Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds Fyns vedtægter

Vedtægter for DJ Kreds Fyn samt regler for deltagelse i studieture

Bestemmelserne i de med *) mærkede paragraffer er obligatoriske.

§ 1 *)

Kredsen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i Kreds Fyn.

§ 2 *) 

Det er kredsbestyrelsens opgave fortsat at skabe og tilbyde et fællesskab for medlemmerne gennem faglige og sociale arrangementer. Derudover er det kredsbestyrelsens opgave i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser.

§ 3

Ordinær generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier med mindst tre ugers varsel til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. Kun medlemmer, herunder elevmedlemmer, har adgang.

Dagsordenen, der meddeles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kredsens regnskaber
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg, herunder suppleanter og revisorer
6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 4

Kredsbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. Kredsformanden er på valg hvert år og vælges for et år ad gangen. Kredsbestyrelsens øvrige otte medlemmer kan vælges for to år ad gangen, fire i ulige år, fire i lige årstal. Der vælges suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret.

§ 5 *)

Meddelelse om valg og beslutninger på kredsgeneralforsamlingen sendes senest otte dage efter mødet til forbundsformand og medlemsbladet.

§ 6 *)

Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved kredsmøderne.

Kredsens faglige drøftelser betragtes som interne.

Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmerne, som bestyrelsen kan bevilge taleret.

Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

§ 7

Ekstraordinært skal indkaldes til generalforsamling, når mindst 1/6 - dog repræsenterende mindst 2 arbejdspladser - af kredsens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden. Samtidig med indkaldelse underrettes hovedbestyrelsen.

§ 8 *)

Tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads er kredsbestyrelsens repræsentant på stedet. Tillidsrepræsentanten formidler indkaldelse til møder, der ikke adviseres gennem medlemsbladet.

§ 9 *)

I tilfælde af ændring af kredsens geografiske område eller dens ophævelse disponeres over midlerne i samråd med hovedbestyrelsen.

§ 10 *)

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 21, stk. 5.

____________________________________________________________

Regler* for deltagelse i studieture

Alle medlemmer af Kreds Fyn kan deltage i studieturene.

For at sikre, at nye deltagere har en chance i kapløbet om de begrænsede pladser, har medlemmer, der ikke har været med det foregående år, fortrinsret i to døgn efter, at turen er udbudt.

Efter de to døgn følges rækkefølgen af tilmeldte uanset om de har deltaget tidligere eller ej. Det gælder altså stadig om at være hurtig på tasterne.

Arrangørerne af turen er altid sikret plads.

*) reglerne er vedtaget på kredsens bestyrelsesmøde d. 1. juni 2016.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk