Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny fuldtallig kreds 2-bestyrelse klar til flere medlemsarrangementer

Dorte Kildegaard ny formand for en revitaliseret kredsbestyrelse efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt og gik fra borde i utide.

Kreds 2 bestyrelse

Den nye bestyrelse for DJ kreds 2 samlet umiddelbart efter generalforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Roskilde. Fra venstre bestyrelsesmedlem Hanne Hjorth Jensen, suppleant Line Frederiksen, bestyrelsesmedlemmerne Lars Ru gaard, Ole Pedersen, Jørgen Mortensen, kredsformand Dorte Kildegaard og bestyrelsesmedlem Eva Tommerup Joensen, Roskilde. Bestyrelsesmedlem Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk og suppleanterne Rosa Thorsen og Jette Hvidtfeldt var ikke til stede.

I budgettet for Dansk Journalistforbunds Kreds 2 er der lagt op til en femdobling af udgifterne til medlemsarrangementer i 2016 i forhold til 2015. Det kan virke ambitiøst, men med en ny og fuldtallig kredsbestyrelse med hidtidige vikarierende formand Dorte Kildegaard som ny kredsformand er der ikke bare lagt op til ny energi, men også ny lyst og nyt engagement i kredsen med aktuelt 934 medlemmer efter et år, hvor halvdelen af den gamle bestyrelse kørte træt, kastede håndklædet i ringen og gik fra borde i utide.

På kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 1. marts 2016 på restaurant Håndværkeren i Hersegade i Roskilde – hvor generalforsamlinger tilbage i 1980′ erne også blev afviklet – med 16 deltagere, heraf 12 stemmeberettigede, blev Dorte Kildegaard valgt som ny kredsformand efter afgåede Jesper Danscher.

Ud af bestyrelsen er også trådt Cecilie Hänsch og Palle Mogensen, begge fra Sjællandske Medier, så der var lagt op til valg af mindst tre nye bestyrelsesmedlemmer samt et par suppleanter, og det lykkedes med applaus til alle.

Fire nye i bestyrelsen

Til bestyrelsen blev nuværende kasserer Ole Pedersen genvalgt og nyvalgt blev Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, Holbæk, Eva Tommerup Joensen, Roskilde, Hanne Hjorth Jensen, Ølsted og Lars Rugaard, Munke Bjergby. Som suppleanter valgtes Jette Hvidtfeldt, Munke  Bjergby og Rosa Thorsen, p. t. Nuuk, Grønland og Line Frederiksen. Revisor Finn John Carlsen og revisorsuppleant Peter Haugaard blev begge genvalgt. Forhandlingskonsulent i DJ, Christian Dølpher var myndig dirigent for generalforsamlingen, der også havde glæde af DJ-formand Lars Werge, som kom med oplæg omkring inddragelse og medlemsdemokrati.
Dorte Kildegaard har været konstitueret formand siden januar, efter at formand Jesper Danscher og næstformand Cecilie Hänsch begge havde meddelt, at de trak sig fra bestyrelsen og Palle Mogensen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Havde tabt gejsten

– Vi var seks i bestyrelsen sidste år, men i januar var vi kun tre, og jeg forstår, at årsagen var, at man havde tabt gejsten, sagde Dorte Kildegaard og gennemgik herefter årets medlemsaktiviteter. Otte havde deltaget i en udflugt til Operaen, 40 deltog i valgmødet i Roskilde i april, syv var på besøg på TV Øst i Vordingborg i maj og traditionen med rundvisning på Assistens Kirkegård på Nørrebro ved Gunni Busck samlede atter mange og er efterhånden blevet en indgroet tradition i kredsen. Et cafémøde i Næstved fik kun et enkelt kredsmedlem til at melde sig. Kredsen ydede tilskud til Abelone Glahns sommerskole og Medielejr 2000 for studerende.
– Vi vil nu søge tættere samarbejde med specialgrupperne om kommende medlemsarrangementer og venter også spændt på DJ Events katalog med tilbud om efteruddannelsesaktiviteter, som vi kan gøre brug af i kredsen, sagde Dorte Kildegaard, som kunne præsentere et helt nyt bomærke eller logo for kredsen tegnet af bladtegnernes formand Lars Refn. Det forestiller medlemmer i en båd, og kredsformandens egen kommentar om, at det kunne opfattes som “alle mand ved pumperne” kan efter kredsgeneralforsamlingen bedre tolkes som “vi er alle i samme båd”.

Tidligere næstformand Cecilie Hänsch, der deltog på generalforsamlingen, forklarede, at hun ganske enkelt følte sig drænet for energi efter at have lagt en del energi og frivilligt arbejde i arrangementer, som der kun kom syv-otte deltagere til.

Ja til honorering af bestyrelse

I debatten efter beretningen sagde Lars Rugaard, at kreds 2 altid har haft op- og nedture gennem tiden og foreslog, at kredsarrangementerne foregik forskellige steder rundt i kredsen, og at samlede de syv-otte medlemmer hver gang over otte-ti gange på et år ville det også være et pænt udsnit af kredsmedlemmerne.

Abelone Glahn slog til lyd for at indføre en eller anden form for honorar for bestyrelsesarbejdet, og Dorte Kildegaard oplyste, at bestyrelsen havde drøftet muligheden for aflønning for ekstern assistance til kredsarbejdet. Forbundsformand Lars Werge sagde, at DJ stiller sig til rådighed med alle former for assistance, herunder også om eventuelle aflønningsformer.

Det blev til en beslutning om, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mulighed for at aflønne bestyrelsen eller andre for arbejde for kredsen.

Større synlighed og flere medlemsbreve

Der var også gode råd til den nye bestyrelse om at gøre kredsen og arrangementer mere synlig ved fx at danne en gruppe på Facebook og ikke kun en side for kredsen som i dag, så medlemmerne kunne udveksle synspunkter. Og så lød der en kraftig opfordring til kredsen om at udsende flere medlemsbreve eller nyhedsbreve, også selvom der måske ikke altid er så meget nyt at fortælle.  Et andet forslag var at udarbejde en form for velkomstpakke eller brochure til nye medlemmer med information om kredsen, bestyrelsen, mv. Abelone Glahn sagde, at en Facebook-gruppe som “Lolland Falster Lovestorm”, der på rekordtid havde fået 23.000 følgere mærkværdigvis var blevet helt forsømt eller overset af såvel journalistforbund og kredsen som af medierne, men er spændende at følge.

Dorte Kildegaard oplyste, at journalistforbundet får ny hjemmeside i juni, hvori kredsen også får sin placering og mulighed for synlighed.

Under punkt 4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer fik bestyrelsen opbakning til en redaktionel vedtægtsændring, så kredsens vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægterne i DJ. Ændringen går ud på, at den årlige generalforsamling fremover indkaldes i “et af forbundets medier” og ikke nødvendigvis som hidtil kun i medlemsbladet. Et pensioneret medlem havde foreslået tilskud til pensionister i kredsen ved leje af et af Feriefondens boliger. Forslaget skal undersøges nærmere i den nye bestyrelse, som bl.a. vil se på de økonomiske konsekvenser.

Overskud på 81.292 kr.

Kasserer Ole Pedersen fremlagde regnskabet, som viste indtægter fra medlemskontingenter på 195.958 kr., fælles udgifter for 95.059 kr. mod 115.000 kr. året før og udgifter til medlemsaktiviteter i 2015 på 19.607 kr.,  således årets overskud blev på 81.292 kr., der overføres til formuen, der var på 272.013 kr. ved udgangen af 2015.

Budgettet for 2016 blev fremlagt og gennemgået med bl.a. en femdobling af udgifter til medlemsaktiviteter, nemlig 100.000 kr. afsat og med et budgetteret underskud på 44.000 kr. En ny budgetpost på 20.000 kr. er tiltænkt øget medlemsinformation evt. i form af frikøb af bestyrelsesmedlem til opgaven eller betalt assistance uden for bestyrelsen. Budgettet opererer også med 20.000 kr. i tilskud til en faglig rejse.

Inden generalforsamlingen lagde formand for DJ Lars Werge op til dialog og debat forud for Fagligt Forum 17.-18. april 2016 på First Hotel i København med temaet “Demokrati og identitet i DJ”.

– Skal delegeretmøderne have en anden størrelse end nu? Skal vi have flere eller færre delegerede med fra specialgrupperne? Er den repræsentative dækning lige så vigtig som faglig relevans? I dag er vi 630 mulige delegerede, men vi kunne måske også skære det ned til 130 delegerede. Sidste år var vi 415 til delegeretmøde i DJ, men måske er 150 deltagere nok. Hvordan skal kredsene holde møder fremover – skal det være en søndag eftermiddag eller på Skype eller Ipad’en hjemmefra? Og hvad vil effekten være hvis der bliver færre delegerede og møder i fremtiden? lød nogle af udsagnene og spørgsmålene, som Lars Werge håber at få nogle svar og pejlinger på ved årets Fagligt Forum.

– Jeg gik til formandsvalg på inddragelse og åbenhed – det skal være nemt for medlemmerne at komme i kontakt med forbundet og forbundsledelsen, og mit grundlæggende ønske er, at vi skal give hinanden noget, og at vi fra forbundets side har et klart ønske om at yde jer al den hjælp og assistance, I har brug for i kredsene. Derfor har vi også styrket formandsmøderne, for at vi kan hjælpe hinanden, blive inspireret og netværker, og vi ved godt, at det er frivilligt arbejde at sidde i kredsbestyrelsen, sagde Lars Werge.

Lars Rugaard lagde et godt ord ind for kredstræffene, som i år foregår 1.-3. april 2016, som et godt sted at hente gensidig inspiration til kredsbestyrelsesarbejdet.

Abelone Glahn spurgte, hvad de andre nordiske journalistforbund gør med medlemsrepræsentationen til delegeretmøder og slog et slag for, at forbundet medvirker til at medlemmerne mødes på tværs af alder.

Lars Werge svarede, at der i Norge vistnok er 200 delegerede og i Sverige 122, som mødes hvert 3 1/2 år til tredages kongres. Forbundet har også skelet til Danmarks Lærerforening, som har 225 delegerede ud af 60.000 medlemmer og nærmest kamp om at komme af sted og stort set ingen afbud blandt de muligt delegerede.

– Vi skal måske tage på en rundtur og fortælle, hvad fagpolitik går ud på, og helt basalt gøre opmærksom på, hvorfor og at det langt fra er ligegyldigt om man er med i en fagforening,  og vigtigheden at at kere sig om både egne og andres rettigheder på arbejdsmarkedet, lokalt og globalt, sagde Dorte Kildegaard.

Kommentarer