Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Loyalitets- og tavshedspligt

Hvad betyder loyalitetsforpligtelsen, og hvornår gælder din tavshedspligt for dig?

Som ansat i en virksomhed er du forpligtet til at være loyal over for din arbejdsgiver og virksomhedens interesser. Det gælder uanset, om det fremgår af din kontrakt eller ej. Det betyder, at du skal afholde dig fra handlinger eller udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren over for omverdenen, og du skal udvise en i forhold til din stilling passende adfærd i og uden for tjenesten. Eksempler på adfærd, der kan være illoyal:

  • En mellemleder, der taler nedladende til menige medarbejdere om topledelsens dispositioner.
  • Direkte at lyve for ledelsen eller skabe mistillid til denne.
  • Overtrædelse af arbejdsgivers personalepolitik, hvis denne rummer etiske eller andre standarder.
  • Konkurrerende virksomhed

Hvis du overtræder loyalitetsforpligtelsen, kan det medføre afskedigelse eller i grove tilfælde til en bortvisning.

Din loyalitetsforpligtelse gælder som udgangspunkt så længe, du er ansat hos din arbejdsgiver og modtager løn. Du skal derfor også være loyal over for arbejdsgiver i en opsigelsesperiode, herunder i en fritstillingsperiode.

 

Tavshedspligten
 

Du har tavshedspligt med hensyn til forhold på arbejdspladsen, hvis din arbejdsgiver har en rimelig interesse i, at oplysningerne ikke videregives. Det er en konkret vurdering, hvilke oplysninger der er tavshedsbelagte, hvor karakteren af oplysningen samt din stilling har betydning.

Tavshedspligten kan være beskrevet i din ansættelseskontrakt, men den kan også følge af lovgivning.

Offentligt ansatte er fx underlagt en tavshedspligt, der fremgår af forvaltningslovens § 27. Her er det nærmere beskrevet, at den ansatte har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, og når det er nødvendigt af hensyn til forskellige offentlige eller private interesser. Tavshedspligten skal ses i lyset af straffeloven. Efter straffelovens § 152 kan ansatte, som er (eller har været) i offentligt erhverv eller tjeneste, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder – hvis de uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger fra deres virke.

Lov om forretningshemmeligheder
 

Lov om forretningshemmeligheder gælder for dig som ansat, uanset om det fremgår af din kontrakt eller ej.

Loven bestemmer fx at du ikke uretmæssigt må erhverve, bruge eller videregive forretningshemmeligheder.

Loven beskytter de af arbejdsgivers oplysninger, der ikke er almindeligt tilgængelige, fx oplysninger om økonomiske forhold, oplysninger der har betydning for virksomhedens konkurrenceevne, kundekartoteker, oplysninger om nye produkter eller strategier mv. 

Lov om forretningshemmeligheder betyder, at der er grænser for, hvad du kan tage med dig fra arbejdsgiver, når du stopper hos vedkommende, uanset om der er tale om opsigelse fra din eller arbejdsgivers side. Du har fx ikke ret til at printe eller sende arbejdsmail videre til din private mail, eller tage en kopi af kundelister, interne dokumenter, skabeloner eller rapporter. Det gælder, uanset om det er dig, der har lavet dem, da dokumenterne er arbejdsgivers ejendom og i visse tilfælde kan betragtes som forretningshemmeligheder. Du kan risikere at blive bortvist og betale erstatning ved uretmæssig erhvervelse af arbejdsgivers dokumenter.

Loven betyder også, at du efter ansættelsens ophør ikke må kontakte din arbejdsgivers kunder eller forretningsforbindelser direkte og systematisk. Du må dog gerne sælge konkurrerende produkter, hvis det sker som led i en bredere henvendelse til potentielle kunder, og ikke blot din tidligere arbejdsgivers kunder. Du må også gerne have kontakt med din tidligere arbejdsgivers kunder, hvis det er dem, der har kontaktet dig uden din forudgående henvendelse til dem forinden. 

Loven gælder både under og efter din ansættelse.

Hvis du ikke overholder loven, kan du blive pålagt at stoppe med dine aktiviteter ved nedlæggelse af et fogedforbud og eventuelt blive pålagt at betale erstatning.

Ytringsfrihed

Du har som alle andre borgere ret til at blande dig i den offentlige debat – også om forhold, du er beskæftiget med – så længe du gør det som privatperson.

Journalister er formelt ikke stillet anderledes i ansættelsesforholdet end alle andre funktionærer, privatansatte som offentligt ansatte, når det drejer sig om loyalitetspligt og tavshedspligt. DJ råder derfor sine medlemmer til at sætte sig grundigt ind i, hvad der findes af skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen med hensyn til offentliggørelse af forhold i virksomheden.

Forpligtelser for særlige erhverv 

For tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder der særlige regler. På den ene side er de valgt til at repræsentere og udtale sig på vegne af en gruppe. På den anden side er de i kraft af deres hverv tættere på virksomhedens fortrolige oplysninger.

En tillidsrepræsentant har den udvidede loyalitetsforpligtelse, at han eller hun skal medvirke til ”godt og roligt samarbejde”. Det betyder, at opfordring eller støtte til overenskomststridige handlinger vil blive betragtet som illoyale – og kan også risikere at virke ansvarspådragende for forbundet.

For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gælder tavshedspligten i henhold til aktieselskabsloven.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk