Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Lønmodtager på barsel

Du kan her læse om, hvornår du som lønmodtager har ret til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med graviditet og fødsel. Reglerne gælder for alle lønmodtagere, og det er uanset, om du er fastansat, tidsbegrænset ansat eller lønmodtagerfreelancer.

På borger.dk kan du under fanen ”Kan jeg få barselsdagpenge” læse de nye regler.

Fravær

Barselsloven giver dig ret til fravær før og efter fødslen. Fraværsretten gælder for alle forældre. Du har derfor ret til fravær, uanset om du måtte have ret til at få barselsdagpenge under fraværet.

Barselsdagpenge

Som forældre har I ret til orlov med fulde barselsdagpenge i tilsammen 52 uger. Selve fraværsretten udgør en længere periode end 52 uger. Det er derfor muligt at holde en længere orlov end den periode, hvor der gives barselsdagpenge.

Du kan få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor. Som lønmodtager betyder det, at du kan få barselsdagpenge, hvis

  • Du har arbejdet mindste 160 timer indenfor de seneste fire måneder
  • Du har arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder
  • Du er ansat på den første dag i din orlov eller dagen før din orlov påbegyndes

Dine barselsdagpenge bliver beregnet på baggrund af din timeløn uden AM-bidrag, og hvor mange timer du holder orlov pr. uge. Din timeløn bliver beregnet ud fra din gennemsnitlige indkomst og arbejdstid for de seneste tre afsluttede måneder før din første orlovsdag. Beregningen sker på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til Skattestyrelsen. Hvis du ikke har en fast arbejdstid, sker beregningen på baggrund af din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for de seneste fire uger før din orlov.

Du skal senest otte uger efter fødslen søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark, hvis du ikke får løn fra din arbejdsgiver under orloven.

Eksempler på berettigelse ud fra de nye regler

Tjek her, hvornår du har krav på at modtage barselsdagpenge ud fra de nye regler:

Du er i job fra den 1. august til den 30. november og opfylder de pågældende timetal. Orloven starter den 1. december: Du er i beskæftigelse og har ret til barselsdagpenge.

Du er i job fra den 1. juli til den 28. november og opfylder de pågældende timetal. Orloven starter den 1. december: Du er ikke i beskæftigelse og har derfor ikke ret til barselsdagpenge

Du er i job fra den 1. juli til den 28. november og opfylder de pågældende timetal. Du melder dig ledig i din a-kasse den 29. november, hvor du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Orloven starter den 1. december: Du har ret til barselsdagpenge, da du er berettiget til at modtage dagpenge fra a-kassen. Det tæller med som beskæftigelse.

Fravær og barselsdagpenge før fødslen

Du har som gravid ret til graviditetsorlov med barselsdagpenge fire uger før forventet fødsel og indtil fødselstidspunktet. Din ansættelseskontrakt eller overenskomst kan dog bestemme, at du har ret til graviditetsorlov med løn tidligere end fire uger før forventet fødsel. Det gælder fx for offentligt ansatte.

Du skal senest tre måneder før forventet fødsel give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, og hvornår du regner med at påbegynde din orlov.

Graviditetsorloven med barselsdagpenge kan påbegyndes tidligere end fire uger før forventet fødsel i tilfælde af graviditetsbetinget sygdom eller på grund af arbejdets særlige karakter.

Som gravid har du ret til fravær fra arbejdet, hvis du skal til forebyggende graviditetsundersøgelser, som skal finde sted i arbejdstiden. Din arbejdsgiver skal betale løn eller dagpenge under fraværet. Hvis du skal til undersøgelse eller behandling for barnløshed i arbejdstiden har du ret til fravær, hvis årsagen til barnløshed findes hos dig, da fertilitetsbehandling bliver anset for sygdom. Hvis årsagen til barnløshed ikke findes hos dig, har du ikke ret til fravær. Du har under fraværet ret til samme betaling som under sygdom.

Fravær og barselsdagpenge de første 14 uger efter fødslen

Efter fødslen har du som mor ret til barselsorlov med barselsdagpenge i 14 uger efter fødslen. De første to uger af barselsorloven har du pligt til fravær. Du skal inden otte uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Du har som far ret til fædreorlov med barselsdagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Du skal senest fire uger før, du forventer at skulle på fædreorlov, give din arbejdsgiver besked om fraværet og længden heraf.

Som far har du ret til at indtræde i morens ret til fravær og barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen, hvis moren dør eller på grund af sygdom ikke kan varetage pasningen af barnet.

Fravær og barselsdagpenge efter den 14. uge efter fødslen

Fra og med den 15. uge efter fødslen har I som hver forælder ret til forældreorlov i 32 uger. I har dog kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. I kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Som far har du ret til at påbegynde forældreorloven allerede inden for de første 14 uger efter fødslen. Du kan som far derfor holde forældreorlov sideløbende med morens 14 ugers barselsorlov.

Moren og faren skal inden otte uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om, hvornår forældreorloven påbegyndes, og om længden heraf. Hvis forældreorloven afholdes således, at fraværet falder i flere perioder, skal arbejdsgiveren have besked om påbegyndelsen og længden af hver enkelt fraværsperiode.

Løn under barsel

Du kan ifølge din ansættelseskontrakt eller overenskomst have ret til at modtage løn under hele eller dele af din orlov. I den periode, hvor du modtager løn, vil din arbejdsgiver få dine barselsdagpenge i refusion.

Hvis du ikke har ret til fuld løn under din barsel, bør du aftale med din arbejdsgiver, at du som minimum får det i løn, hvor din arbejdsgiver får højeste refusionssats i medfør af barselsudligningsordningen. Ordningen gælder for alle lønmodtagere uanset ansættelsesforholdets længde, det vil sige både for fastansatte og tidsbegrænset ansatte. Hvis du er tidsbegrænset ansat eller er lønmodtagerfreelancer med tilknytning til en fast arbejdsgiver i perioden op til din graviditetsorlov begynder, kan du derfor forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du under din orlov får løn svarende til det beløb, hvor din arbejdsgiver får højeste refusionssats efter ordningen.

Din arbejdsgiver kan få refusion for dine barselsdagpenge samt et yderligere beløb i medfør af barselsudligningsordningen, hvis din timeløn er højere end dagpengesatsen. Barselsudligningsordningen betyder, at alle arbejdsgivere skal betale et beløb for hver ansat til en barselsfond, hvorefter barselsfonden dækker udgifter til løn under barsel helt eller delvist.

Størrelsen af din arbejdsgivers lønrefusion afhænger af størrelsen af den løn, som du modtager under din barselsorlov. Hvis du får en timeløn på minimum 179,51 kr., får din arbejdsgiver refunderet 185,79 kr. pr. time (fra 1. oktober 2017), da arbejdsgiveren får et tillæg til dækning af feriepenge, som skal betales udover din løn. Er din timeløn mindre, bliver refusionen til din arbejdsgiver tilsvarende mindre. Refusionen til din arbejdsgiver bliver beregnet ud fra den aftalte timeløn minus 8 % i AM-bidrag plus 12,5 % i feriepenge. Der udbetales højst refusion for 37 timer pr. uge.

Hvis du arbejder 37 timer pr. uge og får 179,51 kr. i timen fra din arbejdsgiver under barsel, vil din månedsløn udgøre 28.780,84 kr.

Din arbejdsgiver kan få refusion for følgende perioder:

  • Fire uger før forventet fødsel til mor
  • To uger efter fødslen som pligtorlov til mor
  • To ugers fædreorlov til far inden for de første 14 uger
  • 25 ugers barselsorlov til deling pr. barn til far eller mor

Læs mere om, hvor meget din arbejdsgiver kan få i refusion på virk.dk: Så meget kan du få i refusion 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Når du trykker ”send”, vil DJ behandle de personoplysninger, som vi modtager af dig, som beskrevet i DJ's privatlivspolitik. 

RAMMER FOR DIN BARSEL

Mor: 4 uger - graviditetsorlov frem til terminen

Mor: 14 uger – orlov efter fødsel

Far: 2 uger - fædreorlov efter fødsel

Mor & far: 32 uger – valgfri fordeling mellem forældrene

Mor & far: Det er muligt at forlænge orloven med enten otte eller 14 uger, eller at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven, til barnet er ældre

VIGTIGE TIDSFRISTER

Mor: Underret din arbejdsgiver om din termin senest 3 måneder før termin

Far: Underret din arbejdsgiver om din fædreorlov senest 4 uger før termin

Mor & far: Underet jeres arbejdsgivere om hvordan I fordeler forældreorloven senest 8 uger efter fødslen

Mor & far: Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark otte uger efter barnets fødsel, hvis du ikke får løn under din barsel.

Hanne Paludan

HJÆLP TIL BARSELSREGLERNE

Svært ved at gennemskue barselsreglerne?

Kontakt vores kompetente barselsrådgivere og få råd og hjælp til at planlægge din barselsperiode, så den passer til din situation.