Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for Hjælpefonden

Vedtægter for TP-p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond.

§1
Fondens navn er TP-p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond. Fonden er hjemmehørende i Nuuk.

Hjælpefonden får sine midler fra renteindtægter samt indbetalinger fra Mediehuset SermitsiaqAG jf. overenskomst.
 

§2
Fondens formål er at yde social, humanitær eller uddannelsesmæssig støtte til medlemmer 
af TP.
 

§3
Fonden ledes af en bestyrelse, der består af den til enhver tid siddende bestyrelse for TP. 

§4
Fondens medlemmer er medlemmerne af Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP – Medieforbundet i Grønland, TP (kreds 7 i Dansk Journalistforbund).

§5
Fondens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Fondens regnskaber revideres af en autoriseret revisor, og godkendes på TP’s årlige generalforsamling.

§6
Kontingentet til TP’s Hjælpefond fastsættes på TP’s årlige generalforsamling. Elever betaler halvt kontingent. 

§7
Fondens midler anbringes i obligationer eller andre noterede værdipapirer, der sikrer fondsmidlernes værdi.  

Fra Hjælpefonden udbetales 100% af overskuddet hvert år. 
 

§8
Fondens ydelser kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse. Ingen har retslige krav på legater fra fonden. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.

§9
TP’s Hjælpefond tegnes af TP’s kasserer samt yderligere ét medlem af bestyrelsen.

§10
Fonden hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmerne af fonden ikke hæfter for gæld i fonden.

§11
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer for. 

§12
Fonden kan kun opløses hvis et forslag herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver generalforsamling skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede, og 5/6 skal stemme for en opløsning.

Stk. 2
Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan der indkaldes til en ny (tredje) generalforsamling med det formål af opløse fonden. Her stilles ingen betingelser til antallet af deltagere, men 2/3 skal stemme for, hvis fonden vedtægtsmæssigt skal kunne opløses.

Deltagerne i den generalforsamling der opløser fonden, træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler. Midlerne kan kun anvendes til de formål der tidligere er støttet.
 

§13
Udgifter i forbindelse med fondens virksomhed afholdes af fondens midler. Bestyrelsesmedlemmers evt. rejseomkostninger i forbindelse med fondens møder er fonden uvedkommende.

Vedtaget på Hjælpefondens generalforsamling den 14. november 1988
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 1992
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2005
Ændringer vedtager på generalforsamlingen den 22. februar 2006
Ændringer vedtaget på TP's generalforsamling den 25. februar 2012
Ændringer vedtaget på TP's ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2019
Ændringer vedtaget på TP's genralforsamling den 14. marts 2020
Ændringer vedtaget på TP’s generalforsamling den 27. februar 2021
Ændringer vedtaget på TP's generalforsamling den 24. februar 2024
 
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk