Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Loyalitets- og tavshedspligt på arbejdspladsen

Må du udtale dig om forhold på arbejdspladsen? Og hvor går grænsen for ytringsfrihed i forhold til hensynet til arbejdsgiver?

Loyalitetsforpligtelse

Loyalitetspligten dækker over flere forhold. Du må ikke drive eller have interesse i en virksomhed, der konkurrerer med arbejdsgiveren, og du må heller ikke være i et afhængighedsforhold til arbejdsgiverens forretningsforbindelser.

Du skal afholde dig fra handlinger eller udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren over for omverdenen, og du skal udvise en i forhold til din stilling passende adfærd i og uden for tjenesten. Eksempler på adfærd, der kan være illoyal:

  • En mellemleder, der taler nedladende til menige medarbejdere om topledelsens dispositioner.
  • Undladelse af at gå til ledelsen med informationer, der er afgørende for virksomheden.
  • Direkte at lyve for ledelsen eller skabe mistillid til denne.
  • Overtrædelse af virksomhedens personalepolitik, hvis denne rummer etiske eller andre standarder.

Overtrædelse af loyalitetspligten kan medføre afskedigelse eller – i grove tilfælde – bortvisning.

Forbud mod anden beskæftigelse

Som udgangspunkt må du ikke uden samtykke fra arbejdsgiver have anden beskæftigelse. Funktionærer har ret til at påtage sig arbejde uden for tjenesten, når det kan varetages uden ulempe for virksomheden. Primært tænkes på hverv af borgerligt ombud eller privat foreningsvirksomhed. Det omfatter ikke retten til at have lønnet beskæftigelse ved siden af sin fuldtidsansættelse. Vil du have ret til at påtage dig lønnet beskæftigelse, skal det aftales med arbejdsgiver.

Af de fleste kontrakter, der er tilknyttet DJ’s overenskomster, fremgår, at medarbejderen ikke må have anden beskæftigelse uden skriftlig tilladelse fra virksomhedens ledelse.

Tavshedspligt – et skøn

Du har tavshedspligt med hensyn til forhold på arbejdspladsen, hvis din arbejdsgiver har en rimelig interesse i, at oplysningerne ikke videregives. Lovgivningsmæssigt er det efter markedsføringsloven forbudt uden tilladelse at viderebringe eller benytte arbejdsgivers erhvervshemmeligheder.

Rækkevidden af tavshedspligten må afgøres efter et skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde er rimeligt, og hvilken stilling man bestrider.

Særlig tavshedspligt for offentligt ansatte

På det offentlige arbejdsmarked skal tavshedspligten ses i lyset af straffeloven. Efter straffelovens § 152 kan ansatte, som er (eller har været) i offentligt erhverv eller tjeneste, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder – hvis de uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger fra deres virke.

Ytringsfrihed – den gælder for alle borgere i Danmark

Du har som alle andre borgere ret til at blande dig i den offentlige debat – også om forhold, du er beskæftiget med – så længe du gør det som privatperson.

Journalister er formelt ikke stillet anderledes i ansættelsesforholdet end alle andre funktionærer, privatansatte som offentligt ansatte, når det drejer sig om loyalitetspligt og tavshedspligt. DJ råder derfor sine medlemmer til at sætte sig grundigt ind i, hvad der findes af skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen med hensyn til offentliggørelse af forhold i virksomheden.

Forpligtelser for særlige erhverv 

For tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder der særlige regler. På den ene side er de valgt til at repræsentere og udtale sig på vegne af en gruppe. På den anden side er de i kraft af deres hverv tættere på virksomhedens ”hemmeligheder”.

En tillidsrepræsentant har den udvidede loyalitetsforpligtelse, at han eller hun skal medvirke til ”godt og roligt samarbejde”. Det betyder, at opfordring eller støtte til overenskomststridige handlinger vil blive betragtet som illoyale – og kan også risikere at virke ansvarspådragende for forbundet.

For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder tavshedspligten i henhold til aktieselskabsloven.

Loyalitets- og tavshedspligt for freelancere

DJ oplever, at nogle kunder forsøger at få freelancere til at indgå samme loyalitets- og tavshedspligt som de fastansatte. Fx vil det kunne skade din indtjening, hvis du skriver under på ikke at måtte udføre andet arbejde, mens du arbejder for kunden. Skriv derfor ikke under på den type kontrakter, før du har fået tjekket ordlyden i DJ.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jakob Carlsen

VIDSTE DU,...

...at du som medarbejder kan blive afskediget eller, i grove tilfælde, bortvist, hvis du overtræder loyalitetspligten?
Og at du skal afholde dig fra handlinger eller udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren over for omverdenen?

Rasmus Degnbol

LOYALITETS- OG TAVSHEDSPLIGT FOR FREELANCERE

Som freelancer og selvstændig skal du ikke skrive under på en kontrakt om loyalitets- og tavshedspligt som de fastansatte, før du har fået tjekket ordlyden hos DJ.

Jonas Pryner

DU KAN RISIKERE AT KOMME I KLEMME,...

...hvis du ikke tænker dig om når du er på sociale medier. 

Hvad må du skrive om din arbejdsplads på sociale medier som ikke overtræder loyalitetspligten?