Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Her er bestyrelsens beretning fra generalforsamling 2019

Foto: Ole Toldbod

Ole Toldbod

Kreds 4's formand Helle Veel Høygaard fremlagde følgende beretning fra kredsbestyrelsen under årets generalforsamling:

Det er dejligt at stå i spidsen for en dynamisk bestyrelse, som rummer mange forskellige fagligheder.

En bestyrelse, hvor vi har masser af gode faglige diskussioner, men også en bestyrelse, hvor der krydses klinger og udveksles uenigheder, uden at det går ud over det gode humør - i hvert fald ikke ret længe ad gangen.

Vi bruger meget energi på at arrangere fyraftensmøder, en fagfestival hvert andet år, en årlig studietur - og så har vi også møder af lidt mere social karakter - f.eks. julefrokosten og en sommerfesten, som i 2018 var et besøg i Danmarks Japanske Have i Trige og med underholdning af fire poetry slammere.

En god aften i kollegialt selskab, og så skulle vi hilse at sige, at poetry slammere også kan noget med ord. De var hurtige og meget kreative, når de dystede på finurlige historier, som blev præsenteret i et hæsblæsende tempo.

NETVÆRK

Vi opfatter kredsen som en slags medarbejderforening. Som et fællesskab for en blandet skare af journalister, fotografer, kommunikatører og andre mediefolk.

Vi spiller især en rolle for de medlemmer, der enten arbejder solo eller er på mindre arbejdspladser uden andre mediefolk, eller som er ledige i en kortere eller længere periode.

Alle medlemmer er mere end velkomne til alle vores arrangementer uanset arbejdsplads og funktion.

Og i disse tider, hvor netværk fylder meget - både når man er i job, og når man står midlertidigt udenfor - kan vi garantere, at netværk er noget, man får oven i, hvis man deltager i vores arrangementer. Der er altid lagt pauser ind med tid til fortæring og snak.

JULEFROKOST

Jeg tror godt, jeg kan love, at årets julefrokost er kommet tilbage for at blive.

50 pladser blev revet væk på et par døgn, og 10 på venteliste vidner om, at der er både interesse og behov for at møde fagfæller i den kolde tid, som for mange også går for at være en travl tid.

Men ikke mere travl end at man tilsyneladende gerne vil bruge en aften sammen med ligesindede, som man deler en form for faglighed med uanset hvilken uddannelse, man har taget.

2018-julefrokosten blev holdt på Gyngen i Mejlgade for andet år i streg.

STUDIETUR

Studieturen gik i år til Riga, og hvis man lytter til de rosende tilbagemeldinger fra deltagerne, er der stor opbakning til den aktivitet. Masser af faglige input og godt selskab.

I bestyrelsen har vi haft nogle snakke om, hvor meget kredsen bør give i tilskud, og hvor meget folk selv er villige til at betale.

Rejserne bliver ikke just billigere med årene, og der er en tendens til, at vi gerne vil tage temperaturen på medier i lande, hvor de færreste har været.

Bestyrelsen kunne godt tænke sig at få nogle tilkendegivelser fra generalforsamlingen, så vi har lidt at pejle efter fremover.

Altså - skal vi fortsat lave studieturene? Og hvor meget er det rimeligt, at kredsen giver i støtte?

ARRANGEMENTER

Selv om det går godt i bestyrelsen, og vi har masser af ideer til arrangementer, er vi altid interesseret i at blive kontaktet af medlemmer, der gerne vil høre mere om bestyrelsesarbejdet. Måske fordi, de går med overvejelser om at melde sig under fanerne.

Hvis nogen går rundt med en formand eller kasserer i maven, kan det kun gå for langsomt med at melde sig til bestyrelsen.

Derfor vil jeg lige benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvad det indebærer at være med i bestyrelsen:

Vi har bestyrelsesmøder seks-otte gange om året.

Kredstræf er en weekend i marts sammen med kredsbestyrelser fra hele landet. Her er oplæg og erfaringsudveksling.

Inspirationstur for bestyrelsen er en forlænget low-budget-weekend. Evt. i udlandet, hvor vi diskuterer faglige emner, planlægger fyraftensmøder de kommende måneder, træffer beslutninger og lærer hinanden at kende.

Delegeretmøde / Fagligt Forum holdes skiftevis hvert andet år.

Fagfestival, som Dansk Journalistforbund og Kreds 4 på skift arrangerer hvert andet år.

Deltage i og arrangere fyraftensmøder.

Fordeling af opgaver: Nyhedsbrev, NemTilmeld (til arrangementer), opdatering af hjemmeside og Facebook, kasserer, referent, formand og næstformand.

SAMARBEJDE

Kreds 4 samarbejder med flere om arrangementer. Ved at samarbejde kommer budskabet bredere ud, og økonomien rækker længere.

F.eks. har DJ Kommunikation i 2018 haft mange gode ideer, som vi har bakket op om og været medarrrangør af. Eksempelvis med foredrag om etisk hacking og nudging.

Kommunikation og Sprog har vi samarbejdet med i flere år. Både før og efter fusionen faldt.

Og Visuelt Forum bruger Kreds 4 til at få lavet arrangementer i Jylland. Det har affødt nogle populære events.

Også Aarthouse og Jyllands-Posten, som holder journalistiske fagfestivaler under navnet Kontekst, har vi samarbejdet med.

Som noget nyt gik vi sammen med DJ Fotograferne om et arrangement om Poor Working Road Trip, hvor en journalist og en fotograf havde turneret Europa tyndt og portrætteret mange menneskeskæbner på det nye prekære arbejdsmarked. Et arrangement, der lå fint i tråd med Journalistforbundets arbejde med fremtidens arbejdsmarked kaldet "Fagenes Fremtid".

Kreds 4 har haft følere ude hos både freelancerne og Pressefotograferne, men vores oplevelse er, at de uvist af hvilken grund har nok i sig selv og ikke ønsker at samarbejde.

Det var en stor skuffelse, at det ikke lykkedes at få udstillingen Årets Pressefoto til Aarhus i 2018. Tidligere har Kunstmuseet AroS og rådhuset lagt lokaler til, og det har været en festlig begivenhed for medlemmerne.

Kreds 4 er interesseret i at samarbejde med både kredse, KaJ på journalisthøjskolen og alle specialgrupper, fordi vi tror, det er vejen frem.

Specialgrupperne har typisk hovedsæde i København, og der er alt for langt for jyder og fynboere, hvis de skal deltage i noget.

Hvis specialgrupperne derimod rotter sig sammen med kredsene, kan de komme ud i hele landet uden at blive ruineret og uden at blive tynget af arbejdsbyrden, fordi de lokale kræfter kan tage over.

Når vi arrangerer vores store fagfestival, SuperLørdag, hvert andet år - forskudt fra DJ's fagfestival - giver det god mening, at så mange DJ-medlemmer som muligt får tilbuddet.

Oplægsholderne er det dyre element, men de koster det samme, uanset hvor mange vi er.

Sidste gang dukkede en bilfuld deltagere op fra Fyn. Det var hyggeligt at have dem med.

KREDSENES FREMTID

I forlængelse af punktet om samarbejde kan jeg nævne, at Journalistforbundet har nedsat en ekspertgruppe, der arbejder med at kortlægge fremtidens forbund.

Her er der forslag fremme om at reducere kredsenes indflydelse. F.eks. at det ikke længere skal være muligt at vælge delegerede i kredsene, og at økonomien skal være et bloktilskud, hvor man skal søge forbundet, hver gang man skal afvikle større arrangementer.

Her kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad det mon vil koste at administrere for en medarbejder på DJ-overenskomst. Det er nok ikke det vilde, man sparer, når arbejdet i dag foregår i kredsene, der primært drives af frivillig arbejdskraft.

For ikke at nævne, at det bliver svært at gribe aktuelle emner, som arrangeres fra uge til uge, hvis man først skal søge og afvente svar på, om man får bevilget penge til det.

Det har vi oplevet med Kommunikation og Sprog, som måtte opgive at være med til at arrangere SuperLørdag, fordi de skulle komme med en ansøgning med en eksakt udgift pr. deltager, inden vi gik i gang med at booke oplægsholdere, lokale til fagfestivalen etc.

Her var vi i bestyrelsen enige om, at sådan kunne vi ikke arbejde. Og derfor er det lidt tankevækkende, at det netop er den model, som spøger i ekspertgruppens oplæg.

De mest kritiske røster vil helt nedlægge kredsene, men det er næppe realistisk.

Vi kunne godt tænke os at få nogle kommentarer fra generalforsamlingen. Hvordan er jeres tilhørsforhold til kredsen kontra til en specialgruppe? Hvordan vil I have det med at være en del af en specialgruppe, der har hovedsæde i København? Det betyder, at I skal vælges til delegeretmødet på specialgruppens generalforsamling, og at de fleste fyraftensmøder og andre arrangementer foregår i København.

Bestyrelsen har lavet et udkast til en udtalelse til Dansk Journalistforbund, som vi vil stemme selvstændigt om:

UDTALELSE TIL HOVEDBESTYRELSEN:

"Kreds 4 er bekymret over, at Dansk Journalistforbund arbejder med planer om, at kredsene fremover skal drives ved at få et bloktilskud og derudover skal søge en smagsdommer i Dansk Journalistforbund om tilskud til faglige arrangementer.

Ikke alene er denne smagsdommer en omkostningstung udgift, der er også en risiko for uensartet behandling af kredsene og en langsommelighed indbygget i ansøgningsproceduren. Måske kommer det til at tage så lang tid, at aktualiteten for fyraftensmødet i mellemtiden er forsvundet.

Kreds 4 er også bekymret på medlemmernes vegne, fordi de knap 500 medlemmer, der i dag kan lade sig vælge på kredsens generalforsamling, fremover skal vælges i en specialgruppe, som de måske ikke føler noget tilhørsforhold til."

Kommentarer