Gå til hovedindhold
Bliv medlem

2013

Bestyrelses

Bestyrelsesmøder i 2012

 

Bestyrelsesmøde hos DJ, Kreds Fyn, 6. december hos Kren Kok, Odense.

Til stede: Finn Arne Hansen, Bjarne Mouridsen, Bodil Reimers, Kaare Jørgensen, Holger Koefoed, Claus Christoffersen, Susanne Bøg Mortensen, Susanne Ove, Jan Hillers, Michael Lorenzen.

Afbud: Silja Smith.

 

1. Dagsorden: Godkendt, minus dele af pkt. 7, der skubbes.

2. Dirigent: Bjarne Mouridsen.

3. Ansøgning fra praktikanter om støtte til studietur til Kina: Godkendt efter sædvanlige principper, d.v.s. 500 kroner pr. deltager fra kredsen, hvis de er medlem af Kreds Fyn, ikke har modtaget støtte før, turen ikke giver overskud, og der leveres rejseberetning.

4. Korte meddelelser: Beretning om linked-in-arrangement, der trak 18 deltagere. Delte meninger - nogen fandt det godt, andre for indforstået/nørdet. Vi skal sikre os, at kredsen og oplægsholdere er enige om, hvad der er aftalt som udgangspunkt for arrangementet.

5. Festen: Gik godt, men manglende indgang gav ankomsten tilfældigt præg, og festudvalget havde gerne set et tak for arbejdet i omtalen på facebook.

6. Kommende arrangementer: I stikordsform: Friby-journalist på besøg, generalforsamling, revisor om freelanceres regnskaber og selvangivelser, besøg på udstillingen "Mediernes magt - magtens medier" evt. med besøg af Hans Engell, tidligere chefred. og minister, tysk besøg, formentlig 25-26. maj 2013, med base i Odense, teatertur i København eller lignende.

Udlandstur: Dublin som arbejdssted. I september eller oktober.

7. Generalforsamlingen 2013: 24. februar. Svendborg står for tur. Finn Arne Hansen sørger for annonce i Journalisten. Starttidspunkt cirka 10.30. Frokost skubbes en halv time. Bestyrelsesmødet forud skal klares kort. Finn Arne Hansen og Michael Lorenzen finder egnet sted. Formanden luftede tanker om at skære bestyrelsen ned til syv medlemmer (ni i dag) og to suppleanter, men fandt efter diskussion ikke opbakning.

Vi skal reklamere for kredsen, bl.a. via diasserier fra Bruxellesturen og fra jubilæumsfesten.

Øvrigt om generalforsamlingen skubbet til næste gang.

-

Referat af møde i kredsbestyrelsen, DJ Kreds Fyn, 8. november 2012 hos Susanne Ove, Odense.

Til stede: Finn Arne Hansen, Bjarne Mouridsen, Bodil Reimers, Claus Christoffersen, Holger Koefoed, Silja Smith, Susanne Ove, Jan Hillers, Kaare Jørgensen og Michael Lorenzen.

Afbud: Susanne Bøg Mortensen.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Valg af ordstyrer: Holger Koefoed.

3. Orientering. Fra formand Finn Arne Hansen: Ja til optagelse af fotograf. Ja til overflytning af medlem fra Fynskredsen til København. Begge sager opfylder kriterierne.

Principper for evt. ændring af tidligere beslutninger: Ok, men kun i særlige tilfælde og i første omgang efter den regel, der bruges i hovedbestyrelsen: Man stemmer ja eller nej – uden kommentarer. Hvis det bliver ja, kan man begynde en egentlig sagsdiskussion. Som bonusbeslutning vedtog bestyrelsen, at det er de arrangementsansvarlige, der suverænt afgør, om et deltagertal er stort nok til at gennemføre det pågældende arrangement.

4. Bør Kreds Fyn opfordre til, at ledige kan slippe for hotelophold i forbindelse med fagfestival: Ja, men ikke kun ledige – alle deltagere skal frit kunne vælge, om de vil bo på hotel eller ej. Jan Hillers udarbejder forslag til praktisk udførelse.

5. Dobbeltmøde i hovedbestyrelsen 21-22. november. Formanden kan af arbejdsmæssige grunde ikke deltage. Kaare Jørgensen dækker mødet for Kreds Fyn. Susanne Ove står klar til at træde ind, hvis han bliver forhindret.

6. Sponsorat: Ansøgning om sponsorstøtte til Kravling-festen 2013: Nej til sponsorat, ja til at prøve at bidrage med noget i forbindelse med dimittender fra journalistuddannelsen på SDU.

7. Jubilæumsfesten: 48 sikre tilmeldinger, et par måske´er. Der lægges en sidste påmindelse ud på vores facebook-side. Udover egne medlemmer inviteres formanden for Kreds 3, som Kreds Fyn var en del af indtil 1987, en repræsentant fra DJs formandskab samt to-tre repræsentanter fra vores venskabskreds i tyske Mecklenburg-Vorpommern.

8. Kommende arrangementer: Indtil videre er syv tilmeldte til arrangement om Linkedin 3. december. De studerende må gerne deltage.

Udvidet bestyrelsesmøde bliver 6. december i Odense. Bjarne Mouridsen skal finde et sted. Tillidsrepræsentanter fra de store fynske arbejdspladser inviteres, lige som det fynske medlem af hovedbestyrelsen, Per Roholt.

Ti medlemmer deltog i det arrangement, vi holdt i fællesskab med Museet for Fotokunsts Venner. Der er udtrykt tilfreds med arrangementet.

Næste års udlandstur: Vi efterlyser ideer/ønsker på facebook, selvfølgelig med forbehold for priser. Jan Hillers udarbejder indlægget til facebook, og arrangementsudvalget afsøger desuden ideer.

9. Næste møder: 9. januar 2013 og 13. februar 2013. Generalforsamlingen bliver 24. februar 2013. Svendborg/Sydfyn står for tur.

10. Eventuelt: Claus Christoffersen orienterede om ny assisterende tillidsrepræsentant på TV 2. Nyhedsgrafiker Ellen Meldgaard Pedersen afløser Kasper Olsson, der ikke ønskede genvalg. Alle øvrige tillidsfolk genvalgt. Fem nye repræsentanter i DJ-bestyrelsen på TV 2.

Referat fra møde i bestyrelsen for DJ Kreds Fyn 25. september 2012 hos Bjarne Mouridsen, Odense.

Til stede: Finn Arne Hansen, Bjarne Mouridsen, Claus Christoffersen, Susanne Ove, Susanne Bøg Mortensen, Jan Hillers, Kaare Jørgensen og Michael Lorenzen.

Afbud: Holger Koefoed, Bodil Reimers og Silja Smith.

Valg af dirigent: Kaare Jørgensen.

1. Kreds Fyn på facebook: Vi opretter en side, der ikke må være ”pivåben”. Den skal først og fremmest reklamere for vore aktiviteter. Bjarne Mouridsen står for oprettelse, mens hele bestyrelsen skal være administrator. Til næste møde ridser Bjarne krav og forventninger til siden op. Den er forbeholdt DJ-medlemmer.

2. Situationen på Fynske Medier: Orientering om sparerunden, der skal reducere i ti færre redaktionelle stillinger.

3. Hurtig situationsrapport fra tillidsmandsstævnet i Vejle via kredsformand Finn Arne Hansen. Der er d.d. drøftet freelancestrategi. Flere tillidsrepr. er med på, at der skal strammes op på forholdene, bl.a. gennem faste timesatser for freelancearbejde. Den nye strategi skal behandles på delegeretmøde 2013.

Ellers skal der på tillidsmandsstævnet drøftes etik og arbejdsmiljø.

4. Tysklandsbesøget: Sidste officielle runde med vore venner fra Mecklenburg-Vorpommern. Der nedsættes ad hoc udvalg til at arbejde med besøgets indhold med indtil videre Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Bjarne Mouridsen og Susanne Ove.

5. Seniorklub eller ej: En idé fra Flemming Lerbæk, som vi ikke nåede at drøfte nærmere, før han forlod bestyrelsen. Finn Arne Hansen kontakter ham for at fortælle, at der er delte meninger i bestyrelsen, så hvis han vil videre, må han stille forslag til generalforsamlingen. Arrangementsudvalget vil i den mellemliggende tid gerne have en konkret idé til arrangement, målrettet seniorer (+60 år i denne sammenhæng).

6. Kommende arrangementer: Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard er på turné med arrangement om etik i faget. Anløber Odense mandag den 8. oktober. Vi lægger os i selen for at skaffe deltagere.

I november er der foto-arrangement i Odense. 24. november jubilæumsfest.

Beskæftigelsesudvalget barsler med arrangement om linked in og andre sociale profiler, som man kan bruge i sit arbejdsliv og netværk. Dato indtil videre ikke fastsat.

7. Eventuelt: Claus Christoffersen orienterede om web-arrangement i København 26. oktober.

Vores brev om DJs økonomi: Brevet er bemærket og kommenteret af nogle. Vi følger op på kredstræffet 2013, og – hvis bestyrelsen synes – på næste delegeretmøde.

8. Næste møde: Hos Susanne Ove, Faaborgvej 85, st., Odense. Torsdag den 8. november kl. 18.30.

Julefrokost 6. december.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 8. august 2012 hos Finn Arne Hansen, Svendborg.

Til stede: Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Claus Christoffersen, Kaare Jørgensen, Bjarne Mouridsen, Susanne Bøg Mortensen, Jan Hillers, Michael Lorenzen.

Afbud: Susanne Ove, Holger Koefoed, Silja Smith.

Formanden indledte med en særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Jan Hillers.

1.Valg af ordstyrer: Kaare Jørgensen.

2. Meddelelser: Finn Arne Hansen sender referatet fra møder i hovedbestyrelsen ud med det samme. Enkelte punkter nævnt på kredsbestyrelsesmødet. F.eks. en diskussion om maksimum kontingent for medlemmer af DJ. Man kan nå helt op på 730 kroner om måneden, afhængigt af hvilke grupper man står i. Flertallet i hovedbestyrelsen bakkede forbundets formand, Mogens Blicher Bjerregaard, op i, at der ikke er noget problem. Næstformand Lars Werge bakkede ikke dette synspunkt om.

Freelancemøde i Aarhus 7. august: Foranlediget af en lønstatistik for freelancere, der viser, at specielt dagbladene er fedtede, og et debatindlæg i Politiken, underskrevet af 100 freelancere, er der indkaldt til to møder. Finn Arne Hansen deltog i det nævnte i Aarhus. Her var seks hovedbestyrelsesmedlemmer med samt en række jyske freelancere med. Det blev også oplyst, at der er planer for en ny efteruddannelsespulje for freelancere på vej. Iben Danielsen er ny formand for freelancegruppen.

Karrieredagen 15. august: Indtil videre fem tilmeldte. Der skal gøres en ekstra indsats og skaffes mindst 25. Ellers aflyses arrangementet, der foregår hos Fyens Stiftstidende i Odense. Et større panel af chefer vil være til stede. Deadline sat til 13. august kl. 16.

3. Evaluering af Bruxelles-turen: Generel tilfredshed hos de medlemmer af bestyrelsen, der deltog. Finn Arne Hansen rejser debat om kredstilskuddets størrelse. Det har været 3000 kroner til denne tur. Der er enighed om, at vi tilstræber nogenlunde 50 procents egenbetaling, 50 procents kredstilskud, men at man også skal se på evt. differentieret egenbetaling. Spørgsmålet drøftes videre i arrangementsudvalget og forelægges senere bestyrelsen igen.

4. Nykonstituering: Finn Arne Hansen spørger Susanne Ove, om hun vil indtræde i beskæftigelsesudvalget, hvorfra Bodil Reimers udtræder. Jan Hillers bliver medlem af arrangementsudvalget. Ellers fortsættes som hidtil.

5. Andre kommende arrangementer: Der er i september planlagt møde om det at udgive en bog. Forskellige forfattere, journalister og forlæggere er i spil til et panel.

1. november er der planlagt arrangement i samarbejde med Museets for Fotokunsts Venner vedr. Den internationale Fototrienale med flere prominente fotografer/filminstruktører på plakaten.

Måske også intromøder for nye medlemmer.

Jubilæumsfesten: Susanne Bøg har fået tilbud fra restaurant Næsbyhoved Skov i Odense, som bestyrelsen endte med at sige ja tak til. Det koster 585 kroner pr. deltager. Egenbetaling sættes til 125-175 kroner. Natbusser til Odense Banegård indsættes. Der er på restauranten en sal til 100 deltagere og plads til levende musik og egne toiletter.

6. Facebookside for DJ Kreds Fyn: Udskydes.

7. Brev om økonomien til DJs top: Fortsættelse af diskussion fra mødet før sommerferien. Revideret skrivelse fra formand Finn Arne Hansen med bekymringer over overforbruget i forbundet drøftet og godkendt med enkelte rettelser.

8. Eventuel etablering af en seniorklub under DJ Kreds Fyn: Udskydes.

9. Næste møde: Tirsdag den 25. september kl. 18.30 hos Bjarne Mouridsen, Odense.

10. Eventuelt: Jubilæumsfesten og andre aktiviteter vil nok resultere i en overskridelse af budgettet for DJ Kreds Fyn i 2012.

BeginNoIndexTextBeginNoFollowLink

Share on facebook

Share on twitter

Share on linkedin

Share on email

Share on favorites

Share on print

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 4. juni 2012 hos Claus Christoffersen, Odense:

Til stede: Finn Arne Hansen, Claus Christoffersen, Bodil Reimers, Susanne Bøg Mortensen, Kaare Jørgensen, Holger Koefoed, Silja Smith, Bjarne Mouridsen, Mogens Rasmussen og Michael Lorenzen.

Afbud: Flemming Lerbæk.

1. Valg af ordstyrer: Kaare Jørgensen. Referent: Michael Lorenzen.

2. Hovedbestyrelsens møde 23.-24. maj: Orientering ved Finn Arne Hansen om bl.a. ny overenskomst på DR. Forventes godkendt via urafstemning. AC (Akademikernes Centralorg.) og Dansk Metal har for en sikkerheds skyld udsendt strejkevarsel.

Udvalgsstruktur i DJ: Drøftet et freelanceudvalg. Nogle vil i stedet have det under fagligt udvalg. Indtil videre ingen beslutning.

Didde Elniff ud af hovedbestyrelsen. Pernille Nørregaard afløser. Iben Danielsen overtager Didde Elniffs plads i forretningsudvalget.

Fagligt Forum: Tilfredshed med årets udgave. Finn Arne Hansen tvivler på, at ordningen nu kan afskaffes, men kunne forestille sig arrangementet lagt på andendagen af fagfestivalen.

Beskæftigelsen: 5,0 procent ledige på Fyn, et stabilt niveau.

I Region Midtjylland er afsat en kvart million kroner til projekt for langtidsledige.

Bo Elkjær er udnævnt til web-ansvarlig i DJ.

Overenskomst med DR: Hovedbestyrelsen mødes ekstraordinær 6. juni.

3. Sparerunde i Fynske Medier: Der er tidligere sparet fem millioner, nu findes yderligere otte millioner. Nedskæringer kan klares uden fyringer, men nogle kolleger sættes ned i løn, og nogle fotografer må afgive et biltillæg. Desuden har ledelsen kig på andre ting.

4. Forbundets økonomi: Udkast til skrivelse drøftet, herunder forbundets brug af sikringsfondsmidler til daglig drift. Der skal arbejdes videre med sagen, men Kreds Fyns holdninger er, at der gradvist skal ske adskillelse af forbundets drift og sikringsfonden.

5. Bruxellesturen og øvrige arrangementer: Programmet tilrettelagt. Der bliver 18 deltagere. Formanden ønsker senere drøftelse af kredstilskuddenes størrelse til rejser.

23. juni gennemføres en kredstur til arrangementet ”Kulinarisk Sydfyn”, hvor selve messen i Svendborg besøges, og hvor der er møde med koordinator/leder Michael Hansen.

15. august er der karrieredag/jobmesse, arrangeret af vores A-udvalg. Det kan foregå på Kulturmaskinen i Odense eller Fyens Stiftstidende i samme by. Indtil videre har direktøren i Job Index, Kaare Danielsen, samt direktør i Udvikling Fyn, Mads Graves Larsen, sagt ja til at deltage i panel. Også fynske mediechefer inviteres.

I september planlægges arrangement i forbindelse med foto-trienalen i samarbejde med Museet for Fotokunst. Desuden planlægges et arrangement om, hvordan man udgiver en bog. Det skal være i oktober.

24. november planlægges 25 års jubilæumsfest for gendannelsen af Kreds Fyn. Datoen skal ud nu, så folk kan planlægge deltagelse. Vi drøftede løseligt programmet, der gerne må ”koste” en kredsudlandstur.

Claus Falkenby forespørger, om vi vil bevilge penge til et jubilæumsskrift, han i givet fald vil udarbejde. Vi udbeder flere oplysninger om dette mulige projekt. Muligheden for noget elektronisk skal herunder undersøges.

Flemming Lerbæk efterspørger arrangementer for seniorer. En mulig ”veteranklub” drøftet. Der er ikke truffet nogen beslutning.

6. Orlov: Bestyrelsesmedlem Mogens Rasmussen spørger om orlov til nytår. Det er godkendt. Susanne Ove, der er tredje suppleant, indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder. Susanne Bøg Mortensen overtager hans plads i bestyrelsen til nytår.

7. Næste møde: I Svendborg 8. august. Finn Arne Hansen finder et sted.

_

NB: Siden mødet har Flemming Lerbæk trukket sig fra bestyrelsen. Susanne Bøg Mortensen overtager nu hans plads. Kaare Jørgensen er bestyrelsesmedlem frem til nytår og 1. suppleant, når Mogens Rasmussen vender tilbage. Susanne Ove rykker op som 1. suppleant frem til nytår. Jan Hillers er nu 2. suppleant til nytår, og begge indkaldes til bestyrelsesmøderne.

Formanden korrigerer vedrørende freelanceudvalget: Udvalget består, og HB-medlem Peter Thornvig, DJ Fotograferne, er i mellemtiden blevet formand for udvalget.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Kreds Fyn lørdag 28. april 2012 på Hotel Mosegård, Fåborg

Til stede: Finn Arne Hansen, Flemming Lerbæk, Claus Christoffersen, Silja Smith, Bodil Reimers, Michael Lorenzen, Holger Kofoed (søndag), Bjarne Mouridsen, Kaare Jørgensen, Susanne Bøg Mortensen, Mogens Rasmussen (søndag)

1. Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer: Flemming Lerbæk, referent Claus Christoffersen

2. Meddelelser: HB-møde i marts: Aflæggelse af årsregnskab, overskud på 2,2 mio. kr., der bruges 6,5 mio. for meget efter kredsformandens mening. Der skal være vækst på 3% i medlemstallet de kommende år. Ellers kan det blive nødvendigt med kontingentstigning eller beskæringer. Faglig afdeling vil varsle faglig konflikt i SL, der vil have ugentligt timetal til at stige fra 35 til 37 timer, og der kan ikke forhandles en lønaftale på plads. Beskæftigelsen: 844 medlemmer i Kreds Fyn, 3,4% er arbejdsløse. Næste møde er medio maj.

Kredstræf: Fem Kreds Fyn-medlemmer var af sted i Karrebæksminde, i alt deltog omkring 40-45 personer. Intet overskud ved ferieboligerne, ingen penge til vedligeholdelse. Villy Dall er valgt som formand for Ferieforeningen. Senere er han blevet valgt som formand også af Feriefonden. Som noget nyt var Specialgrupperne med på mødet. Mange nye ideer til nye arrangementer. Ide om no-show-fee, hvor man skal betale for at deltage i arrangementer og får pengene tilbage, hvis man møder op.

Fagligt Forum: Bodil, Silja og Finn Arne fortalte om deres oplevelser. Blandt andet var der megen diskussion om journalister og kommunikatører.

Formandsmødet: Specialgrupperne har andre elektroniske værktøjer at arbejde med end kredsene. Kritik af bookingsystem, der koster en formue at bruge. Kreds 1 har en kontaktperson med servicefunktion i Forbundet – er det en ide for os? Bestyrelsen drøftede muligheden, men mener ikke det er nødvendigt for en kreds af vores størrelse.

3. Evt. samarbejde med KAJO: Elever regnes ikke som for journalistmedlemmer i Kreds Fyn-sammenhænge og får derfor ikke vores nyhedsbreve og meddelelser om arrangementer. Der er intet bånd mellem kredsen og KAJO – skal vi lave om på det? Finn Arne får grønt lys til at lave et samarbejde for at finde ud af, hvilke arrangementer vi kan lave i fællesskab, og hvordan samarbejdet skal foregå.

4. Kommende arrangementer: Bodil arbejder med Bruxelles-tur. Flemming mener, at aktivitetsniveauet har været lavt på det seneste. Men der er flere arrangementer i støbeskeen, og vi sigter efter at lave et arrangement om måneden resten af året, bortset fra juli. Det er omtrent det niveau, som arrangementsudvalget finder nødvendigt og har resurser at arrangere. Men der skal også være plads til at lave ad hoc-arrangementer.

5. Fagfestival 2012: I november. Hvad skal vi lave? Er vi interesseret i en stand, der jo skal bemandes? Flere af de andre kredse vil være med. For at spare har forbundet droppet at leje en af salene i OCC, og det er usikkert om der er plads til en stand for kredsene.

6. Kørselsgodtgørelse: Finn Arne foreslår, at vi nedsætter kørselsgodtgørelsen fra 3,80 kr./km til 2,10 kr./km på niveau med forbundet. Forslaget nedstemt. Vi fortsætter med de hidtidige takster.

7. Karrieredag: Finn Arne kom med ide om, at man samler redaktionschefer og andre chefer, der skal fortælle unge studerende om aktiviteter på Fyn, så alle, der har lyst, kan høre om muligheder. Finn Arne foreslog at invitere direktøren for Jobindex, Kaare Danielsen, til Karrieredagen, så han kan fortælle om jobsøgning og netværk. Deltagerne skal få mulighed for at netværke. Vi arbejder videre med ideen i beskæftigelsesudvalget sammen med Mads Graves.

Kredsens fælles efteruddannelsesrejser: Bodil Reimers mener, at for få af kredsens medlemmer tager med, og desuden støtter vi ikke økonomisk til medlemmernes efteruddannelse. Skal vi droppe give støtte til turene? Mogens Rasmussen mener, at vi bør melde os ud af samarbejdet med de andre kredse, idet vi selv har vores egne udmærkede ture, og Finn Arne er enig. Flemming mener, at vi bør fortsætte, da tilskuddet ikke vælter kredsens økonomi og samtidig er en af de få støttemulighed for medlemmer, som ikke har mulighed for efteruddannelse som følge af en overenskomst- eller lokalaftale med deres arbejdsgiver. I år dækker vi med underskud med 3.000 kr. Vi støtter med 2.000 kr. pr. deltagende kredsmedlem. Et flertal i bestyrelsen vedtog at stoppe al fremtidig støtte til kredsenes fælles efteruddannelsesrejser.

Vi "melder os ud" af Kredsenes Efteruddannelsesrejser, holder op med at yde markedsføringsstøtte og holder op med at yde støtte til medlemmer, der vil af sted på Kredsenes Efteruddannelsesrejser. Vi betaler, hvad vi eventuelt måtte skylde, også vor del af et eventuelt underskud på Polen-turen.

8. Forbundets økonomi: Forbundet bruger penge fra sikringsfonden til drift. Finn Arne mener, at Kreds Fyn – og gerne andre kredse – burde henvende sig til forbundet for at få sat kontingentet til fonden ned. Det skal ske ved en gradvis nedsættelse over måske 4-5 år. Mogens er enig, men mener, at vi måske burde tage emnet op på et delegeretmøde. Andre bakker ideen op, og Finn Arne går videre med ideen.

 

Referat af bestyrelsesmøde i DJ Kreds Fyn 13. marts 2012 på restaurant Cuckoos Nest i Odense.

Til stede: Finn Arne Hansen, Bodil Reimers, Claus Christoffersen, Bjarne Mouridsen, Susanne Bøg Mortensen, Kaare Jørgensen, Silja Smith, Mogens Rasmussen, Holger Koefoed og Michael Lorenzen. Afbud: Flemming Lerbæk.

Tidligere kredsformand, Claus Falkenby, inviteret med til efterfølgende spisning.

1. Lille præsentation af den nye bestyrelse:
Gennemført.

 

2. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Finn Arne Hansen, valgt direkte på generalforsamlingen. Næstformand: Bjarne Mouridsen, Kasserer: Bodil Reimers. Sekretær: Michael Lorenzen. Arrangementsudvalg: Bodil Reimers, Holger Koefoed, Susanne Bøg Mortensen, Bjarne Mouridsen, Flemming Lerbæk.

Webudvalg: Claus Christoffersen, Mogens Rasmussen, Flemming Lerbæk, Silja Smith.

Arbejdsløshedsudvalg: Mogens Rasmussen, Bodil Reimers, Susanne Bøg Mortensen, Finn Arne Hansen.

Mødeform: Et flertal ønsker, at vi fortsætter som hovedregel med at holde møderne privat. Værtskab skal dog stadig være aldeles frivilligt.

3. Kredstræf i Karrebæksminde ved Næstved:
Claus Falkenby er inviteret direkte af arrangørerne, kreds 2. Emner gennemgået kort.

4. Eventuelt:
Vedrørende EU-studietur. For trafikalt bøvlet at gennemføre grupperejse til Strassbourg. Der arbejdes med en løsning med Bruxelles, stadig inden for den danske formandsperiode (d.v.s. før udgangen af juni 2012). Kontakt til MEP Dan Jørgensen (S), der lover at være behjælpelig med kontakter efter vore ønsker.

Kredsen har i år 25-års jubilæum efter "genfødslen" i 1987. Samtidig fyldte den 50 år i fjor. Det arbejdes mod en fejring til efteråret.

Inspirationsweekend for kredsbestyrelsen: Datoen 28.-29. april fastholdes. Det overlades til arrangementsudvalget at finde sted (herunder om det skal være kursussted eller sommerhus) m.v.

16 tilmeldte til TV 2 Fyn-arrangement 15. marts.

Næste bestyrelsesmøde holdes i forbindelse med inspirationsweekend, med mindre noget akut gør et tidligere møde nødvendigt. Formanden kan hasteindkalde efter behov.

Referat fra generalforsamling i DJ Kreds Fyn 4. marts 2012 på Hotel Ansgar, Odense
42 medlemmer mødte op. Som gæst fra DJ deltog næstformand Lars Werge.

1. Valg af dirigent: Per Roholt, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere: Kirsten Bisgaard og Jørgen Outzen.

3. Beretning ved formanden: Claus Falkenby holdt beretning for 14. og sidste gang og talte bl.a. om TV 2, TV Fyn, Radio Fyn, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, talte om sammenlægningen af de to medarbejderforeninger på FS og FAA, om Kjerteminde Avis, netaviser og mediestøtte, om ACTA-aftalen om ophavsret m.v., om overenskomstforhandlingerne for dagbladene, om ledighed, om nye dagpengeregler, om Kreds Fyns glemte 50 års jubilæum og meget andet. Beretningen i sin helhed kan ses ved henvendelse til sekretær Michael Lorenzen.

4. Regnskab ved kassereren: Bodil Reimers fremlagde regnskab, der viste overskud på 10.593,90 kroner. Indtægterne lød på 291.542,39 kroner, udgifterne på 280.948,49 kroner.

5. Forslag: Der blev vedtaget en udtalelse om at få en efteruddannelsespulje til grupper i forbundet, der ikke er omfattet af af ordninger på deres arbejdsplads og lignende.

Forslag om, at kredsformanden skal være i arbejde og helst på en større arbejdsplads, kunne ikke behandles, da det var i strid med vedtægterne. Men der blev taget en debat om rekruttering til fagligt arbejde.

Forslag om et samarbejde med andre kredse uden for København om køb eller langtidsleje af lejlighed i hovedstaden blev trukket. Der er fortsat bestræbelser i gang mellem kredsene om at skaffe råderet over en sådan lejlighed.

6. Budget: Vedtaget. Der opereres med et underskud på 9900 kroner, indtægter på 280.800,00 kroner, udgifter på 290.700,00 kroner. Kontingent er uændret på 25 kroner om måneden.

7. Valg af formand: Finn Arne Hansen afløste Claus Falkenby, som ikke ønskede genvalg.

8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer: Bodil Reimers, Claus Christoffersen, Mogens Rasmussen og Silja Smith genvalgt.

9. Valg af suppleanter: Susanne Bøg Mortensen, Kaare Jørgensen, Susanne Ove, Jan Hillers og Jette Greve i nævnte rækkefølge efter skriftlig afstemning (dog stemmelighed mellem de to sidstnævnte). To hidtidige suppleanter, Lise Thing og Kirsten Bisgaard, ønskede ikke genvalg.

10. Valg af revisorer: Per Andersen genvalgt, Tino Rueskov Pedersen nyvalgt.

11. Valg af revisorsuppleant: Claus Falkenby nyvalgt.

12. Eventuelt - herunder uddeling af hædersprisen "Kæphesten":
Den gik til Claus Birch, tidligere tillidsrepræsentant på TV 2 (hovedkanalen). Han havde hvervet i 23 år.

Valg af delegerede til Fagligt Forum: Bodil Reimers, Claus Falkenby, Preben B. Nielsen, Kirsten Bisgaard, Charlotte Skagen, Erik Alnor fra kredsgruppen. Jan Hillers og Flemming Lerbæk fra A-gruppen med Susanne Bøg Mortensen som suppleant.

Referat af møde i bestyrelsen for DJ Kreds Fyn hos Mogens Rasmussen, Nyborg, 24. januar 2012:

Til stede: Claus Falkenby, Claus Christoffersen, Bodil Reimers, Bjarne Mouridsen, Silja Smith, Mogens Rasmussen, Flemming Lerbæk, Kaare Jørgensen, Susanne Bøg Mortensen og Michael Lorenzen.

Afbud: Holger Koefoed.

1. Valg af dirigent: Bjarne Mouridsen.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK.

3. Orientering: Vi var ikke repræsenteret ved seneste møde i hovedbestyrelsen, men har fået referat. Der er bevilget 500.000 kroner til medlems-rekruttering. Målet er 16.100 medlemmer ved årets udgang.

Fagligt forum: Har skal man bl.a. drøfte DJs identitet, etik og fremtid.

Efteruddannelsespuljen drøftet efter kritik af kriterier for tildeling. Der er en del kritik af, at efteruddannelsespuljen er stoppet som forsøgsordning, idet HB har sagt nej til en ny årlig bevilling på 500.000 kroner.

Den nye mediestøttelov: DJ har afgivet høringssvar, hvori hovedvægten er lagt på at sikre neutral ordning mellem trykte og digitale medier. Nærmere kan læses i det officielle HB-referat.

Formandsmøde (kredsformand og specialgruppeformænd): Her er præsenteret DJs ordning med køb af ydelser til møder m.v. Ordningen vil koste 11.256 kroner for Kreds Fyn. Vi er ikke interesserede. Vi kan godt selv finde lokaler, hyre oplægsholdere m.v.

Henvendelse fra tidligere formand i Kreds 1, Morten Friis Jørgensen, der tilbyder københavnerlejlighed via en udbygning af "Journalistgården" med grønt byggeri. Vi mener, at opgaven hører hjemme i Feriefonden, og henviser i øvrigt henvendelsen til kredsseminaret.

Fra kassereren: 14 praktikanter er på USA-rejse. De har søgt støtte. Den ene har fået før, de resterende kan modtage 500 kroner efter reglerne om støtte til én tur under praktikforløbet.

Ansøgerne om støtte til magasin-program i Odense har endnu ikke gennemført deres arrangement, men de er stadig interesseret.

Fra web-udvalget: Forbedringer og tilføjelser på hjemmesiden. Der bliver to redaktionsmøder, et i Aarhus, et i København. Claus Christoffersen har meldt sig til det ene. Andre kan nå det endnu.

Fra beskæftigelsesudvalget: En henvendelse er kommet. Har mere karakter af et jobopslag fra en salgsleder. Vi siger tak for henvendelsen, men at det ikke er vores "boldgade".

Bjarne Mouridsen er kommet med i en "backinggruppe" under freelancernes forhandlinger med DR.

4. Generalforsamling: Næstformand i DJ, Lars Werge, deltager på forbundets vegne.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle villige til at genopstille.

Vi drøftede formandsprofil. Nåede ikke frem til endelig model, Claus Falkenby har meddelt, at han godt vil tage et sidste år, men på betingelse af, at denne formandsprofil nu udarbejdes. Samtidig skal vi på det konstituerende møde i bestyrelsen i marts prøve at aflaste formanden mest muligt.

Vi planlægger en temaweekend, hvor alle arbejdsopgaver for bestyrelsen endevendes. Det bliver 28.-29. april.

Regnskab: 10-12.000 kroner mere i kassen end samme tid i fjor. Regnskab og budget er ikke færdigt endnu.

Årets kredstur går til Polen. Vi støtter som sædvanlig medlemmer med 2000 kroner, forudsat at de ikke kan hente hjælp andetsteds. Kredsens basistilskud til turen er cirka 3000 kroner.

Kontingent foreslås uændret på 25 kroner pr. måned.

Per Roholt vil godt være dirigent.

Kæphesten har vi en kandidat til, men vi opfordrer på nettet til, at andre forslag kan blive bragt i spil.

På generalforsamlingen skal der vælges en række folk til fagligt forum.

Bestyrelsen satser på at fortsætte den model, hvor 1. og 2. suppleant deltager i møderne.

5. Arrangementer i øvrigt: Filosof John Engelbrecht i "Kulturmaskinen" i Odense, 31. januar: Indtil videre er 26 tilmeldt.

TV 2 Fyn: Holger Koefoed planlægger dette.

Studietur: Strassbourg er bragt i forslag p.g.a. dansk EU-formandskab. Ikke fastlagt endnu.

6. Kredsseminar i Karrebæksminde nær Næstved: Følgende vil gerne med: Susanne Bøg Mortensen, Silja Smith, Flemming Lerbæk, Claus Falkenby, Bodil Reimers, Michael Lorenzen.

7. Beskæftigelsen: Udvalget mødes snarest, bl.a. for at arrangere et møde om beskæftigelsen og muligheder i medier på Fyn.

8. Næste møde: 27. februar hos Silja Smith, Odense, kl. 18.30. Intet øvrigt under eventuelt.

Bestyrelsesmøde 24. januar:

Referat af møde i bestyrelsen for DJ Kreds Fyn hos Mogens Rasmussen, Nyborg, 24. januar 2012

Til stede: Claus Falkenby, Claus Christoffersen, Bodil Reimers, Bjarne Mouridsen, Silja Smith, Mogens Rasmussen, Flemming Lerbæk, Kaare Jørgensen, Susanne Bøg Mortensen og Michael Lorenzen.

Afbud: Holger Koefoed.

1. Valg af dirigent: Bjarne Mouridsen.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde: OK.

3. Orientering: Vi var ikke repræsenteret ved seneste møde i hovedbestyrelsen, men har fået referat. Der er bevilget 500.000 kroner til medlems-rekruttering. Målet er 16.100 medlemmer ved årets udgang.

Fagligt forum: Har skal man bl.a. drøfte DJs identitet, etik og fremtid.

Efteruddannelsespuljen drøftet efter kritik af kriterier for tildeling. Der er en del kritik af, at efteruddannelsespuljen er stoppet som forsøgsordning, idet HB har sagt nej til en ny årlig bevilling på 500.000 kroner.

Den nye mediestøttelov: DJ har afgivet høringssvar, hvori hovedvægten er lagt på at sikre neutral ordning mellem trykte og digitale medier. Nærmere kan læses i det officielle HB-referat.

Formandsmøde (kredsformand og specialgruppeformænd): Her er præsenteret DJs ordning med køb af ydelser til møder m.v. Ordningen vil koste 11.256 kroner for Kreds Fyn. Vi er ikke interesserede. Vi kan godt selv finde lokaler, hyre oplægsholdere m.v.

Henvendelse fra tidligere formand i Kreds 1, Morten Friis Jørgensen, der tilbyder københavnerlejlighed via en udbygning af "Journalistgården" med grønt byggeri. Vi mener, at opgaven hører hjemme i Feriefonden, og henviser i øvrigt henvendelsen til kredsseminaret.

Fra kassereren: 14 praktikanter er på USA-rejse. De har søgt støtte. Den ene har fået før, de resterende kan modtage 500 kroner efter reglerne om støtte til én tur under praktikforløbet.

Ansøgerne om støtte til magasin-program i Odense har endnu ikke gennemført deres arrangement, men de er stadig interesseret.

Fra web-udvalget: Forbedringer og tilføjelser på hjemmesiden. Der bliver to redaktionsmøder, et i Aarhus, et i København. Claus Christoffersen har meldt sig til det ene. Andre kan nå det endnu.

Fra beskæftigelsesudvalget: En henvendelse er kommet. Har mere karakter af et jobopslag fra en salgsleder. Vi siger tak for henvendelsen, men at det ikke er vores "boldgade".

Bjarne Mouridsen er kommet med i en "backinggruppe" under freelancernes forhandlinger med DR.

4. Generalforsamling: Næstformand i DJ, Lars Werge, deltager på forbundets vegne.

Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg. Alle villige til at genopstille.

Vi drøftede formandsprofil. Nåede ikke frem til endelig model, Claus Falkenby har meddelt, at han godt vil tage et sidste år, men på betingelse af, at denne formandsprofil nu udarbejdes. Samtidig skal vi på det konstituerende møde i bestyrelsen i marts prøve at aflaste formanden mest muligt.

Vi planlægger en temaweekend, hvor alle arbejdsopgaver for bestyrelsen endevendes. Det bliver 28.-29. april.

Regnskab: 10-12.000 kroner mere i kassen end samme tid i fjor. Regnskab og budget er ikke færdigt endnu.

Årets kredstur går til Polen. Vi støtter som sædvanlig medlemmer med 2000 kroner, forudsat at de ikke kan hente hjælp andetsteds. Kredsens basistilskud til turen er cirka 3000 kroner.

Kontingent foreslås uændret på 25 kroner pr. måned.

Per Roholt vil godt være dirigent.

Kæphesten har vi en kandidat til, men vi opfordrer på nettet til, at andre forslag kan blive bragt i spil.

På generalforsamlingen skal der vælges en række folk til fagligt forum.

Bestyrelsen satser på at fortsætte den model, hvor 1. og 2. suppleant deltager i møderne.

5. Arrangementer i øvrigt: Filosof John Engelbrecht i "Kulturmaskinen" i Odense, 31. januar: Indtil videre er 26 tilmeldt.

TV 2 Fyn: Holger Koefoed planlægger dette.

Studietur: Strassbourg er bragt i forslag p.g.a. dansk EU-formandskab. Ikke fastlagt endnu.

6. Kredsseminar i Karrebæksminde nær Næstved: Følgende vil gerne med: Susanne Bøg Mortensen, Silja Smith, Flemming Lerbæk, Claus Falkenby, Bodil Reimers, Michael Lorenzen.

7. Beskæftigelsen: Udvalget mødes snarest, bl.a. for at arrangere et møde om beskæftigelsen og muligheder i medier på Fyn.

8. Næste møde: 27. februar hos Silja Smith, Odense, kl. 18.30. Intet øvrigt under eventuelt.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk