Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mediepolitisk strategi

DJ’s mediepolitiske strategi. De største udfordringer kommer udefra!

DJ’s mediepolitiske strategi skal ses i sammenhæng med DJ’s øvrige strategier.

I Åbenhedsstrategien, Ophavsstrategi og Vejledende regler for god presseskik kan du bl.a. læse om DJ’s syn på aktindsigt, presseetik og troværdighed i medierne.

DJ skal arbejde aktivt for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejds­giverne, lovgivningsmagten og myndighederne, hedder det i DJ’s formålsparagraf.

Medierne er en grundpille i et demokratisk samfund. Mangfoldige og alsidige medier vil bidrage til, at borgerne kan deltage i demokratiet på et oplyst grundlag. Derfor er det afgørende, at der er offentlig støtte til medierne.

Mediernes fuldstændige redaktionelle uafhængighed er en forudsætning for, at de kan udfylde deres rolle. Staten – og i særdeleshed de folkevalgte politikere – skal respektere et arms­længde­princip i forbindelse med den økonomiske støtte til medierne og deres redaktionelle prioriteringer.

Mangfoldighed i medierne forudsætter også mangfoldighed i ejerskabet. Hvis udviklin­gen i sammensætningen af ejerskabet peger i retning af mere ensretning af mediernes indhold, kan det blive nødvendigt med lovgivning, der sætter grænser for medie­koncentration.

Den største udfordring for de danske medieaktører er ikke intern dansk konkurrence, men derimod de store internationale aktører. Alle parter i den danske mediebranche bør derfor arbejde sammen om at imødegå denne udfordring. Herunder bør politikerne sikre en ens beskatning og regulering af danske aktører og internationale aktører, der opererer i Danmark.
 

DJ vil på den baggrund arbejde for følgende mediepolitiske tiltag:

 1. Det er afgørende for mediernes rolle som grundpille i et velfungerende demokrati,
  at mediernes troværdighed og borgernes tillid til medierne bliver styrket. DJ mener,
  at det er vigtigt at arbejde for at forhindre spredningen af misinformation og at forbedre troværdigheden i journalistikken.
 2. Armslængdeprincippet er centralt for at sikre frie og uafhængige statsstøttede medier, og det er afgørende for en stærk, fri og kritisk presse, at politikere afholder sig fra at detail­styre medier. Derfor ser DJ med bekymring på de seneste års politiske tiltag mod kritiske mediers bevægelsesrum.
 3. Public service-radio og -tv skal vedblive at være en markant spiller på radio- og tv-markedet med de nødvendige tilhørende kanaler på de medieplatforme, som medie­virksomheder skal være på. Et stærkt dansk public service-radio og -tv er med til at sikre et solidt dansk mediemarked, og derfor skal økonomien for DR, TV 2, TV 2’s regioner, indehaveren af FM4-tilladelsen samt de to nye public service-stationer forbedres for at kunne følge med udviklingen.
 4. Den vedtagne skattefinansierede public service-model udfordrer armslængde­princippet og risikerer at gøre public service til en årlig kastebold i finanslovs­forhandlingerne. DJ arbejder for, at mediernes rammevilkår får en bredere politisk opbakning og kan blive fastlagt for en passende lang årrække.
  Det er helt afgørende for at sikre den redaktionelle uafhængighed.
 5. Såfremt der bliver ændret ved ejerskabet bag TV 2 DANMARK, er det afgørende,
  at stationens public service-forpligtelse bliver fastholdt på minimum det nuværende niveau, og at midlerne fra et eventuelt salg går tilbage til fortsat udvikling af medierne.
 6. TV 2’s regioner skal lige som de øvrige regionale medier på print, online og radio bidrage til, at medielandskabet i Danmark er kendetegnet ved en mangfoldighed og høj kvalitet på såvel nationalt som regionalt niveau.
 7. DJ glæder sig over, at der fortsat er lagt op til en public service-taleradio på FM4-båndet, da den bidrager til mangfoldigheden på radio-området og sikrer, at der både på tv og radio er konkurrence blandt public service-stationer.
  Men DJ mener, at medieaftalens stramme og detaljerede sendevilkår – herunder den geogra­fiske placering af hovedredaktionen – truer armslængdeprincippet og stationens redaktionelle frihed.
 8. Alle medie­virksomheder, der leverer indhold til et publikum i Danmark bør under­ordnes de samme danske love og regler om medieansvar, presseetik, presse-, trykke- og ytrings­frihed og informationsret.
  Medievirksomhedernes egne regler for eksempelvis anstødeligt indhold bør desuden være forankret i dansk kultur og lovgivning, ligesom virksomhederne bør have gennem­skuelige og let tilgængelige klageprocedurer.
 9. Der bør være lige konkurrencevilkår på mediemarkedet. Derfor bør alle medie­virksomheder, der leverer indhold til et publikum i Danmark underordnes den samme danske regulering vedrørende annonceregler og -formater samt overens­komster og sociale forpligtelser over for medarbejderne mv.
  DJ mener, at mulighederne for at undgå dansk skat og moms og trække store værdier ud af landet skal stoppes omgående.
 10. Mangfoldigheden af stærke private publicistiske danske medievirksomheder er nød­vendig for et levende dansk medielandskab, der kan understøtte den demokratiske udvikling og dialog. Derfor skal den samlede økonomiske ramme for den statslige støtte udvides.
 11. Mediestøtten er demokratistøtte og skal være uafhængig af, hvilken platform mediet udkommer på. Reglen om, at medier, der modtager mediestøtte, automatisk er omfattet af Medieansvarsloven og dermed Presse­nævnet, skal fastholdes.
 12. Der bør ske en forhøjelse af produktionsstøtten og en udvikling af innovations­støtten, så kravene til produktion bliver mindre rigide, flere nye medier kan komme i betragtning til støtte og flere penge kan blive uddelt.
 13. Fag- og organisationsbladene står bag en betydelig del af den originale journali­stik, der bliver lavet i Danmark. Men de nuværende regler for tildeling af medie­støtte udelukker de fleste af dem fra at kunne få støtte. Dette bør ændres.
 14. DJ vil arbejde for at fastholde 0-momsen for de digitale nyhedsmedier. Det er et udtryk for, at de sammen med dagbladene spiller en helt central rolle i det danske demokrati.
  Og DJ vil arbejde for, at denne ordning også skal gælde for ugebladenes og magasi­ner­nes digitale udgivelser.
 15. Der skal arbejdes for at sikre, at de relevante sendenet og øvrige distributions­kanaler er til stede i en form, så både trykte, elektroniske og online medier kan distribueres uden væsentlige barrierer. Samtidigt skal der arbejdes for at sikre, at øgede distributions­omkostninger ikke bliver betalt med nedskæringer på indholdet.
 16. Distributionskanaler, som tjener penge på at formidle indhold, skal også bidrage økonomisk til produktionen af indhold.
 17. Sponseret indhold breder sig i medierne i flere forskellige afskygninger. Det er en poten­tiel trussel mod den journalistiske troværdighed. Derfor vil DJ arbejde for, at mærkningen af sponseret indhold skal være markant tydeligere end i dag, og at der bliver en ligestilling i kravene om mærkning overfor alle typer af medier.
  Desuden opfordrer DJ hvert enkelt medie til at opstille nogle klare grænser for, hvor tæt en sponsor må komme på den redaktionelle proces, der er offentligt tilgængelige.


Vedtaget på DJ’s delegeretmøde 2015. Opdateret på delegeretmødet 2017 og 2019.