper, foreninger, og hvor I ellers vil have os på besøg, så vi sammen kan tale om situationen, hvad vi kan lære, og vores visioner for forbundet i fremtiden. Skriv til os, helst på dj@journalistforbundet.dk, hvornår I kunne tænke jer at se os – vi hjælper gerne med det praktiske.

Denne meddelelse lægges op på forbundets hjemmeside og sociale medier og sendes til Journalisten, observatører samt tillidsvalgte i forbundet. Del den meget gerne videre med andre medlemmer. Efter vores ordinære møde i august sender vi et nyhedsbrev ud til alle medlemmer, hvor vi også fortæller om hovedbestyrelsens konstituering.

Tak for jeres værdifulde input og kritiske øjne.

Rigtig god sommer!

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund – Medier & kommunikation

Kommentarer