Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for DJ's kreds 7

Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP -  Medieforbundet i Grønland, TP

§1

Kredsens navn er Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat, TP - Medieforbundet i Grønland, TP. Foreningen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i Grønland.

§2

Det er bestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne at sørge for, at løn- og arbejdsforhold er i overensstemmelse med overenskomsterne og forbundets love samt at tage initiativ til faglig mødevirksomhed i medlemskredsen til styrkelse af det kollegiale sammenhold og samarbejde.

§3

Kredsens årlige generalforsamling holdes i februar/marts inden fristen for anmeldelse af delegerede til delegeretmødet udløber. Kun medlemmer som har betalt kontingent, har adgang. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved personligt brev eller e-mail til medlemmerne.

Stk. 2

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskaber for TP, TP’s Hjælpefond samt restpuljen.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for en to-årig periode. Bestyrelsen består af fem medlemmer.

Til bestyrelsen vælges:

I år med ulige tal:

En formand og et bestyrelsesmedlem.

I år med lige tal:

En kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Der vælges hvert år tre suppleanter. Såfremt suppleanterne indtræder i bestyrelsen, er de altid på valg på næstkommende generalforsamling.

       8. Valg af delegerede til delegeretmødet.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

Kun medlemmer som opholder sig uden for den by hvor generalforsamlingen finder sted, kan stemme ved fuldmagt. Fuldmagten skal med vedkommendes underskrift afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.

§4

Referat af generalforsamlingen sendes senest en uge efter mødet til Dansk Journalistforbund og DJ's medlemsblad.

§5

Hovedbestyrelsen i DJ har ret til at lade sig repræsentere ved møder i kredsen.

Stk. 2

Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmer, som af bestyrelsen kan bevilges taleret.

Stk. 3

Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

Stk. 4

Tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne inviteres til alle åbne bestyrelsesmøder og har taleret.

§6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst en sjettedel af foreningens medlemmer ønsker det, og giver formanden skriftlig og motiveret begæring herom. Samtidig med indkaldelsen underrettes DJ’s hovedbestyrelse.

§7

Tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads er kredsbestyrelsens repræsentant på stedet.

Stk. 2

Tillidsrepræsentanten formidler indkaldelse til møder, der ikke er adviseret gennem personlig mail eller brev til medlemmerne.

§8

I tilfælde af TP’s opløsning eller ændring af det geografiske område for foreningen, disponeres over midlerne fra foreningen i samråd med forbundets hovedbestyrelse.

§9

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

Ændret 9/3-2000

Ændret 25/2-2006

Ændret 24/2-2007

Ændret 28/2-2009

Ændret 26/2-2011

Ændret 25/2-2012

Ændret 14/3-2020