Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter - Ledere i DJ

§1. Foreningens formål

Stk. 1. Specialforeningen Ledere i DJ er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

§2. Medlemskab

Stk. 1. Medlemmer af Dansk Journalistforbund, der har overordnet personaleansvar samt formelle ansættende og lønforhandlende beføjelser (herunder overenskomstansatte medlemmer jf. DJ’s love § 19 stk. 7) skal være medlemmer af Specialforeningen Ledere i DJ.

Stk. 2. Øvrige medlemmer af forbundet med visse ledelsesmæssige beføjelser kan anmode om medlemskab af Lederne i DJ. Anmodning stiles til og behandles af DJ’s medlemsafdeling.

Stk. 3. Hvis der hos et medlem, i en medarbejderforening eller andet sted opstår tvivl, om et medlem skal eller kan være medlem af Ledere i DJ jf. stk. 1 og 2, er det hovedbestyrelsen, der afgør spørgsmålet. Hovedbestyrelsen kan bede medlemmet og eventuelt medarbejderforeningen og Ledere i DJ’s bestyrelse om en indstilling.

Note: Medlemmer af Ledere i DJ har ikke stemmeret til og er ikke valgbare til DJ’s delegeretmøde og hovedbestyrelse.

§3. Bestyrelsen

Stk. 1. Specialforeningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand og yderligere 3 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der holdes i februar måned.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer og evt. andre poster. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforening, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden. I løbende forretninger kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden.

Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.

Stk. 5. Specialforeningen har ret til en observatørpost til DJ’s delegeretmøde.

§4. Kontingent

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Specialforeningens regnskabsår er kalenderåret.

§5. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dags varsel.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse og budget
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 5. Kontingentfastsættelse
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af øvrige bestyrelse (antal)
 9. Valg af (antal) suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være kommet bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 eller mindst 100 af medlemmerne med mindst 8 dages skriftligt varsel.

Stk. 6. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse.

Stk. 7. Den ordinære generalforsamling kan fastsætte regler for eventuel adgang til stemmeafgivning ved fuldmagt fra fraværende medlemmer.

§6. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse.

§7. Opløsning

Stk. 1. Specialforeningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dags mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk