Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vedtægterne, kredsen bygger på

Vedtægter for Dansk Journalistforbund Kreds 4 - Østjylland. Senest ændret §3 og §4 på generalforsamlingen i marts 2018.

§1
Kredsen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i Kreds 4.

§2
Det er kredsbestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser og tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen.

§3
Stk. l. Årlig generalforsamling indkaldes ved personlig henvendelse og i et af forbundets medier med mindst tre ugers varsel. Ordinær generalforsamling holdes hvert år fra 1. februar og så betids, at valg af delegerede og suppleanter er afviklet således, at forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest 15. marts. Kun medlemmer, herunder elevmedlemmer, har adgang.

Stk. 2. Dagsordenen, der meddeles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

l. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kredsens regnskaber.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Valg, herunder af suppleanter og revisorer.
6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentets størrelse.
7. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal være kredsformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Generalforsamlingen træffer afgørelser med simpelt flertal. Dog kan 
vedtægtsændringer kun gennemføres, hvis to tredjedele af de fremmødte stemmer for en ændring. 

Stk. 5. I tilfælde af, at delegeretmødet ændrer standardvedtægterne for kredsene, ændres herved vedtægter automatisk i overensstemmelse herned. 

Stk. 6. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jvf. forbundslovenes §16 stk. 5.

§4
Stk. l. Kredsbestyrelsen består af højst syv og mindst fem medlemmer. Målet er altid at have syv medlemmer i bestyrelsen og minimum fem medlemmer. Formanden vælges altid særskilt for et år ad gangen. De øvrige medlemmer vælges med to (2) eller tre (3) hvert andet år, og deres valgperiode er to år. Der vælges to til tre suppleanter i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. Kredsbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.

Stk. 2. Hvert år foretages valg af tre suppleanter i prioriteret rækkefølge efter opnået stemmetal. Kandidater til bestyrelsesvalget, der ikke opnår valg, overføres til suppleantvalget, med mindre de frabeder sig det. 

Stk. 3. Er der flere kandidater, end der er ledige pladser, foretages en skriftlig afstemning. Der må højst stemmes på en mindre end det antal, der skal vælges.

§5
På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§6
Stk. l. Kredsens regnskabsår er kalenderåret.

§7
Meddelelse om valg og beslutninger på generalforsamlingen sendes senest otte dage efter mødet til forbundsformand og Journalistforbundets medlemsblad.

§8
Stk. 1. Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved kredsmøderne. Kredsens faglige drøftelser betragtes som interne. 

Stk. 2. Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmer, som bestyrelsen kan bevilge taleret. 

Stk. 3. Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

§9
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af kredsbestyrelsen eller efter skriftligt krav fra mindst en sjettedel af kredsens medlemmer, som repræsenterer mindst to arbejdspladser eller grupper. Der skal foreligge en begrundet dagsorden.

Stk. 2. Samtidig med indkaldelsen underrettes hovedbestyrelsen.

§10
Stk. 1. Tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads er kredsbestyrelsens repræsentant på stedet. I hver specialgruppe og specialforening oprettet i henhold til forbundslovene kan der vælges en person, der er kredsbestyrelsens kontaktperson i forhold til gruppens medlemmer.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten/gruppeformanden formidler indkaldelser til møder, der ikke adviseres gennem forbundets eller kredsens medlemsblad.

§11
Begæring om optagelse i forbundet sendes via gruppeformanden eller arbejdspladsens tillidsrepræsentant og kredsformanden til hovedbestyrelsen.

§12
Stk. 1. Kredsen kan kun ophæves efter beslutning på et delegeretmøde i Dansk Journalistforbund. § 16, stk. 1 i forbundslovene. Ændring af kredsens geografiske område kan ligeledes kun foretages på et delegeretmøde efter forhandling med kredsen og de øvrige implicerede parter, jf. § 16, stk. 11 i forbundslovene.

Stk. 2. I tilfælde af ændring af kredsens geografiske område eller dens ophævelse disponeres over kredsens midler i samråd med hovedbestyrelsen. Senest ændret marts 2002.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk