Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vedtægter for Hjælpefonden

Vedtægter for TP-p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond.

§1

Fondens navn er TP’p Aningaasaateqarfia - TP’s Hjælpefond. Fonden er hjemmehørende i Nuuk.

Fonden består af to afdelinger:

1. afdeling  - Hjælpefonden

2. afdeling  - Feriehjælpefonden

1.afdeling, Hjælpefonden, får sine midler ved almindelig kontingentbetaling fra medlemmerne, mens 2. afdeling, Feriehjælpefonden, får sine midler gennem indbetalinger fra arbejdsgiverne jvf. §20 i overenskomst mellem Naalakkersuisut TP/DJ.

Stk. 2. Alle TP’s medlemmer er medlemmer af 1. afdeling - Hjælpefonden. Medlemmer ansat på den offentlige overenskomst uden feriefrirejse er omfattet af 2. afdeling - Feriehjælpefonden.

§2

Fondens formål er at yde social, humanitær eller uddannelsesmæssig støtte til medlemmer
af TP.

Feriehjælpefonden yder støtte til ferierejser til medlemmer, hvis arbejdsgivere indbetaler til fonden jvf. §20 i overenskomsten mellem Naalakkersuisut og TP/DJ.

§3 

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af den til enhver tid siddende bestyrelse for TP.

Generalforsamlingen vælger et statsautoriseret revisionsfirma. Fonden holder generalforsamling samme dag som TP’s generalforsamling. Indkaldelsen følger reglerne for indkaldelse til denne generalforsamling.

§4 

Fondens medlemmer er medlemmerne af Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP – Medieforbundet i Grønland, TP (kreds 7 i Dansk Journalistforbund).

§5 

Fondens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Hvert år udarbejdes et regnskab og en beretning.

§6 

På den årlige generalforsamling fastsættes kontingentet til TP’s Hjælpefond. Elever og pensionister betaler halvt kontingent.

§7 

Fondens midler anbringes i obligationer eller andre noterede værdipapirer, der sikrer fondsmidlernes værdi. De noteres i fondens navn, således at der skelnes mellem Hjælpefondens og Feriehjælpefondens midler.

Fra Hjælpefonden udbetales 90% af overskuddet hvert år. De resterende 10% tillægges hovedstolen.

Fra Feriehjælpefonden må højest udbetales 90% af det indbetalte beløb fra arbejdsgiverne.

§8 

Fondens ydelser kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse. Ingen har retslige krav på legater fra fondene. Bestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.

§9 

TP’s Hjælpefond tegnes af TP’s kasserer samt yderligere ét medlem af bestyrelsen.

§10 

Fonden hæfter ikke for foreningens gæld, ligesom medlemmerne af fondene ikke hæfter for gæld i fondene.

§11 

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer for.

§12 

Fonden kan kun opløses hvis et forslag herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger På hver generalforsamling skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede, og 5/6 skal stemme for en opløsning.

Stk. 2

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan der indkaldes til en ny (tredje) generalforsamling med det formål af opløse fonden. Her stilles ingen betingelser til antallet af deltagere, men 2/3 skal stemme for hvis fonden (evt. én af afdelingerne) vedtægtsmæssigt skal kunne opløses.

Deltagerne i den generalforsamling der opløser fonden træffer beslutning om anvendelse af foreningens midler. Midlerne kan kun anvendes til de formål der tidligere er støttet.

§13 

Udgifter i forbindelse med fondens virksomhed afholdes af fondens midler. Bestyrelsesmedlemmers evt. rejseomkostninger i forbindelse med fondens møder er fonden uvedkommende.

Vedtaget på Hjælpefondens generalforsamling den 14. november 1988

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 14. november 1992

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2005

Ændringer vedtager på generalforsamlingen den 22. februar 2006

Ændringer vedtaget på TP's generalforsamling den 25. februar 2012

Ændringer vedtaget på TP's ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2019

Ændringer vedtaget på TP's genralforsamling den 14. marts 2020

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk