Gå til hovedindhold
Bliv medlem

2016

Referater af bestyrelsesmøder i 2016

Referater af bestyrelsesmøder i 2016

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 5. januar 2016 i Odense.

Til stede: Kir Klysner, Holger Kofoed, Bodil Reimers, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter Ammnitzbøll, Silja Smith, Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen og Teit Rasmussen (referent).

Afbud: Michael Lorenzen.

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith.

2. Dagsorden: Godkendt uden tilføjelser.

3. Siden sidst:

Julefrokost: Første gang at kredsen var initiativtager til julefrokost. En tur i Bowlingcenter blev brugt som ”icebreaker”. Masser af snak. Det ligner en gentagelse, men med behov for at udvikle på ideen. 

Lokalavisen Odense-arrangement: Meget informativt og glædeligvis besøgt af nye kredsmedlemmer. En avis der tror på fremtiden.

Webudvalget: Claus har givet Teit et ”brush up” i forhold til hjemmeside og nyhedsbrev.

Husaftale Jysk/Fynske Medier: Mogens berettede om en stemning, der tyder på, at folk på forhånd har affundet sig med rammerne, der ikke giver flere penge på bordet. Specifikke forringelser for specielt børnefamilier (ingen mulighed for orlov). Overordnet en ”spiselig” aftale, men det som venter, er meget værre.

HB-møde: Bodil refererede i hovedtræk herunder afvisning af klagesag, program for Fagfestival og debat om rejsefond.

Fra Kir: Refererede kort fra forbundet herunder ”Qureshi-sagen”, arbejdsgruppe vedr. nedsættelse af egen bestyrelse til ”Journalisten”.

4. Nyt logo: Efter afstemning blev det vedtaget at gå videre med Mette Secher som den grafiker, kredsen vil have til at løse opgaven. Logoet skal kunne bruges i forskellige sammenhænge herunder som mail-logo.

5. Ny kæphest: Kir berettede om meget lidt respons fra medlemmerne, hvilket er ærgerligt. Teit foreslog, at bestyrelsens medlemmer i stedet kommer med hver tre forslag til nyt navn. Forslag sendes til Teit hurtigst muligt. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt: Ingen emner.

Næste bestyrelsesmøde bliver 8. februar kl. 18.30 hos Kir.

_______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 8. februar 2016 i Odense.

Til stede: Kir Klysner, Holger Kofoed, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter Ammnitzbøll, Silja Smith, Mogens Rasmussen, Teit Rasmussen, Claus Christoffersen og Bodil Reimers (referent).

Afbud: Michael Lorenzen.

1. Valg af ordstyrer: ordstyrer Mogens Rasmussen.

2. Dagsorden: dagsorden godkendt.

3. Bordet rundt, herunder nyt fra udvalgene (alle):

Sanne fremlagde forslag til studietur samt kommende arrangementer. Silja orienterede om, at den stedfortrædende tillidsmand på Fyens Stiftstidende går af grundet ændret stilling. Hun orienterede ligeledes om seneste HB-møde og formandsmøde og om forbundsarrangementer, der udbydes over året.

4. Ny hjemmeside (Teit og Claus):

Teit og Claus orienterede om ny hjemmeside. Planlagt til at gå i luften juni. Det videre arbejde i web-udvalget fortsætter efter generalforsamlingen.

5. Regnskab 2015 (Bodil):

Regnskabet lander på et overskud på 25.000-30.000 kr.

6. Budget 2016 (Bodil):

Bodil gennemgik de enkelte punkter i budgettet, og de enkelte punkter blev justeret. Regnskab og budget ligger klar til generalforsamlingen.

7. Forslag om vedtægtsændring (om indkaldelse) til generalforsamling (Mogens):

Mogens redegjorde for vedtægtsændring, der er nødvendig, fordi Journalisten ikke udkommer i januar, hvor generalforsamlingen skal annonceres efter de nugældende vedtægter.

8. Dagsorden og program for generalforsamlingen (Kir):

Kir gennemgik dagsorden til generalforsamling samt beretningen i hovedtræk. Silja, Claus, Mogens og Bodil er på valg. Mogens genopstiller ikke. Peter stiller op til bestyrelsen. Teit og Jacob Riisbro stiller op til suppleantposterne.

9. Navn til hæderprisen (Teit):

Forskellige navne til fornyelse af Kreds Fyns hæderspris blev drøfttet og alle forkastet. Prisen hedder stadig Kæphesten. Når der ikke er plads til flere plaketter, overgives hesten til Pressemuseet på Brandts.

10. Modtager af hædersprisen (Silja):

Silja har fået fem indstillinger til Kæphesten. De blev drøftet og en blev valgt. Kir, Silja og Peter adviserer vinderen, der møder op på generalforsamlingen.

11. Nyt logo, forslag er udarbejdet (Kir):

Nyt logo tegnet af Mette Secher godkendt.

12. Medlemsundersøgelse (SIlja og Kir):

Silja og Kir gennemgik medlemsundersøgelsen. Der er kommet 350 besvarelser, og medlemmerne er overvejende tilfredse med kredsens arrangementer.

13. Hilsener til medlemmer (Teit): 

Eventuelle hilsner til medlemmer af privat karakter skal ikke ske i bestyrelsesregi.

14. Reservering af pladser på studieture (Silja): 

Det blev drøftet, hvordan bestyrelsen kan sikre, at kredsens studierejser ikke opfattes som et lukket arranngement. Det foreslås, at tilmeldingsproceduren holdes åben i to dage, og at der laves regler for, hvem der har forrang, så det sikres, at nye deltagere har en chance. Bodil formulerer tilmeldingsregler for den kommende tur.

15. Evt. (alle): Et eventuelt kredssamarbjede med tunesiske kolleger stilles efter samråd med Lene Sarup i bero. Mogens undersøger, om det er muligt at etablere et samarbejde med syriske journalister, der er landet som flygtninge i Nyborg.

_______________________________________________________________

Referat af generalforsamling i DJ Kreds Fyn søndag den 28. februar 2016 i Nordatlantisk Hus i Odense.

43 deltagere samt besøg af forbundsformand Lars Werge.

Kir Klysner bød velkommen.

1. Valg af dirigent: Per Roholt, som konstaterede, at generalforsamlingen ikke som krævet var varslet i Journalisten i januar, da Journalisten ikke udkommer på papir i årets første måned. Det var i stedet sket 2. februar samt via hjemmesiden 1. februar. Forsamlingen accepterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Valg af stemmetællere: Finn Bønnelykke og Per Christian Andersen.

3. Formandens beretning: Aflagt af Kir Klysner. Se beretningen andetsteds på Kreds Fyns hjemmeside. Kir Klysner fremlagde også medlemsundersøgelsen, der også kan ses i sin helhed andetsteds. Efter kort debat godkendt.

4. Regnskab: Se særligt bilag. Aflagt af kasserer Bodil Reimers, der bl.a. fortalte om anvendelsen af vores Safety Fund-bidrag. Godkendt.

5. Budget fremlagt. Kontingentet fastlagt til uændret 25 kroner pr. måned.

6. Forslag: Bestyrelsens forslag til  indkaldelse af generalforsamling i årene fremover godkendt. Der er tale om en modernisering af teksten til de faktiske forhold.  Se hele formuleringen nedenfor:

”Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier med mindst tre ugers varsel til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts”.

Tekst om, hvad dagsordenen skal indeholde, fortsætter uændret.

Der var ingen andre forslag.

7. Valg: 

a. Formand: Kir Klysner genvalgt.

b. Til bestyrelsen efter kampvalg: Silja Smith og Bodil Reimers genvalgt, Peter Ammitzbøll og Jakob Risbro nyvalgt. Claus Christoffersen ikke genvalgt.

c. Suppleanter. I prioriteret rækkefølge efter kampvalg: 1. Claus Christoffersen. 2. Teit Rasmussen. 3. Henriette Ditlefsen.

d: Revisorer: Per Christian Andersen og Claus Falkenby. Revisorsuppleant: Tino Rueskov Pedersen. Alle genvalgt.

8. Eventuelt: Diverse emner drøftet.

Efter selve generalforsamlingen viste Sanne Bøg Mortensen billeder fra kredsrejsen 2015 til Riga.

Forbundsformand Lars Werge talte om aktuelle emner i DJ.

Kæphesten, kredsens hæderstegn, overrakt til DR Fyn (P4) for deres satireindslag, ”Københavneralarmen”.

_______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 15. marts 2016 i Odense.

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Silja Smith, Holger Koefoed, Teit Rasmussen, Peter Ammitzbøll, Susanne Ove, Jakob Risbro og Michael Lorenzen.

Afbud: Sanne Bøg Mortensen og Claus Christoffersen.

Inden det egentlig møde blev der holdt en kort præsentationsrunde.

1. Valg af ordstyrer: Silja Smith.

2. Godkendelse af dagorden: Godkendt.

3. Konstituering: Eventuelle kontaktpersoner i forhold til andre kredse, seniorer eller andre? Det overlades til arrangementsudvalget at vurdere, om der er behov for sådanne kontaktpersoner.

Arbejdsløshedsudvalg? Det kan genoptages, hvis behovet viser sig.

Web-udvalg: Teit Rasmussen og Claus Christoffersen tilmeldes aktuelt kursus. Silja Smith er suppleant til web-udvalget.

Øvrig konstituering: Silja Smith, næstformand. Bodil Reimers, kasserer. Michael Lorenzen, sekretær.

Arrangementsudvalg: Sanne Bøg Mortensen, formand, Bodil Reimers, Susanne Ove, Holger Koefoed og Jakob Risbro. Der kan sædvanen tro tilknyttes andre til enkeltarrangementer, hvis nogle har ideer, som godtages, og som de gerne selv vil føre ud i livet, helt eller delvist.

4. Bordet rundt: Handlede blandt andet om kommende arrangementer, herunder en film om undersøgende journalistik med forudgående foredrag om samme emne på Fyens Stiftstidende, fotoarrangement med Rikke Madsen, som er aktuelt med gadeudstilling på Thomas B. Thriges Gade i Odense. Kursus i forhandlinger af løn og arbejdsvilkår via DJ-konsulent m.v.

Det seneste møde i hovedbestyrelsen gennemgået i hovedpunkter og vigtigste diskussioner.

5. Evaluering af generalforsamling: Det meste fungerede perfekt, herunder Sanne Bøg Mortensen skildring af kredsrejsen, samt at DR Fyn på forhånd havde fået at vide, at man havde vundet hædersprisen ”Kæphesten”. Men it på mødestedet skal fungere fra starten, og vi skal have 100 procent styr på valgregler. Diskussion om, hvorvidt stemmetal skal offentliggøres, som det sker f.eks. ved delegeretmøde. Michael Lorenzen udarbejder oplæg omkring valgprocedurer på vore egne generalforsamlinger til næste møde.

6. Kredstræf: Arrangeres i år af Kreds 4 og afvikles i Ry 1.-3. april. Silja Smith, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Kir Klysner (kun fredag-lørdag) og Michael Lorenzen vil gerne med. Peter Ammitzbøll og Jakob Risbro overvejer. De øvrige kontaktes, om de vil med.

7. Eventuelt: Vi sender hilsen og lille gave til Odense Journalistforenings jubilæumsfest.

Næste hovedbestyrelsesmøde dækkes af Susanne Ove.

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Bodil Reimers i Middelfart tirsdag den 26. april kl. 19.00.

_______________________________________________________________

Referat, bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 26. april 2016 hos Bodil Reimers, Middelfart.

Til stede: Bodil Reimers, Susanne Ove, Holger Koefoed, Jakob Risbro, Peter Ammitzbøll, Teit Rasmussen, Silja Smith, Sanne Bøg Mortensen, Kir Klysner, Michael Lorenzen.

Afbud: Claus Christoffersen.

1. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed.

2. Godkendelse af dagordenen: Angående pkt. 5, der skal penge til grafiker omkring lancering af ny hjemmeside. Og arrangementsudvalgets koordinerende møde lægges ind som del af bestyrelsesmødet, der derfor ikke slutter kl. 20.45. Arrangementsudvalget fremlægger sine ting under ”Siden sidst”.

3. Siden sidst: Filmarrangementet 2. maj: Over 30 tilmeldte, der bydes på øl bagefter.

Udvalget prøver så vidt muligt at sætte to ansvarlige på til hvert arrangement. Der er intet krav om parløb, men et ønske om, at udvalgets medlemmer gør brug af hinanden.

Vi skal have fundet ud af, hvad vi bruger samarbejdet med kreds 3 til. Vi tager som hovedregel stilling fra gang til gang, hvilke arrangementer, de skal inviteres til.

Studieturen: Der er sonderinger i gang.

Arrangement om Rikke Madsen og billeder i Odense ved Thomas B. Thrigesgade. Det bliver i udgangen af maj eller en gang i juni.

Ingen sommerafslutning, men mulighed for et arrangement om ”Tinderbox bag kulissen”.

Arrangement i ”Fodboldfabrikken” til august (firmafodbold og/eller andre aktiviteter).

Arrangement med Susanne Staun om sprogligt eftersyn planlægges. Gerne i samarbejde med de studerende på SDU.

Gerne et arrangement om stress med konsulent Eva Jakobsen fra DJ og en stressramt, der kan fortælle nærmere.

Eventuelt kursus om forhandlingsteknik.

Eventuelt arrangement med ”Bøf-Jensen” om at være mål for en ”shitstorm” i.f.m. hans sag ”Jensens Bøfhus” mod ”Jensens Fiskerestaurant”.

Et medlem har foreslået arrangement om Instagram. Vi spørger, om vedkommende vil stå for det. Peter Ammitzbøll er bestyrelsens kontaktperson.

TV2/Fyn har foreslået samarbejde om et arrangement om aktindsigt/offentlighedslov. Hvis det bliver med et konkret udgangspunkt, er vi med. Vores kontaktperson er Jakob Risbro.

Motionsarrangement foreslået af medlem, der bedes komme med et oplæg.

Angående Fagligt Forum og Kredstræf henvises til de udsendte referater.

4. Tilmeldingsregler til studieture: Vi skal sikre, at nye får en form for fortrinsret til studieturene. Bodil Reimers fremlagde oplæg, der blev drøftet, herunder "forspringets" længde. Der skal laves to udkast til næste møde, et, hvor ti pladser reserveres, og et med åben tilmelding.

5. Ny hjemmeside: Sygdom hos udbyder har udskudt relanceringen til efteråret. Formentlig bliver det ikke før september. Det samme gælder oplæring. Vi får mere tid til at diskutere, hvad vi vil med hjemmesiden.

6. Nye valgregler til generalforsamlingen: Oplæg fra Michael Lorenzen drøftet med enkelte sproglige rettelser. Indstilles til godkendelse på næste generalforsamling (2017). Oplægget er udleveret til alle.

Punkterne 7-9. udskudt til næste gang på grund af tidsmangel.

10. Bestyrelsesseminar: Vi drøftede muligt indhold. Kir Klysner, Silja Smith og Jakob Risbro udarbejder programmet og finder et sted. Tidspunkt fastsat til 27.-28. august 2016.

11. Eventuelt: Næste møde bliver 1. juni 2016 kl. 18.00 i Odense. Stedet findes senere.

_______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i Kreds Fyn 1. juni 2016 i Odense:

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Peter Ammitzbøll, Silja Smith, Jakob Risbro, Susanne Ove, Holger Koefoed, Claus Christoffersen, Teit Rasmussen, Michael Lorenzen, Sanne Bøg Mortensen.

1. Valg af ordstyrer: Peter Ammitzbøll.

2. Dagsorden: Godkendt.

3. Siden sidst:

Aftalt kredstur til Tinderbox festivalen 22. juni kl. 17-19. Vi må stille med 40.

Der planlægges arrangement om aktindsigt i samarbejde med TV2 Fyn til efteråret.

Arrangement på bedding om arbejdsmiljø og ledelsesstil. Gerne i samarbejde med KS (Kommunikation og Sprog) og Kommunikationsforum. Susanne Ove er i kontakt med Per Roholt fra kommunikatørerne.

Arrangement planlægges med forfatteren Susanne Staun.

4. Hovedbestyrelsens seneste møde: Handlede blandt andet om forestående og igangværende sparerunder på Jysk Fynske Medier og Nordjyske.

Forhandlingsudvalget til de forestående overenskomstforhandlinger blev drøftet. Ikke stemning for at mindske dette udvalg.

Fagligt Forum. Generelt et godt arrangement, men flere ønskede mere forberedelse af gruppearbejdet, samt at emner kommer ud på forhånd. Generelt lidt skepsis over at diskutere struktur.

Åbenhedstinget har fået afslag på ansøgning om økonomisk tilskud. Sagen ligger lige nu til behandling i forbundets mediepolitiske udvalg.

Det blev drøftet, om der er åbenhed nok om fordeling af ophavsretsmidler.

Der bliver udarbejdet mere dækkende statistikker over beskæftigelse og ledighed, herunder at man se, hvor mange der falder ud af systemet.

Statistik på vej over freelancelønninger.

Drøftet om pressekortet skal udstedes sammen med en art ”journalistløfte”, og at ikke alle DJ-medlemmer automatisk kan komme i betragtning til pressekort.

Idé luftet om fælles kreds- og specialgruppegeneralforsamlinger, altså at man mødes samme dag, formentlig i København.

Jakob Risbro deltager for Kreds Fyn i næste HB-møde.

Se i øvrigt det officielle HB-referat.

5. Regler for studietur: Bodil Reimers har gennemgået ventelister for de seneste fem kredsrejser. Der var venteliste til to af dem (Riga og Færøerne). Fem stod på listen til begge ture og kom altså ikke med. Kolleger, der ikke har været med på rejsen året før, skal have forspring ved tilmelding ved at få et bestemt antal pladser til rådighed.

Bodil Reimers har udarbejdet to oplæg (se dem i hendes mail). Oplæg 1 blev vedtaget med fem stemmer for, mens oplæg 2 høstede én stemme.

6. Årets studietur: Den hidtidige favorit er opgivet p.g.a. økonomi. Sanne Bøg, Jakob Risbro og Bodil Reimers kigger på alternative muligheder.

7. Ansøgning om sponsorstøtte til mediesommerlejr på Vallekilde Højskole: Afslag.

8. Evt. tættere samarbejde med KAJO: Jakob Risbro og Kir Klysner undersøger dette og taler med studerende fra KAJO samt undervisere og studievejledere.

9. Pulje til netværksaktiviteter under Kreds Fyn: Kir Klysner undersøger muligheden og udarbejder oplæg til et senere møde.

10. Deltagelse i folkemødet på Bornholm: Jakob Risbro udarbejder oplæg til eventuel deltagelse fra Kreds Fyn på folkemødet i 2017.

11. Eventuelt: Bestyrelsesseminar 27.-28. august 2016. Sted findes senere.

_______________________________________________________________

Referat fra kredsbestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 27. august 2016 ved Valdemars Slot, Tåsinge.

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Holger Koefoed, Silja Smith, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter Ammitzbøll, Jakob Risbro, Teit Rasmussen, Claus Christoffersen og Michael Lorenzen.

1. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed.

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

3. Siden sidst: Hovedbestyrelsens møde: Jakob Risbro fortalte om mødet, hvor man blandt andet drøftede mødestruktur, plads til temadrøftelser, IFJ-samarbejdet og økonomi.

Sanne Bøg Mortensen orienterede om den kommende Gdansk-rejse. Turen blev lukket ved 20 deltagere, da man stod ved sidste frist for at afbestille de sidste fem flybilletter. Man turde ikke binde an med at få dem afsat.

Kommende arrangementer: Blandt andet om aktindsigt og med Allan Krautwald, der har skrevet en bog om adfærdspsykologi.

Vi har mulighed for at deltage i Kreds 3-arrangement om Brexit-afstemningen.

4. Næste HB-møde: Silja Smith deltager som Kreds Fyns observatør. Der skal blandt andet drøftes styrket samarbejde mellem freelancere og medarbejderforeninger og situationen efter Dansk Kommunikationsforenings nylige konkurs.

5. Ny hjemmeside:  Claus Christoffersen har deltaget i møde om ny hjemmeside, der dog ikke er færdigudviklet.

6. Økonomi: Bodil Reimers fremlagde status for forskellige poster. Vedtaget at den økonomiske situation altid skal vendes kort på bestyrelsesmøderne.

7. Forslag om, at studerende kan fremlægge deres eksamensopgaver og konkurrere om pris. Kir Klysner og Jakob  Risbro sætter sig sammen med forslagsstilleren, Per Roholt, DJ Kommunkation for at strikke et forslag sammen.

Vi skal også have kigget på Kreds Fyns egen hæderspris, Kæphesten, og en eventuel afløser.

8. Netværksaktiviteter: Det fremlagte forslag (se dette) vedtaget med ganske få tilføjelser. I 4. sidste afsnit tilføjes, at kassereren sender ansøgningen til behandling hos formanden .I 3. sidste afsnit ændres "er muligt" til "skal" og i samme afsnit om evaluering, at denne må være på maksimalt ti linjer.

9. Deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2017: Jakob Risbro og Kir Klysner laver oplæg til senere møde, formentlig  i oktober.

10. Eventuelt: De fynske tillidsrepræsentanter skal kontaktes for at høre, om de er interesserede i at mødes med kredsbestyrelsen til gensidig orientering.

Næste bestyrelsesmøde hos Michael Lorenzen i Ulbølle 5. oktober kl. 19. Jakob Risbro vælger sang.

_______________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn onsdag den 5. oktober 2016 hos Michael Lorenzen, Ulbølle:

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Silja Smith, Holger Koefoed, Susanne Ove, Sanne Bøg Mortensen, Peter Ammitzbøll, Jakob Risbro og Michael Lorenzen.

Afbud: Claus Christoffersen og Teit Rasmussen.

1. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed.

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden bemærkninger.

3. Siden sidst: Gdansk-turen blev gennemført godt uden uforudsete hændelser og ifølge de deltagende overvejende med en passende blanding af faglige oplæg og tid til andet. Turen talte fem helt nye deltagere i denne sammenhæng.

Øvrige arrangementer: D.d. ti tilmeldte til arrangement 26. oktober om arbejdsmiljø.

30-31 deltog i arrangementet om aktindsigt, halvdelen nye i Kreds Fyn-sammenhæng.

Andre ideer: Biograftur til Snowdon-filmen, der går i Café Biografen i Odense. Tovholdere: Bodil Reimers, Peter Ammitzbøll.

Arrangement om pressefotografi med udgangspunkt i en igangværende udstilling. Tovholdere: Peter Ammitzbøll  og Jakob Risbro.

Julearrangement. Tovholdere: Peter Ammitzbøll, Susanne Ove.

Eventuelt et arrangement om billedbehandling.

Seneste møde i hovedbestyrelsen: Silja Smith deltog som kredsens observatør. Der var blandt andet en temadrøftelse, drøftelser om forholdet mellem freelancere og medarbejderforening samt orientering om det europæiske arbejde.

4. Ny hjemmeside: Præsenteret d.d. Kreds Fyn kommer på senere på året, tidligst i uge 43. Utilfredshed fra vores side med den proces, som forbundet har stået for.

5. Orientering om Fynske Medier: Runden med fyringer, mere eller mindre frivillige fratrædelser, de forestående omrokeringer m.v. gennemgået.

6. Generalforsamling: Datoen er af hensyn til andre generalforsamlinger fastsat til lørdag den 4. marts 2017 kl. 11. Der er brunch for interesserede fra kl. 10. Bestyrelsen mødes kl. 9.30. Stedet bliver igen Nordatlantisk Hus i Odense.

7. Kæphesten: Bodil Reimers har kontakt med en kunstner om en ny udgave. Kir Klysner spørger kredsens tidligere formand, Claus Falkenby, om han vil gennemgå historien bag trofæet og modtagerne. Vi er endnu ikke på plads med den nye pris – om det skal være en ”vandrepokal” eller en, som uddeles fra år til år til evig eje hos modtageren.

8. Økonomien: Bodil Reimers fremlagde de aktuelle tal og det foreløbige omkring Gdansk-turen.

9. Eventuelt: Næste møde bliver hos Holger Koefoed, Lykkegårdsvej 5, 5210 Odense NV den 23. november. Spisning kl. 18.30, mødestart kl. 20, senest afslutning kl. 21.30.

Kommentarer