Gå til hovedindhold
Bliv medlem

2014

Referater fra bestyrelsesmøder 2014

Referat af bestyrelsesmøde i DJ, Kreds Fyn, 26. februar 2014 hos Mogens Rasmussen, Nyborg

Til stede: Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Susanne Bøg Mortensen, Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen, Silja Smith, Kir Klysner, Susanne Ove og Michael Lorenzen.

Afbud: Holger Koefoed og Flemming Lerbæk.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
2. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen. Silja Smith afløser under dirigentens køkkentjans(er).
3. Kredsgeneralforsamlingen: 
a. Regnskab ved Bodil Reimers. Underskud på ca. 25.000 kr. 
b. Beretning: Udkast fremlagt af Finn Arne Hansen. Diskuteret. Vil blive bearbejdet til generalforsamlingen.
c. Lene Rimestad vil gerne fortælle om den nye journalistgruppe i DJ: Får lov at orientere under punktet "eventuelt".
d. Powerpoint fra turen til Færøerne: Susanne Bøg står for dette indslag.
e. Kæphesten: Seks kandidater. Efter to afstemninger, den sidste skriftligt, fandt man prismodtager.
f. Dirigent: Tilsagn fra Per Roholt.
g. Hvem opstiller: Finn Arne Hansen som formand, Claus Christoffersen, Silja Smith, Bodil Reimers og Mogens Rasmussen til en ny periode i bestyrelsen. Nyt navn på banen, Teit Rasmussen, både til bestyrelse og eventuelt som suppleant. Susanne Ove som suppleant.
h. Forslag fra formanden om transportgodtgørelse til ledige: Ok, man får, hvad der svarer til billigste DSB-takst uanset transportform.
i. Gæster (udover forbundets formand eller næstformand): KAJO og KS Region Syd inviteres.
j. I øvrigt: Kir Klysner fortæller om medlemsundersøgelse
Vi vil derudover etablere en idébank, evt. gennem facebook. Arrangementsudvalg skal kigge på klokkeslæt for arrangementer.
4. Formanden ansøger om kørselsgodtgørelse til fusionsdebatmøde i Kolding: Godkendt.
5. Sag fra Fynske Medier om evt. egen overenskomst: Drøftet.
6. Tonen i kredsbestyrelsen: Drøftet. Vi skal tale pænt til hinanden og passe på, at der ikke fremsættes bemærkninger, der kan misforstås og dermed såre. Det gælder også (måske især), når det foregår på nettet.
7. Kontingentfritagelse for æresmedlem Claus Falkenby efter henvendelse: Det gælder kun kredskontingent, da han er æresmedlem hos DJ Kreds Fyn.
8. Referat fra hovedbestyrelsens møde: Bl.a. ny overenskomst i DR
9. Nyt fra arrangementsgruppen: Har prøvet arrangement med "Vikaren fra Helvede", alias MF Karsten Hønge fra SF. Indtil videre strandet på datoen. Nyt initiativ - uformel sammenkomst på Ungarsk Vinstue i Odense, 1. gang onsdag 5. marts for alle interesserede kredsmedlemmer. Her kan man "netværke", klage over OB, vejret eller lignende. Intet krav om samtaler med DJ-emner som indhold.
Studietur: Flere lande eller byer inde i billedet: Irland, Hamborg, Strassbourg, Skotland og Italien indtil videre på emnelisten.
10. Kommende kredsbestyrelsesmøder: Udsat til efter generalforsamlingen. Note: Her siden aftalt 18. marts kl. 18.30 i Nordatlantisk Hus i Odense.

Referat, kredsgeneralforsamling i DJ, Kreds Fyn, 2. marts 2014 i Nordatlantisk Hus, Odense

Formanden, Finn Arne Hansen, bød velkommen. Særlig velkomst til forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard fra DJ og æresmedlem i kredsen, Claus Falkenby.

Forsamlingen mindedes syv kolleger, der var døde siden seneste generalforsamling.
KAJO og KS Kreds Fyn var inviteret, men kunne ikke sende repræsentanter.
Formanden rettede en tak til Kaare Jørgensen, der havde måttet trække sig fra bestyrelsen undervejs, grundet sygdom.

1. Valg af dirigent: Per Roholt.
Dirigenten spurgte, om forsamlingen kunne acceptere for sen indkaldelse i fagbladet Journalisten. Accepteret.
2. Formanden beretning: Kan ses i sin helhed andetsteds på hjemmesiden.
Susanne Bøg Mortensen havde indslag i billeder og lyd om kredsrejsen 2013 til Færøerne.
Kir Klysner fremlagde resultater og udvalgte kommentarer fra medlemsundersøgelsen. Herefter debat. Bl.a. om regler for at komme med på kredsrejsen. Der blev ytret ønske om, at nogle pladser står åbne til medlemmer, som ikke tidligere har været afsted. Debatten kom også ind på, hvordan man aktiverer flere medlemmer, herunder unge, i kredsens arbejde og tilbud. Beretningen godkendt uden stemmer imod. Derpå redegjorde Mogens Blicher Bjerregaard for arbejdet med en mulig fusion mellem DJ og KS (forbundet Kommunikation & Sprog). Herefter debat bl.a. om faglig identitet, lønspørgsmål, mulige interessekonflikter mellem forskellige grupper i et fusioneret forbund, størrelse på forbund og fokusgrupper (DJ har to - en med fagligt aktive og en med "ikke-faglige". Delredegørelse fremlægges og drøftes på Fagligt Forum i april, mens en egentlig afstemning om ja eller nej til fusion skal foretages på delegeretmøde 2015.
3. Regnskab og budget: Fremlagt af kasserer Bodil Reimers og siden  godkendt. Kan ses her på siden.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen.
5. Valg: Formand: Finn Arne Hansen genvalgt for et år - ingen modkandidater. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år: Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen, Silja Smith og Bodil Reimers alle genvalgt. En femte kandidat, Teit Rasmussen, opnåede ikke valg. Valg af suppleanter: Efter afstemning er følgende tre valgt i prioriteret rækkefølge: 1. Susanne Ove. 2. Flemming Lerbæk. 3. Teit Rasmussen. Valg af revisorer, et år: Per Christian Andersen og Claus Falkenby. Valg af rev.suppleant: Tino Rueskov Pedersen.
6. Kontingent: Fastsat uændret til 25 kroner pr. måned.
7. Eventuelt: Lene Rimestad, SDU, fortalte om arbejdet med at stifte en journalistgruppe i DJ. Stiftende generalforsamling vil finde sted ved Fagligt Forum.
Uddeling af hædersprisen "Kæphesten": Gik til Amos Bendix, Radio Fyn (P4) for både god journalistik og en fin faglig indsats, altså opfyldelse af begge kriterier. Læs hele motivationen på hjemmesiden. Denne gang var der seks indstillinger af kandidater til prisen.
I øvrigt: Kreds Fyn har otte delegerede til Fagligt Forum. Følgende blev valgt: Kir Klysner, Jan Hillers, Claus Falkenby, Charlotte Skagen, Susanne Bøg Mortensen, Per Christian Andersen, Erik Alnor og Peter Lundblad. Ingen suppleanter.
Generalforsamlingen havde cirka 35 deltagere og blev indledt med fælles brunch i restauranten.

Referat af møde i kredsbestyrelsen for DK Kreds Fyn 18. marts 2014 hos Silja Smith, Odense

Til stede: Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Susanne Bøg Mortensen, Holger Koefoed, Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen, Silja Smith, Susanne Ove, Kir Klysner, Flemming Lerbæk og Michael Lorenzen.

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Kort evaluering af generalforsamlingen: Enighed om, at den var succesfuld med fælles brunch, en god fusionsdiskussion samt fine indslag med billede og lyd fra turen til Færøerne og fremlæggelse af medlemsundersøgelse. Modellen gentages. Generalforsamling i 2015 bliver i Odense, 2016 i Svendborg i henholdsvis til 2-1 modellen (hvert tredje år i Svendborg, de to andre gange i Odense).
4. Konstituering: Formand: Finn Arne Hansen (valgt direkte på generalforsamlingen).
Næstformand: Kir Klysner.
Kasserer: Bodil Reimers.
Sekretær: Michael Lorenzen.
Arrangementsudvalg: Susanne Bøg Mortensen, Bodil Reimers, Susanne Ove, Kir Klysner, Holger Koefoed.
Beskæftigelsesudvalg: Mogens Rasmussen, Finn Arne Hansen, Silja Smith.
Web-udvalg: Claus Christoffersen, Silja Smith, Kir Klysner. Suppleant: Flemming Lerbæk.
Medlemsudvalg (midlertidigt): Silja Smith, Kir Klysner
5. Kredstræf: Vi har fire pladser. Kun to besættes: Silja Smith og Michael Lorenzen. Efterfølgende meddeler Finn Arne Hansen, at han kan deltage fredag og dele af lørdagen.
6. Økonomi: Forslag fra Finn Arne Hansen om at benytte statens lave takst til kørsel i egen bil i forbindelse med møder uden for Fyn. Bl.a. begrundet i udsigten til underskud for kredsen på cirka 7700 kroner. Drøftet, men refusionen ændres ikke. Altså fortsat den høje statstakst, der gælder. Men enighed om, at økonomien skal følges nøje, og at der satses på balance næste år.
7. Kommende arrangementer: Et par ideer undersøges, herunder om man kan eksperimentere med tidspunkter for arrangementer, evt. have to møder med samme foredragsholder.
8. Næste bestyrelsesmøde: Hos Kir Klysner, Odense, den 30. april kl. 19. Bestyrelsesseminar er 18. maj (en søndag) kl. 13 til cirka 20. Stedet findes senere.
9. Evt.: Claus Christoffersen orienterede om, at hjemmesiden har noteret 1117 besøg fra årsskiftet og indtil udgangen af februar. Herpå et par småting.

Referat af kredsbestyrelsesmøde DJ, Kreds Fyn, 30. april 2014 hos Kir Klysner, Odense

Til stede: Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Mogens Rasmussen, Susanne Bøg Mortensen, Kir Klysner, Flemming Lerbæk, Holger Koefoed, Susanne Ove, Silja Smith og Michael Lorenzen.

Afbud: Claus Christoffersen.

1. Valg af ordstyrer: Flemming Lerbæk.
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med et par tilføjelser (fremgår af referatet).
3. HB-referat: Udsendt til alle. Rummer bl.a. beslutning om, at medarbejderforeninger ikke kollektivt kan melde sig ind i den nye journalistgruppe i DJ.
4. Referat fra Fagligt Forum: Aflagt fra flere deltagere. Nogen finder nogle debatter for indforståede og rutinerede tillidsrepræsentanter for dominerende. Bedre muligheder for at ytre sig under gruppedebatter. Læs i øvrigt Journalistens beskrivelse på nettet. Flere emner - fusion, ledere m.v. kortvarigt drøftet.
5. Praktikanter på Fynske Mediers tur til Israel: Vi plejer at støtte en praktikant én gang pr. uddannelsesforløb med 500 kr. Kan vi også det, når støtte fra Fynske Medier er forudsat af levering af tekst og fotos til Fynske Mediers produkter? Sagen drøftet. Et flertal beslutter at give denne gang, men ordningen skal præciseres. Vi skal stadig have regnskab og beskrivelse af rejsen.
6. Kommende arr.: 7. maj: Teatertur i Odense med mulighed for at møde skuespillere og instruktør. Ungarsk Vinstue i Odense 8. maj (besluttet efter bestyrelsesmødet?) Andre ideer i støbeskeen. Dem arbejdes der videre med. Vi skal sørge for formiddagsarr. for ledige.
Kredsrejsen: Mange ideer inde i billedet. Rom skal undersøges nærmere. Ellers måske Hamborg.
7. Ansøgning om støtte til web-dagskursus i form af tabt arbejdsfortjeneste 2160 kr.:
Afslag, da der er tale om et kontinuerligt forløb med jævnlige kurser, som ikke er grundlæggende undervisning. Det blev også besluttet at drøfte regler for tabt arbejdsfortjeneste generelt. Skal ske på bestyrelsesseminar.
8. Forslag fra Finn Arne Hansen om urafstemning blandt DJ-medlemmerne om mulig fusion med KS: Kreds 5 er med på ideen. Forskellige holdninger i bestyrelsen. Besluttet, at Finn Arne Hansen skal konkretisere forslaget til næste bestyrelsesmøde.
9. Kørselsgodtgørelse til deltagelse i socialt arr. på Ungarsk Vinstue: Tre har fået. Principiel diskussion, om arrangementsudvalget inden for eget budget kan gøre det. Argumentet blev, at ordningen skal løbes i gang, og at det ikke dermed vil være fast kutyme. De tre er fra hhv. Svendborg, Rudkøbing og Vissenbjerg.
10. Kalenderplanlægning (tidligere kendt som fastlæggelse af næste møde(r)): Sommermøde, med tillidsrepr. inviteret, fastlagt til 18. juli kl. 18.30. Stedet findes senere.

Referat af bestyrelsesmøde i DJ, Kreds Fyn, 18. juni 2014 på Rest. A Hereford Beefstouw, Odense

Til stede: Kir Klysner, Mogens Rasmussen, Bodil Reimers, Susanne Ove, Flemming Lerbæk, Claus Christoffersen, Susanne Bøg Mortensen, Teit Rasmussen, Michael Lorenzen. Som gæst til spisningen tidligere formand Finn Arne Hansen.

Afbud: Holger Koefoed, Silja Smith.

1. Valg af dirigent: Mogens Rasmussen.
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Referat af møde i hovedbestyrelsen: Diskussion af, hvem der kan vælge delegerede i et evt. fusioneret forbund med KS. Samt om der skal være frivillighed for gruppemedlemskab i specialgruppe. Proces for eventuel struktur for kredsene og KS' regionale enhed følger senere.
4. Konstituering: Kir Klysner er tidligere udpeget som konst. formand. Bodil Reimers konst. næstformand. Flemming Lerbæk i web-udvalg. Teit Rasmussen i beskæftigelsesudvalget. Arrangementsudvalget fortsætter som hidtil.
Kalenderplanlægning: Næste møde hos Michael Lorenzen, Ulbølle, 12. august.
Vedrørende medlemstur til kunstneren Keld Moseholm: Indtil nu 10-11 tilmeldte.
Studietur: I 2014 tager kredsen til Bornholm. Fem pladser vil blive reserveret til nye til turen ifølge vore reviderede regler.
6. Eventuelt: Referat fra møde i december 2013 efterlyses.

Referat af bestyrelsesmøde, DJ Kreds Fyn, 12. august 2014 hos Michael Lorenzen, Ulbølle

Til stede: Kir Klysner, Bodil Reimers, Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen, Sanne Bøg Mortensen, Holger Koefoed, Teit Rasmussen, Flemming Lerbæk og Michael Lorenzen.

Afbud: Silja Smith og Susanne Ove.

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen.
2. Dagsorden: Godkendt. Vi præciserer procedurer for referater. De udsendes hurtigst muligt af sekretæren. Indsigelser/rettelser skal ske inden for en uge. Herefter lægges referatet på vores hjemmeside.
Mogens Rasmussen efterlyser brainstorm for beskæftigelses-udvalgets arbejde.
3. Eventuel fusion med forbundet KS: Hvordan inddrages medlemmerne mere? Vi vil gerne have undersøgt demokrati i et evt. nyt forbund. Hvem vælger delegerede, hvor mange, hvem kan vælges o.s.v.? Hvad med sekretariat? Overgangsproces? Frivilligt arbejde? Specialgrupper? Hvordan kan modstanderne komme til orde i processen? Selv om fremmødet næppe vil blive stort, vil vi indkalde til medlemsmøde i november om spørgsmålet, der naturligvis også rejses på kredsgeneralforsamlingen 2015. Kir Klysner, Sanne Bøg og Flemming Lerbæk forbereder mødet.
4. Håndtering af situationer, hvor DJ-medlemmer optræder som arbejdsgiver: Undersøges, om der kan laves særregel for DJ-medlemmer, der korttidsansætter andre.
5. Nyt fra arrangementsudvalget: Hvordan stiller vi os til arrangement i Odense Zoo? Vi betaler for 15 deltagere a 50 kroner, altså 750 kroner. Men vi er ikke tilfredse med processen. Vi føler os koblet af arrangementet, som DJ Kommunikation har nikket ja til på kredsens vegne. Kir Klysner tager hånd om denne del.
Bornholm-turen: Tilmelding åbnet 12. august kl. 11. Kl. 16 havde 14 meldt sig til. Der er 80.000 kroner i budget. Egenbetaling er 1500 kroner for dobbeltværelse, 2000 kroner for enkeltværelse.
Ungarsk Vinstue-arrangementerne genoptages 3. september.
Mulighed for Visuelt Forum-kursus. De tilbydes over hele landet.
6. Ideer for beskæftigelsesudvalget: Muligheder: Linkedin-kurser. De har god effekt hos DJØF, hvor 53 procent, der går fra ledighed til job, får arbejdet via Linkedin.
Jobmesser a la "Fest for fyrede" via Jobindex.dk
7. Næste møde: Hos Holger Koefoed, Lykkegårdsvej 5, Odense NV, onsdag den 8. oktober kl. 18.30.
Orientering om, at der er tillidsrepræsentantstævne i Vejle 23.-24. september.

Referat af møde i kredsbestyrelsen for DJ Kreds Fyn, hos Holger Koefoed, Odense NV, 6. november 2014.

Til stede: Holger Koefoed, Bodil Reimers, Susanne Ove, Teit Rasmussen, Mogens Rasmussen, Silja Smith, Flemming Lerbæk og Michael Lorenzen.

Afbud: Kir Klysner, Sanne Bøg Mortensen, Claus Christoffersen.

1. Valg af ordstyrer: Flemming Lerbæk.
2. Dagsordenen: Godkendt.
3. Siden sidst:
a. Mødet i hovedbestyrelsen i august: Udgår.
b. Mødet i hovedbestyrelsen i oktober: Udgår.
c. Tillidsrepræsentantstævnet: Susanne Ove orienterer om stævnet med tema om bl.a. stress og faktorer, der kan fremkalde tilfredshed henholdsvis utilfredshed hos medarbejdere.
Orientering om, at 49 procent i et undersøgelse angiver, at de arbejder mere, end de får løn for.
d. Afviklede arrangementer: Zetland aflyste deres arrangement i Odense. Der var solgt 55 billetter.
Arrangementet med filmen om Ekstra Bladet trak cirka 60 deltagere.
e. Behandling af ansøgninger om økonomisk støtte: Rejst af Flemming Lerbæk, der ønsker, at vi i højere grad åbner os for nye, herunder yngre medlemmer. Foranlediget af afslag til ansøgning om støtte til medielejr på Vallekilde Højskole. Ansøgningen var fundet uklar og mangelfuld.
Konklusion: Hvis der kommer ansøgninger, der mangler oplysninger, sendes de retur med to dages frist til at komme med de oplysninger, bestyrelsen skal bruge. Det skal fremgå, hvad vi mangler.
4. Nyt fra beskæftigelsesudvalget: Kursus i brug af Linkedin for ledige aflyst p.g.a. få tilmeldinger trods forlænget frist. Det skal prøves igen til foråret, eventuet i samarbejde med KS. Imens skal beskæftigelsesudvalget vurdere egen berettigelse, herunder overveje, om man kan stå for arranegmenter, der også rummer et socialt sigte.
5. Nyt fra arrangementsudvalget: Afventer møde, men forskellige ideer er på bordet, herunder om selvcensur, stress på et presset arbejdsmarked, noget i anledning af 70-året for befrielsen og julearrangement, gerne Bjarne Mouridsen, der fortæller om portvin.
6. Næste møde: Julemødet med tillidsrepr. 10. december kl. 18.30. Tillidsrepr. inviteres til kl. 19.30. Silja Smith finder sted i Odense.
7. Eventuelt: Generalforsamling fastlagt til 1. marts 2015 i Nordisk Hus i Odense. Bestyrelsen mødes kl. 9.30, der er brunch for alle interesserede medlemmer kl. 10.00. Selve generalforsamlingen indledes kl. 11.00 

Referat af møde i kredsbestyrelsen for DJ Kreds Fyn, hos Holger Koefoed, Odense NV, 6. november 2014

Til stede: Holger Koefoed, Bodil Reimers, Susanne Ove, Teit Rasmussen, Mogens Rasmussen, Silja Smith, Flemming Lerbæk og Michael Lorenzen.
Afbud: Kir Klysner, Sanne Bøg Mortensen, Claus Christoffersen.

1. Valg af ordstyrer: Flemming Lerbæk
2. Dagsordenen: Godkendt
3. a. Mødet i hovedbestyrelsen i august: Udgår
3. b. Mødet i hovedbestyrelsen i oktober: Udgår
3. c. Tillidsrepræsentantstævnet: Susanne Ove orienterer om stævnet med tema om bl.a. stress og faktorer, der kan fremkalde tilfredshed henholdsvis utilfredshed hos medarbejdere.
Orientering om, at 49 procent i et undersøgelse angiver, at de arbejder mere, end de får løn for.
3.d. Afviklede arrangementer: Zetland aflyste deres arrangement i Odense. Der var solgt 55 billetter.
Arrangementet med filmen om Ekstra Bladet trak cirka 60 deltagere.
3. e. Behandling af ansøgninger om økonomisk støtte: Rejst af Flemming Lerbæk, der ønsker, at vi i højere grad åbner os for nye, herunder yngre medlemmer. Foranlediget af afslag til ansøgning om støtte til medielejr på Vallekilde Højskole. Ansøgningen var fundet uklar og mangelfuld.
Konklusion: Hvis der kommer ansøgninger, der mangler oplysninger, sendes de retur med to dages frist til at komme med de oplysninger, bestyrelsen skal bruge. Det skal fremgå, hvad vi mangler.
4. Nyt fra beskæftigelsesudvalget: Kursus i brug af Linkedin for ledige aflyst p.g.a. få tilmeldinger trods forlænget frist. Det skal prøves igen til foråret, eventuet i samarbejde med KS. Imens skal beskæftigelsesudvalget vurdere egen berettigelse, herunder overveje, om man kan stå for arrangementer, der også rummer et socialt sigte.
5. Nyt fra arrangementsudvalget: Afventer møde, men forskellige ideer er på bordet, herunder om selvcensur, stress på et presset arbejdsmarked, noget i anledning af 70-året for befrielsen og julearrangement, gerne Bjarne Mouridsen, der fortæller om portvin.
6. Næste møde: Julemødet med tillidsrepr. 10. december kl. 18.30. Tillidsrepr. inviteres til kl. 19.30. Silja Smith finder sted i Odense.
7. Eventuelt: Generalforsamling fastlagt til 1. marts 2015 i Nordisk Hus i Odense. Bestyrelsen mødes kl. 9.30, der er brunch for alle interesserede medlemmer kl. 10.00. Selve generalforsamlingen indledes kl. 11.00 

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 10. december i Odense

Til stede: Kir Klysner, Susanne Ove, Bodil Reimers, Silja Smith, Sanne Bøg Mortensen, Mogens Rasmussen, Claus Christoffersen, Teit Rasmussen, Holger Koefoed, Flemming Lerbæk, Michael Lorenzen. 

1. Valg af ordstyrer: Mogens Rasmussen.
2. Siden sidst: Flemming Lerbæk orienterede om møde blandt webredaktører i forbundet. Ca. 9500 besøger vores hjemmeside årligt, heraf ca. 60 procent nye gæster.
Kir Klysner fortalte om deltagelse i kurset "Den frivillige leder".
Susanne Ove fortalte om mødet i hovedbestyrelsen. Man fortsætter stadig et vist samarbejde med forbundet KS, selv om den egentlige fusion er stillet i bero. Kredsene kan fortsætte fællesaktiviteter, i så fald skal DJ Kreds Fyn og DJ Kreds 3 samarbejde med KS Kreds Syd(der dækker et område, svarende til den politiske region).
Sanne Bøg oplyste om et andet møde i hovedbestyrelsen, hvor man især havde set på en arbejdsmiljøundersøgelse, som viser, at unge kolleger generelt føler sig mere stresssede.
3. Nyt fra arrangementsudvalget: Her blev givet orientering om muligt mål for den næste kredsrejse samt ideer i støbeskeen til kommende arrangementer, bl.a. om arbejdsmiljø, om fotojournalistisk og sommerarrangement, evt. Kerteminderevyen. Desuden drøftede man muligheden for et arrangement op mod julen 2015 for kolleger, der ikke indgår i nogen medarbejderforening.
4. Generalforsamling: 1. marts i Nordatlantisk Hus i Odense. Formøde for bestyrelsen kl. 9.30, fælles brunch kl. 10-11,  generalforsamling kl. 11 til cirka 14. Kir Klysner kontakter grafiker for annonce, SIlja Smith forfatter en tekst omkring forslag til årets modtager af "Kæphesten".
5. Ansøgning fra elever til udlandstur: De får det sædvanlige tilskud, hvis ellers de opfylder betingelserne. Vi beder dem fremvise noget på kredsgeneralforsamlingen fra turen.
6. Næste møde: Hos Susanne Ove, Faaborgvej 85, Odense, den 5. februar 2015 kl. 18.30.
7. Eventuelt: Forespørgsel fra Sanne Bøg om at genindføre tilskud til fagfestival. Andre kredse gør det. Bringes op på næste møde.
Efter mødet spisning og besøg af tillidsrepræsentant Lene Sarup, Fynske Medier.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk