Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ligestillingsstrategi

Som vedtaget af delegeretmødet 2015

DJ sætter – såvel fagligt og beskæftigelsespolitisk som uddannelses- og medie/kommunikationspolitisk – fokus på ligebehandlings- og udvælgelsesproblemstillinger på områder som køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet, race, nationalitet, geografi samt religiøse og politiske overbevisninger: 

1. DJ skal i sit arbejde for ligebehandling og repræsentativitet have fokus på egen organisation og samtidig arbejde aktivt med problemstillingerne. 

Herunder: 

 • Ligeløn (ligelønscheck, rådgivning) 
 • Lige ret og lige adgang til barselsorlov (rådgivning om barselsregler, målrettet kommunikation for at øge kendskabet til barsel.dk og Udbetaling Danmark) 
 • Lige adgang til praktikforløb og aktiveringsforanstaltninger 

2. Arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, således at alle sikres lige adgang og vilkår for udførelse af deres arbejde. 

3. Sørge for repræsentativitet i forbundets organer. 

 • Udvikle kurser inden for særlige temaer for bestyrelsesmedlemmer i alle led af forbundet. 
 • Oprette kurser, afholde symposier o.lign., der belyser emnet og på sigt styrker indsatsen. 

4. Fastholde fokus på mediernes behandling af mænd og kvinder, handicappede og minoriteter i øvrigt som professionelle kilder, idet det fastholdes, at kilder og eksperter i udgangspunktet vælges ud fra journalistiske kriterier. 

 • Tage selvstændigt initiativ på området og indgå i samarbejdsprojekter, nationalt såvel som nordisk, europæisk og internationalt. 
 • Medvirke til at fremskaffe dokumentation og viden om ligebehandling i mediebranchen, eventuelt ved selv at tage initiativ til det. 

5. Arbejde for repræsentativitet og ligebehandling i optagelsen på grunduddannelserne. 

 • Sikre lige adgang til efteruddannelse. 
 • Indsamle viden om dimittendledighed og seniorledighed og anvende denne viden i DJ’s rådgivning og uddannelsestilbud. 

6. DJ sætter fokus på: 

 • om kildevalget i medierne er repræsentativt for befolkningens sammensætning. 
 • mangfoldighed og repræsentativitet i forhold til befolkningssammensætningen i mediernes bestyrelser, ledelser og medarbejderstabe. 

7. DJ mener: 

 • at sprogbrugen i medierne bør være neutral, således at der ikke indbygget i sprogbrugen findes racisme, diskrimination eller fordomme. 
 • at de vejledende presseetiske reglers afsnit vedrørende retsreportagen skal udstrækkes til at gælde hele nyhedsdækningen.