Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forretningsorden for TP’s bestyrelse

1.1. På første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gøres bestyrelsen bekendt med den gældende forretningsorden.
1.2. Ændring af forretningsorden kan kun ske efter behandling af motiveret forslag, der udsendes sammen med dagsordenen for bestyrelsesmødet.
2.Møders afholdelse
2.1. Bestyrelsesmøder afholdes ordinært hver 5.-6. uge, med undtagelse af perioden medio juni – medio august.
2.2. På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med et forretningsudvalg (FU) bestående af formand, næstformand, kasserer.
2.3. Fællestillidsrepræsentanten for det offentlige område er fast tilforordnet på bestyrelsesmøderne med taleret, men ikke stemmeret. Andre TR’er kan indkaldes som tilforordnede på samme betingelser som FTR.
2.4. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
3. Bestyrelseskontrakten
3.1. Hurtigst muligt og senest to måneder efter generalforsamlingen underskriver bestyrelsesmedlemmerne en kontrakt, der fastsætter de ansvarsområder bestyrelsesmedlemmerne ønsker at beskæftige sig med i valgperioden. I kontrakten fastsættes også en handlingsplan med emner bestyrelsen ønsker at fokusere på i valgperioden.
4. Behandling af sager
4.1. Dagsorden til bestyrelsesmøder udarbejdes af formanden, og skal tydeligt angive, hvilke emner der skal behandles efter flg. dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Godkendelse af referat fra sidste møde
3.    Godkendelse af dagsorden
4.    Information fra formanden
5.    Nyt fra arbejdspladserne
6.    Økonomi og ansøgninger til TP’s Hjælpefond
7.    Medlemsarrangementer
8.    Handlingsplan for bestyrelsen, status
9.    Næste møde
10.    Evt.

4.2 Dagsorden udsendes pr. e-mail så vidt muligt tre dage inden mødet og med relevante bilag.


5. Bestyrelsesmedlemmerne
5.1. Ved sit valg til bestyrelsen accepterer man at bruge en forudsigelig tid på ulønnet bestyrelsesarbejde der består af almindelig mødevirksomhed i form af bestyrelsesmøder, evt. FU-møder, generalforsamling og kredsens løbende arrangementer. Den valgte må regne med at skulle påtage sig opgaver i forbindelse med et eller flere (medlems-)arrangementer i årets løb.
5.2. Bestyrelsens medlemmer har mødepligt til alle bestyrelsesmøder. Ved forfald meddeles dette til formanden hurtigst muligt.
5.3. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, der der afgår bestyrelsesmedlemmer.
6. Beslutninger og afgørelser
6.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
6.2. Sager der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved afstemning med almindeligt stemmeflertal.
6.3. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
6.4. Mødelederen konkluderer på hver beslutning, som derefter føres ind i referatet.
7. Referater
7.1. Der tages beslutningsreferat af bestyrelses- og evt. FU-møder. Referaterne skal indeholde mødetidspunkt og dagsorden og angive medlemmers tilstedeværelse eller forfald.
7.2. Referatet sendes til godkendelse til bestyrelsen senest tre dage efter bestyrelsesmødet.
7.3. Bestyrelsesreferater udsendes pr. e-mail til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse. Indsigelser skal foreligge senest fem dage efter modtagelsen. Evt. særstandpunkter skal tages til referat. Herefter betragtes referatet som godkendt.
7.4. Der lægges en version af referatet på TP’s hjemmeside efter at personoplysninger og følsomme oplysninger i forbindelse med overenskomster, aftaler mv. er fjernet.
8. Formanden
8.1. Formanden har den overordnede ledelse af kredsen herunder kommunikationen med medlemmerne og FU. Formanden leder bestyrelses- og evt. FU-møderne. Desuden leder formanden efter aftale kredsens arrangementer.
8.2. Formanden repræsenterer kredsen overfor offentligheden, arbejdsgiverne/overenskomstparterne samt andre samarbejdspartnere.
9. Kassereren
9.1. Kassereren står for den daglige administration af TP’s Hjælpefond. Arbejdet består af indkaldelse af ansøgninger, sagsbehandling iht. vedtægterne og forretningsorden for TP’s Hjælpefond, meddelelser til ansøgere o.lign.
9.2. Kassereren udgør også en fast del af Restpuljens bestyrelse samt er kontaktled overfor departementet for kultur vedr. denne samt overfor Selvstyrets personalestyrelse (ASA) vedr. efter- og videreuddannelsepuljen.
10. Forretningsudvalget
10.1. Forretningsudvalget (FU) arbejder imellem bestyrelsesmøderne og følger op på beslutningerne straks efter et bestyrelsesmøde. Formanden informerer på næstkommende bestyrelsesmøde hvilke beslutninger FU har taget.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk