Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for Kreds 2

(Overensstemmende med DJ’s ”Standardvedtægter for kredsene”)

Bestemmelserne i de med *) mærkede paragraffer er obligatoriske.

§ 1 *)

Kredsen omfatter Dansk Journalistforbunds medlemmer i kreds 2.

§ 2 *)

Det er kredsbestyrelsens pligt i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at overvåge overholdelsen af forbundets love samt arbejds- og lønbestemmelser og tage initiativ til faglig mødevirksomhed i kredsen.

§ 3

Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. Kun medlemmer, herunder elevmedlemmer, har adgang.

Dagsordenen, der meddeles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kredsens regnskaber

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5. Valg, herunder suppleanter og revisorer

6. Fastsættelse af kredskontingent med angivelse af kredsbestyrelsens forslag til kontingentstørrelse

7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til kredsformanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 4

Kredsbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær. Kredsformanden vælges for et år ad gangen. Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer kan vælges for to år ad gangen. Der vælges suppleanter.

§ 5 *)

Meddelelse om valg og beslutninger på kredsgeneralforsamlingen sendes senest otte dage efter mødet til forbundsformand og medlemsbladet.

§ 6 *)

Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved kredsmøderne. Kredsens faglige drøftelser betragtes som interne.

Kredsbestyrelsens møder kan overværes af medlemmerne, som bestyrelsen kan bevilge taleret.

Kredsbestyrelsen kan holde lukkede møder om emner, der af særlige grunde kræver diskretion.

§ 7

Ekstraordinært skal indkaldes til generalforsamling, når mindst 1/6 – dog repræsenterende mindst 2 arbejdspladser – af kredsens medlemmer skriftligt begærer det over for formanden. Samtidig med indkaldelse underrettes hovedbestyrelsen.

§ 8 *)

Tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads er kredsbestyrelsens repræsentant på stedet. Tillidsrepræsentanten formidler indkaldelse til møder, der ikke adviseres gennem medlemsbladet.

§ 9 *)

I tilfælde af ændring af kredsens geografiske område eller dens ophævelse disponeres over midlerne i samråd med hovedbestyrelsen.

§ 10 *)

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 21, stk. 5.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk