Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat fra Generalforsamling 2016 i Kreds 2

Cecilie går af

Cecilie går af

KREDS 2 PRISEN 2016 blev inden generalforsamlingen uddelt til journalist Tine Fasmer Hansen, Sjællandske Medier, for sine “klummer” i Nordvestnyt, Dagbladet og Sjællandske om sin kræftsygdom i perioden december 2014 til juli 2015 med den begrundelse, at de var både velskrevne, vedkommende og relevante.

Inden generalforsamlingen kom formand for Dansk Journalistforbund LARS WERGE med indlæg til kommende debat på Fagligt Forum i dagene 17.-18. april 2016 på hotel i København med overskriften “Demokrati og identitet i DJ” og stillede bl.a. spørgsmål om antal delegerede til de hver anden årlige delegeretmøder, om mødeform i både forbund og kredse og konsekvenserne af ændringer.

  • Kreditering følger

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Christian Dølpher, forhandlingskonsulent i DJ.

2. Formandens beretning.

Fungerende formand Dorte Kildegaard aflagde beretning om årets aktiviteter, herunder halvering af bestyrelsen, idet formand, næstformand og endnu et medlem havde ønsket at stoppe og var udtrådt inden nytår. Beretningen blev godkendt.

3. Kredsens regnskaber og budget.

Kasserer Ole Pedersen gennemgik og fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 81.292 kr., som henlægges til formuen, der således var på 272.013 kr. ved udgangen af 2015.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:

A: Vedtægtsændring, der bringer Kreds 2s vedtægter i overensstemmelse med DJs standardvedtægter for kredse:

Nuværende tekst i § 3:

§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i medlemsbladet i januar til afholdelse i den efterfølgende periode fra 1. februar til 10. marts. […]

Ændres til:
§ 3
Årlig generalforsamling indkaldes i et af forbundets medier i januar med mindst 3 ugers varsel til afholdelse i perioden fra 1.februar til 10.marts. […]

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

B: Forslag fra medlem om tilskud til lejeudgifter til Feriefondens boliger, for pensionister og kritisk syge medlemmer:

Forslag fra medlem om tilskud til leje af forbundets sommerhuse/Feriefondens boliger

”Jeg er medlem af kreds 2 og pensionist, og jeg er blevet opmærksom på, at pensionistmedlemmerne i kreds 1 har mulighed for at søge om tilskud til leje af forbundets sommerhuse. Jeg skal derfor opfordre til, at en tilsvarende ordning indføres i kreds 2.
Muligvis endda med en udvidelse af ordningen, således at medlemmer, der rammes af svær sygdom, efter ansøgning, kan tilbydes tilsvarende tilskudsordning til rekreative ophold i et af forbundets sommerhuse. ”

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til nærmere at undersøge konsekvenserne af forslaget med henblik på eventuel genfremsættelse til næste års generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen

Valg af formand: Dorte Kildegaard stiller op som formand for Kreds 2

Dorte Kildegaard blev uden modkandidat valgt enstemmigt med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Vi skal have gerne valgt mindst fire nye medlemmer, og op til seks.
På valg er kasserer Ole Pedersen.

Ole Pedersen blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk, Eva Tommerup Joensen, Roskilde, Hanne Hjorth Jensen, Ølsted, Lars Rugaard, Munke Bjergby.

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Vi har p.t. ingen suppleanter, og vi vil gerne have mindst to, men gerne tre.
Suppleanterne deltager i møder på lige fod med medlemmer, dog uden stemmeret.

Som suppleanter valgtes Jette Hvidtfeldt, Munke Bjergby, og Rosa Thorsen, p.t. Nuuk, Grønland samt Line Frederiksen, København.

Valg af revisor og revisor-suppleant:
Nuværende revisor Finn John Carlsson genopstiller til posten.
Finn John Carlsson blev genvalgt.
Revisor-suppleant Peter Haugaard genopstiller også.
Peter Haugaard blev genvalgt.

6. Fastlæggelse af kredskontingent:

bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 25 kr. pr. md.

Kredskontingentet blev godkendt uændret til 25 kr. pr. måned.

7. Eventuelt

Intet.

Kommentarer