Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling i Kreds 2 søndag den 8. marts 2020

NB: Generalforsamlingen blev holdt inden Corona pandemien brød ud og for alvor fik tag i verden og i Danmark, og derfor er den ikke nævnt her, og ej heller af talerne på Kreds 2s generalforsamling 2020. (Red.)

Generalforsmaling i DJ Kreds 2 2020

Per Gade Forbundsformand Tine Johansen gav bl.a. en orientering om de igangværende overenskomstforhandlinger, OK 20, til Kreds 2s medlemmer på generalforsamlingen. Kreds 2s bestyrelse, (siddende fra venstre) Bolette Obbekær, Line Frederiksen, Hanne Hjort, dirigent Marianne Molin, og kredsformand Dorte Kildegaard.

Kreds 2 sætter fuldt blus
på medlemsaktiviteter


Flere aktiviteter skal samskabes med andre arrangører, og gerne ude på arbejdspladserne, og bestyrelsen indkalder forslag og input fra medlemmerne.


På kvindernes internationale kampdag søndag den 8. marts 2020 samlede Dansk Journalistforbunds Kreds 2 som omfatter Sjælland og Sydhavsøerne 22 deltagere, inklusive forbundsformand Tine Johansen og Journalistens udsendte Marie Nyhus på Stationen i Sorø til en generalforsamling, der viste frem mod stigende medlemsaktiviteter, gerne i samarbejde med andre aktører, f.eks. andre fagforbund, og gerne på input fra medlemmerne og på deres arbejdspladser.

I det vedtagne budget for 2020 bliver nemlig samtlige kontingentkroner, 215.000 kr., afsat til arrangementer for medlemmerne, fortalte den nyvalgte kasserer Hanne Hjort, da hun fremlagde forslaget til næste års budget. Og den fyldige kasse, som ved udgangen af 2019 rummede godt 435.000 kr., er tænkt at holde for med træk på 120.000 kr. til fællesudgifter som Safety Fond, medlemskommunikation, generalforsamling, transport og bestyrelsesmøder.

– Får I en god idé til arrangementer eller gode, egnede steder, selvfølgelig med OK forhold, så skriv til os, vi vil så gerne have jeres input, sagde den genvalgte kredsformand Dorte Kildegaard under eventuelt.

Det har nu ikke skortet på medlemsaktiviteter i det forgangne år.
Kredsformand Dorte Kildegaard omtalte nogle af arrangementerne i bestyrelsens beretning, bl.a.  et kursus i infografik, et kursus i formidling af EU-stof, arrangeret i samarbejde med Demokratisk EU Oplysning, og at kredsen havde sendt medlemmer af sted til Ulighedens Topmøde, arrangeret af Cevea, og til DJ’s grafiske formidlingssatsning “Tal til øjet” og at Velfærdens Topmøde også var blandt tilbuddene til medlemmerne.

To arrangementer i årets løb var lavet i samarbejde med Roskilde Bibliotek, Jesper Tynell fra DRs Orientering på P1, fortalte om sin bog “Mørkelygten” og Anne Haubek og Thomas Ubbesen, fortalte om deres bog, “Vi var folket”, og deres reportage rejse gennem Østeuropa, i 30-året for Murens fald.
90 deltagere dukkede op til hvert af de to bog-foredrag, og det var fuldt hus, men ikke alle DJ-medlemmer, og det var hverken forventningen eller meningen, forklarede Dorte Kildegaard, derimod er af kongstankerne bag det at samarbejde med andre netop at komme i snak med og møde andre end vores egne fagfæller til kredsens arrangementer. Vi skal begge dele, og vi satser på at lave flere af den slags ’åbne’ arrangementer i årets løb, sagde formanden.

Master Class og høringer

Kredsbestyrelsen overvejer flere arrangementer i samarbejde med andre aktører og en åben og lukket del af mødet, når DJ Event og Udvikling tager på Danmarksturné i kredsene for at debatterer fremtidens fag. En form for Masterclass eller lektiecafé om fx afkodning af regnskaber, en faglig problematik eller hjælp til researchfase er også i overvejelserne som medlemstilbud. Ligeledes er der tanker om høringer om fx medieforhandlingerne, EUs lovgivning på Tech-området, lovgivning på skatte- og klimaområdet, fortalte kredsformanden i sin årsberetning.

Omvisning og teaterbesøg

Formanden omtalte to kommende arrangementer: 28. marts i Kunstforeningen Gl. Strand til omvisning i Leonard Cohen-udstillingen med efterfølgende fagpolitisk frokost på Café Diamanten. Næste arrangement bliver til forestillingen Sommeren på Birgitø på Bremen Teater med drink og debat i foyeren samt en gæst.

OBS! Begge arrangementer er desværre aflyst/udskudt pga. Corona påbud.

Kredsen har besluttet at blive en del af DJ’s fælles hjemmeside, og bliver dermed også en del af den fælles DJ-kalender.
Og i samme ombæring har kredsen fået bearbejdet et nyt kredslogo, og taget det i brug, som en del af den fælles DJ-identitet, og bevarer også Lars Refns tegning som bomærke.

Sammen er vi stærke

– Vi skal huske at være bevidste om det ansvar, vi har, som mediefolk, meningsdannere og formidlere med adgang til at påvirke andres syn på og viden om verden og alt i den, både den globale, nationale og den nære, og vi skal til alle tider være os det bevidst, at vi både kan og skal være konsekvente, nådesløse kritikere, men også konstruktive og opbyggelige, sagde Dorte Kildegaard,  og slog tillige et slag for alle, der har mod og vilje til at stille sig op, stille sig frem, og stille sig til rådighed for fællesskabet – på alle niveauer, både i civilsamfundet og i det politiske liv.

Kredsformanden opfordrede til at vi taler hinanden op, på alle tænkelige måder vi kan, og understregede nødvendigheden af, at vi respekterer, ja hylder, og bruger vores forskellige tilgange, erfaringer og udgangspunkter til at finde de bedste løsninger, til tidens problemer

– vi kan sagtens være rygende uenige, men have samme mål, og så skal vi hele tiden have målet for øje, og huske at vi vil det samme, bare på forskellig måde, for sammen, og løsningsorienterede, er vi stærke, splittede er vi sårbare og handlingslammede, sagde Dorte Kildegaard.

Tak til ny og afgået formand

Kredsformanden for Kreds 2 rettede en tak til afgået forbundsformand Lars Werge for hans mangeårige og engagerede fagpolitiske arbejde og ønskede ham alt godt i fremtiden.

Hun takkede og roste den nye forbundsformand Tine Johansen for den flotte feberredning “i nattøj og morgenhår et sted i Sverige” og for at stå rank, beslutsom og myndig de mange omvæltninger på kort tid til trods.

Regnskabet blev godkendt med indtægter på 222.353 kr. og udgifter på 229.757 kr. og dermed et merforbrug på 7.404 kr., som formuen finansierede.

Budgettet 2020 blev godkendt med uændret kontingent 25 kr. pr. måned, udgifter for 335.000 kr. og indtægter på 215.000 kr. og dermed træk på formuen på 120.000 kr.

Et enkelt medlem foreslog lavere kontingent og påpegede en høj udgift på 75.000 kr. til årets kredsseminar, som kredsen var vært ved. Det bliver dog modsvaret af indbetalinger fra de øvrige kredse i 2020-regnskabet.

Kredsformand Dorte Kildegaard vil sørge for mere medlemsinformation om formål og indhold på kredsseminarerne.

Flere priser og højere beløb

Der var forslag om at forhøje beløbet på 2500 kr. til Kreds 2 Prisen, hvilket bestyrelsen vil arbejde på, samt at overveje yderligere priser til studerende/praktikanter i kredsen, med erindring om, at kredsen består af mange forskellige faggrupper og ikke kun journalister. Der var også forslag fremme om at beholde Sorø til næste års kredsgeneralforsamling eller måske hellere turnere rundt forskellige steder i kredsen, og et medlem fra Møn bød sig straks til med Møn.

Til bestyrelsen var der genvalg af kredsformand Dorte Kildegaard og kasserer Hanne Hjort Jensen og nyvalg af Anders Jørgensen og Per Gade som suppleanter.  Jørgen Kjær Mortensen blev nyvalgt revisor og Peter Haugaard genvalgt revisorsuppleant.

Generalforsamlingen er tidligere år blevet indledt med at mindes afdøde medlemmer i året, der gik, men da ingen medlemmer af Kreds 2 er afgået ved døden siden sidste generalforsamling, skete det ikke.

Overenskomstkrav: højere startløn

Undervejs i generalforsamlingen orienterede forbundsformand Tina Johansen om de igangværende overenskomstforhandlinger mellem Danske Mediers arbejdsgivere, hvor temaet er bedre vilkår for freelancere og højere startløn. Forhandlingerne, der midlertidigt holder tænkepause, er til dels præget af, at mange dagblade er nødlidende og har haft større fyringsrunder.

Næste overenskomstfornyelse bliver med DR, hvor fortsatte besparelser og strammere økonomiske rammer ligeledes gør det til en svær opgave.  Forbundet forventer en genforhandling af medieaftalerne, som man vil søge at påvirke for at støtte de lokale og regionale medier.  Forbundet vil kræve, at tech-giganterne, der profiterer godt af annoncemarkedet, også bidrager økonomisk og vil have indført et kædeansvar.

– Tak for en stærk og handlingsanvisende beretning fra dig og bestyrelsen, Dorte.

Hvor er det dejligt at se så aktiv og stærk en bestyrelse, i dag, den 8.marts, repræsenteret udelukkende ved kvinder. Tak for jeres frivillige arbejde for kollegaerne i Kreds 2, og også en stor tak til Kreds 2 Prisens modtager Julie Würtz for det arbejde, hun har præsteret med at grave historier op til gavn for demokratiet, sagde Tine Johansen.

 

Tine Johansen på Kreds 2 generalforsamling 2020.

Peter Haugaard Tine Johansen på Kreds 2 generalforsamling 2020.

Kommentarer