Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kreds Fyns arbejdsprogram

Udarbejdet på bestyrelsesseminar august 2016

Kreds Fyns arbejdsprogram

2. udgave november 2016.

Bestyrelsens strategi 

Kredsbestyrelsen skal i 2016/2017 arbejde frem mod at:

 • Sikre en platform for fagligt og socialt samvær. 
 • Formidle arrangementer, der fremmer netværk i såvel faglig som social forstand.
 • Opbygge faglig identitet igennem faglige arrangementer. 
 • Være bindeled mellem medlemmer og forbund (formidle kontakten, men ikke være sagsbehandlere).
 • Være katalysator for faglig debat. Være et baggrundsforum, der præger debatten i forbundet.
 • Diskutere faglige emner, som formanden kan bringe videre på HB-møder og i udvalgsarbejde.
 • Tage et fagligt emne op på hvert bestyrelsesmøde, der drøftes uden for den ordinære dagsorden.
 • Skabe forum for debat mellem tillidsrepræsentanter og bestyrelse.
 • Markere os i den offentlige debat.
 • Være en tidssvarende kreds, der favner alle faggrupper i forbundet.
 • Få medlemmerne til at føle sig som en del af Kreds Fyn blandt andet gennem faglige og/eller sociale arrangementer.
 • Fremme samarbejdet med andre kredse. 

Der foretages en medlemsundersøgelse med jævne mellemrum.

Bestyrelsens møder 

Bestyrelsesmøderne holdes ofte privat hos medlemmer af bestyrelsen. Det kan også være i forbindelse med arrangementer, i offentligt tilgængelige mødelokaler som kan lejes til formålet eller på bestyrelses-/ kredsmedlemmers arbejdspladser. Der skal afholdes 6 til 8 bestyrelsesmøder årligt og derudover møder i andre udvalg efter behov. 

Der forberedes altid en dagsorden med tovholdere på de enkelte punkter. Desuden vælges en ordstyrer, som skal sikre den gode tone på mødet. Der skal være plads til ideudvikling på møderne og mulighed for at diskutere et emne og på den baggrund træffe en beslutning. 

Der fastsættes start- og sluttidspunkt for mødet. Vi opsummerer efter hvert bestyrelsesmøde og møder i udvalgene, hvad der er vedtaget, hvem der står for hvad osv.

Kredsens økonomi også på som punkt ved flere af møderne mellem generalforsamlingerne. 

Arrangementer

Arrangementer er noget helt centralt i kredsenKreds Fyns arrangementer skal have bund i faglighed. Vi definerer faglighed bredt - som vores fag: journalistik, kommunikation, fotografi, grafik osv., men faglighed er også det, der optager os i arbejdsmæssige sammenhænge. Eksempelvis arbejdsforhold, stress, mobning mv. Arrangementerne kan tage fat på fagetiske spørgsmål, tendenser i journalistikken og præsentation af relevante værktøjer. Eller de kan være af rent netværksmæssig karakter. 

Kreds Fyns arrangementer indeholder altid mulighed for at netværke f.eks. i en pause. 

Kreds Fyns arrangementer er som udgangspunkt ikke efteruddannelse, værktøjer som arbejdsgiver forventes at levere eller kurser som dem Mediernes Efteruddannelse tegner sig for.

Kreds Fyns arrangementer skal gøre os klogere - også på andre/nye kroge af faget end ens eget. Noget man ikke kan få andre steder.

Før hver sæson (forår/efterår) lægger arrangementsudvalget en overordnet plan for det kommende halve til hele år. Det udelukker dog på ikke, at man kan tage relevante aktuelle emner op, hvis de byder sig.

Vi bestræber os på mindst tre arrangementer hver sæson. 

Arrangementerne må gerne være af forskellig karakter: Eksempelvis besøg på fagrelevante arbejdspladser, tendenser i tiden, arbejdsmiljø/forhold bistået af konsulenter fra DJ mm.

Kreds Fyn står for en studietur én gang om året. 

Kreds Fyn ønsker at benytte de tilbud, der ligger inden for forbundet og afholde arrangementer med de faglige konsulenter som oplægsholdere.

Vi ønsker at skabe mere samarbejde i bestyrelsen omkring arrangementer. Vi ønsker at finde en ny model for arbejdet med arrangementer. 

Alle i kredsen kan stå for arrangementer, og alle opfordres til at byde ind med forslag til arrangementer. Hvis vedkommende, der foreslår et arrangement ønsker at stå for det, fungerer han / hun som midlertidigt medlem af arrangementsudvalget - det koordineres i arrangementsudvalget. Hvis ikke kan samme udvalg påtage sig opgaven, hvis den er fagligt relevant og økonomisk bæredygtig.

Kommunikation 

Kreds Fyn har som mål at nå ud til flest mulige medlemmer for at formidle kredsens aktiviteter og anden aktivitet, som skønnes relevant for medlemmerne. Bestyrelsen ønsker at formidle kredsens aktiviteter igennem billeder og tekst på de elektroniske medier. 

Kreds Fyn er repræsenteret på web –djkredsfyn.dk, twitter og Facebook og udkommer også via elektronisk post. Ved lejlighed benytter Kreds Fyn journalistforbundets kanaler og kommunikerer desuden til medlemmerne ved medlemsarrangementer. 

Ansvaret for offentliggørelse på hjemmesiden hører under webudvalget, offentliggørelse af arrangementer på Facebook hører under den ansvarlige for det enkelte arrangement.

Når Kreds Fyn vil formidle et budskab skriftligt, skal det om muligt først offentliggøres på hjemmesiden af en webredaktør. Webartikler skal om muligt formidles med en illustration/et billede med angivelse af navn på rettighedsindehaver. 

Ved offentliggørelse af arrangementer på Facebook skal der linkes til websiden. Ved udsendelse af elektronisk nyhedsbrev tilstræbes det, at der er mindst to teasere i nyhedsbrevet. Disse teasere udgøres af 2-4 linjers teasertekst og et link til artiklen på hjemmesiden. 

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling udfærdiges af sekretæren eller en af bestyrelsen udpeget referent og offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart efter godkendelse.

Anden information på hjemmesiden vedligeholdes af webudvalget.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk