Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vedtægter for DJ's kreds 7

Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP, Medieforbundet i Grønland, TP.

Vedtægter for DJ’s kreds 7, Tusagas siuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP, Medieforbundet i Grønland, TP.

§1 Kredsens navn er Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP, på dansk: Medieforbundet i Grønland, TP.

Foreningen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i Grønland.

§2 Det er bestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne at sørge for, at løn- og arbejdsforhold er i overensstemmelse med overenskomsterne og forbundets love samt at tage initiativ til faglig mødevirksomhed i medlemskredsen til styrkelse af det kollegiale sammenhold og samarbejde.

§3 Kredsens årlige generalforsamling holdes i februar inden fristen for anmeldelse af delegerede til delegeretmødet eller Fagligt Forum udløber. Kun medlemmer som har betalt kontingent har adgang. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved personligt brev eller mail til medlemmerne.

Stk. 2 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskaber for TP og TP’s Hjælpe fond.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer er valgt for en toårig periode. Bestyrelsen består af fem medlemmer.

Til bestyrelsen vælges: 

I år med ulige tal:
En formand og et bestyrelsesmedlem.

I år med lige tal:
En kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år tre suppleanter. Såfremt suppleanterne indtræder i bestyrelsen, er de altid på valg på næstkommende generalforsamling.

     8. Valg af delegerede til delegeretmødet/Fagligt Forum.

     9. Eventuelt. For slag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Kun medlemmers om opholder sig uden for den by hvor generalforsamlingen finder sted, kan stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal med vedkommendes underskrift afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

§4
Referat af generalforsamlingen sendes senest en uge efter mødet til Dansk Journalistforbund og DJ's medlemsblad.

§5
Hovedbestyrelsen i DJ har ret til at lade sig repræsentere ved møder i kredsen.

Stk. 2
Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmer, som af bestyrelsen kan bevilges taleret.

Stk. 3
Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

Stk. 4
Tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne inviteres til alle åbne bestyrelsesmøder og har taleret.

§6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst en sjettedel af foreningens medlemmer ønsker det, og giver formanden skriftlig og motiveret begæring her om. Samtidig med indkaldelsen underrettes DJ’s hovedbestyrelse.

§7
Tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads er kredsbestyrelsens repræsentant på stedet.

Stk. 2
Tillidsrepræsentanten formidler indkaldelse til møder, der ikke er adviseret gennem personlig mail eller brev til medlemmerne.

§8
Alle TP’s medlemmer er medlemmer af TP’s Hjælpefond. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling i fonden sker i forbindelse med TP’s generalforsamling.

Stk. 2
Medlemmer ansat på den offentlige overenskomst uden feriefrirejse er medlemmer af Feriehjælpefonden. Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling i Feriehjælpefonden sker i forbindelse med TP’s generalforsamling.

§9
I tilfælde af TP’s opløsning eller ændring af det geografiske område for foreningen disponeres over midlerne fra foreningen i samfåd med forbundets hovedbestyrelse.

§10
Vedtægtsændringer kræverat mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

Godkendt på generalforsamlingen 23/2-2013

______________________________

Mariia Simonsen, formand

_______________________________

Leif P. Hendriksen, næstformand

_______________________________

Najâraq Egede, kasserer

________________________________

Apollo Jeremiassen, bestyrelsesmedlem

_________________________________

Else Olsvig, bestyrelsemedlem